Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2882

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) te članka 135. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2021. IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Mirovinsko osiguravajuće društvo može u 2021. godini naplatiti na ime naknade troškova koje naplaćuje iz doznaka obveznog mirovinskog fonda najviše do:

– 1,5 % od primljene doznake jednokratno i

– 0,17 % od primljene doznake godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-11/01

Urbroj: 326-01-50-53-531-20-1

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.