Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

Ministarstvo unutarnjih poslova

2853

Na temelju članka 211. stavaka 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKI S AUTOMATSKOM OBRADOM PODATAKA O UTVRĐIVANJU ISTOVJETNOSTI OSUMNJIČENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustrojstvo, sadržaj i način vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika.

Članak 2.

(1) U Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojavaju se zbirke podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (u daljnjem tekstu: zbirke).

(2) Zbirke iz stavka 1. ovog članka su:

1. Zbirka papilarnih linija i signaletičkih fotografija

2. Zbirka podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom.

(3) Zbirke podataka iz stavka 2. ovog članka vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva, a mogu se voditi i u kartoteci.

Članak 3.

(1) Zbirka papilarnih linija i signaletičkih fotografija sadrži:

– otiske papilarnih linija prstiju i dlanova osumnjičenih osoba i druge osobne podatke (ime, prezime, datum rođenja, OIB/MBG)

– signaletičke fotografije osumnjičenih osoba

– tragove papilarnih linija izuzetih s mjesta počinjenja ili drugog mjesta na kojem se nalaze tragovi kaznenog djela

– jedinstveni referentni broj pod kojim se vode podaci u zbirci

– broj spisa pod kojim je provedeno daktiloskopsko vještačenje

– podatke o okolnostima daktiloskopiranja i fotografiranja osumnjičene osobe

– podatke o okolnostima izuzimanja traga papilarnih linija

– podatke o ustrojstvenoj jedinici Ministarstva ili drugom tijelu koje je dostavilo fotografije, otiske papilarnih linija ili tragova.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovog članka može se voditi u kartoteci i u digitalnom obliku u sustavu ABIS (eng. Automated Biometric Information System) koji je integralni dio Informacijskog sustava Ministarstva.

Članak 4.

(1) Zbirka podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom sadrži:

– podatke prikupljene molekularno-genetskom analizom od osumnjičenih osoba i druge osobne podatke (ime, prezime, datum rođenja, OIB/MBG)

– podatke prikupljene molekularno-genetskom analizom uzoraka s mjesta počinjenja ili drugog mjesta na kojem se nalaze tragovi kaznenog djela, a koji nisu pridruženi određenoj osobi

– oznaku vrste uzorka

– jedinstveni referentni broj pod kojim se vode podaci u zbirci

– broj spisa pod kojim je provedena molekularno-genetska analiza

– podatke o tijelu koje je naložilo molekularno-genetsku analizu.

(2) Zbirka iz stavka 1. ovog članka vodi se u digitalnom obliku u sustavu CODIS (eng. Combined DNA Index System) koji je integralni dio Informacijskog sustava Ministarstva.

Članak 5.

(1) Ovlasti za unos, ažuriranje i brisanje podataka u zbirkama iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika imaju policijski službenici Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Ovlasti za unos, ažuriranje i brisanje podataka koji se odnose na tragove papilarnih linija u Zbirci papilarnih linija i signaletičkih fotografija imaju i stručno osposobljeni policijski službenici koji obavljaju daktiloskopske provjere tragova papilarnih linija.

(3) Ovlasti za unos otisaka prstiju i dlanova te signaletičkih fotografija mogu i imati stručno osposobljeni policijski službenici koji provode daktiloskopiranje i signaletičku obradu.

Članak 6.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica policije dostavlja Izvješće o daktiloskopiranju i fotografiranju osobe uz Zahtjev za obradom daktiloskopskog materijala Centru najkasnije u roku od 30 dana od provedenog daktiloskopiranja i fotografiranja.

(2) U slučaju da su dostavljeni otisci papilarnih linija i/ili signaletička fotografija neupotrebljivi i/ili nisu dostavljeni uz propisanu dokumentaciju s jasno definiranim razlogom daktiloskopiranja i/ili fotografiranja, Centar će iste vratiti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici policije i zatražiti ponavljanje daktiloskopiranja, fotografiranja i/ili nadopunu dokumentacije.

(3) Centar u roku od 30 dana obrađuje dostavljene otiske papilarnih linija i signaletičke fotografije osoba i ulaže ih u Zbirku papilarnih linija i signaletičkih fotografija.

Članak 7.

(1) Ako su otisci papilarnih linija osoba prethodno pohranjeni u Zbirci papilarnih linija i signaletičkih fotografija, nadležna ustrojstvena jedinica policije koja provodi kriminalističko istraživanje nije obvezna za svako kazneno djelo daktiloskopirati osobu, ali će bez odlaganja obavijestiti Centar o svakom kaznenom djelu za tu osobu radi ažuriranja podataka u Zbirci.

(2) Fotografije osumnjičenih osoba koje se pohranjuju u Zbirku papilarnih linija i signaletičkih fotografija potrebno je obnavljati minimalno svakih 5 godina sve dok su ispunjeni zakonski uvjeti za čuvanje podataka u Zbirci.

Članak 8.

Tragovi papilarnih linija koji nakon prevedenog vještačenja ili provjere nisu identificirani čuvaju se u Zbirci papilarnih linija i signaletičkih fotografija tako dugo dok u predmetu postoji i jedan neidentificirani trag papilarnih linija.

Članak 9.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica policije koja provodi kriminalističko istraživanje bez odlaganja obavještava Centar o svakoj promjeni statusa osumnjičene osobe u kaznenom postupku radi pravovremenog ažuriranja statusa osumnjičene osobe u zbirkama iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju naknadne identifikacije tragova, Centar o tome bez odlaganja obavještava nadležnu ustrojstvenu jedinicu policije, a u slučaju da je počinitelj kaznenog djela ili prekršaja otkriven na drugi način, nadležna ustrojstvena jedinica policije o tome bez odlaganja obavještava Centar radi ažuriranja podataka u Zbirci papilarnih linija i signaletičkih fotografija.

Članak 10.

(1) Podaci pohranjeni u zbirkama iz članka 2. ovog Pravilnika smiju se dostavljati inozemnim policijskim tijelima i određenim međunarodnim organizacijama, na njihov zahtjev, ako država kojoj se osobni podaci dostavljaju ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite, kao i na temelju međunarodnih ugovora.

(2) Podaci pohranjeni u zbirkama iz članka 2. ovog Pravilnika podliježu automatiziranoj razmjeni s državama članicama Europske unije sukladno Odluci Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Odluci Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (tzv. Prümskim odlukama).

(3) Podaci sadržani u Zbirci papilarnih linija i signaletičkih fotografija podliježu automatiziranoj obradi podataka propisanoj Zakonom o obradi biometrijskih podataka (»Narodne novine«, broj 127/2019) i Pravilnikom o obradi biometrijskih podataka (»Narodne novine«, broj 122/2020).

Članak 11.

U cilju zaštite podataka sadržanih u zbirkama iz ovog Pravilnika, o svakom pristupu zbirci odnosno podacima vode se bilješke (logovi). Bilješke se koriste radi naknadnog utvrđivanja zakonite uporabe podataka i smiju se koristiti samo za navedenu svrhu.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (»Narodne novine«, broj: 42/2015).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NK-011-02/20-01/147

Urbroj: 511-01-152-20-14

Zagreb, 28. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.