Odluka o općinskim porezima Općine Visoko

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o općinskim porezima Općine Visoko

OPĆINA VISOKO

2875

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/2016 i 101/17.) i članka 30. Statuta Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 15/20), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 31. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VISOKO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrste poreza Općine Visoko (u nastavku teksta: Općina), obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili običajnim boravištem na području Općine Visoko sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17, Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 1/17 i 1/20).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 % na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Visoko.

Poslove utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo finacija, Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Visoko.

Članak 7.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima na području Općine Visoko.

Članak 8.

Osnovicu za utvrđivanje visine poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima bez uključenog poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Visoko.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje se do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima obveznik poreza plaća isti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuću za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor, a koja se nalazi na području Općine Visoko.

Kuća za odmor u smislu ove Odluke smatra se svaka zgrada ili dio zgrade koji se koristi povremeno ili sezonski u svrhu odmora odnosno ne koristi se u svrhu stanovanja vlasnika u mjestu prebivališta.

Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je osoba koja je i izvanknjižni vlasnik kuće za odmor ili dijela kuće za odmor ili stana u građevini koja se koristi povremeno ili sezonski.

Ako su dva ili više suvlasnika kuće za odmor, svaki od njih je porezni obveznik za dio kuće koju koristi za odmor i svaki dobiva posebno rješenje o razrezu poreza na kuću za odmor za korisnu površinu dijela kuće koju koristi.

Ako je jedan vlasnik ili suvlasnik više kuća za odmor, porezni obveznik za svaku kuću odnosno dio kuće koju koristi za odmor dobiva posebno rješenje o razrezu poreza na kuću za odmor za korisnu površinu kuće odnosno dijela kuće koju koristi, osim za kuću koju koristi za stanovanje u mjestu prebivališta.

Članak 12.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 8,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Korisna površina je ukupna podna površina prostora koji se koristi, a umanjena za širinu zidova.

Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor utvrđuje se i plaća godišnje, a u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

Članak 13.

Porez na kuću za odmor ne plaća se za kuću koja se ne može koristiti zbog nastalih oštećenja te starosti i trošnosti kao i za kuću za odmor u izgradnji koja se još ne koristi, a u slučaju da se koristi dio te kuće porezni obveznik dužan je plaćati porez na kuću za odmor samo za korisnu površinu kuće odnosno dijela kuće koju koristi.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za zgrade gospodarske namjene.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu Općine dostaviti podatke o korisnoj površini novoizgrađene kuće za odmor ili u slučaju promjene korisne površine ili promjene obveznika ili druge činjenice bitne za utvrđivanje njegove godišnje porezne obveze.

Jedinstveni upravni odjel pokreće postupak razreza poreza na kuću za odmor i po službenoj dužnosti u slučaju da raspolaže službenim podacima koji su bitni za donošenje rješenja o razrezu poreza na kuću za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Visoko.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je svaka pravna ili fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanja objekata i naprava privremenog karaktera (pokretnih stvari).

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta koja su u skladu s prostornim planom namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine, parkirališta i sl.)

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se za postavljanje pokretne naprave na javnoj površini na svaki m2 površine, po danu korištenja i to:

– ljetne terase20,00 kn/m2
– prodajni stolovi i klupe20,00 kn/m2
– površine ispred trgovina za prodaju robe20,00 kn/m2
– zabavišta, cirkusi i sl.5,00 kn/m2

Članak 17.

Javne površine mogu se dati na korištenje i kroz određeno vrijeme.

Za korištenje javnih površina iz prethodnog stavka zaključuje se ugovor o zakupu između Općine i korisnika u kojem se određuju uvjeti korištenja i visina poreza te rok uplate.

Članak 18.

U slučaju korištenja javnih površina u svrhu aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i ostale manifestacije ili obilježavanje određenih datuma koji su od interesa za Općinu izuzimaju se od obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine.

Članak 19.

Obvezu plaćanja poreza na korištenje javne površine utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Visoko.

Članak 20.

Obveza plaćanja poreza na korištenje javne površine za mjesečno korištenje utvrđuje se rješenjem po zahtjevu stranke za korištenje javne površine, a plaća se po izvršnosti rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

Obveza plaćanja poreza na korištenje javne površine za dnevno korištenje javne površine utvrđuje se rješenjem po zahtjevu stranke za korištenje javne površine, a plaća se po izvršnosti rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 21.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih člankom 2. točkom 1., točkom 2. i točkom 3. ove Odluke o porezima Općne Visoko prenose se na obavljanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a u skladu sa odredbama Pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti, opseg i naknada za obavljanje tih poslova.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ove Odluke Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, a sukladno visini propisanoj Pravilnikom o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/2017.).

Porezna uprava dužna je Općini do 15. u mjesecu dostaviti zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Općini dostaviti zbirno izvješće o saldu nenaplaćenih potraživanja općinskih poreza i to:

– do 28. veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine,

– do 31. srpnja tekuće godine sa stanjem na dan 30. 6. tekuće godine.

Nadležna Fina zadužena za raspoređivanje javnih prihoda ovlaštena je za obračun naknade iz stavka 2. ovog članka i vršiti uplatu iste u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih člankom 2. točkom 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Glede utvrđivanja, naplate, povrata poreza, žalbenog postupka, zastare i prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima ili Prekršajnim zakonom drugačije uređeno pa se primjenjuju odredbe tih zakona u postupcima utvrđivanja i naplate lokalnih poreza.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/2017) i Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 87/2017).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. Ista Odluka objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/2

Urbroj: 2186/027-01-20-1

Visoko, 13. prosinca 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v. r.