Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini

NN 148/2020 (31.12.2020.), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2896

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2021. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini.

II.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište na njihovom području, osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb.

Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su:

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život te stručno usavršavanje zaposlenika)

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i investicijsko održavanje i sitni inventar)

– rashodi za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge)

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad povjerenstava, upravnog vijeća i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

III.

Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru za socijalnu skrb.

Mjerilo je prosječni mjesečni iznos sredstava po radniku.

IV.

Jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, osigurava sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2020. godini.

Mjerilo je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

V.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III. i IV. ove Odluke ukupna bilančna prava za 2021. godinu, po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, su:

ŽUPANIJAUkupno bilančna prava za 2021. godinu
12
ZAGREBAČKA5.965.454
KRAPINSKO-ZAGORSKA3.166.500
SISAČKO-MOSLAVAČKA6.715.000
KARLOVAČKA4.213.356
VARAŽDINSKA3.692.824
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA2.806.230
BJELOVARSKO-BILOGORSKA3.842.800
PRIMORSKO-GORANSKA5.058.433
LIČKO-SENJSKA1.734.455
VIROVITIČKO-PODRAVSKA3.026.568
POŽEŠKO-SLAVONSKA2.105.876
BRODSKO-POSAVSKA3.836.366
ZADARSKA3.619.732
OSJEČKO-BARANJSKA8.281.315
ŠIBENSKO-KNINSKA4.399.580
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA4.299.585
SPLITSKO-DALMATINSKA8.768.305
ISTARSKA3.906.840
DUBROVAČKO-NERETVANSKA2.300.739
MEĐIMURSKA3.028.866
GRAD ZAGREB9.989.439
SVEUKUPNO94.758.263


VI.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 0,2 %.

Ako jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 0,2 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu s razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije centara za socijalnu skrb prati Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

VII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu u okviru bilanciranih sredstava i po kriterijima i mjerilima utvrđenim u točkama III. i IV. ove Odluke.

Sredstva za materijalne i financijske rashode jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su planirati, knjigovodstveno evidentirati i iskazivati u financijskim izvještajima na podskupini računa 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, dok su centri za socijalnu skrb dužni ista sredstva planirati, knjigovodstveno evidentirati i iskazivati u financijskim izvještajima na podskupini računa 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

VIII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dostaviti do 31. ožujka 2022. na obrascima S-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima centara za socijalnu skrb i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

IX.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev nositelja financiranja iz točke II. stavka 1. ove Odluke može dati suglasnost za preraspodjelu ili prenamjenu, utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno.

Zahtjeve za suglasnost nositelji financiranja podnose Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

X.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev nositelja financiranja iz točke II. stavka 1. ove Odluke može iznimno u opravdanim slučajevima predložiti Vladi Republike Hrvatske izmjene i dopune utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu u okviru ukupno utvrđenih sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 30. lipnja 2021., a Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je najkasnije do 30. rujna 2021. dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-04/526

Urbroj: 50301-04/12-20-2

Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ŽUPANIJA: _____________________________________

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB
(Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini)

Zbirna tablica za centre za socijalnu skrb
     
TABLICA: S-1
R. br.NazivPlanOstvarenjeIndeks Ostvarenje/Plan*100
Prihodi
1.Prihod od Županije ili Grada Zagreba za materijalne rashode 
 
 
2.Prihod od Županije ili Grada Zagreba za troškove ogrjeva 
 
 
3.Ukupni prihod (r. br. 1 do 2) 
 
 
Rashodi
4.Materijalni rashodi 
 
 
5.Pomoć za troškove ogrjeva 
 
 
6.Ukupni rashodi (r. br. 4 do 5) 
 
 
 
7.Višak prihoda (r. br. 3 – r. br. 6) 
 
 
8.Manjak prihoda (r. br. 6 – r. br. 3) 
 
 
9.Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni 
 
 
10.Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni 
 
 
11.Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r. br. 7 – 8 + 9 – 10)
 
 
 
12.Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r. br. 8 – 7 + 10 – 9)
 
 
 


ŽUPANIJA: _____________________________________

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRADA ZAGREBA
(Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini)

Obračun županija
   
TABLICA: S-3
R. br.NazivOstvarenje
Prihodi
1.Ostvareni prihod iz stope 0,2 za centre za socijalnu skrb 
2.Ostvareni prihod iz potpora za centre za socijalnu skrb 
3.Ukupni prihodi (r. br. 1 do 2) 
Rashodi
4.Doznaka županija centrima za socijalnu skrb 
 
5.Višak prihoda (r. br. 3 – r. br. 4) 
6.Manjak prihoda (r. br. 4 – r. br. 3) 
7.Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni 
8.Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni 
9.Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r. br. 5 – 6 + 7 – 8)
 
10.Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r. br. 6 – 5 + 8 – 7)