Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o poticanju ulaganja

NN 146/2020 (28.12.2020.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o poticanju ulaganja

Vlada Republike Hrvatske

2831

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20), a u vezi s člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 32/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Uredbi o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 31/16 i 2/19), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 651/2014), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 215, 7. 7. 2020.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Dokumente i podatke iz stavka 3. točaka 1. i 4. ovoga članka, nadležno ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19). Navedene dokumente i podatke nadležnom ministarstvu može dostaviti i sam podnositelj Prijave prilikom podnošenja Prijave.«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 8. ove Uredbe najranije po isteku prve godine od otvaranja novih radnih mjesta, odnosno usavršavanja povezanog s projektom ulaganja i to uz uvjet da su za predmetni projekt ulaganja pribavljeni sljedeći dokumenti i prilozi od strane nadležnog ministarstva po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave ili od strane podnositelja zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore:

1. ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci

2. presliku prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda obrade prijave

3. obračun plaća za 12 mjeseci, odnosno za razdoblje iz ugovora o radu sukladno točki 1. ovoga stavka

4. financijsku dokumentaciju kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za isplatu bespovratne novčane potpore (prosječan broj zaposlenih i iznos uplaćenih bruto plaća) – propisano izvješće o primicima predano u Ministarstvo financija – Poreznu upravu, za razdoblje od 12 mjeseci do dana dostave zahtjeva

5. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 15 dana od dana dostave zahtjeva

6. program usavršavanja

7. račune ili ostale isprave kojima se dokazuje trošak usavršavanja, izdane od strane trećih osoba

8. dokaze o ostalim troškovima vezanim uz izvođenje programa usavršavanja

9. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i

10. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.«.

Članak 4.

Iza članka 15. dodaju se članci 15.a i 15.b i naslov iznad članka 15.c i članak 15.c koji glase:

»Članak 15.a

(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja potpore za modernizaciju poslovnih procesa – modernizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore za modernizaciju poslovnih procesa – modernizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 15.a Zakona.

(2) Korištenje porezne povlastice za modernizaciju poslovnih procesa omogućeno je od trenutka stjecanja statusa korisnika potpore za ulaganje, odnosno u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja.

(3) Poduzetnik sa statusom korisnika potpore za ulaganje po isteku prve godine ulaganja može koristiti poreznu povlasticu u smislu smanjenja, odnosno oslobođenja propisane stope poreza na dobit, uz uvjet da je u prvoj godini ulaganja izvršeno minimalno ulaganje propisano člankom 15.a stavkom 6. Zakona i uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona.

Članak 15.b

(1) Korisnicima potpore za ulaganje, omogućava se korištenje potpore iz članka 15.a ove Uredbe, nakon unosa dugotrajne imovine iz članka 15.a stavaka 3. i 4. Zakona u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje, počevši od isteka prve godine projekta ulaganja i to uz uvjet da je korisnik potpore za ulaganje nadležnom ministarstvu u okviru godišnjih izvješća dužan dostaviti materijalne dokaze da dugotrajna imovina odnosno materijalna i nematerijalna imovina za modernizaciju poslovnih procesa predstavlja imovinu kategoriziranu kao tehnološki napredniju generaciju dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, odnosno potvrdu izdanu od javne znanstvene institucije registrirane u Republici Hrvatskoj (fakulteta, instituta i sl.).

(2) Pod kategorijom dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa – modernizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa, smatra se ulaganje u isključivo novu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu koja izravno utječe na porast produktivnosti i unapređenje upravljanja proizvodno-prerađivačkim procesima.

(3) Pod pojmom visoke tehnologije, odnosno tehnologije klasificirane kao tehnološki naprednija generacija tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira, podrazumijeva se ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u industrijama, sektorima i proizvodno-prerađivačkim aktivnostima koje se temelje na znanju, koje imaju relativno brz tehnološki napredak i porast produktivnosti proizvodno-prerađivačkih procesa te potencijal brzog rasta opsega proizvodnje i prerade.

METODOLOGIJA IZRAČUNA PORASTA RAZINE PRODUKTIVNOSTI PO ZAPOSLENIKU U GODINI NAKON ISTEKA TROGODIŠNJEG RAZDOBLJA REALIZACIJE PROJEKTA ULAGANJA, ZA KORISNIKA POPORE KOJEM JE ODOBRENA POTPORA ZA MODERNIZACIJU POSLOVNIH PROCESA

Članak 15.c

(1) Porast razine produktivnosti po zaposleniku korisnika potpore računa se kao količnik odnosno kvocijent razlike između ukupnih prihoda kroz prosjek broja zaposlenih u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja i ukupnih prihoda kroz prosjek broja zaposlenih u godini koja prethodi godini početka ulaganja u odnosu na ukupne prihode kroz prosjek broja zaposlenih u godini koja prethodi godini početka ulaganja pomnožen sa 100, i to prema formuli kako slijedi:

PPZ =(UP/prosjek broja zaposlenih n+4) – (UP/prosjek broja zaposlenih n-1)x 100= >10
(UP/ prosjek br. zaposlenih n-1)

gdje je:

PPZ = porast produktivnost po zaposleniku

UP = ukupni prihod

n = godina početka ulaganja

n+4 = godina nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja

n-1 = godina koja prethodi godini početka ulaganja.

(2) Izračun razine produktivnosti po zaposleniku korisnika potpore prema formuli iz stavka 1. ovoga članka u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja mora pokazivati rast za minimalno 10 % u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora na temelju modernizacije poslovnih procesa.

(3) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, odnosno ako korisnik potpore za ulaganje u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja ne uveća razinu produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10% u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koriti potpora na temelju modernizacije poslovnih procesa, prestaje mu pravo korištenja porezne povlastice za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.«.

Članak 5.

Obrasci Prijave za korištenje potpore, pod oznakom OP-1 i OP-2, koji su sastavni dio Uredbe o poticanju ulaganja zamjenjuju se obrascima Prijave za korištenje potpore, pod oznakama OP-1 i OP-2 koji su sadržani u prilogu ove Uredbe i čine sastavni dio Uredbe o poticanju ulaganja.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/77

Urbroj: 50301-05/31-20-6

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.