Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

NN 145/2020 (24.12.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

2817

Na temelju članka 50. stavka 5., članka 101. stavka 2. točaka 1. i 2., članka 102. stavka 3. i članka 105. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUSTAVU UPRAVLJANJA

Članak 1.

U Odluci o sustavu upravljanja (»Narodne novine«, br. 96/2018. i 67/2019.) u članku 3. iza točke 20. dodaju se točke 21. i 22., koje glase:

»21. COVID score je jedinstvena ocjena pogođenosti bolešću COVID-19, koju poslovnom subjektu određuje Fina na temelju scoring sustava za ocjenu ugroženosti poslovnih subjekata.

22. Poslovni subjekt iz definicije pod točkom 21. ovoga stavka je svaka pravna osoba, te drugi subjekt za kojeg je FINA odredila COVID score.«

Članak 2.

U članku 47. dodaje se stavak 7., koji glasi:

»(7) Prije odobravanja kreditne izloženosti prema dužnicima koji su poslovni subjekti a radi ublažavanja posljedica bolesti COVID-19, kreditna institucija dužna je pribaviti COVID score.«

Članak 3.

U članku 48. dodaje se stavak 6., koji glasi:

»(6) Za sve izloženosti prema dužnicima koji su poslovni subjekti, a kojima je kreditna institucija odobrila mjere radi ublažavanja posljedica bolesti COVID-19, kreditna institucija dužna je pribaviti i ažurirati COVID score.«

Članak 4.

U članku 54. stavku 1. na kraju točke 12. briše se »i« te se dodaje nova točka 13., koja glasi:

»13) za sve izloženosti prema dužnicima koji su poslovni subjekti, a kojima je kreditna institucija odobrila mjere radi ublažavanja posljedica bolesti COVID-19, COVID score i«.

Postojeća točka 13. postaje točka 14.

Članak 5.

(1) Odredbe ove Odluke odnose se na sve ugovore sklopljene nakon stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 410-020/12-20/BV

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.