Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

NN 146/2020 (28.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

Ministarstvo unutarnjih poslova

2836

Na temelju članka 77. stavka 1. podstavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 74/13) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POGRANIČNOJ PROPUSNICI I DOZVOLI ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Pravilniku o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine« br. 81/13 i 129/13) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1954 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenoga obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 286, 1. 11. 2017.).«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U Obrascu 1 na prvoj stranici u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »pogranična propusnica«, a u rubrici »Napomene« upisuje se boravište i adresa i područje kretanja.

(7) U Obrascu 1 na drugoj stranici u rubrici »Napomene« upisuju se granični prijelazi/prijelazna mjesta dozvoljenog prijelaza, broj putne isprave temeljem koje je pogranična propusnica izdana to rečenica koja glasi: »Napomena: nositelju nije dopušteno kretanje izvan pograničnog područja, a svaka zlouporaba prava bit će podložna zakonskoj odgovornosti«.«.

Članak 3.

U članku 9. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će izgubljenu, nestalu, ukradenu, oštećenu ili uništenu pograničnu propusnicu iz stavka 1. ovoga članka evidentirati kao nevažeću u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za pograničnom propusnicom u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova:

1. po zaprimanju prijave o gubitku, nestanku ili krađi pogranične propusnice

2. ako nije oduzeta u slučajevima propisanim Zakona o strancima.«.

Članak 4.

Obrazac 1 koji je tiskan uz Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine« br. 81/13 i 129/13) i njegov je sastavni dio zamjenjuje se novim Obrascem 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/209
Urbroj: 511-01-152-20-15
Zagreb, 23. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1