Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 145/2020 (24.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2819

Na temelju članka 104. stavka 2. i članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) te članka 22. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/17 i 22/19 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 4. stavku 1. točka 9. briše se.

Dosadašnja točka 10. koja postaje točka 9. mijenja se i glasi:

»9. stvarna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja«

Dosadašnja točka 11. koja postaje točka 10. mijenja se i glasi:

»10. potrebna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja«

Dosadašnje točke 12. do 20. postaju točke 11. do 19.

Točka 21. briše se.

Dosadašnje točke 22. do 33. postaju točke 20. do 31.

Članak 2.

Tiskanice prijava iz članka 6. točke 1., 4. i 8. te obrasci elektroničkih prijava iz članka 15. točke 1. i 3. Pravilnika mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

U članku 15. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (obrazac eMPP-1)«.

Obrazac eMPP-1 sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 041-01/20-02/10

Urbroj: 341-99-01/01-20-8

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.

2. stranica

2. stranica

2. stranica