Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 147/2020 (30.12.2020.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2878

Na temelju članka 144. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13, 151/14, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 19. studenoga 2020., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19 – u daljnjem tekstu: Statut) u članku 11. riječi »Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, utvrđenog Zakonom i postupka za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, utvrđenog Zakonom o doplatku za djecu« zamjenjuju se riječima: »Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, utvrđenog Zakonom, postupka za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, utvrđenog Zakonom o doplatku za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, utvrđenog Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe«.

U alinejama 1. i 3. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »i ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

U alineji 5. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »i korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

U alineji 12. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »i provedbom postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »osobama« brišu se riječi: »te radi provedbe postupka za« i dodaje se zarez, riječ: »ostvarivanje« zamjenjuje se riječju: »ostvarivanja«, a iza riječi: »djecu« briše se zarez i dodaju se riječi: »i ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu za starije osobe,«.

Članak 3.

U članku 15. alineji 8. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »i pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

U alineji 17. iza riječi: »osiguranja« dodaje se zarez i riječi: »doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»U područnim službama i područnim uredima Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:

– rješavanje u prvom stupnju o pravu na mirovinsko osiguranje, pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja, pravu na doplatak za djecu i pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe

– rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom ugovora o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, SR Jugoslavijom (Republikom Srbijom), Republikom Crnom Gorom i Republikom Makedonijom

– rješavanje u prvom stupnju primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na području mirovinskog osiguranja s Republikom Austrijom, SR Njemačkom i Republikom Slovenijom

– rješavanje u prvom stupnju o zakonodavstvu država članica Europske unije koje se primjenjuje na osiguranika i izdavanje potvrde A1 za izaslanje

– rješavanje u prvom stupnju primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na području obiteljskih davanja – doplatka za djecu

– pružanje stručne pomoći pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja, prava na doplatak za djecu i prava na nacionalnu naknadu za starije osobe

– provedba mirovinskog osiguranja osiguranika i obveznika doprinosa

– provjeravanje poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika doprinosa radi kontrole podataka koji služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

– drugi poslovi utvrđeni Zakonom i općim aktima iz članka 14. ovoga Statuta.«

Članak 5.

U članku 17. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – zastupanje Zavoda u upravnim sporovima iz područja mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe te u upravnim sporovima iz područja mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i zakonodavstva koje se primjenjuje na osiguranika primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kao i iz područja mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, osim u područnoj službi u Varaždinu i Zagrebu«.

Članak 6.

U članku 17.a alineji 3. riječi: »doplatka za djecu i« brišu se.

Članak 7.

U članku 21. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7) donosi odluku o usklađivanju nacionalne naknade za starije osobe«.

Dosadašnje točke 7. do 17. postaju točke 8. do 18.

Članak 8.

U članku 31. točki 5. iza riječi: »osiguranja« dodaje se zarez i brišu se riječi: »i doplatka za djecu« te se dodaju riječi: »o pravu na doplatak za djecu i pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

U točki 11. brišu se riječi: »i poslovanju sredstvima doplatka za djecu«.

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Za zamjenika ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke i pet godina radnog iskustva u struci.«.

Članak 10.

U članku 42. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe«.

Članak 11.

U članku 43. stavku 2. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »i nacionalne naknade za starije osobe«.

Članak 12.

U članku 53. stavku 1. iza riječi: »nadležna za«, riječi: »kadrovske poslove« zamjenjuju se riječima: »poslove upravljanja i razvoja ljudskih potencijala«.

Članak 13.

U članku 58. u točki 1. iza riječi: »osiguranje« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, iza riječi: »osiguranja« dodaje se zarez, a riječi: »te doplatka za djecu« zamjenjuju se riječima: »o pravu na doplatak za djecu i pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

Članak 14.

U članku 59. u točki 1. riječi: »osiguranje« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, iza riječi: »osiguranja« dodaje se zarez, a riječi: »te doplatka za djecu« zamjenjuju se riječima: »o pravu na doplatak za djecu i pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe«.

Članak 15.

U članku 73. stavku 1. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »i nacionalne naknade za starije osobe«.

Članak 16.

U članku 79. iza riječi: »osiguranja« briše se veznik: »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »djecu« dodaje se zarez i riječi: »nacionalne naknade za starije osobe«.

Članak 17.

Zavod je dužan svoje opće akte uskladiti s ovim Izmjenama i dopunama Statuta u roku od 60 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Članak 18.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nakon što ih potvrdi Vlada Republike Hrvatske, objavljuju se u »Narodnim novinama« te stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 041-01/20-02/9

Urbroj: 341-99-01/01-20-3

Zagreb, 19. studenoga 2020.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.