Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore

NN 147/2020 (30.12.2020.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore

Hrvatska revizorska komora

2883

Na temelju članka 103. stavka 1. i članka 105. stavka 2. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, dalje: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020., donosi

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine«, broj 58/18, dalje: Statut) u članku 7. dodaje se novi stavak četvrti (4) koji glasi:

»(4) Članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja i članovi Suda časti biraju se u transparentnom kandidacijskom postupku koji uključuje javnu objavu: poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji određuje Upravno vijeće Komore, životopisa i ostale dokumentacije koja se traži. Kandidacijski postupak i utvrđivanje liste kandidata provodi kandidacijska komisija.«

Dosadašnji stavci 4. i 5., postaju stavci 5. i 6.

Članak. 2.

U članku 10. dodaje se stavak drugi (2) koji glasi:

»(2) Sjednice Skupštine Komore i drugih tijela mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu, pri čemu će se članove Skupštine prilikom slanja poziva na sjednicu obavijestiti da se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije, te o načinu pristupa i glasovanja na sjednici.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/20-01/1

Urbroj: 251-442-01-20-01

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Berislav Horvat, v. r.