Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN 146/2020 (28.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

HRVATSKI SABOR

2829

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Proglašavam Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/133
Urbroj: 71-10-01/1-20-2
Zagreb, 22. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Članak 1.

U Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 65/17., 61/18. i 66/19.) u članku 1. stavku 2. riječi: »31. prosinca 2020.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2023.«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Subvencioniranje kredita ne odobrava se za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji je pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom ranije koristio subvencionirani kredit.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Ako podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva ima djecu koja u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita« zamjenjuju se riječima: »Ako su članovi kućanstva podnositelja zahtjeva djeca koja u trenutku donošenja odluke APN-a o subvencioniranom kreditu«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 3. podstavku 2. iza riječi: »lista« dodaju se riječi: »i prijave prebivališta«.

U stavku 4. podstavku 2. iza riječi: »lista« dodaju se riječi: »i prijave prebivališta«.

Članak 5.

U članku 22. u podstavku 2. iza riječi: »korisnika kredita« dodaju se riječi: »i članova kućanstva navedenih u zahtjevu«, a iza riječi: »u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 2. riječi: »većeg stana ili kuće« zamjenjuju se riječima: »većeg stana, kuće ili izgradnje kuće.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 65/17., 61/18. i 66/19.), a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/158
Zagreb, 18. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.