Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2876

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, uz suglasnost ministra zdravstva po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20. i 123/20.) u Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. postupci pod šiframa: »LM390« i »LM391«, brišu se.

Iza šifre: »LM392« dodaje se nova šifra: « LM393« sa sljedećim podacima:

»

LM393SARS-CoV2 RT-PCR – 2 ili 3 ciljne sekvenceTestiranje na COVID-19 (RT-PCR), dvije ili tri ciljne sekvence. Fakturira se jednom po uzorku i uključuje trošak reagensa za izolaciju, amplifikaciju i detekciju nukleinske kiseline/gena virusa.97,27

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/299

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.