Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

NN 146/2020 (28.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2837

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 13., 14. i 15. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BORAVKU I RADU VISOKOKVALIFICIRANIH DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 120/12, 81/13 i 38/15) mijenja se naslov tako da glasi: »Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 2.

U članku 1. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1954 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenoga obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 286, 1. 11. +2017.).

(6) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. brišu se riječi: »koja se isplaćuje u grani djelatnosti u kojoj se državljanin treće države zapošljava«.

Članak 4.

U članku 5. riječi: »Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/2012)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18)«.

Članak 5.

U članku 7. riječi: »Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 6.

U članku 9. riječi: »Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za uzdržavanje za člana obitelji državljana treće zemlje nositelja »EU plave karte« dokazuju se dokazima propisanim Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 8.

U članku 12. riječi: »Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Državljanin treće zemlje nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji podnosi zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka »EU plave karte« (Obrazac 2) koji je bijele boje, veličine 15x29 cm.

(2) Državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, a ima odobrenu »EU plavu kartu« u Republici Hrvatskoj, zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka »EU plave karte« podnosi u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu na Obrascu 2.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u Obrazac 2 ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(4) Kada je zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka podnesen u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u Obrazac 2 ispisuju iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova posredstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(5) Policijska uprava odnosno policijska postaja ili diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, izdaju potvrdu o podnijetom zahtjevu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 2 i od njega se odvaja perforacijom.

(6) Kada je zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, izrađena dozvola boravka preuzima se isključivo u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu u kojem je zahtjev podnesen.«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 4. iza riječi: »tijelo koje je izdalo ispravu« dodaju se riječi: »pristupni broj kartice«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U Obrazac 3 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak: »AD«, a u rubrici »napomene« upisuju se podaci o adresi i OIB.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8 koji glase:

»(7) Ako je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a državljaninu treće zemlje je nepoznata adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i/ili osobni identifikacijski broj (OIB) isti se ne navode kao obvezni podatak u rubrici »napomene«.

(5) Državljanin treće zemlje iz stavka 7. ovoga članka dužan je u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja sukladno odredbama Zakona o strancima. «.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvolu boravka, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka i dr.) nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je poništiti te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a poništenje dozvole boravka obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip).

(2) Državljanin treće zemlje dužan je vratiti dozvolu boravka po izvršnosti rješenja kojom mu je prestao boravak u Republici Hrvatskoj, a nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će po pravomoćnosti navedenog rješenja dozvolu boravka poništiti fizičkim bušenjem te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Diplomatska misija odnosno konzularni ured koji je izdao dozvolu boravka, dužan ju je poništiti ako ju državljanin treće zemlje nije preuzeo u roku od 15 dana od dana dostave poziva za uručenje, ako je odustao od preuzimanja dozvole boravka ili u slučaju da mu je prestala važiti »EU plava karta« u Republici Hrvatskoj.

(4) Poništenje dozvole boravka obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničnog nosača podataka (RFID čip).

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja evidentira razlog poništenja u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 12.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Državljanin treće zemlje dužan je prijaviti nestanak, gubitak ili krađu dozvole boravka najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ili najbližoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

(2) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je dozvolu boravka iz stavka 1. ovoga članka evidentirati kao nevažeću u Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za dozvolom boravka u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za dozvolom boravka u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva u slučajevima propisanim Zakonom o strancima kada dozvola boravka nije vraćena.«.

Članak 13.

U članku 20. riječi: »Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 14.

U članku 21. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»(7) Nakon isteka roka iz stavka 6. ovog članka Obrazac 2 uništava povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

(8) U diplomatskim misijama i konzularnim uredima uništavanje obrasca iz stavka 6. ovoga članka provodi se na način propisan pravilnikom kojim se uređuje zaštita arhivskog i registraturnog gradiva.

(9) Povjerenstvo iz stavka 7. ovog članka ima predsjednika i dva člana.

(10) O uništenju dokumentacije iz stavka 6. ovog članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.«.

Članak 15.

U cijelom tekstu Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 120/12 i 81/13) riječi: »državljanin treće države« zamjenjuju se riječima: »državljanin treće zemlje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 16.

Obrazac 3 koji je tiskan uz Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 120/12, 81/13 i 38/15) i njegov je sastavni dio zamjenjuje se novim Obrascem 3 koji je tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/208

Urbroj: 511-01-152-20-17

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 3