Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu

NN 148/2020 (31.12.2020.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2892

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17 i 138/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1. Osnovno školstvo1,9 %
2. Srednje školstvo1,3 %
3. Socijalna skrb
– centri za socijalnu skrb0,2 %
– domovi za starije i nemoćne osobe0,6 %
4. Zdravstvo1,0 %
5. Vatrogastvo
– javne vatrogasne postrojbe1,0 %.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2021. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2021. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2021. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2021. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2021. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2021. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2021. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2021. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2021. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2021. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2021. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2021. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenoga u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2021. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, ista će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2021. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

– zdravstvenih ustanova

– javnih vatrogasnih postrojbi

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2022. uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2021. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2021., Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2021., dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-03/96
Urbroj: 50301-05/20-20-2
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2021. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.
ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVOSVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)SREDNJE ŠKOLSTVOCENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEVDOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEZDRAVSTVENE USTANOVEJAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
12345678 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA75.549.73115.668.2275.965.454017.093.74915.812.325130.089.486
KRAPINSKO-ZAGORSKA30.704.10313.521.9283.166.500018.974.8409.735.49376.102.864
SISAČKO-MOSLAVAČKA45.342.16315.073.4376.715.0009.135.66419.989.93615.304.512111.560.712
KARLOVAČKA32.431.79616.835.4894.213.3563.468.20317.191.19510.627.37084.767.409
VARAŽDINSKA47.119.74425.081.0673.692.8244.410.76624.167.8286.550.580111.022.809
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA28.610.57011.939.8682.806.2306.227.24514.738.34811.559.50975.881.770
BJELOVARSKO-BILOGORSKA29.579.90315.624.5003.842.8004.613.85114.565.49015.062.85183.289.395
PRIMORSKO-GORANSKA50.926.76232.976.5865.058.43312.355.36724.196.75130.592.163156.106.062
LIČKO-SENJSKA17.404.7915.331.1721.734.4556.643.56510.448.7477.036.54348.599.273
VIROVITIČKO-PODRAVSKA22.129.2529.428.2363.026.568011.853.7705.611.73352.049.559
POŽEŠKO-SLAVONSKA22.533.39310.208.5132.105.8768.331.79811.859.4455.297.59160.336.616
BRODSKO-POSAVSKA39.143.58515.617.7113.836.3666.860.71616.753.5959.384.30991.596.282
ZADARSKA38.607.21620.988.7213.619.7327.311.03415.205.43525.382.964111.115.102
OSJEČKO-BARANJSKA66.662.93634.005.9018.281.31517.510.88824.289.00618.417.244169.167.290
ŠIBENSKO-KNINSKA24.346.01410.375.9024.399.5808.848.74814.368.00615.428.06277.766.312
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA40.501.56617.181.8634.299.5859.770.57420.839.64811.885.750104.478.986
SPLITSKO-DALMATINSKA89.363.73748.754.3008.768.30523.194.07533.349.41730.865.295234.295.129
ISTARSKA49.364.23622.670.4453.906.84018.174.54422.263.39430.535.615146.915.074
DUBROVAČKO-NERETVANSKA28.444.97915.635.8222.300.73910.775.79016.440.61519.074.63192.672.576
MEĐIMURSKA25.407.99810.010.7563.028.8665.553.06914.886.1125.061.83763.948.638
GRAD ZAGREB125.565.30693.294.6219.989.43915.923.09544.073.80342.258.613331.104.877
UKUPNO KUNA929.739.781460.225.06594.758.263179.108.992407.549.130341.484.9902.412.866.221

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2021. GODINI

Tablica 2. županije

Žup.
broj
Nositelj financiranja – županijeSveukupno
kuna
123
1.ZAGREBAČKA45.120.831
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA28.449.543
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA30.970.755
4.KARLOVAČKA21.484.091
5.VARAŽDINSKA38.807.681
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA14.357.587
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA22.655.517
8.PRIMORSKO-GORANSKA29.383.651
9.LIČKO-SENJSKA13.458.998
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA16.870.164
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA17.324.290
12.BRODSKO-POSAVSKA25.778.797
13.ZADARSKA27.452.065
14.OSJEČKO-BARANJSKA49.994.389
15.ŠIBENSKO-KNINSKA15.967.614
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA25.373.975
17.SPLITSKO-DALMATINSKA64.430.819
18.ISTARSKA19.694.293
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA20.686.088
20.MEĐIMURSKA19.849.379
21.GRAD ZAGREB125.565.306
 
UKUPNO ŽUPANIJE673.675.833

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2021. GODINI

Tablica 2. gradovi

Red.
broj
Nositelj financiranja – gradoviSveukupno
kuna
123
1.VELIKA GORICA13.737.091
2.SAMOBOR8.866.057
3.VRBOVEC4.383.045
4.ZAPREŠIĆ3.442.707
5.KRAPINA2.254.560
6.SISAK8.966.683
7.KUTINA5.404.725
8.KARLOVAC10.947.705
9.VARAŽDIN8.312.063
10.KOPRIVNICA7.069.724
11.KRIŽEVCI5.294.905
12.ĐURĐEVAC1.888.354
13.BJELOVAR6.924.386
14.RIJEKA18.574.215
15.CRIKVENICA1.709.306
16.OPATIJA1.259.590
17.GOSPIĆ3.945.793
18.VIROVITICA5.259.088
19.POŽEGA5.209.103
20.SLAVONSKI BROD13.364.788
21.ZADAR11.155.151
22.OSIJEK16.668.547
23.ŠIBENIK8.378.400
24.VINKOVCI6.775.936
25.VUKOVAR8.351.655
26.MAKARSKA2.522.532
27.SPLIT22.410.386
28.PULA – POLA10.471.668
29.LABIN2.888.216
30.PAZIN6.492.900
31.POREČ – PARENZO3.883.046
32.ROVINJ – ROVIGNO2.583.458
33.UMAG – UMAGO3.350.655
34.DUBROVNIK7.758.891
35.ČAKOVEC5.558.619
 
UKUPNO GRADOVI256.063.948


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2021. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red.
broj
Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne vatrogasne postrojbeUkupno
kuna
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB42.258.613
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ4.116.867
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR3.176.267
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.785.876
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD3.733.315
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP7.435.511
 
Grad Zabok (8,96%) 
666.222
 
Grad Klanjec (3,09%) 
229.757
 
Grad Oroslavje (5,98%) 
444.644
 
Grad Pregrada (6,85%) 
509.332
 
Grad Zlatar (6,22%) 
462.489
 
Grad Donja Stubica (5,67%) 
421.593
 
Općina Bedekovčina (8,11%) 
603.020
 
Općina Budinščina (2,67%) 
198.528
 
Općina Desinić (3,33%) 
247.603
 
Općina Gornja Stubica (5,48%) 
407.466
 
Općina Hrašćina (1,75%) 
130.121
 
Općina Konjšćina (3,90%) 
289.985
 
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%) 
129.378
 
Općina Krapinske Toplice (5,49%) 
408.210
 
Općina Kumrovec (1,77%) 
131.609
 
Općina Marija Bistrica (6,32%) 
469.924
 
Općina Stubičke Toplice (2,63%) 
195.554
 
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%) 
470.668
 
Općina Tuhelj (2,09%) 
155.402
 
Općina Veliko Trgovišće (4,99%) 
371.032
 
Općina Zagorska Sela (1,14%) 
84.765
 
Općina Zlatar Bistrica (2,71%) 
201.502
 
Općina Mače (2,78%) 
206.707
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA2.299.982
8.Grad SisakJVP SISAK6.174.731
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.673.050
10.Grad KutinaJVP KUTINA3.602.106
11.Grad NovskaJVP NOVSKA1.854.625
12.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.433.309
13.Grad OgulinJVP OGULIN3.194.061
14.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.550.580
15.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.951.129
16.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC3.671.913
 
Grad Đurđevac (69,40%) 
2.548.308
 
Općina Virje (10,70%) 
392.895
 
Općina Kloštar Podravski (5,08%) 
186.533
 
Općina Kalinovac (4,88%) 
179.189
 
Općina Molve (4,05%) 
148.712
 
Općina Ferdinandovac (2,97%) 
109.056
 
Općina Podravske Sesvete (1,84%) 
67.563
 
Općina Novo Virje (1,08%) 
39.657
17.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.936.467
18.Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.459.575
19.Suosnivači:JVP DARUVAR3.070.765
 
Grad Daruvar (78,00%) 
2.395.197
 
Općina Sirač (7,00%) 
214.954
 
Općina Končanica (5,00%) 
153.538
 
Općina Đulovac (5,00%) 
153.538
 
Općina Dežanovac (5,00%) 
153.538
20.Suosnivači:JVP GAREŠNICA2.307.925
 
Grad Garešnica (88,00%) 
2.030.974
 
Općina Hercegovac (7,00%) 
161.555
 
Općina Velika Trnovitica (5,00%) 
115.396
21.Grad ČazmaJVP ČAZMA2.210.476
22.Grad Grubišno poljeJVP GRUBIŠNO POLJE2.014.110
23.Grad RijekaJVP RIJEKA16.327.533
24.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ3.048.316
25.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.133.265
26.Grad KrkJVP KRK2.896.407
27.Suosnivači:JVP OPATIJA4.212.501
 
Grad Opatija (57,00%) 
2.401.126
 
Općina Matulji (23,00%) 
968.875
 
Općina Lovran (14,00%) 
589.750
 
Općina Mošćenička Draga (6,00%) 
252.750
28.Grad DelniceJVP DELNICE1.974.141
29.Grad GospićJVP GOSPIĆ2.997.064
30.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.068.041
31.Grad SenjJVP SENJ1.971.438
32.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.968.046
33.Grad SlatinaJVP SLATINA2.643.687
34.Grad PožegaJVP POŽEGA2.701.319
35.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA2.596.272
 
Grad Pleternica (30,00%) 
778.881
 
Grad Kutjevo (10,00%) 
259.627
 
Grad Pakrac (15,00%) 
389.441
 
Grad Lipik (10,00%) 
259.627
 
Općina Velika (10,00%) 
259.627
 
Općina Brestovac (10,00%) 
259.627
 
Općina Kaptol (5,00%) 
129.814
 
Općina Čaglin (5,00%) 
129.814
 
Općina Jakšić (5,00%) 
129.814
36.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.347.431
37.Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA2.036.878
38.Suosnivači:JVP ZADAR14.082.985
 
Grad Zadar (87,70%) 
12.350.778
 
Općina Poličnik (5,20%) 
732.315
 
Općina Zemunik Donji (2,40%) 
337.992
 
Općina Bibinje (4,70%) 
661.900
39.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD3.003.543
40.Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.926.441
41.Općina GračacJVP GRAČAC3.571.326
42.Suosnivači:JVP PAG1.798.669
 
Grad Pag (60,00%) 
1.079.201
 
Općina Kolan (20,00%) 
359.734
 
Općina Povljana (20,00%) 
359.734
43.Grad OsijekJVP OSIJEK11.845.247
44.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.629.763
45.Grad NašiceJVP NAŠICE2.248.579
46.Suosnivači:JVP ĆEPIN1.693.655
 
Općina Čepin (70,00%) 
1.185.559
 
Općina Vuka (13,00%) 
220.175
 
Općina Vladislavci (17,00%) 
287.921
47.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.870.793
48.Grad DrnišJVP DRNIŠ2.451.707
49.Grad KninJVP KNIN3.179.256
50.Grad VodiceJVP VODICE1.926.306
51.Suosnivači:JVP VINKOVCI3.363.801
 
Grad Vinkovci (88,00%) 
2.960.145
 
Općina Andrijaševci (12,00%) 
403.656
52.Grad VukovarJVP VUKOVAR5.506.041
53.Grad IlokJVP ILOK1.902.348
54.Grad ŽupanjaJVP ŽUPANJA1.113.560
55.Grad SplitJVP SPLIT15.648.566
56.Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.618.909
57.Grad KaštelaJVP KAŠTELA3.597.840
58.Grad MakarskaJVP MAKARSKA2.227.226
59.Općina PodstranaJVP PODSTRANA1.884.450
60.Grad SinjJVP SINJ2.701.292
61.Grad TrogirJVP TROGIR2.187.012
62.Suosnivači:JVP PULA9.409.416
 
Grad Pula – Pola (68,92%) 
6.484.969
 
Općina Barban (3,27%) 
307.688
 
Općina Fažana – Fasana (3,78%) 
355.676
 
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%) 
324.625
 
Općina Marčana (4,59%) 
431.892
 
Općina Medulin (6,88%) 
647.368
 
Općina Svetvinčenat (2,61%) 
245.586
 
Grad Vodnjan – Dignano (6,50%) 
611.612
63.Suosnivači:JVP PAZIN3.568.762
 
Grad Pazin (49,29%) 
1.759.043
 
Općina Cerovlje (9,55%) 
340.817
 
Općina Gračišće (7,66%) 
273.367
 
Općina Lupoglav (5,15%) 
183.791
 
Općina Karojba (7,73%) 
275.865
 
Općina Motovun – Montona (5,78%) 
206.275
 
Općina Tinjan (9,58%) 
341.887
 
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%) 
187.717
64.Suosnivači:JVP POREČ3.777.192
 
Grad Poreč – Parenzo (67,18%) 
2.537.517
 
Općina Sveti Lovreč (1,49%) 
56.280
 
Općina Višnjan – Visignano (2,61%) 
98.585
 
Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%) 
51.370
 
Općina Vižinada – Visinada (1,44%) 
54.392
 
Općina Vrsar – Orsera (13,50%) 
509.921
 
Općina Funtana – Fontane (5,70%) 
215.300
 
Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%) 
253.827
65.Suosnivači:JVP ROVINJ3.483.503
 
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%) 
3.071.404
 
Općina Bale – Valle (2,10%) 
73.154
 
Općina Kanfanar (3,20%) 
111.472
 
Općina Žminj (6,53%) 
227.473
66.Suosnivači:JVP LABIN3.267.548
 
Grad Labin (49,90%) 
1.630.507
 
Općina Pićan (8,20%) 
267.939
 
Općina Raša (15,90%) 
519.540
 
Općina Kršan (13,20%) 
431.316
 
Općina Sveta Nedelja (12,80%) 
418.246
67.Suosnivači:JVP BUZET2.615.742
 
Grad Buzet (80,00%) 
2.092.594
 
Općina Lanišće (20,00%) 
523.148
68.Suosnivači:JVP UMAG4.413.452
 
Grad Umag – Umago (51,40%) 
2.268.514
 
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%) 
731.750
 
Grad Buje – Buie (19,77%) 
872.540
 
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%) 
124.018
 
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%) 
273.634
 
Općina Oprtalj – Portole (3,24%) 
142.996
69.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.774.005
70.Općina KonavleJVP KONAVLE2.094.012
71.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.963.268
72.Grad PločeJVP PLOČE2.212.293
73.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.108.972
74.Općina MljetJVP MLJET1.922.081
75.Suosnivači:JVP ČAKOVEC5.061.837
 
Grad Čakovec (56,64%) 
2.867.025
 
Općina Belica (2,28%) 
115.410
 
Općina Dekanovec (0,97%) 
49.100
 
Općina Domašinec (1,20%) 
60.742
 
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%) 
49.606
 
Općina Mala Subotica (3,22%) 
162.991
 
Općina Nedelišće (13,08%) 
662.088
 
Općina Orehovica (0,91%) 
46.063
 
Općina Podturen (3,96%) 
200.449
 
Općina Pribislavec (2,36%) 
119.459
 
Općina Selnica (1,43%) 
72.384
 
Općina Strahoninec (3,10%) 
156.917
 
Općina Sveti Juraj na Bregu (3,94%) 
199.436
 
Općina Šenkovec (4,65%) 
235.375
 
Općina Vratišinec (1,28%) 
64.792
 
SVEUKUPNO341.484.990