Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom

NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom

Ministarstvo financija

2857

Na temelju članka 104. stavka 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVRAT DIJELA PLAĆENE TROŠARINE ZA DIZELSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU ROBE I PUTNIKA ŽELJEZNICOM

Temeljna odredba

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom sukladno članku 104. stavku 1. Zakona o trošarinama, sadržaj i prilozi zahtjevu za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije.

(2) Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe upisane u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine (u daljnjem tekstu: korisnici prava).

(3) Komercijalnim prijevozom se smatra prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun te redoviti ili povremeni prijevoz putnika. Uporaba vučnih vozila u svrhe održavanja, servisiranja ili u druge slične svrhe se ne smatra komercijalnim prijevozom.

Zahtjev za povrat dijela plaćene trošarine i upis u registar korisnika povrata

Članak 2.

(1) Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom (u daljnjem tekstu: pravo na povrat trošarine) ostvaruje se na temelju zahtjeva, koji korisnici prava podnose carinskom uredu nadležnom prema sjedištu na Obrascu 1 iz Priloga 1 ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio ili Područnom carinskom uredu Zagreb ako nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

(2) Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam vučno vozilo koje koristi dizelsko gorivo.

(3) Nadležni carinski ured upisuje korisnika prava u registar korisnika prava pri podnošenju prvog zahtjeva za povrat trošarine iz stavka 1. ovog članka.

(4) Dizelsko gorivo za koje se traži povrat dijela plaćene trošarine mora biti kupljeno od ovlaštenog prodavatelja koji vrši opskrbu vučnog vozila na verificiranim opskrbnim mjestima. Iznimno se u posebno opravdanim okolnostima, može odobriti povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo koje nije nabavljeno od ovlaštenog prodavatelja na verificiranim mjestima za opskrbu željezničkog prometa dizelskim gorivom.

(5) Verificiranim opskrbnim mjestima se smatraju stacionarna mjesta opskrbe željezničkog prometa dizelskim gorivom koja raspolažu spremnicima za skladištenje i mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva i koja u svakom trenutku ispunjavaju uvjete za nadzor nad opskrbom dizelskim gorivom.

(6) Zahtjev za povrat trošarine u ime i za račun korisnika prava može podnijeti i osoba koju je korisnik prava opunomoćio za financijsko zastupanje.

Podnošenje zahtjeva za povrat

Članak 3.

(1) Zahtjev za povrat trošarine iz članka 2. ovoga Pravilnika može se podnijeti za:

1. mjesečno razdoblje

2. tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj--rujan te listopad-prosinac,

ili

3. jednogodišnje razdoblje.

(2) Zahtjev za povrat trošarine se mora odnositi na jedno od razdoblja navedenih u stavku 1. ovoga članka. Nadležni carinski ured će odbaciti zahtjev za povrat trošarine ako se odnosi na razdoblje koje je po svom trajanju kraće ili duže od razdoblja navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Zahtjevi za povrat trošarine podneseni za isto mjesečno, tromjesečno ili jednogodišnje razdoblje međusobno se isključuju. U slučaju podnošenja više zahtjeva za povrat trošarine koji se dijelom odnose na isto vremensko razdoblje, odlučit će se o zahtjevu koji se odnosi na dulje vremensko razdoblje.

Prilozi uz zahtjev za povrat

Članak 4.

(1) Zahtjevu za povrat trošarine iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno se prilažu:

1. račun odnosno specifikacija računa u izvorniku ili preslici o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i lokaciju verificiranog opskrbnog mjesta, nazivu kupca – korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, oznaci vučnog vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja

2. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje

3. obrazloženje o posebno opravdanim okolnostima, ukoliko se povrat dijela plaćene trošarine traži za dizelsko gorivo koje nije nabavljeno od ovlaštenog prodavatelja na verificiranim mjestima za opskrbu željezničkog prometa dizelskim gorivom

4. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

(2) Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje ima li korisnik prava nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

Rješavanje o zahtjevu za povrat trošarine

Članak 5.

(1) O zahtjevu za povrat trošarine iz članka 2. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Za izračun iznosa povrata plaćene trošarine primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu na način da se počinje primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(3) Ako se u tijeku mjeseca za koje se traži povrat dijela plaćene trošarine, promijeni visina trošarine na dizelsko gorivo, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena visina trošarine za sve količine dizelskog goriva iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat dijela plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

(1) Pravo na povrat trošarine ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2020. godine.

(2) Ako se zahtjev podnosi za razdoblje prije uspostave verificiranih opskrbnih mjesta na način kako je to određeno ovim Pravilnikom, zahtjev mora sadržavati obrazloženje o posebno opravdanim okolnostima iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika. O tako podnesenom zahtjevu će Carinska uprava odlučiti na temelju dostup­nog činjeničnog stanja i utvrđenih okolnosti.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/64

Urbroj: 513-02-1710/1-20-3

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac 1.