Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 147/2020 (30.12.2020.), Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada Republike Hrvatske

2842

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 133/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19), u članku 266. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka mogu nastaviti obavljati zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji ako do dana 30. lipnja 2021. podnesu zahtjev Ministarstvu za izdavanje rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse.«.

Članak 2.

Članak 269. mijenja se i glasi:

»Zdravstveni radnici iz članka 261. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2022.«.

Članak 3.

Članak 270. mijenja se i glasi:

»Zdravstvenim radnicima, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju privatnu praksu na osnovi koncesije, pravo na obavljanje privatne prakse prestaje dana 31. prosinca 2022.«.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 125/19).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-44/10

Urbroj: 50301-04/12-20-2

Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.