Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2862

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19 i 77/19) u članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od točke b. iz stavka 1. ovog članka, za potrebe raspoređivanja individualne kvote za 2021. godinu, 30 % kvote raspoređuje se na sva plovila u omjeru koji odgovara njihovom pojedinačnom udjelu u zbroju ulova tune udičarskim alatima svih plovila kroz razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. godine na način da se svakom plovilu ukupan ulov kroz navedeno razdoblje umanjuje za količinu najmanjeg godišnjeg ulova unutar tog trogodišnjeg razdoblja. Kao referentna količina za godišnji ulov uzima se količina ulova zabilježena u elektroničkoj bazi Ribarskog informacijskog sustava.«.

Članak 2.

U članku 6. u dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. iza riječi: » u 2019.« dodaju se riječi: »i 2020.«.

Članak 3.

U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, prilikom dodjele individualne kvote za 2021. godinu, u smislu članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, a sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, u obzir se uzima iskorištenje kvote u 2019. godini.«.

Članak 4.

U članku 14. točke od a. do y) postaju točke od 1. do 25.

Iza točke y) koja postaje točka 25. dodaju se točke 26. i 27. koje glase:

»26. Cavtat

27. Slano.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/20

Urbroj: 525-13/0737-20-5

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.