Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

NN 148/2020 (31.12.2020.), Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

Vlada Republike Hrvatske

2889

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na energente i električnu energiju.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018.).

Visina trošarine

Članak 3.

PREDMET OPOREZIVANJAVisina trošarine u kunama
Olovni motorni benzin4.500,00kn/1000 l
Bezolovni motorni benzin3.860,00kn/1000 l
Motorni benzin za zrakoplove4.500,00kn/1000 l
Dizelsko gorivo3.060,00kn/1000 l
Loživo ulje423,00kn/1000 l
Plavi dizel0,00kn/1000 l
Kerozin – petrolej 
 
– za pogon2.660,00kn/1000 l
– za grijanje1.752,00kn/1000 l
UNP – ukapljeni naftni plin
– za pogon100,00kn/1000 kg
– za grijanje100,00kn/1000 kg
Teško loživo ulje160,00kn/1000 kg
Prirodni plin 
 
– za pogon0,00kn/MWh
– za grijanje za poslovnu uporabu4,05kn/MWh
– za grijanje za neposlovnu uporabu8,10kn/MWh
Kruta goriva 
– za poslovnu uporabu2,30kn/GJ
– za neposlovnu uporabu2,30kn/GJ
Električna energija 
– za poslovnu uporabu3,75kn/MWh
– za neposlovnu uporabu7,50kn/MWh
Biogoriva0,00kn


Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-03/94
Urbroj: 50301-05/16-20-2
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.