Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske

Grad Novska

2874

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18, 15/18 – ispravak, 61/20), Gradsko vijeće Grada Novske na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA NOVSKE

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske, broj 57/17 i 88/19), u članku 5. stavku 1. riječi: »po stopi od 10 %« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 8 %«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 5. ove Odluke, riječi: »po stopi od 3 %« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 1 %«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku« Grada Novska, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 410-01/20-08/2
Urbroj: 2176/04-01-20-1
Novska, 15. prosinca 2020.

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ivica Vulić, v. r.