Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu

NN 148/2020 (31.12.2020.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2899

Na temelju članka 4.a stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 58/20 i 124/20) radi saniranja posljedica epidemije koronavirusa COVID-19.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 
 
Tekući plan
2020.
SmanjenjePovećanjeNovi plan 2020.
SVEUKUPNO 
191.976.874.513-669.214.996669.214.996191.976.874.513
- 010HRVATSKI SABOR134.436.580-1.464.250 
132.972.330
- 01005Hrvatski sabor134.436.580-1.464.250 
132.972.330
- 21POLITIČKI SUSTAV134.436.580-1.464.250 
132.972.330
- 2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI134.436.580-1.464.250 
132.972.330
- A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE131.255.660-979.500 
130.276.160
- 11Opći prihodi i primici131.060.074-979.500 
130.080.574
311Plaće (Bruto)87.916.905-212.000 
87.704.905
321Naknade troškova zaposlenima5.762.500-102.500 
5.660.000
323Rashodi za usluge10.746.595-365.000 
10.381.595
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa345.800-82.000 
263.800
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.007.200-130.500 
5.876.700
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna95.000-40.000 
55.000
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti82.500-47.500 
35.000
- K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.681.500-480.750 
1.200.750
- 11Opći prihodi i primici1.681.500-480.750 
1.200.750
412Nematerijalna imovina745.750-60.750 
685.000
422Postrojenja i oprema798.000-358.000 
440.000
426Nematerijalna proizvedena imovina137.750-62.000 
75.750
- K501027SABORSKA TELEVIZIJA23.750-4.000 
19.750
- 11Opći prihodi i primici23.750-4.000 
19.750
422Postrojenja i oprema23.750-4.000 
19.750
- 011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU234.090-234.090 
 
- 01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku234.090-234.090 
 
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV234.090-234.090 
 
- 2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE234.090-234.090 
 
- A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE216.090-216.090 
 
- 11Opći prihodi i primici216.090-216.090 
 
311Plaće (Bruto)73.150-73.150 
 
312Ostali rashodi za zaposlene19.540-19.540 
 
313Doprinosi na plaće13.200-13.200 
 
321Naknade troškova zaposlenima8.400-8.400 
 
322Rashodi za materijal i energiju8.000-8.000 
 
323Rashodi za usluge40.000-40.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.700-28.700 
 
343Ostali financijski rashodi1.100-1.100 
 
422Postrojenja i oprema19.000-19.000 
 
- K926002INFORMATIZACIJA18.000-18.000 
 
- 11Opći prihodi i primici18.000-18.000 
 
412Nematerijalna imovina7.000-7.000 
 
422Postrojenja i oprema10.000-10.000 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000-1.000 
 
- 013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI98.875-31.000 
67.875
- 01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti98.875-31.000 
67.875
- 21POLITIČKI SUSTAV98.875-31.000 
67.875
- 2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI98.875-31.000 
67.875
- A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE93.875-26.000 
67.875
- 11Opći prihodi i primici93.875-26.000 
67.875
321Naknade troškova zaposlenima1.000-1.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju5.940-3.000 
2.940
323Rashodi za usluge79.875-21.000 
58.875
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.500-1.000 
500
- K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI5.000-5.000 
 
- 11Opći prihodi i primici5.000-5.000 
 
422Postrojenja i oprema5.000-5.000 
 
- 015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE34.829.182-825.900 
34.003.282
- 01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske34.829.182-825.900 
34.003.282
- 21POLITIČKI SUSTAV34.829.182-825.900 
34.003.282
- 2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE34.829.182-825.900 
34.003.282
- A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE27.693.557-781.400 
26.912.157
- 11Opći prihodi i primici27.693.557-781.400 
26.912.157
311Plaće (Bruto)17.936.457-36.500 
17.899.957
321Naknade troškova zaposlenima1.186.500-371.500 
815.000
322Rashodi za materijal i energiju462.000-22.000 
440.000
323Rashodi za usluge2.113.500-293.500 
1.820.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa47.500-22.500 
25.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.788.500-10.500 
1.778.000
343Ostali financijski rashodi5.200-1.000 
4.200
422Postrojenja i oprema241.000-21.500 
219.500
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.400-2.400 
 
- A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA6.137.100-35.000 
6.102.100
- 11Opći prihodi i primici5.737.100-35.000 
5.702.100
321Naknade troškova zaposlenima38.500-13.500 
25.000
322Rashodi za materijal i energiju2.344.000-20.500 
2.323.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000-1.000 
 
- K504004INFORMATIZACIJA928.500-8.500 
920.000
- 11Opći prihodi i primici928.500-8.500 
920.000
412Nematerijalna imovina598.500-8.500 
590.000
- K504016UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA1.000-1.000 
 
- 11Opći prihodi i primici1.000-1.000 
 
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.000-1.000 
 
- 017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE32.696.348-243.000 
32.453.348
- 01705Ustavni sud Republike Hrvatske32.696.348-243.000 
32.453.348
- 21POLITIČKI SUSTAV32.696.348-243.000 
32.453.348
- 2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA32.696.348-243.000 
32.453.348
- A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE31.819.076-140.300 
31.678.776
- 11Opći prihodi i primici31.819.076-140.300 
31.678.776
312Ostali rashodi za zaposlene505.000-15.200 
489.800
321Naknade troškova zaposlenima698.250-3.550 
694.700
322Rashodi za materijal i energiju834.100-43.450 
790.650
323Rashodi za usluge1.114.700-44.600 
1.070.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja166.250-16.500 
149.750
343Ostali financijski rashodi6.500-5.100 
1.400
422Postrojenja i oprema50.350-5.800 
44.550
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti9.500-6.100 
3.400
- A506037MEĐUNARODNA SURADNJA76.750-40.300 
36.450
- 11Opći prihodi i primici76.750-40.300 
36.450
321Naknade troškova zaposlenima42.750-29.200 
13.550
323Rashodi za usluge15.000-2.100 
12.900
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.000-9.000 
10.000
- A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.622-2.400 
28.222
- 11Opći prihodi i primici30.622-2.400 
28.222
323Rashodi za usluge30.622-2.400 
28.222
- K506003INFORMATIZACIJA319.900-48.800 
271.100
- 11Opći prihodi i primici319.900-48.800 
271.100
323Rashodi za usluge134.900-43.900 
91.000
422Postrojenja i oprema185.000-4.900 
180.100
- K506036OBNOVA VOZNOG PARKA450.000-11.200 
438.800
- 11Opći prihodi i primici450.000-11.200 
438.800
323Rashodi za usluge450.000-11.200 
438.800
- 020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE489.877.951-14.881.756 
474.996.195
- 02005Vlada Republike Hrvatske20.466.845-1.819.000 
18.647.845
- 21POLITIČKI SUSTAV20.466.845-1.819.000 
18.647.845
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE20.466.845-1.819.000 
18.647.845
- A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE17.070.745-1.298.000 
15.772.745
- 11Opći prihodi i primici17.070.745-1.298.000 
15.772.745
311Plaće (Bruto)9.140.000-7.000 
9.133.000
321Naknade troškova zaposlenima416.000-24.000 
392.000
322Rashodi za materijal i energiju1.049.750-46.000 
1.003.750
323Rashodi za usluge4.051.870-1.126.000 
2.925.870
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000-1.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja314.250-36.000 
278.250
422Postrojenja i oprema351.175-58.000 
293.175
- K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.375.600-521.000 
2.854.600
- 11Opći prihodi i primici3.375.600-521.000 
2.854.600
321Naknade troškova zaposlenima19.000-19.000 
 
323Rashodi za usluge1.149.850-125.000 
1.024.850
422Postrojenja i oprema1.159.000-287.000 
872.000
426Nematerijalna proizvedena imovina137.750-90.000 
47.750
- 02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.372.600-57.000 
10.315.600
- 21POLITIČKI SUSTAV10.372.600-57.000 
10.315.600
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.372.600-57.000 
10.315.600
- A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.360.600-47.000 
10.313.600
- 11Opći prihodi i primici10.349.600-47.000 
10.302.600
321Naknade troškova zaposlenima433.050-11.000 
422.050
322Rashodi za materijal i energiju130.750-4.000 
126.750
323Rashodi za usluge1.590.350-21.000 
1.569.350
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa49.400-2.000 
47.400
422Postrojenja i oprema36.000-9.000 
27.000
- K696012INFORMATIZACIJA12.000-10.000 
2.000
- 11Opći prihodi i primici12.000-10.000 
2.000
422Postrojenja i oprema12.000-10.000 
2.000
- 02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske415.158-119.000 
296.158
- 21POLITIČKI SUSTAV415.158-119.000 
296.158
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE415.158-119.000 
296.158
- A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE405.158-115.000 
290.158
- 11Opći prihodi i primici405.158-115.000 
290.158
311Plaće (Bruto)273.150-68.000 
205.150
312Ostali rashodi za zaposlene13.800-13.800 
 
313Doprinosi na plaće45.030-10.000 
35.030
321Naknade troškova zaposlenima8.000-7.000 
1.000
322Rashodi za materijal i energiju6.100-2.000 
4.100
323Rashodi za usluge21.463-9.200 
12.263
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
- K933002INFORMATIZACIJA10.000-4.000 
6.000
- 11Opći prihodi i primici10.000-4.000 
6.000
422Postrojenja i oprema10.000-4.000 
6.000
- 02010Ured za udruge231.022.523-10.745.836 
220.276.687
- 21POLITIČKI SUSTAV231.022.523-10.745.836 
220.276.687
- 2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA231.022.523-10.745.836 
220.276.687
- A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.300.580-179.000 
2.121.580
- 11Opći prihodi i primici2.300.580-179.000 
2.121.580
311Plaće (Bruto)1.445.250-18.000 
1.427.250
312Ostali rashodi za zaposlene82.080-40.000 
42.080
321Naknade troškova zaposlenima90.550-45.000 
45.550
322Rashodi za materijal i energiju49.300-7.000 
42.300
323Rashodi za usluge343.800-47.000 
296.800
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000-1.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.100-4.000 
18.100
422Postrojenja i oprema25.000-17.000 
8.000
- A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA30.000-30.000 
 
- 11Opći prihodi i primici30.000-30.000 
 
323Rashodi za usluge20.000-20.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-5.000 
 
- A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA41.000-32.000 
9.000
- 11Opći prihodi i primici41.000-32.000 
9.000
323Rashodi za usluge25.000-18.000 
7.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-8.000 
2.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000-6.000 
 
- A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE18.000-18.000 
 
- 11Opći prihodi i primici18.000-18.000 
 
323Rashodi za usluge12.000-12.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000-1.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-5.000 
 
- A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)304.217-29.000 
275.217
- 12Sredstva učešća za pomoći50.000-29.000 
21.000
321Naknade troškova zaposlenima12.500-11.000 
1.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.700-5.000 
700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000-4.000 
2.000
422Postrojenja i oprema10.000-9.000 
1.000
- A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA15.620-15.500 
120
- 11Opći prihodi i primici15.620-15.500 
120
321Naknade troškova zaposlenima1.000-1.000 
 
323Rashodi za usluge7.000-7.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.500-2.500 
 
- A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA131.600-39.500 
92.100
- 11Opći prihodi i primici131.600-39.500 
92.100
323Rashodi za usluge46.600-34.500 
12.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
- A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST114.170-30.000 
84.170
- 11Opći prihodi i primici114.170-30.000 
84.170
321Naknade troškova zaposlenima10.000-6.000 
4.000
323Rashodi za usluge16.000-16.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.000-3.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja85.000-5.000 
80.000
- A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5136.146.825-10.353.092 
125.793.733
- 12Sredstva učešća za pomoći23.229.080-10.353.092 
12.875.988
311Plaće (Bruto)358.200-2.000 
356.200
321Naknade troškova zaposlenima36.853-8.000 
28.853
323Rashodi za usluge50.384-31.457 
18.927
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.535-1.535 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.285-1.000 
1.285
381Tekuće donacije20.575.350-9.417.100 
11.158.250
382Kapitalne donacije2.110.639-889.000 
1.221.639
422Postrojenja i oprema12.335-3.000 
9.335
- A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE24.127.622-9.744 
24.117.878
- 12Sredstva učešća za pomoći13.392-9.744 
3.648
321Naknade troškova zaposlenima5.033-4.644 
389
323Rashodi za usluge4.955-2.944 
2.011
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.078-1.078 
 
422Postrojenja i oprema1.078-1.078 
 
- K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE94.250-10.000 
84.250
- 11Opći prihodi i primici94.250-10.000 
84.250
422Postrojenja i oprema18.750-10.000 
8.750
- 02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava6.810.030-430.000 
6.380.030
- 21POLITIČKI SUSTAV6.810.030-430.000 
6.380.030
- 2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA6.810.030-430.000 
6.380.030
- A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.732.530-342.000 
4.390.530
- 11Opći prihodi i primici4.732.530-342.000 
4.390.530
311Plaće (Bruto)3.175.250-1.000 
3.174.250
312Ostali rashodi za zaposlene76.570-5.000 
71.570
321Naknade troškova zaposlenima62.750-8.000 
54.750
322Rashodi za materijal i energiju114.500-29.000 
85.500
323Rashodi za usluge600.750-199.000 
401.750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.500-1.000 
1.500
422Postrojenja i oprema186.000-99.000 
87.000
- A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA2.032.600-83.000 
1.949.600
- 11Opći prihodi i primici2.032.600-83.000 
1.949.600
321Naknade troškova zaposlenima86.000-57.000 
29.000
323Rashodi za usluge389.700-20.000 
369.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.100-5.000 
100
343Ostali financijski rashodi1.551.700-1.000 
1.550.700
- K860008INFORMATIZACIJA44.900-5.000 
39.900
- 11Opći prihodi i primici44.900-5.000 
39.900
412Nematerijalna imovina20.900-5.000 
15.900
- 02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine45.863.970-81.000 
45.782.970
- 21POLITIČKI SUSTAV45.863.970-81.000 
45.782.970
- 2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA45.863.970-81.000 
45.782.970
- A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA43.566.500-64.000 
43.502.500
- 11Opći prihodi i primici43.566.500-64.000 
43.502.500
323Rashodi za usluge223.000-16.000 
207.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.500-10.000 
500
363Pomoći unutar općeg proračuna878.000-38.000 
840.000
- A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.366.970-4.000 
1.362.970
- 11Opći prihodi i primici1.365.970-4.000 
1.361.970
311Plaće (Bruto)943.000-1.000 
942.000
321Naknade troškova zaposlenima36.000-2.000 
34.000
422Postrojenja i oprema7.600-1.000 
6.600
- A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE261.500-9.000 
252.500
- 11Opći prihodi i primici261.500-9.000 
252.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19.000-9.000 
10.000
- K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE19.000-4.000 
15.000
- 11Opći prihodi i primici19.000-4.000 
15.000
412Nematerijalna imovina14.000-3.000 
11.000
422Postrojenja i oprema5.000-1.000 
4.000
- 02030Ured za zakonodavstvo5.342.685-115.250 
5.227.435
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE5.342.685-115.250 
5.227.435
- 2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.342.685-115.250 
5.227.435
- A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.265.185-113.250 
5.151.935
- 11Opći prihodi i primici5.265.185-113.250 
5.151.935
321Naknade troškova zaposlenima113.000-43.500 
69.500
322Rashodi za materijal i energiju121.525-10.000 
111.525
323Rashodi za usluge61.650-36.000 
25.650
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna23.750-23.750 
 
- K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO77.500-2.000 
75.500
- 11Opći prihodi i primici77.500-2.000 
75.500
412Nematerijalna imovina19.500-2.000 
17.500
- 02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske38.490.310-219.250 
38.271.060
- 21POLITIČKI SUSTAV38.490.310-219.250 
38.271.060
- 2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE38.490.310-219.250 
38.271.060
- A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE36.687.310-219.250 
36.468.060
- 11Opći prihodi i primici34.198.957-219.250 
33.979.707
311Plaće (Bruto)20.344.875-81.000 
20.263.875
322Rashodi za materijal i energiju1.459.072-107.000 
1.352.072
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja183.500-31.250 
152.250
- 02042Ured za protokol2.110.485-81.000 
2.029.485
- 21POLITIČKI SUSTAV2.110.485-81.000 
2.029.485
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.110.485-81.000 
2.029.485
- A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.094.485-79.000 
2.015.485
- 11Opći prihodi i primici2.094.485-79.000 
2.015.485
311Plaće (Bruto)1.372.750-15.000 
1.357.750
313Doprinosi na plaće227.525-3.000 
224.525
321Naknade troškova zaposlenima181.800-20.000 
161.800
322Rashodi za materijal i energiju38.700-13.000 
25.700
323Rashodi za usluge88.100-21.000 
67.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-4.000 
1.000
422Postrojenja i oprema6.000-3.000 
3.000
- K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL16.000-2.000 
14.000
- 11Opći prihodi i primici16.000-2.000 
14.000
412Nematerijalna imovina8.000-2.000 
6.000
- 02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.696.245-14.810 
2.681.435
- 21POLITIČKI SUSTAV2.696.245-14.810 
2.681.435
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.696.245-14.810 
2.681.435
- A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.673.945-11.810 
2.662.135
- 11Opći prihodi i primici2.673.945-11.810 
2.662.135
321Naknade troškova zaposlenima61.375-3.000 
58.375
322Rashodi za materijal i energiju47.800-3.000 
44.800
323Rashodi za usluge377.410-5.810 
371.600
- K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU22.300-3.000 
19.300
- 11Opći prihodi i primici22.300-3.000 
19.300
412Nematerijalna imovina13.300-1.000 
12.300
422Postrojenja i oprema9.000-2.000 
7.000
- 02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova12.245.000-460.000 
11.785.000
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE12.245.000-460.000 
11.785.000
- 2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI12.245.000-460.000 
11.785.000
- A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.225.000-449.000 
11.776.000
- 11Opći prihodi i primici11.924.900-449.000 
11.475.900
321Naknade troškova zaposlenima1.363.250-92.000 
1.271.250
323Rashodi za usluge4.088.500-330.000 
3.758.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-10.000 
 
422Postrojenja i oprema113.200-17.000 
96.200
- K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA20.000-11.000 
9.000
- 11Opći prihodi i primici20.000-11.000 
9.000
412Nematerijalna imovina10.000-1.000 
9.000
422Postrojenja i oprema10.000-10.000 
 
- 02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina88.404.500-538.110 
87.866.390
- 21POLITIČKI SUSTAV88.404.500-538.110 
87.866.390
- 2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA83.064.455-203.360 
82.861.095
- A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE75.102.320-13.000 
75.089.320
- 11Opći prihodi i primici75.102.320-13.000 
75.089.320
321Naknade troškova zaposlenima15.000-10.000 
5.000
323Rashodi za usluge78.100-3.000 
75.100
- A513041PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.3.715.898-171.360 
3.544.538
- 11Opći prihodi i primici3.715.898-171.360 
3.544.538
323Rashodi za usluge31.500-17.000 
14.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.200-5.000 
25.200
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna285.000-149.360 
135.640
- A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I4.246.237-19.000 
4.227.237
- 12Sredstva učešća za pomoći639.366-19.000 
620.366
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.736-19.000 
1.736
- 2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA5.340.045-334.750 
5.005.295
- A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE17.220-17.000 
220
- 11Opći prihodi i primici17.220-17.000 
220
321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000 
 
323Rashodi za usluge11.000-11.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000-1.000 
 
- A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA23.320-11.000 
12.320
- 11Opći prihodi i primici23.320-11.000 
12.320
321Naknade troškova zaposlenima5.000-4.000 
1.000
323Rashodi za usluge17.100-7.000 
10.100
- A513040PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA80.106-28.000 
52.106
- 11Opći prihodi i primici78.065-28.000 
50.065
321Naknade troškova zaposlenima44.175-8.000 
36.175
323Rashodi za usluge25.150-15.000 
10.150
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.000-3.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-2.000 
3.000
- A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE31.720-31.000 
720
- 11Opći prihodi i primici31.720-31.000 
720
321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000 
 
323Rashodi za usluge20.500-20.000 
500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000-1.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-5.000 
 
- A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.788.235-60.000 
3.728.235
- 11Opći prihodi i primici3.777.735-60.000 
3.717.735
321Naknade troškova zaposlenima95.025-19.000 
76.025
422Postrojenja i oprema58.500-41.000 
17.500
- A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA76.250-76.250 
 
- 11Opći prihodi i primici76.250-76.250 
 
323Rashodi za usluge5.000-5.000 
 
381Tekuće donacije71.250-71.250 
 
- A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA85.520-47.000 
38.520
- 11Opći prihodi i primici85.520-47.000 
38.520
321Naknade troškova zaposlenima15.000-10.000 
5.000
323Rashodi za usluge48.000-27.000 
21.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.000-5.000 
7.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-5.000 
5.000
- A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA1.152.674-64.500 
1.088.174
- 12Sredstva učešća za pomoći291.007-64.500 
226.507
321Naknade troškova zaposlenima7.948-4.000 
3.948
323Rashodi za usluge186.478-33.500 
152.978
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.125-11.000 
125
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.268-13.000 
5.268
422Postrojenja i oprema3.000-3.000 
 
- 02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama23.366.470-34.500 
23.331.970
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT23.366.470-34.500 
23.331.970
- 3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA648.470-34.500 
613.970
- A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE638.470-28.500 
609.970
- 11Opći prihodi i primici638.470-28.500 
609.970
312Ostali rashodi za zaposlene17.000-1.000 
16.000
321Naknade troškova zaposlenima21.000-7.000 
14.000
322Rashodi za materijal i energiju6.500-2.500 
4.000
323Rashodi za usluge33.000-14.000 
19.000
422Postrojenja i oprema15.500-4.000 
11.500
- K872002INFORMATIZACIJA10.000-6.000 
4.000
- 11Opći prihodi i primici10.000-6.000 
4.000
422Postrojenja i oprema6.000-6.000 
 
- 02092Ured za ravnopravnost spolova2.271.130-167.000 
2.104.130
- 21POLITIČKI SUSTAV2.271.130-167.000 
2.104.130
- 2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.271.130-167.000 
2.104.130
- A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.585.185-45.000 
1.540.185
- 11Opći prihodi i primici1.585.185-45.000 
1.540.185
311Plaće (Bruto)1.191.725-3.000 
1.188.725
312Ostali rashodi za zaposlene42.275-5.000 
37.275
313Doprinosi na plaće189.525-7.000 
182.525
321Naknade troškova zaposlenima35.650-3.000 
32.650
322Rashodi za materijal i energiju20.000-8.000 
12.000
323Rashodi za usluge78.000-5.000 
73.000
422Postrojenja i oprema21.000-14.000 
7.000
- A532009PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA116.450-97.000 
19.450
- 11Opći prihodi i primici116.450-97.000 
19.450
321Naknade troškova zaposlenima19.000-19.000 
 
323Rashodi za usluge82.750-64.000 
18.750
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.000-9.000 
 
- A532019AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.542.995-19.000 
523.995
- 11Opći prihodi i primici32.410-5.000 
27.410
321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000 
 
- 12Sredstva učešća za pomoći112.585-14.000 
98.585
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa62.985-14.000 
48.985
- K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA26.500-6.000 
20.500
- 11Opći prihodi i primici26.500-6.000 
20.500
412Nematerijalna imovina11.500-2.000 
9.500
422Postrojenja i oprema15.000-4.000 
11.000
- 027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA396.934.917-1.136.000 
395.798.917
- 02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA396.934.917-1.136.000 
395.798.917
- 27SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNI SUSTAV396.934.917-1.136.000 
395.798.917
- 2702SIGURNOSNO DJELOVANJE U ZEMLJI I INOZEMSTVU396.934.917-1.136.000 
395.798.917
- A811002REDOVNA DJELATNOST378.510.217-1.136.000 
377.374.217
- 11Opći prihodi i primici376.410.217-1.136.000 
375.274.217
321Naknade troškova zaposlenima6.752.624-595.000 
6.157.624
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.684.514-541.000 
5.143.514
- 028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU7.839.905-1.700.855 
6.139.050
- 02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu7.839.905-1.700.855 
6.139.050
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE7.839.905-1.700.855 
6.139.050
- 2411SREDIŠNJA JAVNA NABAVA7.839.905-1.700.855 
6.139.050
- A857001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.963.205-912.355 
6.050.850
- 11Opći prihodi i primici6.896.767-912.355 
5.984.412
312Ostali rashodi za zaposlene137.750-15.900 
121.850
321Naknade troškova zaposlenima270.750-126.200 
144.550
322Rashodi za materijal i energiju274.734-123.000 
151.734
323Rashodi za usluge694.450-218.000 
476.450
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja389.500-353.400 
36.100
343Ostali financijski rashodi3.705-3.705 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna19.000-2.650 
16.350
422Postrojenja i oprema85.500-69.500 
16.000
- K857002INFORMATIZACIJA116.700-28.500 
88.200
- 11Opći prihodi i primici116.700-28.500 
88.200
412Nematerijalna imovina9.500-9.500 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina19.000-19.000 
 
- K857004INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE760.000-760.000 
 
- 11Opći prihodi i primici760.000-760.000 
 
323Rashodi za usluge427.500-427.500 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina332.500-332.500 
 
- 030MINISTARSTVO OBRANE4.865.712.029-4.312.700 
4.861.399.329
- 03005Ministarstvo obrane4.865.712.029-4.312.700 
4.861.399.329
- 25OBRANA4.728.563.223-3.487.700 
4.725.075.523
- 2504OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA1.233.868.075-294.100 
1.233.573.975
- A545076IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE132.080.898-14.100 
132.066.798
- 11Opći prihodi i primici96.380.898-14.100 
96.366.798
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja76.000-14.100 
61.900
- K545043BORBENO OKLOPNO VOZILO60.799.410-40.000 
60.759.410
- 11Opći prihodi i primici51.799.410-40.000 
51.759.410
321Naknade troškova zaposlenima101.078-40.000 
61.078
- K545046NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE18.000.326-240.000 
17.760.326
- 11Opći prihodi i primici15.700.326-240.000 
15.460.326
321Naknade troškova zaposlenima84.132-70.000 
14.132
323Rashodi za usluge620.543-20.000 
600.543
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja917.690-150.000 
767.690
- 2505UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU2.814.375.978-278.600 
2.814.097.378
- A545052TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA2.798.233.768-178.600 
2.798.055.168
- 11Opći prihodi i primici2.798.207.768-178.600 
2.798.029.168
313Doprinosi na plaće436.449.182-55.000 
436.394.182
321Naknade troškova zaposlenima80.646.000-82.000 
80.564.000
322Rashodi za materijal i energiju4.686.000-11.600 
4.674.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa280.000-30.000 
250.000
- A545053PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA16.142.210-100.000 
16.042.210
- 11Opći prihodi i primici16.142.210-100.000 
16.042.210
321Naknade troškova zaposlenima1.126.700-100.000 
1.026.700
- 2506KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA169.211.569-481.500 
168.730.069
- A545054OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA20.626.298-106.000 
20.520.298
- 11Opći prihodi i primici20.626.298-106.000 
20.520.298
412Nematerijalna imovina4.447.852-106.000 
4.341.852
- A545055ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA33.125.588-20.000 
33.105.588
- 11Opći prihodi i primici33.125.588-20.000 
33.105.588
321Naknade troškova zaposlenima33.250-20.000 
13.250
- A545058OPĆA POTPORA5.690.050-100.000 
5.590.050
- 11Opći prihodi i primici5.690.050-100.000 
5.590.050
343Ostali financijski rashodi1.002.250-100.000 
902.250
- A545072DUHOVNA SKRB8.315.778-255.500 
8.060.278
- 11Opći prihodi i primici8.315.778-255.500 
8.060.278
322Rashodi za materijal i energiju426.218-50.000 
376.218
323Rashodi za usluge755.725-160.000 
595.725
422Postrojenja i oprema47.500-45.500 
2.000
- 2507OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA300.579.451-852.300 
299.727.151
- A545060OBUKA I VJEŽBE81.959.165-302.300 
81.656.865
- 11Opći prihodi i primici81.959.165-302.300 
81.656.865
321Naknade troškova zaposlenima58.542.850-200.000 
58.342.850
323Rashodi za usluge14.216.714-100.000 
14.116.714
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja457.000-2.300 
454.700
- A545061ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA170.470.988-250.000 
170.220.988
- 11Opći prihodi i primici160.094.556-250.000 
159.844.556
322Rashodi za materijal i energiju42.015.415-250.000 
41.765.415
- A545062ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE48.149.298-300.000 
47.849.298
- 11Opći prihodi i primici45.149.298-300.000 
44.849.298
322Rashodi za materijal i energiju7.908.750-300.000 
7.608.750
- 2508MEĐUNARODNA SURADNJA56.554.303-837.700 
55.716.603
- A545063BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA7.595.375-492.500 
7.102.875
- 11Opći prihodi i primici7.595.375-492.500 
7.102.875
323Rashodi za usluge5.006.500-400.000 
4.606.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.004.150-70.000 
934.150
422Postrojenja i oprema28.500-22.500 
6.000
- A545064AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU48.958.928-345.200 
48.613.728
- 11Opći prihodi i primici48.949.761-345.200 
48.604.561
321Naknade troškova zaposlenima2.195.925-100.000 
2.095.925
323Rashodi za usluge12.502.438-240.000 
12.262.438
422Postrojenja i oprema14.250-5.200 
9.050
- 2509MIROVNE MISIJE153.973.847-743.500 
153.230.347
- A545065UN MISIJE I OPERACIJE1.708.606-35.000 
1.673.606
- 11Opći prihodi i primici1.708.606-35.000 
1.673.606
321Naknade troškova zaposlenima1.335.100-35.000 
1.300.100
- A545066NATO MISIJE I OPERACIJE145.701.587-348.500 
145.353.087
- 11Opći prihodi i primici144.401.587-348.500 
144.053.087
323Rashodi za usluge18.296.118-80.000 
18.216.118
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.252.000-250.000 
8.002.000
421Građevinski objekti123.500-18.500 
105.000
- A545067EU MISIJE I OPERACIJE6.563.654-360.000 
6.203.654
- 11Opći prihodi i primici3.219.821-360.000 
2.859.821
321Naknade troškova zaposlenima1.850.000-80.000 
1.770.000
323Rashodi za usluge918.821-280.000 
638.821
- 26JAVNA SIGURNOST137.148.806-825.000 
136.323.806
- 2606KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU137.148.806-825.000 
136.323.806
- A545035PROTUPOŽARNA ZAŠTITA104.177.002-25.000 
104.152.002
- 11Opći prihodi i primici104.177.002-25.000 
104.152.002
321Naknade troškova zaposlenima4.004.900-25.000 
3.979.900
- A545068HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ13.009.500-800.000 
12.209.500
- 11Opći prihodi i primici13.009.500-800.000 
12.209.500
322Rashodi za materijal i energiju7.028.500-800.000 
6.228.500
- 032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE78.754.610-803.000 
77.951.610
- 03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske71.251.300-768.000 
70.483.300
- 23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ71.251.300-768.000 
70.483.300
- 2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE71.251.300-768.000 
70.483.300
- A862001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE9.808.000-506.000 
9.302.000
- 11Opći prihodi i primici9.808.000-506.000 
9.302.000
311Plaće (Bruto)6.090.000-28.000 
6.062.000
312Ostali rashodi za zaposlene209.000-20.000 
189.000
321Naknade troškova zaposlenima339.000-101.000 
238.000
322Rashodi za materijal i energiju262.000-50.000 
212.000
323Rashodi za usluge1.670.000-210.000 
1.460.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja117.000-68.000 
49.000
343Ostali financijski rashodi6.000-4.000 
2.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.000-2.000 
18.000
422Postrojenja i oprema107.000-18.000 
89.000
- A862006PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE4.212.454-73.000 
4.139.454
- 11Opći prihodi i primici620.000-73.000 
547.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna10.000-3.000 
7.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna30.000-10.000 
20.000
381Tekuće donacije580.000-60.000 
520.000
- A862007STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE3.493.000-7.000 
3.486.000
- 11Opći prihodi i primici3.493.000-7.000 
3.486.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.493.000-7.000 
3.486.000
- A862027TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA133.000-2.000 
131.000
- 11Opći prihodi i primici133.000-2.000 
131.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja133.000-2.000 
131.000
- A862028POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU1.459.696-20.000 
1.439.696
- 11Opći prihodi i primici1.120.000-20.000 
1.100.000
323Rashodi za usluge120.000-20.000 
100.000
- K862017INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE272.000-160.000 
112.000
- 11Opći prihodi i primici272.000-160.000 
112.000
426Nematerijalna proizvedena imovina181.000-160.000 
21.000
- 03210Hrvatska matica iseljenika7.503.310-35.000 
7.468.310
- 23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ7.503.310-35.000 
7.468.310
- 2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE7.503.310-35.000 
7.468.310
- A565022ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.182.727-35.000 
6.147.727
- 11Opći prihodi i primici6.182.727-35.000 
6.147.727
321Naknade troškova zaposlenima163.000-15.000 
148.000
322Rashodi za materijal i energiju410.500-20.000 
390.500
- 033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE204.372.454-2.328.500 
202.043.954
- 03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje204.372.454-2.328.500 
202.043.954
- 40SOCIJALNA SKRB204.372.454-2.328.500 
202.043.954
- 4014STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA204.372.454-2.328.500 
202.043.954
- A761057ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE35.413.370-328.500 
35.084.870
- 11Opći prihodi i primici35.408.370-328.500 
35.079.870
321Naknade troškova zaposlenima1.098.000-59.000 
1.039.000
322Rashodi za materijal i energiju1.344.250-195.000 
1.149.250
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.256.000-74.500 
7.181.500
- A761069REGIONALNI STAMBENI PROGRAM10.334.196-600.000 
9.734.196
- 12Sredstva učešća za pomoći3.071.061-600.000 
2.471.061
421Građevinski objekti1.349.193-600.000 
749.193
- A761073STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM4.612.000-340.000 
4.272.000
- 11Opći prihodi i primici4.555.000-340.000 
4.215.000
322Rashodi za materijal i energiju855.000-100.000 
755.000
323Rashodi za usluge3.665.000-240.000 
3.425.000
- K761062STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA2.400.000-165.000 
2.235.000
- 11Opći prihodi i primici2.400.000-165.000 
2.235.000
322Rashodi za materijal i energiju250.000-45.000 
205.000
323Rashodi za usluge2.150.000-120.000 
2.030.000
- K761063STAMBENO ZBRINJAVANJE101.558.839-50.000 
101.508.839
- 11Opći prihodi i primici101.558.839-50.000 
101.508.839
323Rashodi za usluge145.000-50.000 
95.000
- K761064UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE13.450.000-700.000 
12.750.000
- 11Opći prihodi i primici13.450.000-700.000 
12.750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.100.000-60.000 
1.040.000
323Rashodi za usluge12.350.000-640.000 
11.710.000
- K761065UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS475.000-100.000 
375.000
- 11Opći prihodi i primici475.000-100.000 
375.000
323Rashodi za usluge475.000-100.000 
375.000
- K761066FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA2.125.000-30.000 
2.095.000
- 11Opći prihodi i primici2.125.000-30.000 
2.095.000
386Kapitalne pomoći2.125.000-30.000 
2.095.000
- T761058POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA479.856-15.000 
464.856
- 11Opći prihodi i primici479.856-15.000 
464.856
382Kapitalne donacije479.856-15.000 
464.856
- 034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA114.864.778-379.716 
114.485.062
- 03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva114.864.778-379.716 
114.485.062
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE114.864.778-379.716 
114.485.062
- 2414INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE114.864.778-379.716 
114.485.062
- A912001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.233.626-280.716 
12.952.910
- 11Opći prihodi i primici13.233.626-280.716 
12.952.910
311Plaće (Bruto)8.999.433-130.927 
8.868.506
321Naknade troškova zaposlenima405.650-103.763 
301.887
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500-500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja48.375-24.251 
24.124
343Ostali financijski rashodi7.600-7.025 
575
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna4.750-4.750 
 
423Prijevozna sredstva9.500-9.500 
 
- A912004POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA312.500-54.300 
258.200
- 11Opći prihodi i primici312.500-54.300 
258.200
321Naknade troškova zaposlenima47.500-47.500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-6.800 
3.200
- A912008KIBERNETIČKA SIGURNOST9.000-1.000 
8.000
- 11Opći prihodi i primici9.000-1.000 
8.000
323Rashodi za usluge1.000-1.000 
 
- T912011OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA436.053-19.000 
417.053
- 12Sredstva učešća za pomoći19.000-19.000 
 
323Rashodi za usluge19.000-19.000 
 
- T912013UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA3.231.400-24.700 
3.206.700
- 12Sredstva učešća za pomoći24.700-24.700 
 
311Plaće (Bruto)10.450-10.450 
 
313Doprinosi na plaće14.250-14.250 
 
- 037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE1.849.058.851-4.904.540 
1.844.154.311
- 03705Središnji državni ured za demografiju i mlade1.849.058.851-4.904.540 
1.844.154.311
- 40SOCIJALNA SKRB1.849.058.851-4.904.540 
1.844.154.311
- 4016UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA1.849.058.851-4.904.540 
1.844.154.311
- A558047POLITIKA ZA MLADE8.343.818-1.500 
8.342.318
- 11Opći prihodi i primici3.786.218-1.500 
3.784.718
381Tekuće donacije3.633.900-1.500 
3.632.400
- A788018PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE39.501.764-3.603.762 
35.898.002
- 11Opći prihodi i primici39.501.764-3.603.762 
35.898.002
323Rashodi za usluge2.890.710-999.709 
1.891.001
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19.291-13.291 
6.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja114.177-104.177 
10.000
363Pomoći unutar općeg proračuna36.344.586-2.374.585 
33.970.001
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna133.000-112.000 
21.000
- A934001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.278.883-120.427 
4.158.456
- 11Opći prihodi i primici4.278.883-120.427 
4.158.456
313Doprinosi na plaće394.250-9.250 
385.000
321Naknade troškova zaposlenima147.950-25.950 
122.000
323Rashodi za usluge846.945-24.477 
822.468
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.500-7.500 
2.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja62.250-27.750 
34.500
343Ostali financijski rashodi4.750-1.750 
3.000
422Postrojenja i oprema61.988-23.750 
38.238
- A934002OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020 – PRIORITET 2 I 519.115.146-1.178.851 
17.936.295
- 12Sredstva učešća za pomoći2.841.839-1.178.851 
1.662.988
311Plaće (Bruto)10.542-9.747 
795
312Ostali rashodi za zaposlene357-282 
75
313Doprinosi na plaće2.039-1.993 
46
321Naknade troškova zaposlenima29.053-28.772 
281
323Rashodi za usluge223.845-134.789 
89.056
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.268-7.268 
 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora829.904-431.000 
398.904
363Pomoći unutar općeg proračuna1.105.048-396.000 
709.048
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna481.791-56.000 
425.791
381Tekuće donacije151.992-113.000 
38.992
- 040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA6.025.260.285-43.000.000 
5.982.260.285
- 04005Ministarstvo unutarnjih poslova6.025.260.285-43.000.000 
5.982.260.285
- 26JAVNA SIGURNOST6.025.260.285-43.000.000 
5.982.260.285
- 2601JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI5.383.601.863-37.288.000 
5.346.313.863
- A553131ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.722.391.670-33.916.000 
4.688.475.670
- 11Opći prihodi i primici4.496.721.670-33.916.000 
4.462.805.670
311Plaće (Bruto)2.942.019.317-18.000 
2.942.001.317
312Ostali rashodi za zaposlene181.400.000-39.000 
181.361.000
313Doprinosi na plaće670.600.000-10.000 
670.590.000
321Naknade troškova zaposlenima177.350.000-60.000 
177.290.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa256.000-108.000 
148.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.262.000-117.000 
20.145.000
343Ostali financijski rashodi768.000-183.000 
585.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna16.080.000-138.000 
15.942.000
381Tekuće donacije710.000-75.000 
635.000
383Kazne, penali i naknade štete52.400.000-33.168.000 
19.232.000
- A553175ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE63.000.000-158.000 
62.842.000
- 11Opći prihodi i primici63.000.000-158.000 
62.842.000
321Naknade troškova zaposlenima18.000.000-49.000 
17.951.000
322Rashodi za materijal i energiju11.000.000-109.000 
10.891.000
- K553009POLICIJSKA OPREMA159.450.000-603.000 
158.847.000
- 11Opći prihodi i primici154.950.000-603.000 
154.347.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.000.000-2.000 
2.998.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove145.000-11.000 
134.000
422Postrojenja i oprema22.000.000-275.000 
21.725.000
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado400.000-315.000 
85.000
- K553026IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA11.920.000-140.000 
11.780.000
- 11Opći prihodi i primici11.920.000-140.000 
11.780.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000-140.000 
260.000
- K553132INFORMATIZACIJA91.331.000-583.000 
90.748.000
- 11Opći prihodi i primici91.331.000-583.000 
90.748.000
322Rashodi za materijal i energiju4.537.000-520.000 
4.017.000
412Nematerijalna imovina1.119.200-27.000 
1.092.200
426Nematerijalna proizvedena imovina1.674.300-36.000 
1.638.300
- K553167FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA48.791.000-739.000 
48.052.000
- 12Sredstva učešća za pomoći9.121.000-739.000 
8.382.000
321Naknade troškova zaposlenima24.000-9.000 
15.000
322Rashodi za materijal i energiju1.036.000-70.000 
966.000
323Rashodi za usluge331.000-256.000 
75.000
423Prijevozna sredstva180.000-35.000 
145.000
426Nematerijalna proizvedena imovina500.000-69.000 
431.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.300.000-300.000 
2.000.000
- K553169FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU21.207.878-1.135.000 
20.072.878
- 12Sredstva učešća za pomoći3.646.878-1.135.000 
2.511.878
322Rashodi za materijal i energiju304.000-137.000 
167.000
323Rashodi za usluge92.000-24.000 
68.000
381Tekuće donacije2.000.000-742.000 
1.258.000
421Građevinski objekti213.000-212.000 
1.000
422Postrojenja i oprema166.878-19.000 
147.878
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima870.000-1.000 
869.000
- T553173PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM18.068.000-14.000 
18.054.000
- 11Opći prihodi i primici18.048.000-14.000 
18.034.000
321Naknade troškova zaposlenima1.289.000-11.000 
1.278.000
323Rashodi za usluge2.716.000-2.000 
2.714.000
422Postrojenja i oprema12.743.000-1.000 
12.742.000
- 2602UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA156.909.000-3.534.000 
153.375.000
- K553168FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE63.739.000-3.534.000 
60.205.000
- 12Sredstva učešća za pomoći9.550.000-3.534.000 
6.016.000
321Naknade troškova zaposlenima300.000-6.000 
294.000
323Rashodi za usluge1.400.000-299.000 
1.101.000
422Postrojenja i oprema7.850.000-3.229.000 
4.621.000
- 2603ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA56.342.113-150.000 
56.192.113
- A879008SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE4.000.000-98.000 
3.902.000
- 11Opći prihodi i primici4.000.000-98.000 
3.902.000
322Rashodi za materijal i energiju100.000-30.000 
70.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.059.000-66.000 
993.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja216.000-2.000 
214.000
- T863009PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE1.139.800-52.000 
1.087.800
- 12Sredstva učešća za pomoći207.700-52.000 
155.700
311Plaće (Bruto)9.000-9.000 
 
321Naknade troškova zaposlenima40.000-21.000 
19.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja42.000-22.000 
20.000
- 2604PROTUMINSKO DJELOVANJE428.407.309-2.028.000 
426.379.309
- A672007RAZMINIRANJE205.625.000-10.000 
205.615.000
- 11Opći prihodi i primici155.625.000-10.000 
155.615.000
323Rashodi za usluge153.250.000-10.000 
153.240.000
- T672040OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.219.220.075-1.907.000 
217.313.075
- 12Sredstva učešća za pomoći33.968.458-1.907.000 
32.061.458
323Rashodi za usluge33.745.458-1.830.000 
31.915.458
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-28.000 
72.000
412Nematerijalna imovina3.000-3.000 
 
422Postrojenja i oprema120.000-46.000 
74.000
- T672042ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA«2.202.234-111.000 
2.091.234
- 12Sredstva učešća za pomoći328.182-111.000 
217.182
323Rashodi za usluge327.735-111.000 
216.735
- 041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.191.186.937-20.265.000 
1.170.921.937
- 04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.163.605.037-18.115.000 
1.145.490.037
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT14.193.700-2.670.000 
11.523.700
- 3911OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU14.193.700-2.670.000 
11.523.700
- A522021OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU4.312.300-600.000 
3.712.300
- 11Opći prihodi i primici4.312.300-600.000 
3.712.300
363Pomoći unutar općeg proračuna1.002.300-300.000 
702.300
381Tekuće donacije2.565.000-300.000 
2.265.000
- A753011MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR4.465.000-1.500.000 
2.965.000
- 11Opći prihodi i primici4.465.000-1.500.000 
2.965.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.090.000-1.500.000 
590.000
- A753025SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU1.496.400-100.000 
1.396.400
- 11Opći prihodi i primici1.496.400-100.000 
1.396.400
381Tekuće donacije1.300.000-100.000 
1.200.000
- K558037OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA930.000-170.000 
760.000
- 11Opći prihodi i primici930.000-170.000 
760.000
421Građevinski objekti855.000-170.000 
685.000
- K754007SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU2.990.000-300.000 
2.690.000
- 11Opći prihodi i primici2.990.000-300.000 
2.690.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.500.000-100.000 
2.400.000
382Kapitalne donacije250.000-100.000 
150.000
421Građevinski objekti200.000-100.000 
100.000
- 40SOCIJALNA SKRB1.149.411.337-15.445.000 
1.133.966.337
- 4007SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA275.873.508-14.745.000 
261.128.508
- A522024PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA255.000-230.000 
25.000
- 11Opći prihodi i primici255.000-230.000 
25.000
323Rashodi za usluge255.000-230.000 
25.000
- A522028OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.71.490.060-8.200.000 
63.290.060
- 12Sredstva učešća za pomoći19.872.400-8.200.000 
11.672.400
323Rashodi za usluge682.850-200.000 
482.850
421Građevinski objekti19.108.000-8.000.000 
11.108.000
- A558041ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE53.056.500-400.000 
52.656.500
- 11Opći prihodi i primici53.056.500-400.000 
52.656.500
313Doprinosi na plaće4.665.000-200.000 
4.465.000
321Naknade troškova zaposlenima2.305.000-200.000 
2.105.000
- A558063IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA275.000-200.000 
75.000
- 11Opći prihodi i primici275.000-200.000 
75.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja238.000-200.000 
38.000
- A653030BRANITELJSKA PRODAVAONICA290.000-290.000 
 
- 11Opći prihodi i primici290.000-290.000 
 
323Rashodi za usluge240.000-240.000 
 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima50.000-50.000 
 
- A753004REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA4.450.000-400.000 
4.050.000
- 11Opći prihodi i primici4.450.000-400.000 
4.050.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna4.450.000-400.000 
4.050.000
- A753015UDRUGE BRANITELJA15.261.444-600.000 
14.661.444
- 11Opći prihodi i primici9.840.000-600.000 
9.240.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja210.000-100.000 
110.000
381Tekuće donacije9.630.000-500.000 
9.130.000
- A753027OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.61.183.670-3.350.000 
57.833.670
- 12Sredstva učešća za pomoći11.985.515-3.350.000 
8.635.515
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.300.000-200.000 
2.100.000
381Tekuće donacije8.882.000-2.900.000 
5.982.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima250.000-250.000 
 
- A754011POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI6.160.000-630.000 
5.530.000
- 11Opći prihodi i primici6.160.000-630.000 
5.530.000
323Rashodi za usluge360.000-130.000 
230.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna5.800.000-500.000 
5.300.000
- A754023RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU1.000.000-195.000 
805.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-195.000 
805.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.000-95.000 
5.000
381Tekuće donacije600.000-100.000 
500.000
- K558061OBNOVA VOZNOG PARKA650.000-250.000 
400.000
- 11Opći prihodi i primici650.000-250.000 
400.000
323Rashodi za usluge380.000-200.000 
180.000
423Prijevozna sredstva270.000-50.000 
220.000
- 4008ZATOČENI I NESTALI5.800.000-200.000 
5.600.000
- A522014EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA5.280.000-100.000 
5.180.000
- 11Opći prihodi i primici5.280.000-100.000 
5.180.000
422Postrojenja i oprema200.000-100.000 
100.000
- A522023ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA470.000-100.000 
370.000
- 11Opći prihodi i primici470.000-100.000 
370.000
421Građevinski objekti100.000-100.000 
 
- 4013SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA729.387.829-500.000 
728.887.829
- A522027JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA1.100.000-100.000 
1.000.000
- 11Opći prihodi i primici1.100.000-100.000 
1.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.100.000-100.000 
1.000.000
- A522029ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU4.375.000-200.000 
4.175.000
- 11Opći prihodi i primici4.375.000-200.000 
4.175.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna4.275.000-200.000 
4.075.000
- A583009SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA47.620.000-200.000 
47.420.000
- 11Opći prihodi i primici47.620.000-200.000 
47.420.000
343Ostali financijski rashodi600.000-200.000 
400.000
- 04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«19.581.900-1.500.000 
18.081.900
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT19.581.900-1.500.000 
18.081.900
- 3911OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU19.581.900-1.500.000 
18.081.900
- A878002EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA6.670.000-1.500.000 
5.170.000
- 11Opći prihodi i primici6.670.000-1.500.000 
5.170.000
323Rashodi za usluge6.605.000-1.500.000 
5.105.000
- 04115Dom hrvatskih veterana8.000.000-650.000 
7.350.000
- 40SOCIJALNA SKRB8.000.000-650.000 
7.350.000
- 4007SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA8.000.000-650.000 
7.350.000
- A901001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.000.000-650.000 
7.350.000
- 11Opći prihodi i primici8.000.000-650.000 
7.350.000
311Plaće (Bruto)2.389.975-100.000 
2.289.975
313Doprinosi na plaće370.000-100.000 
270.000
322Rashodi za materijal i energiju520.000-100.000 
420.000
323Rashodi za usluge2.754.525-100.000 
2.654.525
422Postrojenja i oprema452.500-100.000 
352.500
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.097.000-150.000 
947.000
- 048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA821.343.621-3.308.515 
818.035.106
- 04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova821.343.621-3.308.515 
818.035.106
- 23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ821.343.621-3.308.515 
818.035.106
- 2301PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE304.147.790-2.884.100 
301.263.690
- A539032MEĐUNARODNE ČLANARINE126.751.850-269.850 
126.482.000
- 11Opći prihodi i primici126.751.850-269.850 
126.482.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja126.751.850-269.850 
126.482.000
- A777046ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE118.990.400-100.000 
118.890.400
- 11Opći prihodi i primici118.340.400-100.000 
118.240.400
321Naknade troškova zaposlenima3.211.000-100.000 
3.111.000
- A777055UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE456.500-101.500 
355.000
- 11Opći prihodi i primici406.500-101.500 
305.000
321Naknade troškova zaposlenima351.500-61.500 
290.000
323Rashodi za usluge30.000-30.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-10.000 
10.000
- A777061IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI327.500-87.500 
240.000
- 11Opći prihodi i primici257.500-87.500 
170.000
321Naknade troškova zaposlenima237.500-77.500 
160.000
323Rashodi za usluge11.000-10.000 
1.000
- A778055NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST123.296-30.000 
93.296
- 11Opći prihodi i primici103.296-30.000 
73.296
321Naknade troškova zaposlenima95.000-30.000 
65.000
- K777049INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA23.562.250-1.761.750 
21.800.500
- 11Opći prihodi i primici18.297.250-1.761.750 
16.535.500
322Rashodi za materijal i energiju470.000-100.000 
370.000
323Rashodi za usluge8.550.000-1.300.000 
7.250.000
422Postrojenja i oprema6.792.500-150.000 
6.642.500
426Nematerijalna proizvedena imovina422.750-71.750 
351.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu300.000-140.000 
160.000
- K777057ADAPTACIJA I OPREMANJE6.104.000-201.000 
5.903.000
- 11Opći prihodi i primici2.809.000-201.000 
2.608.000
423Prijevozna sredstva1.425.000-90.000 
1.335.000
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti76.000-76.000 
 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima35.000-35.000 
 
- T776048ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA332.500-332.500 
 
- 11Opći prihodi i primici332.500-332.500 
 
322Rashodi za materijal i energiju95.000-95.000 
 
323Rashodi za usluge237.500-237.500 
 
- 2303HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA99.270.265-424.415 
98.845.850
- A776062TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA418.940-48.740 
370.200
- 11Opći prihodi i primici308.940-48.740 
260.200
321Naknade troškova zaposlenima289.940-34.740 
255.200
323Rashodi za usluge14.000-14.000 
 
- A777052KOORDINACIJA EU POSLOVA267.475-49.975 
217.500
- 11Opći prihodi i primici197.475-49.975 
147.500
321Naknade troškova zaposlenima190.475-49.975 
140.500
- A778002PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH629.000-245.200 
383.800
- 11Opći prihodi i primici629.000-245.200 
383.800
323Rashodi za usluge585.200-245.200 
340.000
- A778059PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI227.000-20.000 
207.000
- 11Opći prihodi i primici86.000-20.000 
66.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-20.000 
 
- A778061GOSPODARSKA BILATERALA129.500-60.500 
69.000
- 11Opći prihodi i primici109.500-60.500 
49.000
321Naknade troškova zaposlenima66.500-24.500 
42.000
323Rashodi za usluge38.000-36.000 
2.000
- 055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA1.396.088.779-6.939.758 
1.389.149.021
- 05505Ministarstvo kulture i medija748.773.489-4.202.213 
744.571.276
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT748.773.489-4.202.213 
744.571.276
- 3901UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE81.458.268-668.600 
80.789.668
- A564000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE68.798.268-629.600 
68.168.668
- 11Opći prihodi i primici68.758.268-629.600 
68.128.668
321Naknade troškova zaposlenima3.168.250-425.000 
2.743.250
322Rashodi za materijal i energiju2.802.500-107.000 
2.695.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.491.975-63.000 
1.428.975
343Ostali financijski rashodi19.500-5.000 
14.500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.000-2.600 
47.400
412Nematerijalna imovina50.000-14.000 
36.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima100.000-13.000 
87.000
- K310252INFORMATIZACIJA12.660.000-39.000 
12.621.000
- 11Opći prihodi i primici12.660.000-39.000 
12.621.000
422Postrojenja i oprema3.700.000-39.000 
3.661.000
- 3903MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST13.159.679-129.300 
13.030.379
- A565027PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI6.024.000-129.300 
5.894.700
- 11Opći prihodi i primici6.024.000-129.300 
5.894.700
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.404.000-100.000 
4.304.000
381Tekuće donacije620.000-29.300 
590.700
- 3904KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST44.182.145-270.000 
43.912.145
- A565030PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI44.182.145-270.000 
43.912.145
- 11Opći prihodi i primici32.674.907-270.000 
32.404.907
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna19.341.307-70.000 
19.271.307
381Tekuće donacije11.125.000-200.000 
10.925.000
- 3905KNJIŽNIČNA DJELATNOST62.143.184-560.000 
61.583.184
- A781002KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO37.072.184-20.000 
37.052.184
- 11Opći prihodi i primici27.226.257-20.000 
27.206.257
323Rashodi za usluge80.000-20.000 
60.000
- A781003PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI18.151.000-390.000 
17.761.000
- 11Opći prihodi i primici18.151.000-390.000 
17.761.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna16.858.000-300.000 
16.558.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna901.000-80.000 
821.000
381Tekuće donacije286.000-10.000 
276.000
- A784002MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA6.920.000-150.000 
6.770.000
- 11Opći prihodi i primici6.920.000-150.000 
6.770.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna5.181.000-150.000 
5.031.000
- 3907OSTALE DJELATNOSTI KULTURE233.161.800-2.574.313 
230.587.487
- A508015NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA6.175.000-88.813 
6.086.187
- 11Opći prihodi i primici6.175.000-88.813 
6.086.187
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.175.000-88.813 
6.086.187
- A565011NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI1.569.100-16.000 
1.553.100
- 11Opći prihodi i primici1.569.100-16.000 
1.553.100
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.275.000-16.000 
1.259.000
- A565033INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE9.781.538-223.000 
9.558.538
- 11Opći prihodi i primici815.000-223.000 
592.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora507.000-200.000 
307.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna80.000-23.000 
57.000
- A565034MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA7.918.350-357.000 
7.561.350
- 11Opći prihodi i primici1.565.685-357.000 
1.208.685
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora55.000-40.000 
15.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna300.000-50.000 
250.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna317.685-267.000 
50.685
- A781009SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE4.137.922-123.000 
4.014.922
- 11Opći prihodi i primici2.890.000-123.000 
2.767.000
323Rashodi za usluge340.000-47.000 
293.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna550.000-57.000 
493.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna80.000-19.000 
61.000
- A785011OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI25.445.469-1.220.000 
24.225.469
- 12Sredstva učešća za pomoći3.816.820-1.220.000 
2.596.820
363Pomoći unutar općeg proračuna284.091-50.000 
234.091
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna308.954-70.000 
238.954
381Tekuće donacije2.877.724-1.100.000 
1.777.724
- A785016MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA38.900.000-200.000 
38.700.000
- 11Opći prihodi i primici38.900.000-200.000 
38.700.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.000-200.000 
800.000
- K565029PROGRAM DIGITALIZACIJE724.800-79.000 
645.800
- 11Opći prihodi i primici724.800-79.000 
645.800
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna282.800-47.000 
235.800
382Kapitalne donacije105.000-32.000 
73.000
- T781015PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM2.878.409-267.500 
2.610.909
- 11Opći prihodi i primici2.415.347-267.500 
2.147.847
321Naknade troškova zaposlenima15.000-9.500 
5.500
323Rashodi za usluge464.105-67.000 
397.105
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna510.756-70.000 
440.756
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna485.000-23.000 
462.000
381Tekuće donacije819.000-98.000 
721.000
- 44926Hrvatski audiovizualni centar111.021.007-2.737.545 
108.283.462
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT111.021.007-2.737.545 
108.283.462
- 3906PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA111.021.007-2.737.545 
108.283.462
- A785009PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI43.003.000-2.737.545 
40.265.455
- 11Opći prihodi i primici43.003.000-2.737.545 
40.265.455
321Naknade troškova zaposlenima170.000-101.545 
68.455
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.722.000-136.000 
1.586.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3.185.000-2.500.000 
685.000
- 060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.764.509.787-4.895.297 
7.759.614.490
- 06005Ministarstvo poljoprivrede7.429.566.864-3.511.825 
7.426.055.039
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO7.411.105.007-3.511.825 
7.407.593.182
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM256.530.259-1.171.113 
255.359.146
- A568000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE217.219.121-200.750 
217.018.371
- 11Opći prihodi i primici214.489.121-200.750 
214.288.371
363Pomoći unutar općeg proračuna950-950 
 
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna5.700-700 
5.000
422Postrojenja i oprema641.250-196.250 
445.000
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.850-2.850 
 
- A865010RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA5.931.525-438.853 
5.492.672
- 11Opći prihodi i primici5.931.525-438.853 
5.492.672
322Rashodi za materijal i energiju4.894.859-350.521 
4.544.338
323Rashodi za usluge1.036.666-88.332 
948.334
- A865017INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI.SMARTFISH385.973-4.283 
381.690
- 12Sredstva učešća za pomoći57.533-4.283 
53.250
422Postrojenja i oprema13.633-4.283 
9.350
- K568070INFORMATIZACIJA27.718.157-480.298 
27.237.859
- 11Opći prihodi i primici21.079.282-480.298 
20.598.984
412Nematerijalna imovina2.137.975-200.000 
1.937.975
426Nematerijalna proizvedena imovina7.070.494-280.298 
6.790.196
- T865014INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH279.598-2.855 
276.743
- 12Sredstva učešća za pomoći42.348-2.855 
39.493
323Rashodi za usluge13.510-2.230 
11.280
422Postrojenja i oprema6.413-625 
5.788
- T865015INTERREG ITALIJA – HRVATSKA FAIRSEA979.583-44.074 
935.509
- 12Sredstva učešća za pomoći145.805-44.074 
101.731
321Naknade troškova zaposlenima14.862-13.319 
1.543
322Rashodi za materijal i energiju1.710-1.710 
 
323Rashodi za usluge21.879-15.300 
6.579
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.563-3.563 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.990-2.790 
1.200
422Postrojenja i oprema11.561-7.392 
4.169
- 3002POLJOPRIVREDA3.537.428.225-1.300.442 
3.536.127.783
- A820069PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI475.000-171.330 
303.670
- 11Opći prihodi i primici475.000-171.330 
303.670
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora475.000-171.330 
303.670
- T819073NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)4.321.963-1.129.112 
3.192.851
- 11Opći prihodi i primici4.321.963-1.129.112 
3.192.851
381Tekuće donacije4.321.963-1.129.112 
3.192.851
- 3003VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE324.772.840-868.614 
323.904.226
- A568001ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA175.696.795-59.033 
175.637.762
- 11Opći prihodi i primici116.595.574-59.033 
116.536.541
322Rashodi za materijal i energiju42.869-42.869 
 
323Rashodi za usluge101.435.545-9.004 
101.426.541
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.160-7.160 
 
- A568007ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA2.330.900-590.900 
1.740.000
- 11Opći prihodi i primici590.900-590.900 
 
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna590.900-590.900 
 
- A819069SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE245.480-13.231 
232.249
- 11Opći prihodi i primici245.480-13.231 
232.249
323Rashodi za usluge245.480-13.231 
232.249
- K821068OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA292.450-205.450 
87.000
- 11Opći prihodi i primici292.450-205.450 
87.000
322Rashodi za materijal i energiju232.450-205.450 
27.000
- 3004RURALNI RAZVOJ2.759.557.811-71.656 
2.759.486.155
- A820068TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ4.396.831-70.231 
4.326.600
- 12Sredstva učešća za pomoći263.707-70.231 
193.476
321Naknade troškova zaposlenima28.857-24.857 
4.000
323Rashodi za usluge95.775-5.298 
90.477
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.550-6.550 
2.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja29.250-10.057 
19.193
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000-4.550 
450
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna10.500-3.329 
7.171
381Tekuće donacije80.000-15.590 
64.410
- A821067TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA58.827.066-1.425 
58.825.641
- 12Sredstva učešća za pomoći7.570.594-1.425 
7.569.169
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.425-1.425 
 
- 3005RIBARSTVO352.604.872-100.000 
352.504.872
- K650108JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE1.150.392-100.000 
1.050.392
- 11Opći prihodi i primici730.392-100.000 
630.392
322Rashodi za materijal i energiju146.854-100.000 
46.854
- 06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju211.731.857-669.652 
211.062.205
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO211.731.857-669.652 
211.062.205
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM128.376.734-648.901 
127.727.833
- A841001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU102.287.614-641.426 
101.646.188
- 11Opći prihodi i primici101.967.614-641.426 
101.326.188
323Rashodi za usluge12.818.000-630.528 
12.187.472
343Ostali financijski rashodi17.148-10.898 
6.250
- A841007ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA91.225-7.475 
83.750
- 11Opći prihodi i primici91.225-7.475 
83.750
323Rashodi za usluge81.225-7.475 
73.750
- 3005RIBARSTVO1.363.276-20.751 
1.342.525
- A841006TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO1.363.276-20.751 
1.342.525
- 12Sredstva učešća za pomoći365.076-20.751 
344.325
321Naknade troškova zaposlenima20.188-16.138 
4.050
323Rashodi za usluge12.113-4.613 
7.500
- 06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu109.952.132-422.582 
109.529.550
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO109.952.132-422.582 
109.529.550
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM93.417.904-5.877 
93.412.027
- A842001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU77.788.313-5.877 
77.782.436
- 11Opći prihodi i primici61.326.213-5.877 
61.320.336
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.750-4.750 
 
343Ostali financijski rashodi1.140-1.127 
13
- 3002POLJOPRIVREDA7.030.819-311.592 
6.719.227
- K842007SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA2.486.805-311.592 
2.175.213
- 11Opći prihodi i primici2.486.805-311.592 
2.175.213
423Prijevozna sredstva345.705-311.592 
34.113
- 3003VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE9.503.409-105.113 
9.398.296
- A842006OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA2.646.553-105.113 
2.541.440
- 11Opći prihodi i primici524.863-105.113 
419.750
321Naknade troškova zaposlenima287.613-105.113 
182.500
- 06055Državna ergela Đakovo i Lipik13.258.934-291.238 
12.967.696
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO13.258.934-291.238 
12.967.696
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM13.258.934-291.238 
12.967.696
- A925001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK13.258.934-291.238 
12.967.696
- 11Opći prihodi i primici9.538.934-291.238 
9.247.696
311Plaće (Bruto)4.816.734-25.308 
4.791.426
321Naknade troškova zaposlenima484.500-180.000 
304.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja590.000-85.000 
505.000
343Ostali financijski rashodi950-930 
20
- 061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.063.842.392-20.251.631 
1.043.590.761
- 06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije918.349.692-8.949.567 
909.400.125
- 29REGIONALNI RAZVOJ861.295.991-8.949.567 
852.346.424
- 2901REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ574.134.171-6.575.180 
567.558.991
- A680047PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA100.000-100.000 
 
- 11Opći prihodi i primici100.000-100.000 
 
323Rashodi za usluge60.000-60.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000-40.000 
 
- A828031PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU599.800-256.300 
343.500
- 11Opći prihodi i primici599.800-256.300 
343.500
321Naknade troškova zaposlenima37.000-37.000 
 
323Rashodi za usluge472.800-129.300 
343.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-10.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-50.000 
 
422Postrojenja i oprema10.000-10.000 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina20.000-20.000 
 
- A828070ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA«510.275-5.189 
505.086
- 12Sredstva učešća za pomoći77.625-5.189 
72.436
321Naknade troškova zaposlenima1.050-502 
548
322Rashodi za materijal i energiju2.250-2.250 
 
323Rashodi za usluge20.625-2.437 
18.188
- K680040SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA119.406.821-6.213.691 
113.193.130
- 11Opći prihodi i primici119.406.821-6.213.691 
113.193.130
386Kapitalne pomoći7.125.000-6.213.691 
911.309
- 2904ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA75.695.485-2.374.387 
73.321.098
- A570354VODOOPSKRBA OTOKA18.781.500-1.745.847 
17.035.653
- 11Opći prihodi i primici18.781.500-1.745.847 
17.035.653
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna18.781.500-1.745.847 
17.035.653
- A570463RAZVOJ OTOKA13.682.050-10.915 
13.671.135
- 11Opći prihodi i primici13.682.050-10.915 
13.671.135
363Pomoći unutar općeg proračuna13.682.050-10.915 
13.671.135
- A819012HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD295.125-277.625 
17.500
- 11Opći prihodi i primici295.125-277.625 
17.500
323Rashodi za usluge247.625-230.125 
17.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja47.500-47.500 
 
- K587038IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA541.063-340.000 
201.063
- 11Opći prihodi i primici541.063-340.000 
201.063
323Rashodi za usluge391.063-190.000 
201.063
426Nematerijalna proizvedena imovina150.000-150.000 
 
- 06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.700-10.897.064 
63.108.636
- 29REGIONALNI RAZVOJ74.005.700-10.897.064 
63.108.636
- 2902RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA74.005.700-10.897.064 
63.108.636
- K900001RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA72.700.000-10.897.064 
61.802.936
- 11Opći prihodi i primici72.700.000-10.897.064 
61.802.936
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora40.253.166-8.165.627 
32.087.539
363Pomoći unutar općeg proračuna26.319.478-15.530 
26.303.948
381Tekuće donacije380.373-165.731 
214.642
382Kapitalne donacije5.316.669-2.550.176 
2.766.493
- 06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije71.487.000-405.000 
71.082.000
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV71.487.000-405.000 
71.082.000
- 2210UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA71.487.000-405.000 
71.082.000
- A825001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE12.987.000-290.000 
12.697.000
- 11Opći prihodi i primici12.895.000-290.000 
12.605.000
312Ostali rashodi za zaposlene732.000-65.000 
667.000
321Naknade troškova zaposlenima265.000-30.000 
235.000
323Rashodi za usluge4.059.000-195.000 
3.864.000
- K825010OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 1056.560.000-115.000 
56.445.000
- 12Sredstva učešća za pomoći8.390.000-115.000 
8.275.000
313Doprinosi na plaće732.000-15.000 
717.000
323Rashodi za usluge1.430.398-100.000 
1.330.398
- 065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE7.511.497.789-44.641.916 
7.466.855.873
- 06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture6.964.321.463-42.292.016 
6.922.029.447
- 31PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE6.964.321.463-42.292.016 
6.922.029.447
- 3101UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE211.577.333-8.910.000 
202.667.333
- A250997OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA3.610.000-1.305.000 
2.305.000
- 11Opći prihodi i primici3.610.000-1.305.000 
2.305.000
311Plaće (Bruto)220.000-210.000 
10.000
313Doprinosi na plaće55.000-50.000 
5.000
323Rashodi za usluge240.000-115.000 
125.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja855.000-330.000 
525.000
343Ostali financijski rashodi1.520.000-460.000 
1.060.000
383Kazne, penali i naknade štete720.000-140.000 
580.000
- A570000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE78.024.191-3.570.000 
74.454.191
- 11Opći prihodi i primici77.794.191-3.570.000 
74.224.191
311Plaće (Bruto)45.589.176-200.000 
45.389.176
312Ostali rashodi za zaposlene1.692.000-70.000 
1.622.000
313Doprinosi na plaće7.450.000-30.000 
7.420.000
321Naknade troškova zaposlenima4.207.015-1.030.000 
3.177.015
322Rashodi za materijal i energiju6.365.000-770.000 
5.595.000
323Rashodi za usluge9.535.000-455.000 
9.080.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa95.000-75.000 
20.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.525.000-680.000 
845.000
343Ostali financijski rashodi71.000-50.000 
21.000
422Postrojenja i oprema1.170.000-210.000 
960.000
- A754067PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)93.100.000-1.010.000 
92.090.000
- 11Opći prihodi i primici93.100.000-1.010.000 
92.090.000
323Rashodi za usluge3.515.000-450.000 
3.065.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru89.110.000-560.000 
88.550.000
- K570319OBNOVA VOZNOG PARKA1.840.000-360.000 
1.480.000
- 11Opći prihodi i primici1.840.000-360.000 
1.480.000
322Rashodi za materijal i energiju150.000-55.000 
95.000
323Rashodi za usluge1.425.000-175.000 
1.250.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja265.000-130.000 
135.000
- K570321INFORMATIZACIJA12.760.000-715.000 
12.045.000
- 11Opći prihodi i primici12.170.000-575.000 
11.595.000
323Rashodi za usluge8.930.000-245.000 
8.685.000
426Nematerijalna proizvedena imovina335.000-330.000 
5.000
- 12Sredstva učešća za pomoći150.000-140.000 
10.000
426Nematerijalna proizvedena imovina150.000-140.000 
10.000
- K810016REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA16.147.000-1.950.000 
14.197.000
- 11Opći prihodi i primici15.920.000-1.950.000 
13.970.000
323Rashodi za usluge15.920.000-1.950.000 
13.970.000
- 3107RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA94.596.000-457.875 
94.138.125
- A570340RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA1.270.000-110.000 
1.160.000
- 11Opći prihodi i primici1.270.000-110.000 
1.160.000
323Rashodi za usluge100.000-100.000 
 
381Tekuće donacije70.000-10.000 
60.000
- A754032NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE92.846.000-125 
92.845.875
- 11Opći prihodi i primici92.846.000-125 
92.845.875
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru92.846.000-125 
92.845.875
- A820032POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU480.000-347.750 
132.250
- 11Opći prihodi i primici480.000-347.750 
132.250
323Rashodi za usluge450.000-317.750 
132.250
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-30.000 
 
- 3109SIGURNOST PLOVIDBE118.245.759-1.470.000 
116.775.759
- A570017SIGURNOST PLOVIDBE113.191.259-1.470.000 
111.721.259
- 11Opći prihodi i primici91.005.059-1.470.000 
89.535.059
311Plaće (Bruto)45.867.000-50.000 
45.817.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.150.000-20.000 
2.130.000
313Doprinosi na plaće7.750.000-40.000 
7.710.000
321Naknade troškova zaposlenima3.230.000-300.000 
2.930.000
322Rashodi za materijal i energiju5.355.000-150.000 
5.205.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa130.000-100.000 
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja691.250-110.000 
581.250
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna130.000-100.000 
30.000
422Postrojenja i oprema1.175.000-50.000 
1.125.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.000-400.000 
1.600.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.200.000-150.000 
1.050.000
- 3110IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE3.049.723.486-1.718.900 
3.048.004.586
- A754005GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE24.700.000-220.000 
24.480.000
- 11Opći prihodi i primici24.700.000-220.000 
24.480.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna24.700.000-220.000 
24.480.000
- A754061NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI47.500-47.500 
 
- 11Opći prihodi i primici47.500-47.500 
 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora47.500-47.500 
 
- A820029NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA408.500-83.400 
325.100
- 11Opći prihodi i primici408.500-83.400 
325.100
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU408.500-83.400 
325.100
- A821001PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB88.504.000-4.300 
88.499.700
- 11Opći prihodi i primici88.504.000-4.300 
88.499.700
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.953.000-800 
2.952.200
363Pomoći unutar općeg proračuna77.146.000-3.500 
77.142.500
- K570344PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ79.800.000-1.200.000 
78.600.000
- 11Opći prihodi i primici79.800.000-1.200.000 
78.600.000
386Kapitalne pomoći30.400.000-1.200.000 
29.200.000
- K754049CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA29.433.947-29.200 
29.404.747
- 12Sredstva učešća za pomoći32.800-29.200 
3.600
311Plaće (Bruto)18.000-18.000 
 
313Doprinosi na plaće2.800-2.800 
 
321Naknade troškova zaposlenima8.437-8.400 
37
- T587063CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI347.190-64.200 
282.990
- 12Sredstva učešća za pomoći83.190-64.200 
18.990
311Plaće (Bruto)51.000-34.900 
16.100
313Doprinosi na plaće9.000-6.300 
2.700
323Rashodi za usluge23.190-23.000 
190
- T810062CEF PSA – USPOREDBA CIJENA GORIVA490.049-43.300 
446.749
- 12Sredstva učešća za pomoći97.910-43.300 
54.610
311Plaće (Bruto)51.000-29.700 
21.300
313Doprinosi na plaće9.000-5.400 
3.600
323Rashodi za usluge29.000-4.200 
24.800
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.000-4.000 
 
- T810065CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA81.000-27.000 
54.000
- 12Sredstva učešća za pomoći27.000-27.000 
 
311Plaće (Bruto)13.400-13.400 
 
313Doprinosi na plaće2.600-2.600 
 
323Rashodi za usluge11.000-11.000 
 
- 3111PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU1.255.909.150-9.731.007 
1.246.178.143
- T754039OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST1.234.939.613-9.200.835 
1.225.738.778
- 11Opći prihodi i primici451.350-446.305 
5.045
321Naknade troškova zaposlenima4.750-1.752 
2.998
323Rashodi za usluge443.650-443.603 
47
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja950-950 
 
- 12Sredstva učešća za pomoći171.135.305-8.754.530 
162.380.775
311Plaće (Bruto)1.188.607-68.400 
1.120.207
312Ostali rashodi za zaposlene28.500-500 
28.000
313Doprinosi na plaće220.386-35.500 
184.886
321Naknade troškova zaposlenima118.923-28.090 
90.833
322Rashodi za materijal i energiju22.800-9.000 
13.800
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.050-16.950 
17.100
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru990.102-17.380 
972.722
363Pomoći unutar općeg proračuna138.562.263-8.233.980 
130.328.283
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna950-950 
 
412Nematerijalna imovina531.840-324.280 
207.560
422Postrojenja i oprema131.445-19.400 
112.045
423Prijevozna sredstva100-100 
 
- T754040CEF TEHNIČKA POMOĆ1.533.074-7.260 
1.525.814
- 11Opći prihodi i primici468.715-7.260 
461.455
321Naknade troškova zaposlenima14.110-5.260 
8.850
323Rashodi za usluge394.885-2.000 
392.885
- T754041OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE13.151.363-522.912 
12.628.451
- 12Sredstva učešća za pomoći522.912-522.912 
 
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru330.512-330.512 
 
386Kapitalne pomoći192.400-192.400 
 
- 3112INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA1.434.000-414.358 
1.019.642
- K761028OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA1.434.000-414.358 
1.019.642
- 11Opći prihodi i primici1.434.000-414.358 
1.019.642
322Rashodi za materijal i energiju20.000-358 
19.642
323Rashodi za usluge995.000-395.000 
600.000
422Postrojenja i oprema419.000-19.000 
400.000
- 3113RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA266.754.500-273.674 
266.480.826
- A570001SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA807.500-153.674 
653.826
- 11Opći prihodi i primici807.500-153.674 
653.826
323Rashodi za usluge185.500-124.482 
61.018
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja622.000-29.192 
592.808
- A570249GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA195.000-18.000 
177.000
- 11Opći prihodi i primici195.000-18.000 
177.000
382Kapitalne donacije95.000-18.000 
77.000
- A570333OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH20.350.000-27.000 
20.323.000
- 11Opći prihodi i primici20.350.000-27.000 
20.323.000
386Kapitalne pomoći13.900.000-27.000 
13.873.000
- A754035PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB275.000-75.000 
200.000
- 11Opći prihodi i primici75.000-75.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja75.000-75.000 
 
- 3114IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE639.256.500-490.000 
638.766.500
- T754048POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA75.367.000-490.000 
74.877.000
- 11Opći prihodi i primici9.883.000-490.000 
9.393.000
363Pomoći unutar općeg proračuna9.883.000-490.000 
9.393.000
- 3115RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE58.721.500-12.456.000 
46.265.500
- A570447GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI22.465.500-2.990.000 
19.475.500
- 11Opći prihodi i primici22.465.500-2.990.000 
19.475.500
382Kapitalne donacije19.265.500-2.990.000 
16.275.500
- A810015POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU285.000-232.000 
53.000
- 11Opći prihodi i primici285.000-232.000 
53.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora285.000-232.000 
53.000
- K810001GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA13.866.000-9.010.000 
4.856.000
- 11Opći prihodi i primici13.866.000-9.010.000 
4.856.000
323Rashodi za usluge12.891.000-8.940.000 
3.951.000
412Nematerijalna imovina905.000-70.000 
835.000
- K810017OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA760.000-224.000 
536.000
- 11Opći prihodi i primici760.000-224.000 
536.000
382Kapitalne donacije760.000-224.000 
536.000
- 3116RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA357.053.235-2.730.594 
354.322.641
- A570348UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM2.187.500-13.125 
2.174.375
- 11Opći prihodi i primici2.187.500-13.125 
2.174.375
426Nematerijalna proizvedena imovina997.500-13.125 
984.375
- A570350DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU552.500-552.500 
 
- 11Opći prihodi i primici552.500-552.500 
 
323Rashodi za usluge30.000-30.000 
 
412Nematerijalna imovina522.500-522.500 
 
- A570482STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA2.755.000-855.000 
1.900.000
- 11Opći prihodi i primici2.755.000-855.000 
1.900.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.755.000-855.000 
1.900.000
- A810019POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJ­MA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA5.687.000-1.669 
5.685.331
- 11Opći prihodi i primici5.687.000-1.669 
5.685.331
381Tekuće donacije5.687.000-1.669 
5.685.331
- A810040PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU150.000-150.000 
 
- 11Opći prihodi i primici150.000-150.000 
 
323Rashodi za usluge100.000-100.000 
 
412Nematerijalna imovina50.000-50.000 
 
- A810058POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK5.605.000-998.300 
4.606.700
- 11Opći prihodi i primici5.605.000-998.300 
4.606.700
382Kapitalne donacije5.605.000-998.300 
4.606.700
- K754052CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA8.760.000-160.000 
8.600.000
- 12Sredstva učešća za pomoći760.000-160.000 
600.000
382Kapitalne donacije760.000-160.000 
600.000
- 3118RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA911.050.000-3.639.608 
907.410.392
- A570491UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE4.550.000-3.639.608 
910.392
- 11Opći prihodi i primici4.550.000-3.639.608 
910.392
323Rashodi za usluge250.000-210.000 
40.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300.000-144.002 
155.998
363Pomoći unutar općeg proračuna4.000.000-3.285.606 
714.394
- 06545Agencija za obalni linijski pomorski promet316.629.100-1.704.900 
314.924.200
- 31PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE316.629.100-1.704.900 
314.924.200
- 3116RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA316.629.100-1.704.900 
314.924.200
- A570323POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA309.500.000-951.000 
308.549.000
- 11Opći prihodi i primici309.500.000-951.000 
308.549.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru250.350.000-846.000 
249.504.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora59.150.000-105.000 
59.045.000
- A587023ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET2.869.500-238.900 
2.630.600
- 11Opći prihodi i primici2.869.500-238.900 
2.630.600
311Plaće (Bruto)1.554.000-82.420 
1.471.580
312Ostali rashodi za zaposlene47.000-11.600 
35.400
313Doprinosi na plaće285.000-42.180 
242.820
321Naknade troškova zaposlenima92.000-24.700 
67.300
323Rashodi za usluge464.000-33.000 
431.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.000-5.000 
2.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja277.500-39.000 
238.500
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000-1.000 
1.000
- A587053INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU4.186.500-515.000 
3.671.500
- 11Opći prihodi i primici4.186.500-515.000 
3.671.500
323Rashodi za usluge3.561.500-515.000 
3.046.500
- 06560Hrvatski hidrografski institut22.433.700-645.000 
21.788.700
- 31PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE22.433.700-645.000 
21.788.700
- 3109SIGURNOST PLOVIDBE22.433.700-645.000 
21.788.700
- A663000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA19.073.700-545.000 
18.528.700
- 11Opći prihodi i primici11.100.000-545.000 
10.555.000
311Plaće (Bruto)8.265.000-315.000 
7.950.000
313Doprinosi na plaće1.429.000-145.000 
1.284.000
322Rashodi za materijal i energiju180.000-58.000 
122.000
323Rashodi za usluge543.000-27.000 
516.000
- A663007OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA100.000-100.000 
 
- 11Opći prihodi i primici100.000-100.000 
 
311Plaće (Bruto)46.500-46.500 
 
313Doprinosi na plaće6.500-6.500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.000-25.000 
 
343Ostali financijski rashodi22.000-22.000 
 
- 076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE1.623.538.505-33.484.375 
1.590.054.130
- 07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine975.487.440-26.686.490 
948.800.950
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA967.444.996-26.686.490 
940.758.506
- 3501RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM148.330.077-8.399.640 
139.930.437
- A538067IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE52.250-22.250 
30.000
- 11Opći prihodi i primici52.250-22.250 
30.000
323Rashodi za usluge42.750-12.750 
30.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.750-4.750 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.750-4.750 
 
- A538075INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU48.288.906-4.500.000 
43.788.906
- 11Opći prihodi i primici9.267.088-1.200.000 
8.067.088
323Rashodi za usluge5.128.000-300.000 
4.828.000
426Nematerijalna proizvedena imovina3.702.088-900.000 
2.802.088
- 12Sredstva učešća za pomoći5.853.273-3.300.000 
2.553.273
323Rashodi za usluge2.859.237-2.400.000 
459.237
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja103.630-100.000 
3.630
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.413-800.000 
200.413
- A538083APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE149.150-61.695 
87.455
- 11Opći prihodi i primici149.150-61.695 
87.455
323Rashodi za usluge133.000-55.445 
77.555
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.900-1.900 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja14.250-4.350 
9.900
- A576007ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM74.064.747-2.826.047 
71.238.700
- 11Opći prihodi i primici74.054.747-2.826.047 
71.228.700
311Plaće (Bruto)41.259.730-802.697 
40.457.033
312Ostali rashodi za zaposlene2.059.877-191.600 
1.868.277
313Doprinosi na plaće7.118.661-400.000 
6.718.661
321Naknade troškova zaposlenima2.418.422-72.720 
2.345.702
322Rashodi za materijal i energiju4.034.407-300.000 
3.734.407
323Rashodi za usluge14.078.448-959.030 
13.119.418
421Građevinski objekti100.000-100.000 
 
- A576192PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA47.598-28.098 
19.500
- 11Opći prihodi i primici47.598-28.098 
19.500
323Rashodi za usluge47.598-28.098 
19.500
- K576116PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU1.270.250-242.750 
1.027.500
- 11Opći prihodi i primici1.270.250-242.750 
1.027.500
323Rashodi za usluge470.250-242.750 
227.500
- K576155OPREMANJE ZGRADA2.997.301-578.800 
2.418.501
- 11Opći prihodi i primici2.697.301-578.800 
2.118.501
323Rashodi za usluge2.303.542-578.800 
1.724.742
- K576157INFORMATIZACIJA UPRAVE5.748.126-140.000 
5.608.126
- 11Opći prihodi i primici5.748.126-140.000 
5.608.126
323Rashodi za usluge4.068.484-140.000 
3.928.484
- 3502REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU160.854.500-17.862.100 
142.992.400
- A538071PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA1.193.250-568.250 
625.000
- 11Opći prihodi i primici793.250-568.250 
225.000
323Rashodi za usluge774.250-549.250 
225.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.000-19.000 
 
- A538086MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ760.000-760.000 
 
- 11Opći prihodi i primici760.000-760.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju47.500-47.500 
 
422Postrojenja i oprema712.500-712.500 
 
- A538087SANACIJA ŠTETA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE127.080.000-15.830.000 
111.250.000
- 11Opći prihodi i primici44.330.000-15.830.000 
28.500.000
323Rashodi za usluge11.780.000-9.580.000 
2.200.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna950.000-950.000 
 
383Kazne, penali i naknade štete31.000.000-5.000.000 
26.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina600.000-300.000 
300.000
- A576056STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA247.000-149.600 
97.400
- 11Opći prihodi i primici247.000-149.600 
97.400
323Rashodi za usluge180.500-103.200 
77.300
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa47.500-42.400 
5.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.000-4.000 
15.000
- A576256UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA28.464.250-204.250 
28.260.000
- 11Opći prihodi i primici204.250-204.250 
 
323Rashodi za usluge104.500-104.500 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.750-4.750 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.500-28.500 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina66.500-66.500 
 
- A915007FOND ZA OBNOVU500.000-350.000 
150.000
- 11Opći prihodi i primici500.000-350.000 
150.000
311Plaće (Bruto)120.000-120.000 
 
312Ostali rashodi za zaposlene5.000-5.000 
 
313Doprinosi na plaće20.000-20.000 
 
321Naknade troškova zaposlenima15.000-15.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju50.000-50.000 
 
323Rashodi za usluge175.000-30.000 
145.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.000-10.000 
5.000
422Postrojenja i oprema100.000-100.000 
 
- 3510ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU658.260.419-424.750 
657.835.669
- T538072OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA651.735.419-424.750 
651.310.669
- 12Sredstva učešća za pomoći3.796.972-424.750 
3.372.222
323Rashodi za usluge1.429.759-424.750 
1.005.009
- 07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama360.313.654-5.222.750 
355.090.904
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA360.313.654-5.222.750 
355.090.904
- 3503PROMETOVANJE NEKRETNINAMA41.829.654-4.222.750 
37.606.904
- A551000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.127.154-13.250 
13.113.904
- 11Opći prihodi i primici13.117.154-13.250 
13.103.904
321Naknade troškova zaposlenima698.250-13.250 
685.000
- K260345KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA21.994.000-514.000 
21.480.000
- 11Opći prihodi i primici21.994.000-514.000 
21.480.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja114.000-14.000 
100.000
421Građevinski objekti21.030.000-500.000 
20.530.000
- K551022OBNOVA VOZNOG PARKA435.000-7.000 
428.000
- 11Opći prihodi i primici435.000-7.000 
428.000
423Prijevozna sredstva247.000-7.000 
240.000
- K551030STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ1.928.500-1.898.500 
30.000
- 11Opći prihodi i primici1.928.500-1.898.500 
30.000
421Građevinski objekti1.928.500-1.898.500 
30.000
- T551028SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA3.990.000-1.790.000 
2.200.000
- 11Opći prihodi i primici3.990.000-1.790.000 
2.200.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.990.000-1.790.000 
2.200.000
- 3504POTICANJE STAMBENE GRADNJE314.444.000-1.000.000 
313.444.000
- T551024SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE141.454.000-1.000.000 
140.454.000
- 11Opći prihodi i primici141.454.000-1.000.000 
140.454.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna141.454.000-1.000.000 
140.454.000
- 07625Državna geodetska uprava287.737.411-1.575.135 
286.162.276
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA287.737.411-1.575.135 
286.162.276
- 3505IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA287.737.411-1.575.135 
286.162.276
- A251923OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA95.000-95.000 
 
- 11Opći prihodi i primici95.000-95.000 
 
311Plaće (Bruto)95.000-95.000 
 
- A664000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE173.544.474-1.289.650 
172.254.824
- 11Opći prihodi i primici172.939.474-1.289.650 
171.649.824
313Doprinosi na plaće18.240.500-900.000 
17.340.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa310.000-310.000 
 
343Ostali financijski rashodi101.650-79.650 
22.000
- T664042OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA19.365.244-38.765 
19.326.479
- 12Sredstva učešća za pomoći2.599.178-38.765 
2.560.413
313Doprinosi na plaće11.700-715 
10.985
422Postrojenja i oprema227.113-38.050 
189.063
- T664043OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU4.085.583-151.720 
3.933.863
- 12Sredstva učešća za pomoći404.965-151.720 
253.245
311Plaće (Bruto)23.463-15.770 
7.693
313Doprinosi na plaće3.519-1.995 
1.524
321Naknade troškova zaposlenima37.769-1.860 
35.909
323Rashodi za usluge340.214-132.095 
208.119
- 077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA7.981.156.682-24.308.486 
7.956.848.196
- 07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja3.991.655.948-21.439.614 
3.970.216.334
- 32GOSPODARSTVO1.663.711.477-14.564.702 
1.649.146.775
- 3203POTICANJE 4I: INVESTICIJE – INDUSTRIJA – IZVOZ-INOVACIJE41.285.824-456.704 
40.829.120
- A648092PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU938.548-456.704 
481.844
- 11Opći prihodi i primici938.548-456.704 
481.844
323Rashodi za usluge748.548-266.704 
481.844
381Tekuće donacije190.000-190.000 
 
- 3216JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA963.346.455-150.500 
963.195.955
- K817068OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.962.836.534-150.500 
962.686.034
- 12Sredstva učešća za pomoći3.339.845-150.500 
3.189.345
311Plaće (Bruto)1.871.963-77.000 
1.794.963
323Rashodi za usluge829.726-73.500 
756.226
- 3225RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA483.829.600-9.022.500 
474.807.100
- A784031KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA5.705.300-122.500 
5.582.800
- 11Opći prihodi i primici3.900.300-122.500 
3.777.800
321Naknade troškova zaposlenima200.000-65.000 
135.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja482.500-57.500 
425.000
- A784032USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA)11.197.000-7.000.000 
4.197.000
- 11Opći prihodi i primici11.197.000-7.000.000 
4.197.000
323Rashodi za usluge11.197.000-7.000.000 
4.197.000
- K905027POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA1.900.000-1.900.000 
 
- 11Opći prihodi i primici1.900.000-1.900.000 
 
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.900.000-1.900.000 
 
- 3228JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA162.863.318-4.934.998 
157.928.320
- A648087POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA30.526.331-4.607.500 
25.918.831
- 11Opći prihodi i primici30.526.331-4.607.500 
25.918.831
363Pomoći unutar općeg proračuna1.567.500-1.567.500 
 
381Tekuće donacije3.298.000-3.040.000 
258.000
- A817079OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.79.676.837-167.348 
79.509.489
- 12Sredstva učešća za pomoći16.340.048-167.348 
16.172.700
311Plaće (Bruto)288.348-138.348 
150.000
323Rashodi za usluge356.065-29.000 
327.065
- A817080SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE12.660.150-160.150 
12.500.000
- 11Opći prihodi i primici12.660.150-160.150 
12.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna6.457.162-160.150 
6.297.012
- 34ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA2.323.332.682-6.865.961 
2.316.466.721
- 3401ZAŠTITA PRIRODE78.643.923-410.691 
78.233.232
- A905003PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE401.515-19.315 
382.200
- 11Opći prihodi i primici396.515-19.315 
377.200
323Rashodi za usluge269.515-19.315 
250.200
- K779041OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU51.805.320-391.376 
51.413.944
- 12Sredstva učešća za pomoći4.813.266-391.376 
4.421.890
323Rashodi za usluge2.063.874-391.376 
1.672.498
- 3402UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA158.589.115-6.201.870 
152.387.245
- A576173SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI3.304.737-150.500 
3.154.237
- 11Opći prihodi i primici3.294.737-150.500 
3.144.237
321Naknade troškova zaposlenima370.500-150.500 
220.000
- A576235IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM441.142-170.000 
271.142
- 11Opći prihodi i primici441.142-170.000 
271.142
323Rashodi za usluge413.732-170.000 
243.732
- A576264ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM93.084.678-1.000.000 
92.084.678
- 11Opći prihodi i primici93.039.678-1.000.000 
92.039.678
323Rashodi za usluge17.947.770-1.000.000 
16.947.770
- A576265ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA1.947.732-403.015 
1.544.717
- 11Opći prihodi i primici1.947.732-403.015 
1.544.717
322Rashodi za materijal i energiju745.750-210.750 
535.000
323Rashodi za usluge1.096.982-192.265 
904.717
- A905009IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA1.256.875-444.375 
812.500
- 11Opći prihodi i primici1.256.875-444.375 
812.500
323Rashodi za usluge1.246.875-444.375 
802.500
- K576266INFORMATIZACIJA UPRAVE16.842.853-3.931.040 
12.911.813
- 11Opći prihodi i primici16.842.853-3.931.040 
12.911.813
422Postrojenja i oprema503.500-73.500 
430.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.606.740-3.857.540 
749.200
- T784050PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM6.311.491-102.940 
6.208.551
- 11Opći prihodi i primici5.627.022-102.940 
5.524.082
311Plaće (Bruto)3.129.775-102.940 
3.026.835
- 3405GOSPODARENJE OTPADOM687.712.302-253.400 
687.458.902
- K784022OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020 . GODINE681.131.013-253.400 
680.877.613
- 11Opći prihodi i primici4.689.400-253.400 
4.436.000
323Rashodi za usluge239.400-37.400 
202.000
363Pomoći unutar općeg proračuna950.000-216.000 
734.000
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA626.900-8.951 
617.949
- 3509RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM626.900-8.951 
617.949
- A784034VIJEĆE ZA VODNE USLUGE626.900-8.951 
617.949
- 11Opći prihodi i primici626.900-8.951 
617.949
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja526.900-8.951 
517.949
- 07720Državni hidrometeorološki zavod154.274.890-183.349 
154.091.541
- 34ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA154.274.890-183.349 
154.091.541
- 3407METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA154.274.890-183.349 
154.091.541
- A654000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE56.648.758-33.200 
56.615.558
- 11Opći prihodi i primici53.579.171-33.200 
53.545.971
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja319.200-33.200 
286.000
- A654021OBRANA OD TUČE7.025.185-55.290 
6.969.895
- 11Opći prihodi i primici3.772.786-55.290 
3.717.496
322Rashodi za materijal i energiju225.000-26.898 
198.102
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna93.100-28.392 
64.708
- A654071MEĐUNARODNE OBAVEZE12.732.300-94.859 
12.637.441
- 11Opći prihodi i primici12.692.300-94.859 
12.597.441
321Naknade troškova zaposlenima49.300-7.100 
42.200
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.643.000-87.759 
12.555.241
- 07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO1.921.709.163-2.685.523 
1.919.023.640
- 32GOSPODARSTVO1.921.709.163-2.685.523 
1.919.023.640
- 3228JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA1.921.709.163-2.685.523 
1.919.023.640
- A913001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO12.546.688-1.065.863 
11.480.825
- 11Opći prihodi i primici12.512.988-1.065.863 
11.447.125
311Plaće (Bruto)4.963.279-647.304 
4.315.975
313Doprinosi na plaće979.959-167.583 
812.376
321Naknade troškova zaposlenima599.085-56.557 
542.528
412Nematerijalna imovina142.500-132.500 
10.000
426Nematerijalna proizvedena imovina191.919-61.919 
130.000
- A913004OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT247.943.344-192.088 
47.751.256
- 12Sredstva učešća za pomoći6.054.520-192.088 
5.862.432
321Naknade troškova zaposlenima257.594-100.634 
156.960
322Rashodi za materijal i energiju215.990-74.343 
141.647
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.993-2.993 
 
412Nematerijalna imovina16.765-14.118 
2.647
- A913008PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC5.802.279-530.827 
5.271.452
- 11Opći prihodi i primici5.802.279-530.827 
5.271.452
321Naknade troškova zaposlenima4.750-4.750 
 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.900.598-526.077 
4.374.521
- A913009PROGRAM EUREKA2.067.951-357.360 
1.710.591
- 11Opći prihodi i primici2.067.951-357.360 
1.710.591
321Naknade troškova zaposlenima19.449-10.471 
8.978
323Rashodi za usluge80.061-14.448 
65.613
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.500-9.500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja71.250-25.250 
46.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.887.691-297.691 
1.590.000
- A913012EUROPSKI PROJEKTI1.637.085-28.477 
1.608.608
- 12Sredstva učešća za pomoći326.237-28.477 
297.760
321Naknade troškova zaposlenima32.310-28.477 
3.833
- A913015PROGRAM EUROSTARS1.730.071-86.183 
1.643.888
- 12Sredstva učešća za pomoći201.571-86.183 
115.388
323Rashodi za usluge7.407-1.782 
5.625
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.385-2.190 
2.195
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora189.779-82.211 
107.568
- A913017TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU1.179.932-211.510 
968.422
- 11Opći prihodi i primici1.179.932-211.510 
968.422
311Plaće (Bruto)758.969-102.981 
655.988
312Ostali rashodi za zaposlene84.811-49.577 
35.234
313Doprinosi na plaće124.114-11.914 
112.200
321Naknade troškova zaposlenima77.038-47.038 
30.000
- A913019NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA4.307.308-213.215 
4.094.093
- 12Sredstva učešća za pomoći637.124-213.215 
423.909
311Plaće (Bruto)410.442-135.953 
274.489
312Ostali rashodi za zaposlene34.027-4.027 
30.000
313Doprinosi na plaće77.097-37.097 
40.000
321Naknade troškova zaposlenima17.070-13.557 
3.513
322Rashodi za materijal i energiju1.425-925 
500
323Rashodi za usluge73.552-18.265 
55.287
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.494-2.494 
 
422Postrojenja i oprema1.967-897 
1.070
- 080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA18.602.154.525-58.607.801 
18.543.546.724
- 08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja11.536.297.557-30.652.866 
11.505.644.691
- 37OBRAZOVANJE11.265.520.337-22.525.379 
11.242.994.958
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA2.032.031.282-15.600.737 
2.016.430.545
- A577000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE68.019.803-2.637.549 
65.382.254
- 11Opći prihodi i primici67.884.803-2.637.549 
65.247.254
311Plaće (Bruto)41.075.752-10.813 
41.064.939
312Ostali rashodi za zaposlene1.394.376-7.497 
1.386.879
313Doprinosi na plaće6.829.738-452 
6.829.286
321Naknade troškova zaposlenima2.019.048-106.881 
1.912.167
322Rashodi za materijal i energiju2.878.887-563.826 
2.315.061
323Rashodi za usluge12.018.334-1.420.410 
10.597.924
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa45.000-38.279 
6.721
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja702.000-245.460 
456.540
422Postrojenja i oprema383.334-77.761 
305.573
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima333.334-166.170 
167.164
- A577004PROVEDBA KURIKULARNE REFORME25.511.288-631.432 
24.879.856
- 11Opći prihodi i primici25.501.288-631.432 
24.869.856
321Naknade troškova zaposlenima25.000-10.150 
14.850
322Rashodi za materijal i energiju5.000-5.000 
 
323Rashodi za usluge3.983.000-563.782 
3.419.218
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa200.000-52.500 
147.500
- A577012OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU20.337.637-155.490 
20.182.147
- 11Opći prihodi i primici20.337.637-155.490 
20.182.147
321Naknade troškova zaposlenima861.609-86.753 
774.856
323Rashodi za usluge1.212.712-30.828 
1.181.884
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa139.878-37.909 
101.969
- A577015DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI880.000-57.088 
822.912
- 11Opći prihodi i primici880.000-57.088 
822.912
323Rashodi za usluge45.000-28.875 
16.125
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.000-13.213 
1.787
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.000-15.000 
80.000
- A577016PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI959.000-108.104 
850.896
- 11Opći prihodi i primici959.000-108.104 
850.896
321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000 
 
323Rashodi za usluge10.000-1.720 
8.280
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-4.326 
5.674
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-61.609 
38.391
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna12.000-12.000 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna422.000-23.449 
398.551
- A577124HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU375.500-148.488 
227.012
- 11Opći prihodi i primici375.500-148.488 
227.012
321Naknade troškova zaposlenima25.000-25.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju175.000-21.820 
153.180
323Rashodi za usluge25.000-24.299 
701
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.500-15.500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja120.000-46.869 
73.131
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna15.000-15.000 
 
- A577132POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA1.002.224-79.727 
922.497
- 11Opći prihodi i primici992.224-79.727 
912.497
321Naknade troškova zaposlenima26.000-17.717 
8.283
322Rashodi za materijal i energiju11.000-11.000 
 
323Rashodi za usluge8.000-8.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa45.224-8.832 
36.392
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-5.000 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna887.000-19.178 
867.822
381Tekuće donacije10.000-10.000 
 
- A577133POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA1.315.500-543.758 
771.742
- 11Opći prihodi i primici1.315.500-543.758 
771.742
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna712.500-217.252 
495.248
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna70.000-38.003 
31.997
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna113.000-20.250 
92.750
381Tekuće donacije400.000-268.253 
131.747
- A577137POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA914.500-198.745 
715.755
- 11Opći prihodi i primici914.500-198.745 
715.755
321Naknade troškova zaposlenima57.000-54.781 
2.219
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna190.000-16.314 
173.686
381Tekuće donacije617.500-127.650 
489.850
- A578045SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA157.528.740-100.000 
157.428.740
- 11Opći prihodi i primici157.528.740-100.000 
157.428.740
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna157.479.159-100.000 
157.379.159
- A578059EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET244.861-21.600 
223.261
- 11Opći prihodi i primici244.861-21.600 
223.261
321Naknade troškova zaposlenima21.600-21.600 
 
- A579004POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ1.900.000-50.000 
1.850.000
- 11Opći prihodi i primici1.900.000-50.000 
1.850.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.786.700-40.000 
1.746.700
381Tekuće donacije89.300-10.000 
79.300
- A580003POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU805.250-3.250 
802.000
- 11Opći prihodi i primici805.250-3.250 
802.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna775.250-2.250 
773.000
381Tekuće donacije30.000-1.000 
29.000
- A679005ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA22.607.000-99.781 
22.507.219
- 11Opći prihodi i primici22.607.000-99.781 
22.507.219
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.387.000-99.781 
22.287.219
- A679008PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE506.615-10.553 
496.062
- 11Opći prihodi i primici506.615-10.553 
496.062
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-10.000 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna496.615-553 
496.062
- A679009REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA6.279.400-2.452.854 
3.826.546
- 11Opći prihodi i primici6.279.400-2.452.854 
3.826.546
321Naknade troškova zaposlenima144.650-29.565 
115.085
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.000-9.508 
5.492
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja56.000-41.926 
14.074
343Ostali financijski rashodi15.000-13.480 
1.520
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.648.250-905.598 
742.652
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.300.000-1.300.000 
2.000.000
381Tekuće donacije1.035.500-152.777 
882.723
- A679047MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI364.000-92.021 
271.979
- 11Opći prihodi i primici319.000-92.021 
226.979
321Naknade troškova zaposlenima110.000-70.816 
39.184
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa32.000-21.205 
10.795
- A767003SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME4.227.500-41.600 
4.185.900
- 11Opći prihodi i primici4.227.500-41.600 
4.185.900
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna4.227.500-41.600 
4.185.900
- A767015PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.6.390.000-55.726 
6.334.274
- 11Opći prihodi i primici6.390.000-55.726 
6.334.274
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.600.000-5.726 
4.594.274
381Tekuće donacije50.000-50.000 
 
- A767042OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA837.025-130.353 
706.672
- 12Sredstva učešća za pomoći210.375-130.353 
80.022
311Plaće (Bruto)4.750-4.750 
 
312Ostali rashodi za zaposlene4.750-4.750 
 
313Doprinosi na plaće13.300-13.300 
 
321Naknade troškova zaposlenima7.125-7.125 
 
323Rashodi za usluge30.450-15.581 
14.869
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna150.000-84.847 
65.153
- A768054DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE973.771.928-20.829 
973.751.099
- 11Opći prihodi i primici973.771.928-20.829 
973.751.099
363Pomoći unutar općeg proračuna973.771.928-20.829 
973.751.099
- A768064ERASMUS+ PROJEKT TRACER – TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA243.500-13.500 
230.000
- 12Sredstva učešća za pomoći13.500-13.500 
 
321Naknade troškova zaposlenima5.500-5.500 
 
323Rashodi za usluge6.000-6.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.000-2.000 
 
- A818021PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA2.215.160-33.303 
2.181.857
- 11Opći prihodi i primici2.215.160-33.303 
2.181.857
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.660-20.660 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.194.500-12.643 
2.181.857
- K579064KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU35.085.163-2.070.971 
33.014.192
- 11Opći prihodi i primici35.085.163-2.070.971 
33.014.192
421Građevinski objekti26.489.150-2.070.971 
24.418.179
- K621173INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA9.942.750-147.276 
9.795.474
- 11Opći prihodi i primici9.942.750-147.276 
9.795.474
321Naknade troškova zaposlenima28.500-22.277 
6.223
322Rashodi za materijal i energiju9.500-9.500 
 
323Rashodi za usluge28.500-18.624 
9.876
412Nematerijalna imovina8.740.000-50.000 
8.690.000
426Nematerijalna proizvedena imovina656.250-46.875 
609.375
- K818050OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4585.253.800-5.696.739 
579.557.061
- 12Sredstva učešća za pomoći84.664.287-5.696.739 
78.967.548
323Rashodi za usluge3.792.170-500.000 
3.292.170
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa520.567-400.000 
120.567
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja481.261-200.000 
281.261
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.293.188-16.836 
1.276.352
363Pomoći unutar općeg proračuna12.912.082-648.457 
12.263.625
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.441.250-446.619 
3.994.631
381Tekuće donacije2.251.500-684.827 
1.566.673
422Postrojenja i oprema48.556.208-2.800.000 
45.756.208
- 3703OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE5.727.204.974-288.327 
5.726.916.647
- A579000OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE5.637.516.855-106.591 
5.637.410.264
- 11Opći prihodi i primici5.637.516.855-106.591 
5.637.410.264
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna5.608.590.727-105.059 
5.608.485.668
381Tekuće donacije26.711.581-1.532 
26.710.049
- A579003ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA26.322.000-121.855 
26.200.145
- 11Opći prihodi i primici26.322.000-121.855 
26.200.145
321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000 
 
323Rashodi za usluge20.000-20.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-10.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja142.000-10.164 
131.836
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna360.000-49.265 
310.735
381Tekuće donacije50.000-27.426 
22.574
- A579007IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA629.083-9.881 
619.202
- 11Opći prihodi i primici629.083-9.881 
619.202
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna406.783-1.000 
405.783
383Kazne, penali i naknade štete190.425-8.881 
181.544
- K767031OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI50.000-50.000 
 
- 11Opći prihodi i primici50.000-50.000 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna50.000-50.000 
 
- 3704SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE3.265.089.315-1.786.652 
3.263.302.663
- A580000SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE3.033.025.366-264.823 
3.032.760.543
- 11Opći prihodi i primici3.033.025.366-264.823 
3.032.760.543
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.966.715.077-263.954 
2.966.451.123
381Tekuće donacije66.310.289-869 
66.309.420
- A580004STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA2.950.000-156.301 
2.793.699
- 11Opći prihodi i primici2.950.000-156.301 
2.793.699
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora50.000-50.000 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.800.000-103.155 
2.696.845
381Tekuće donacije100.000-3.146 
96.854
- A580007IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA2.500.000-13.200 
2.486.800
- 11Opći prihodi i primici2.500.000-13.200 
2.486.800
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna388.488-13.200 
375.288
- A580014RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH1.730.850-39.008 
1.691.842
- 11Opći prihodi i primici1.692.721-39.008 
1.653.713
321Naknade troškova zaposlenima38.580-13.433 
25.147
323Rashodi za usluge27.995-336 
27.659
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000-5.239 
761
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.522.900-20.000 
1.502.900
- A580044RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA693.048-102.580 
590.468
- 11Opći prihodi i primici663.048-102.580 
560.468
321Naknade troškova zaposlenima101.163-21.970 
79.193
323Rashodi za usluge117.475-52.491 
64.984
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa130.000-15.825 
114.175
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja314.410-12.294 
302.116
- A676057MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE10.595.550-163.371 
10.432.179
- 12Sredstva učešća za pomoći484.885-163.371 
321.514
321Naknade troškova zaposlenima20.900-9.795 
11.105
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa118.750-63.641 
55.109
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja45.600-9.437 
36.163
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU63.650-63.650 
 
422Postrojenja i oprema16.849-16.848 
1
- A767013RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE39.307-11.171 
28.136
- 11Opći prihodi i primici39.307-11.171 
28.136
321Naknade troškova zaposlenima14.659-6.523 
8.136
323Rashodi za usluge4.648-4.648 
 
- K767032OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK19.245.694-1.036.198 
18.209.496
- 11Opći prihodi i primici16.183.000-1.036.198 
15.146.802
421Građevinski objekti15.983.000-1.036.198 
14.946.802
- 3705VISOKO OBRAZOVANJE214.904.828-4.849.663 
210.055.165
- A621021SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE48.740.000-1.851.919 
46.888.081
- 11Opći prihodi i primici48.740.000-1.851.919 
46.888.081
381Tekuće donacije48.740.000-1.851.919 
46.888.081
- A621023SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE12.350.000-586.437 
11.763.563
- 11Opći prihodi i primici12.350.000-586.437 
11.763.563
381Tekuće donacije12.350.000-586.437 
11.763.563
- A621024SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE15.500.000-450 
15.499.550
- 11Opći prihodi i primici15.500.000-450 
15.499.550
381Tekuće donacije15.500.000-450 
15.499.550
- A621026SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE545.000-41.617 
503.383
- 11Opći prihodi i primici545.000-41.617 
503.383
381Tekuće donacije545.000-41.617 
503.383
- A621028SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE5.300.000-345.812 
4.954.188
- 11Opći prihodi i primici5.300.000-345.812 
4.954.188
381Tekuće donacije5.300.000-345.812 
4.954.188
- A621029SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE810.000-121.576 
688.424
- 11Opći prihodi i primici810.000-121.576 
688.424
381Tekuće donacije810.000-121.576 
688.424
- A621030SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE190.000-92 
189.908
- 11Opći prihodi i primici190.000-92 
189.908
381Tekuće donacije190.000-92 
189.908
- A621031SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE960.000-64.418 
895.582
- 11Opći prihodi i primici960.000-64.418 
895.582
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora640.000-64.418 
575.582
- A679064ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ3.969.498-1.435.711 
2.533.787
- 11Opći prihodi i primici3.969.498-1.435.711 
2.533.787
322Rashodi za materijal i energiju2.660.000-494.428 
2.165.572
323Rashodi za usluge950.000-621.080 
328.920
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna359.498-320.203 
39.295
- A679065SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE2.610.000-177.670 
2.432.330
- 11Opći prihodi i primici2.610.000-177.670 
2.432.330
381Tekuće donacije2.610.000-177.670 
2.432.330
- A679066POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA403.750-7.250 
396.500
- 11Opći prihodi i primici403.750-7.250 
396.500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna403.750-7.250 
396.500
- A679069SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE325.000-90.901 
234.099
- 11Opći prihodi i primici325.000-90.901 
234.099
381Tekuće donacije325.000-90.901 
234.099
- A767043RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA324.900-125.810 
199.090
- 11Opći prihodi i primici284.900-125.810 
159.090
321Naknade troškova zaposlenima18.052-928 
17.124
323Rashodi za usluge146.848-15.705 
131.143
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-13.575 
6.425
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-95.602 
4.398
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ270.777.220-8.127.487 
262.649.733
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST250.758.826-5.858.707 
244.900.119
- A578050POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA133.896-60.000 
73.896
- 11Opći prihodi i primici133.896-60.000 
73.896
323Rashodi za usluge38.000-38.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.000-22.000 
73.000
- A621047DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU1.390.235-108.840 
1.281.395
- 11Opći prihodi i primici1.390.235-108.840 
1.281.395
323Rashodi za usluge278.735-33.086 
245.649
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.450-10.162 
288
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja132.050-56.592 
75.458
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna969.000-9.000 
960.000
- A622003UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI1.490.753-56.004 
1.434.749
- 11Opći prihodi i primici1.490.753-56.004 
1.434.749
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.488.966-56.004 
1.432.962
- A622004IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA4.095.753-481.720 
3.614.033
- 11Opći prihodi i primici4.095.753-481.720 
3.614.033
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.200-2.200 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja63.000-19.827 
43.173
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora468.029-165.414 
302.615
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna950.000-294.279 
655.721
- A622005ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA1.541.094-268.870 
1.272.224
- 11Opći prihodi i primici1.541.094-268.870 
1.272.224
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.552-3.552 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000-12.750 
27.250
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna813.897-138.947 
674.950
381Tekuće donacije683.645-113.621 
570.024
- A622006IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA7.952.610-779.301 
7.173.309
- 11Opći prihodi i primici7.952.610-779.301 
7.173.309
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.674.622-779.301 
3.895.321
- A622007FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI1.830.000-52.862 
1.777.138
- 11Opći prihodi i primici1.830.000-52.862 
1.777.138
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna285.472-3.339 
282.133
381Tekuće donacije1.544.528-49.523 
1.495.005
- A676059OBZOR 2020. – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA2.470.000-40.000 
2.430.000
- 12Sredstva učešća za pomoći40.000-40.000 
 
321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000 
 
323Rashodi za usluge25.000-25.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-5.000 
 
- A733050PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)95.550-58.949 
36.601
- 11Opći prihodi i primici65.550-58.949 
6.601
321Naknade troškova zaposlenima25.650-21.070 
4.580
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.400-29.824 
576
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.500-8.055 
1.445
- A733055PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK6.270.398-490.398 
5.780.000
- 12Sredstva učešća za pomoći490.398-490.398 
 
381Tekuće donacije490.398-490.398 
 
- A733056EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI6.867.184-2.643.814 
4.223.370
- 11Opći prihodi i primici6.837.184-2.643.814 
4.193.370
321Naknade troškova zaposlenima121.000-32.688 
88.312
323Rashodi za usluge42.750-39.308 
3.442
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa211.934-91.493 
120.441
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja84.500-69.819 
14.681
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora130.000-49.688 
80.312
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna6.175.000-2.305.526 
3.869.474
381Tekuće donacije72.000-55.292 
16.708
- A767035MEĐUNARODNA SURADNJA3.595.653-403.521 
3.192.132
- 11Opći prihodi i primici3.575.653-403.521 
3.172.132
321Naknade troškova zaposlenima23.068-11.766 
11.302
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa14.542-2.248 
12.294
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.252-7.131 
6.121
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3.474.077-382.376 
3.091.701
- K622113ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE1.900.000-414.428 
1.485.572
- 11Opći prihodi i primici1.900.000-414.428 
1.485.572
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.900.000-414.428 
1.485.572
- 3803RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA17.032.190-2.268.780 
14.763.410
- A577143RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA8.375.000-1.318.780 
7.056.220
- 11Opći prihodi i primici8.375.000-1.318.780 
7.056.220
321Naknade troškova zaposlenima9.500-9.500 
 
322Rashodi za materijal i energiju517.750-150.500 
367.250
323Rashodi za usluge3.543.500-232.778 
3.310.722
412Nematerijalna imovina1.549.250-30.000 
1.519.250
422Postrojenja i oprema2.042.500-596.002 
1.446.498
426Nematerijalna proizvedena imovina712.500-300.000 
412.500
- K252755RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA6.457.190-950.000 
5.507.190
- 11Opći prihodi i primici6.457.190-950.000 
5.507.190
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna950.000-950.000 
 
- 08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.230.607.333-15.317.437 
5.215.289.896
- 37OBRAZOVANJE5.229.331.933-15.317.437 
5.214.014.496
- 3705VISOKO OBRAZOVANJE5.229.331.933-15.317.437 
5.214.014.496
- A621001REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU1.470.675.865-1.506.550 
1.469.169.315
- 11Opći prihodi i primici1.470.675.865-1.506.550 
1.469.169.315
311Plaće (Bruto)1.206.976.484-1.496.902 
1.205.479.582
312Ostali rashodi za zaposlene34.640.000-7.739 
34.632.261
313Doprinosi na plaće196.471.977-1.799 
196.470.178
321Naknade troškova zaposlenima26.764.640-110 
26.764.530
- A621002REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI313.489.301-367.213 
313.122.088
- 11Opći prihodi i primici313.489.301-367.213 
313.122.088
311Plaće (Bruto)258.985.306-246.370 
258.738.936
312Ostali rashodi za zaposlene6.674.000-5.797 
6.668.203
321Naknade troškova zaposlenima4.160.271-101.034 
4.059.237
323Rashodi za usluge224.200-200 
224.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja508.250-13.812 
494.438
- A621003REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU331.962.423-1.084.955 
330.877.468
- 11Opći prihodi i primici331.962.423-1.084.955 
330.877.468
311Plaće (Bruto)272.729.977-610.043 
272.119.934
312Ostali rashodi za zaposlene7.852.190-8.497 
7.843.693
321Naknade troškova zaposlenima5.628.824-466.415 
5.162.409
- A621004REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU329.737.204-584.510 
329.152.694
- 11Opći prihodi i primici329.737.204-584.510 
329.152.694
311Plaće (Bruto)272.511.778-531.281 
271.980.497
321Naknade troškova zaposlenima3.819.529-53.229 
3.766.300
- A621038PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA3.515.000-623.068 
2.891.932
- 11Opći prihodi i primici3.515.000-623.068 
2.891.932
323Rashodi za usluge3.515.000-623.068 
2.891.932
- A621074REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU114.290.084-310.827 
113.979.257
- 11Opći prihodi i primici114.290.084-310.827 
113.979.257
311Plaće (Bruto)91.855.788-121.355 
91.734.433
312Ostali rashodi za zaposlene2.615.500-51 
2.615.449
321Naknade troškova zaposlenima1.024.793-6.798 
1.017.995
381Tekuće donacije3.464.000-182.623 
3.281.377
- A621138REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU45.646.660-116.094 
45.530.566
- 11Opći prihodi i primici45.646.660-116.094 
45.530.566
311Plaće (Bruto)36.640.375-95.798 
36.544.577
312Ostali rashodi za zaposlene1.136.000-6.685 
1.129.315
313Doprinosi na plaće6.062.765-695 
6.062.070
321Naknade troškova zaposlenima563.323-12.916 
550.407
- A621148REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA117.741.146-805.751 
116.935.395
- 11Opći prihodi i primici117.741.146-805.751 
116.935.395
311Plaće (Bruto)95.379.796-96.261 
95.283.535
321Naknade troškova zaposlenima2.826.235-395.374 
2.430.861
323Rashodi za usluge142.500-10.000 
132.500
381Tekuće donacije314.379-304.116 
10.263
- A621168REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI54.243.375-256.870 
53.986.505
- 11Opći prihodi i primici54.243.375-256.870 
53.986.505
311Plaće (Bruto)44.624.694-82.201 
44.542.493
312Ostali rashodi za zaposlene1.236.000-9.789 
1.226.211
321Naknade troškova zaposlenima800.269-164.880 
635.389
- A621181PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE4.275.000-1.357.702 
2.917.298
- 11Opći prihodi i primici4.275.000-1.357.702 
2.917.298
312Ostali rashodi za zaposlene4.275.000-1.357.702 
2.917.298
- A621183STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ665.000-478.856 
186.144
- 11Opći prihodi i primici665.000-478.856 
186.144
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna665.000-478.856 
186.144
- A622122PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA409.500.000-2.791 
409.497.209
- 11Opći prihodi i primici409.500.000-2.791 
409.497.209
422Postrojenja i oprema24.946.493-2.791 
24.943.702
- A679080REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER32.573.297-375.772 
32.197.525
- 11Opći prihodi i primici32.573.297-375.772 
32.197.525
311Plaće (Bruto)26.265.369-102.212 
26.163.157
312Ostali rashodi za zaposlene674.345-2.423 
671.922
321Naknade troškova zaposlenima1.075.126-271.137 
803.989
- A679112REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU7.359.465-204.699 
7.154.766
- 11Opći prihodi i primici7.359.465-204.699 
7.154.766
311Plaće (Bruto)5.956.525-76.021 
5.880.504
312Ostali rashodi za zaposlene236.710-42 
236.668
313Doprinosi na plaće1.018.920-115.698 
903.222
321Naknade troškova zaposlenima129.862-12.938 
116.924
- K679084OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10438.955.175-6.744.059 
432.211.116
- 12Sredstva učešća za pomoći60.624.979-6.744.059 
53.880.920
311Plaće (Bruto)243.063-24.882 
218.181
313Doprinosi na plaće44.656-4.858 
39.798
321Naknade troškova zaposlenima4.406-569 
3.837
322Rashodi za materijal i energiju47.681-47.681 
 
323Rashodi za usluge1.001.647-647.367 
354.280
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.081-2.081 
 
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna655.466-584.548 
70.918
421Građevinski objekti45.669.848-2.290.058 
43.379.790
422Postrojenja i oprema12.956.131-3.142.015 
9.814.116
- K679106OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 355.417.586-497.720 
54.919.866
- 12Sredstva učešća za pomoći7.735.914-497.720 
7.238.194
311Plaće (Bruto)3.415.253-67.787 
3.347.466
312Ostali rashodi za zaposlene69.238-10.617 
58.621
313Doprinosi na plaće587.637-89.962 
497.675
321Naknade troškova zaposlenima796.442-89.898 
706.544
322Rashodi za materijal i energiju502.659-57.956 
444.703
323Rashodi za usluge1.506.148-55.055 
1.451.093
422Postrojenja i oprema858.537-126.445 
732.092
- 08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj920.180.162-1.764.589 
918.415.573
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ920.180.162-1.764.589 
918.415.573
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST920.180.162-1.764.589 
918.415.573
- A622000REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA373.354.100-74.474 
373.279.626
- 11Opći prihodi i primici373.354.100-74.474 
373.279.626
311Plaće (Bruto)308.373.562-4.369 
308.369.193
312Ostali rashodi za zaposlene8.760.504-300 
8.760.204
321Naknade troškova zaposlenima7.011.000-3.190 
7.007.810
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja529.150-66.615 
462.535
- A622002PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA3.731.514-117.699 
3.613.815
- 11Opći prihodi i primici3.731.514-117.699 
3.613.815
311Plaće (Bruto)2.968.964-62.176 
2.906.788
312Ostali rashodi za zaposlene163.665-47.098 
116.567
313Doprinosi na plaće478.203-7.615 
470.588
321Naknade troškova zaposlenima98.182-810 
97.372
- A622009POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ45.600-33.460 
12.140
- 11Opći prihodi i primici45.600-33.460 
12.140
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna45.600-33.460 
12.140
- A622120PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE95.000-95.000 
 
- 11Opći prihodi i primici95.000-95.000 
 
312Ostali rashodi za zaposlene95.000-95.000 
 
- K622128OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10125.085.600-1.443.956 
123.641.644
- 12Sredstva učešća za pomoći11.265.877-1.443.956 
9.821.921
311Plaće (Bruto)80.136-26.019 
54.117
313Doprinosi na plaće14.049-4.499 
9.550
321Naknade troškova zaposlenima11.723-10.788 
935
322Rashodi za materijal i energiju123.332-50.537 
72.795
323Rashodi za usluge1.269.715-1.070.367 
199.348
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.820-34.670 
150
421Građevinski objekti2.724.198-896 
2.723.302
422Postrojenja i oprema7.007.904-246.180 
6.761.724
- 08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo19.404.449-125.760 
19.278.689
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ19.404.449-125.760 
19.278.689
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST19.404.449-125.760 
19.278.689
- A763000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO18.664.449-125.760 
18.538.689
- 11Opći prihodi i primici13.667.549-125.760 
13.541.789
311Plaće (Bruto)9.536.532-59.800 
9.476.732
312Ostali rashodi za zaposlene417.000-400 
416.600
313Doprinosi na plaće1.539.059-14.300 
1.524.759
321Naknade troškova zaposlenima428.124-26.800 
401.324
322Rashodi za materijal i energiju162.550-14.000 
148.550
323Rashodi za usluge1.202.750-1.400 
1.201.350
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-2.900 
2.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja190.006-960 
189.046
343Ostali financijski rashodi3.612-3.300 
312
422Postrojenja i oprema177.916-900 
177.016
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti5.000-1.000 
4.000
- 21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica132.944.370-881.076 
132.063.294
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ132.944.370-881.076 
132.063.294
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST132.944.370-881.076 
132.063.294
- A622017ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE81.923.396-174.415 
81.748.981
- 11Opći prihodi i primici81.923.396-174.415 
81.748.981
311Plaće (Bruto)32.169.131-156.746 
32.012.385
312Ostali rashodi za zaposlene1.563.762-17.669 
1.546.093
- A622131NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA36.941.250-706.661 
36.234.589
- 11Opći prihodi i primici3.607.600-569.376 
3.038.224
323Rashodi za usluge3.607.600-569.376 
3.038.224
- 12Sredstva učešća za pomoći5.024.402-137.285 
4.887.117
321Naknade troškova zaposlenima16.342-14.261 
2.081
322Rashodi za materijal i energiju13.316-1.758 
11.558
323Rashodi za usluge4.993.925-120.738 
4.873.187
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa403-403 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja416-125 
291
- 21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet281.798.508-2.211.981 
279.586.527
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ281.798.508-2.211.981 
279.586.527
- 3803RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA281.798.508-2.211.981 
279.586.527
- A628009ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET36.952.939-244.060 
36.708.879
- 11Opći prihodi i primici29.984.916-244.060 
29.740.856
311Plaće (Bruto)12.929.028-46.500 
12.882.528
321Naknade troškova zaposlenima498.850-30.000 
468.850
323Rashodi za usluge12.524.320-100.000 
12.424.320
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja253.850-61.860 
191.990
343Ostali financijski rashodi17.500-5.700 
11.800
- A628015UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE5.537.000-100.000 
5.437.000
- 11Opći prihodi i primici5.537.000-100.000 
5.437.000
323Rashodi za usluge5.537.000-100.000 
5.437.000
- A628073PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI995.000-6.200 
988.800
- 11Opći prihodi i primici995.000-6.200 
988.800
323Rashodi za usluge995.000-6.200 
988.800
- A628079POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO803.000-6.175 
796.825
- 11Opći prihodi i primici803.000-6.175 
796.825
323Rashodi za usluge803.000-6.175 
796.825
- A628082POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE5.147.000-44.000 
5.103.000
- 11Opći prihodi i primici5.147.000-44.000 
5.103.000
323Rashodi za usluge5.147.000-44.000 
5.103.000
- A628089JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT2.741.920-120.000 
2.621.920
- 12Sredstva učešća za pomoći484.422-120.000 
364.422
422Postrojenja i oprema215.064-120.000 
95.064
- K406669CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA1.565.500-169.663 
1.395.837
- 11Opći prihodi i primici1.565.500-169.663 
1.395.837
412Nematerijalna imovina162.500-9.307 
153.193
421Građevinski objekti172.500-160.356 
12.144
- K628080OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9143.846.885-1.518.117 
142.328.768
- 12Sredstva učešća za pomoći18.834.347-1.518.117 
17.316.230
311Plaće (Bruto)1.041.613-14.430 
1.027.183
313Doprinosi na plaće173.173-3.687 
169.486
422Postrojenja i oprema17.619.561-1.500.000 
16.119.561
- K628081OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 454.089.189-3.766 
54.085.423
- 12Sredstva učešća za pomoći8.066.480-3.766 
8.062.714
313Doprinosi na plaće214.510-3.766 
210.744
- 21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža24.494.807-64.325 
24.430.482
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ24.494.807-64.325 
24.430.482
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST24.494.807-64.325 
24.430.482
- A622107ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA21.336.775-64.325 
21.272.450
- 11Opći prihodi i primici21.180.775-64.325 
21.116.450
311Plaće (Bruto)17.120.320-19.000 
17.101.320
312Ostali rashodi za zaposlene828.276-45.325 
782.951
- 23665Sveučilišni računski centar SRCE59.716.473-1.384.626 
58.331.847
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ59.716.473-1.384.626 
58.331.847
- 3803RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA59.716.473-1.384.626 
58.331.847
- A628018ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE34.003.217-685.671 
33.317.546
- 11Opći prihodi i primici34.003.217-685.671 
33.317.546
312Ostali rashodi za zaposlene627.000-12.182 
614.818
321Naknade troškova zaposlenima842.750-158.853 
683.897
322Rashodi za materijal i energiju2.937.507-166.964 
2.770.543
323Rashodi za usluge5.838.400-270.972 
5.567.428
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja429.000-29.700 
399.300
343Ostali financijski rashodi1.000-900 
100
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna55.000-46.100 
8.900
- K628055SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA2.221.853-23.045 
2.198.808
- 11Opći prihodi i primici2.221.853-23.045 
2.198.808
412Nematerijalna imovina10.000-10.000 
 
422Postrojenja i oprema826.853-695 
826.158
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.385.000-12.350 
1.372.650
- K628087OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 1011.269.559-675.910 
10.593.649
- 12Sredstva učešća za pomoći1.445.453-675.910 
769.543
311Plaće (Bruto)121.140-30.000 
91.140
313Doprinosi na plaće19.988-5.500 
14.488
321Naknade troškova zaposlenima14.060-13.420 
640
322Rashodi za materijal i energiju12.654-4.760 
7.894
323Rashodi za usluge279.452-49.538 
229.914
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja346-346 
 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima997.813-572.346 
425.467
- 23962Agencija za odgoj i obrazovanje26.370.438-1.577.942 
24.792.496
- 37OBRAZOVANJE26.370.438-1.577.942 
24.792.496
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA26.370.438-1.577.942 
24.792.496
- A733001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE22.783.974-214.801 
22.569.173
- 11Opći prihodi i primici22.783.974-214.801 
22.569.173
311Plaće (Bruto)14.087.567-49.329 
14.038.238
312Ostali rashodi za zaposlene625.000-7.193 
617.807
313Doprinosi na plaće2.316.957-14.580 
2.302.377
321Naknade troškova zaposlenima584.250-65.556 
518.694
322Rashodi za materijal i energiju478.200-45.000 
433.200
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.000-4.630 
4.370
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja202.000-22.733 
179.267
343Ostali financijski rashodi3.500-500 
3.000
412Nematerijalna imovina300.000-280 
299.720
422Postrojenja i oprema790.000-5.000 
785.000
- A733032IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE2.065.180-1.113.308 
951.872
- 11Opći prihodi i primici2.065.180-1.113.308 
951.872
321Naknade troškova zaposlenima23.750-18.605 
5.145
323Rashodi za usluge1.470.825-687.500 
783.325
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa380.513-316.387 
64.126
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna115.092-90.816 
24.276
- A767022STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA1.083.108-200.588 
882.520
- 11Opći prihodi i primici999.441-200.588 
798.853
321Naknade troškova zaposlenima302.715-96.000 
206.715
323Rashodi za usluge493.562-16.750 
476.812
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa187.164-87.562 
99.602
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.000-276 
15.724
- K733054OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9204.088-28.933 
175.155
- 12Sredstva učešća za pomoći28.933-28.933 
 
311Plaće (Bruto)24.400-24.400 
 
313Doprinosi na plaće4.533-4.533 
 
- K767054OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3204.088-20.312 
183.776
- 12Sredstva učešća za pomoći28.933-20.312 
8.621
311Plaće (Bruto)24.400-17.000 
7.400
313Doprinosi na plaće4.533-3.312 
1.221
- 38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje21.908.082-1.326.757 
20.581.325
- 37OBRAZOVANJE21.908.082-1.326.757 
20.581.325
- 3705VISOKO OBRAZOVANJE21.908.082-1.326.757 
20.581.325
- A621155ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE13.808.548-271.590 
13.536.958
- 11Opći prihodi i primici13.800.748-271.590 
13.529.158
321Naknade troškova zaposlenima597.265-144.990 
452.275
322Rashodi za materijal i energiju240.200-33.000 
207.200
323Rashodi za usluge1.913.500-5.000 
1.908.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja410.100-60.000 
350.100
343Ostali financijski rashodi32.500-26.000 
6.500
422Postrojenja i oprema26.800-2.600 
24.200
- A621179TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE1.469.527-213.121 
1.256.406
- 11Opći prihodi i primici1.469.527-213.121 
1.256.406
321Naknade troškova zaposlenima329.746-98.900 
230.846
323Rashodi za usluge1.090.781-95.000 
995.781
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja49.000-19.221 
29.779
- A621182VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA330.000-73.800 
256.200
- 11Opći prihodi i primici330.000-73.800 
256.200
321Naknade troškova zaposlenima10.000-10.000 
 
323Rashodi za usluge217.000-7.000 
210.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.000-56.800 
38.200
- A621186VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA550.000-111.763 
438.237
- 11Opći prihodi i primici550.000-111.763 
438.237
321Naknade troškova zaposlenima100.000-84.474 
15.526
323Rashodi za usluge430.000-7.409 
422.591
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-19.880 
120
- A621187VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA1.110.000-176.157 
933.843
- 11Opći prihodi i primici1.110.000-176.157 
933.843
321Naknade troškova zaposlenima300.000-175.863 
124.137
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-294 
9.706
- A621190VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)160.500-4.478 
156.022
- 11Opći prihodi i primici160.500-4.478 
156.022
321Naknade troškova zaposlenima3.042-1.678 
1.364
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-2.800 
2.200
- A621191PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA77.700-7.845 
69.855
- 11Opći prihodi i primici77.700-7.845 
69.855
321Naknade troškova zaposlenima5.200-5.200 
 
323Rashodi za usluge70.000-145 
69.855
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.500-2.500 
 
- A621192TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA284.700-39.469 
245.231
- 11Opći prihodi i primici284.700-39.469 
245.231
321Naknade troškova zaposlenima29.600-21.600 
8.000
322Rashodi za materijal i energiju30.200-13.500 
16.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-4.369 
631
- A867004ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU55.000-55.000 
 
- 11Opći prihodi i primici55.000-55.000 
 
321Naknade troškova zaposlenima9.000-9.000 
 
323Rashodi za usluge46.000-46.000 
 
- K621178OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE480.500-194.049 
286.451
- 11Opći prihodi i primici480.500-194.049 
286.451
412Nematerijalna imovina46.200-2.549 
43.651
422Postrojenja i oprema101.800-9.000 
92.800
426Nematerijalna proizvedena imovina332.500-182.500 
150.000
- K621194NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU522.500-91.550 
430.950
- 11Opći prihodi i primici522.500-91.550 
430.950
426Nematerijalna proizvedena imovina522.500-91.550 
430.950
- K867012OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE770.964-87.935 
683.029
- 12Sredstva učešća za pomoći87.935-87.935 
 
311Plaće (Bruto)27.819-27.819 
 
313Doprinosi na plaće4.591-4.591 
 
321Naknade troškova zaposlenima1.152-1.152 
 
323Rashodi za usluge46.717-46.717 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.656-7.656 
 
- 40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja41.355.919-1.116.000 
40.239.919
- 37OBRAZOVANJE41.355.919-1.116.000 
40.239.919
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA41.355.919-1.116.000 
40.239.919
- A580046ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA12.586.426-490.000 
12.096.426
- 11Opći prihodi i primici12.586.426-490.000 
12.096.426
321Naknade troškova zaposlenima327.750-55.000 
272.750
322Rashodi za materijal i energiju501.533-50.000 
451.533
323Rashodi za usluge5.330.432-360.000 
4.970.432
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja191.500-25.000 
166.500
- A814000MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS)2.412.274-69.000 
2.343.274
- 11Opći prihodi i primici2.062.274-69.000 
1.993.274
321Naknade troškova zaposlenima60.900-9.000 
51.900
323Rashodi za usluge541.369-60.000 
481.369
- A814001DRŽAVNA MATURA25.788.991-500.000 
25.288.991
- 11Opći prihodi i primici21.249.571-500.000 
20.749.571
323Rashodi za usluge18.970.686-350.000 
18.620.686
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna363.000-150.000 
213.000
- A814007UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA568.228-57.000 
511.228
- 11Opći prihodi i primici568.228-57.000 
511.228
321Naknade troškova zaposlenima27.250-16.000 
11.250
323Rashodi za usluge252.031-36.000 
216.031
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000-5.000 
 
- 43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije259.028.641-526.354 
258.502.287
- 37OBRAZOVANJE259.028.641-526.354 
258.502.287
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA259.028.641-526.354 
258.502.287
- A818033ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST2.096.300-473.300 
1.623.000
- 11Opći prihodi i primici2.096.300-473.300 
1.623.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.027.300-473.300 
1.554.000
- A818043ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.17.627.379-17.703 
17.609.676
- 12Sredstva učešća za pomoći8.861.129-17.703 
8.843.426
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.291-7.290 
1
412Nematerijalna imovina14.620-10.413 
4.207
- A818061ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI2.070.147-35.351 
2.034.796
- 12Sredstva učešća za pomoći2.070.147-35.351 
2.034.796
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19.662-19.261 
401
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja14.912-13.656 
1.256
422Postrojenja i oprema14.912-2.434 
12.478
- 46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih48.047.786-1.658.088 
46.389.698
- 37OBRAZOVANJE48.047.786-1.658.088 
46.389.698
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA48.047.786-1.658.088 
46.389.698
- A848001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH12.447.661-598.193 
11.849.468
- 11Opći prihodi i primici12.321.951-598.193 
11.723.758
311Plaće (Bruto)7.112.039-133.875 
6.978.164
312Ostali rashodi za zaposlene403.700-30.000 
373.700
313Doprinosi na plaće1.161.385-34.318 
1.127.067
321Naknade troškova zaposlenima450.302-100.000 
350.302
322Rashodi za materijal i energiju523.000-100.000 
423.000
323Rashodi za usluge2.490.583-200.000 
2.290.583
- A848009PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA34.206-12.866 
21.340
- 11Opći prihodi i primici34.206-12.866 
21.340
321Naknade troškova zaposlenima2.016-2.016 
 
323Rashodi za usluge32.190-10.850 
21.340
- A848010STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST63.845-43.750 
20.095
- 11Opći prihodi i primici63.845-43.750 
20.095
321Naknade troškova zaposlenima27.095-24.335 
2.760
323Rashodi za usluge36.750-19.415 
17.335
- A848014RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA52.287-18.388 
33.899
- 11Opći prihodi i primici52.287-18.388 
33.899
321Naknade troškova zaposlenima15.105-6.000 
9.105
323Rashodi za usluge37.182-12.388 
24.794
- A848020RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH30.193-11.218 
18.975
- 11Opći prihodi i primici30.193-11.218 
18.975
323Rashodi za usluge30.193-11.218 
18.975
- K848038OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 319.066.270-863.000 
18.203.270
- 12Sredstva učešća za pomoći3.129.316-863.000 
2.266.316
311Plaće (Bruto)180.603-35.000 
145.603
312Ostali rashodi za zaposlene7.532-2.000 
5.532
313Doprinosi na plaće27.699-3.000 
24.699
321Naknade troškova zaposlenima73.429-23.000 
50.429
323Rashodi za usluge2.522.224-800.000 
1.722.224
- T848027OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 513.827.990-110.673 
13.717.317
- 12Sredstva učešća za pomoći2.076.749-110.673 
1.966.076
311Plaće (Bruto)1.477.417-26.980 
1.450.437
313Doprinosi na plaće161.480-5.000 
156.480
321Naknade troškova zaposlenima91.159-45.000 
46.159
323Rashodi za usluge220.133-31.875 
188.258
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.605-1.818 
787
- 086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE60.300.938.068-299.645.279 
60.001.292.789
- 08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike1.765.511.991-28.158.266 
1.737.353.725
- 40SOCIJALNA SKRB1.765.511.991-28.158.266 
1.737.353.725
- 4001SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE140.164.000-114.000 
140.050.000
- A583020NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA114.000-114.000 
 
- 11Opći prihodi i primici114.000-114.000 
 
343Ostali financijski rashodi19.000-19.000 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna95.000-95.000 
 
- 4002SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE634.275.715-18.020.000 
616.255.715
- A788017DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE201.698.177-18.020.000 
183.678.177
- 11Opći prihodi i primici201.698.177-18.020.000 
183.678.177
363Pomoći unutar općeg proračuna201.698.177-18.020.000 
183.678.177
- 4003PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI251.196.725-134.000 
251.062.725
- A734209NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA2.077.500-87.500 
1.990.000
- 11Opći prihodi i primici2.077.500-87.500 
1.990.000
311Plaće (Bruto)237.500-87.500 
150.000
- A792006PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI386.900-46.500 
340.400
- 11Opći prihodi i primici386.900-46.500 
340.400
321Naknade troškova zaposlenima372.900-46.500 
326.400
- 4006SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM56.185.502-90.960 
56.094.542
- A522019KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM60.050-46.850 
13.200
- 11Opći prihodi i primici60.050-46.850 
13.200
323Rashodi za usluge60.050-46.850 
13.200
- A558051AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM48.250-44.110 
4.140
- 11Opći prihodi i primici48.250-44.110 
4.140
323Rashodi za usluge38.250-36.810 
1.440
381Tekuće donacije10.000-7.300 
2.700
- 4010JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI671.685.469-9.704.106 
661.981.363
- A854006ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE54.899.057-1.078.325 
53.820.732
- 11Opći prihodi i primici54.411.617-1.078.325 
53.333.292
311Plaće (Bruto)30.545.648-75.545 
30.470.103
313Doprinosi na plaće4.661.646-5.000 
4.656.646
321Naknade troškova zaposlenima2.063.904-458.580 
1.605.324
322Rashodi za materijal i energiju1.586.226-144.650 
1.441.576
323Rashodi za usluge10.941.216-199.550 
10.741.666
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa38.430-31.320 
7.110
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.320.009-130.600 
3.189.409
343Ostali financijski rashodi22.788-11.330 
11.458
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna61.750-21.750 
40.000
- A854015POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA586.000-290.000 
296.000
- 11Opći prihodi i primici586.000-290.000 
296.000
323Rashodi za usluge494.000-214.000 
280.000
426Nematerijalna proizvedena imovina76.000-76.000 
 
- K854012INFORMATIZACIJA1.094.235-185.200 
909.035
- 11Opći prihodi i primici1.094.235-185.200 
909.035
422Postrojenja i oprema951.735-92.700 
859.035
426Nematerijalna proizvedena imovina142.500-92.500 
50.000
- K854013OPREMANJE313.500-147.500 
166.000
- 11Opći prihodi i primici313.500-147.500 
166.000
422Postrojenja i oprema313.500-147.500 
166.000
- T854021OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5610.268.605-7.972.982 
602.295.623
- 12Sredstva učešća za pomoći86.497.105-7.972.982 
78.524.123
311Plaće (Bruto)1.657.750-113.250 
1.544.500
312Ostali rashodi za zaposlene71.250-37.250 
34.000
321Naknade troškova zaposlenima85.000-10.000 
75.000
322Rashodi za materijal i energiju60.400-1.415 
58.985
323Rashodi za usluge2.378.615-478.820 
1.899.795
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa950-950 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja58.150-42.000 
16.150
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.018.000-500.000 
518.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.754.615-1.935.000 
2.819.615
363Pomoći unutar općeg proračuna40.508.475-2.870.000 
37.638.475
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna2.392.500-1.874.500 
518.000
422Postrojenja i oprema18.050-7.297 
10.753
426Nematerijalna proizvedena imovina334.500-102.500 
232.000
- T854025OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020.903.765-30.099 
873.666
- 12Sredstva učešća za pomoći124.765-30.099 
94.666
311Plaće (Bruto)63.225-13.340 
49.885
312Ostali rashodi za zaposlene1.425-747 
678
313Doprinosi na plaće10.325-2.329 
7.996
321Naknade troškova zaposlenima1.325-583 
742
323Rashodi za usluge48.465-13.100 
35.365
- 4017SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE12.004.580-95.200 
11.909.380
- A788007MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU445.200-95.200 
350.000
- 11Opći prihodi i primici445.200-95.200 
350.000
321Naknade troškova zaposlenima227.500-47.500 
180.000
323Rashodi za usluge178.500-33.500 
145.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja39.200-14.200 
25.000
- 08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje44.056.245.930-19.270.000 
44.036.975.930
- 40SOCIJALNA SKRB1.292.305.000-4.800.000 
1.287.505.000
- 4011MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA1.292.305.000-4.800.000 
1.287.505.000
- A753029DOPLATAK ZA DJECU1.292.305.000-4.800.000 
1.287.505.000
- 11Opći prihodi i primici1.292.305.000-4.800.000 
1.287.505.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.292.295.000-4.800.000 
1.287.495.000
- 41MIROVINSKA SIGURNOST42.763.940.930-14.470.000 
42.749.470.930
- 4102MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA42.252.306.930-14.470.000 
42.237.836.930
- A688025OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA9.975.000-480.000 
9.495.000
- 11Opći prihodi i primici9.975.000-480.000 
9.495.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja9.975.000-480.000 
9.495.000
- A688037MIROVINE HRVATSKE VOJSKE384.400.000-350.000 
384.050.000
- 11Opći prihodi i primici384.400.000-350.000 
384.050.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna384.400.000-350.000 
384.050.000
- A688038MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA51.570.000-50.000 
51.520.000
- 11Opći prihodi i primici51.570.000-50.000 
51.520.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna51.570.000-50.000 
51.520.000
- A688039MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA212.250.000-150.000 
212.100.000
- 11Opći prihodi i primici212.250.000-150.000 
212.100.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna212.250.000-150.000 
212.100.000
- A688040MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO20.670.000-30.000 
20.640.000
- 11Opći prihodi i primici20.670.000-30.000 
20.640.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.670.000-30.000 
20.640.000
- A688041MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA65.200.000-150.000 
65.050.000
- 11Opći prihodi i primici65.200.000-150.000 
65.050.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna65.200.000-150.000 
65.050.000
- A688042MIROVINE HAZU3.370.000-30.000 
3.340.000
- 11Opći prihodi i primici3.370.000-30.000 
3.340.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.370.000-30.000 
3.340.000
- A688043MIROVINE BORACA NOR-a114.100.000-300.000 
113.800.000
- 11Opći prihodi i primici114.100.000-300.000 
113.800.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna114.100.000-300.000 
113.800.000
- A688044MIROVINE MUP-a410.300.000-200.000 
410.100.000
- 11Opći prihodi i primici410.300.000-200.000 
410.100.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna410.300.000-200.000 
410.100.000
- A688045MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE28.900.000-80.000 
28.820.000
- 11Opći prihodi i primici28.900.000-80.000 
28.820.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna28.900.000-80.000 
28.820.000
- A688046MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE26.996.250.000-7.000.000 
26.989.250.000
- 11Opći prihodi i primici10.480.422.492-7.000.000 
10.473.422.492
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.480.422.492-7.000.000 
10.473.422.492
- A688047MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE3.543.400.000-900.000 
3.542.500.000
- 11Opći prihodi i primici1.242.400.000-900.000 
1.241.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.242.400.000-900.000 
1.241.500.000
- A688048MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE5.254.500.000-1.900.000 
5.252.600.000
- 11Opći prihodi i primici1.854.300.000-1.900.000 
1.852.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.854.300.000-1.900.000 
1.852.400.000
- A688049OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)169.100.000-350.000 
168.750.000
- 11Opći prihodi i primici169.100.000-350.000 
168.750.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja169.100.000-350.000 
168.750.000
- A753010MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA4.912.200.000-2.500.000 
4.909.700.000
- 11Opći prihodi i primici4.912.200.000-2.500.000 
4.909.700.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna4.912.200.000-2.500.000 
4.909.700.000
- 08625Hrvatski zavod za zapošljavanje10.508.569.651-241.409.000 
10.267.160.651
- 33TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI9.346.719.651-237.110.000 
9.109.609.651
- 3301AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA9.346.719.651-237.110.000 
9.109.609.651
- A689013ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE234.033.256-5.962.000 
228.071.256
- 11Opći prihodi i primici233.688.256-5.962.000 
227.726.256
311Plaće (Bruto)144.577.000-397.000 
144.180.000
313Doprinosi na plaće22.405.506-10.000 
22.395.506
321Naknade troškova zaposlenima4.842.450-251.000 
4.591.450
322Rashodi za materijal i energiju6.366.250-465.000 
5.901.250
323Rashodi za usluge40.999.500-2.380.000 
38.619.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19.000-18.000 
1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.251.800-168.000 
1.083.800
343Ostali financijski rashodi1.458.350-16.000 
1.442.350
412Nematerijalna imovina290.000-31.000 
259.000
422Postrojenja i oprema4.437.400-2.110.000 
2.327.400
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima400.000-100.000 
300.000
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi41.000-16.000 
25.000
- A689016PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI1.745.000-366.000 
1.379.000
- 11Opći prihodi i primici1.695.000-366.000 
1.329.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja95.000-38.000 
57.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.600.000-328.000 
1.272.000
- A689023AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA170.207.000-55.570.000 
114.637.000
- 11Opći prihodi i primici170.207.000-55.570.000 
114.637.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3.550.000-1.150.000 
2.400.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora129.717.000-44.325.000 
85.392.000
363Pomoći unutar općeg proračuna13.000.000-1.900.000 
11.100.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna16.150.000-3.600.000 
12.550.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna5.700.000-3.900.000 
1.800.000
381Tekuće donacije2.090.000-695.000 
1.395.000
- A689027AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA9.361.800-2.431.000 
6.930.800
- 11Opći prihodi i primici9.361.800-2.431.000 
6.930.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru48.000-16.000 
32.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora969.000-516.000 
453.000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.085.000-360.000 
3.725.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna51.300-51.000 
300
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna408.500-408.000 
500
381Tekuće donacije3.800.000-1.080.000 
2.720.000
- A689036NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA70.151.800-11.370.000 
58.781.800
- 11Opći prihodi i primici70.151.800-11.370.000 
58.781.800
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja70.151.800-11.370.000 
58.781.800
- K813001INFORMATIZACIJA HZZ3.100.000-1.165.000 
1.935.000
- 11Opći prihodi i primici3.100.000-1.165.000 
1.935.000
422Postrojenja i oprema1.600.000-147.000 
1.453.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.500.000-1.018.000 
482.000
- T689035OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5755.032.546-2.479.500 
752.553.046
- 12Sredstva učešća za pomoći119.236.580-2.479.500 
116.757.080
311Plaće (Bruto)4.432.500-200.000 
4.232.500
313Doprinosi na plaće610.000-1.000 
609.000
321Naknade troškova zaposlenima155.000-25.000 
130.000
322Rashodi za materijal i energiju126.034-15.000 
111.034
323Rashodi za usluge1.675.000-400.000 
1.275.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.000-10.000 
18.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru960.000-350.000 
610.000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.144.000-1.000.000 
9.144.000
412Nematerijalna imovina142.500-142.500 
 
422Postrojenja i oprema875.000-300.000 
575.000
426Nematerijalna proizvedena imovina36.000-36.000 
 
- T813036OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM617.500-600.500 
17.000
- 11Opći prihodi i primici617.500-600.500 
17.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru23.750-23.750 
 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora118.750-118.750 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna95.000-95.000 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna76.000-76.000 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna114.000-97.000 
17.000
381Tekuće donacije190.000-190.000 
 
- T813038POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)6.341.012.059-157.166.000 
6.183.846.059
- 11Opći prihodi i primici5.035.012.059-157.166.000 
4.877.846.059
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru135.000.000-15.500.000 
119.500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.599.272.000-140.600.000 
4.458.672.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000-285.000 
215.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna283.240.059-341.000 
282.899.059
381Tekuće donacije17.000.000-440.000 
16.560.000
- 40SOCIJALNA SKRB1.161.850.000-4.299.000 
1.157.551.000
- 4011MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA1.161.850.000-4.299.000 
1.157.551.000
- A689014NAKNADE NEZAPOSLENIMA1.161.850.000-4.299.000 
1.157.551.000
- 11Opći prihodi i primici1.161.850.000-4.299.000 
1.157.551.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.161.850.000-4.299.000 
1.157.551.000
- 08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom213.153.625-1.751.500 
211.402.125
- 33TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI213.153.625-1.751.500 
211.402.125
- 3301AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA213.153.625-1.751.500 
211.402.125
- A875001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE70.986.625-1.499.500 
69.487.125
- 11Opći prihodi i primici64.319.125-1.499.500 
62.819.625
311Plaće (Bruto)35.602.200-1.000.000 
34.602.200
312Ostali rashodi za zaposlene1.314.800-100.000 
1.214.800
313Doprinosi na plaće5.338.375-14.000 
5.324.375
321Naknade troškova zaposlenima1.295.000-61.000 
1.234.000
323Rashodi za usluge18.022.000-116.000 
17.906.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000.000-3.000 
997.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja413.500-196.500 
217.000
343Ostali financijski rashodi17.500-5.000 
12.500
383Kazne, penali i naknade štete4.750-4.000 
750
- K875005OPREMANJE738.000-89.000 
649.000
- 11Opći prihodi i primici608.000-89.000 
519.000
422Postrojenja i oprema608.000-89.000 
519.000
- K875006INFORMATIZACIJA704.000-160.000 
544.000
- 11Opći prihodi i primici409.000-160.000 
249.000
426Nematerijalna proizvedena imovina285.000-160.000 
125.000
- K875007OBNOVA VOZNOG PARKA285.000-3.000 
282.000
- 11Opći prihodi i primici285.000-3.000 
282.000
323Rashodi za usluge285.000-3.000 
282.000
- 08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina35.132.027-3.696.228 
31.435.799
- 40SOCIJALNA SKRB35.132.027-3.696.228 
31.435.799
- 4011MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA35.132.027-3.696.228 
31.435.799
- A837001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.157.677-86.878 
4.070.799
- 11Opći prihodi i primici4.157.677-86.878 
4.070.799
312Ostali rashodi za zaposlene81.653-703 
80.950
321Naknade troškova zaposlenima135.650-3.650 
132.000
322Rashodi za materijal i energiju176.575-9.975 
166.600
323Rashodi za usluge907.300-52.400 
854.900
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa950-950 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja99.600-11.600 
88.000
343Ostali financijski rashodi2.900-1.900 
1.000
412Nematerijalna imovina950-950 
 
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.750-4.750 
 
- A837002OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA23.310.700-5.700 
23.305.000
- 11Opći prihodi i primici23.310.700-5.700 
23.305.000
323Rashodi za usluge950-950 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.850-2.850 
 
343Ostali financijski rashodi1.900-1.900 
 
- A837006OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA7.663.650-3.603.650 
4.060.000
- 11Opći prihodi i primici7.663.650-3.603.650 
4.060.000
323Rashodi za usluge11.400-5.400 
6.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja950-950 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.651.300-3.597.300 
4.054.000
- 08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.634.488.037-5.153.048 
3.629.334.989
- 40SOCIJALNA SKRB3.634.488.037-5.153.048 
3.629.334.989
- 4001SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE2.273.475.817-82.000 
2.273.393.817
- A734177JEDNOKRATNA NAKNADA81.186.000-36.000 
81.150.000
- 11Opći prihodi i primici79.186.000-36.000 
79.150.000
323Rashodi za usluge3.136.000-36.000 
3.100.000
- A797009NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM3.221.000-46.000 
3.175.000
- 11Opći prihodi i primici3.221.000-46.000 
3.175.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.221.000-46.000 
3.175.000
- 4002SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE1.191.553.352-4.474.280 
1.187.079.072
- A734161CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB353.471.787-1.437.000 
352.034.787
- 11Opći prihodi i primici353.171.787-1.437.000 
351.734.787
321Naknade troškova zaposlenima11.010.000-1.210.000 
9.800.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa57.000-57.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja551.000-170.000 
381.000
- A734190SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU86.774.869-757.000 
86.017.869
- 11Opći prihodi i primici86.138.101-757.000 
85.381.101
311Plaće (Bruto)56.398.000-483.000 
55.915.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.651.000-218.000 
2.433.000
321Naknade troškova zaposlenima2.090.000-35.000 
2.055.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.132.000-21.000 
1.111.000
- A734192SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI96.570.511-321.000 
96.249.511
- 11Opći prihodi i primici95.953.886-321.000 
95.632.886
312Ostali rashodi za zaposlene3.123.000-207.000 
2.916.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.554.000-114.000 
1.440.000
- A734193SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM197.120.031-767.000 
196.353.031
- 11Opći prihodi i primici157.523.011-767.000 
156.756.011
312Ostali rashodi za zaposlene7.357.000-767.000 
6.590.000
- A734194SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA361.626.026-875.000 
360.751.026
- 11Opći prihodi i primici347.244.574-875.000 
346.369.574
312Ostali rashodi za zaposlene13.131.000-600.000 
12.531.000
321Naknade troškova zaposlenima11.314.000-275.000 
11.039.000
- A807007CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO5.872.197-317.280 
5.554.917
- 11Opći prihodi i primici5.872.197-317.280 
5.554.917
311Plaće (Bruto)3.802.237-300.000 
3.502.237
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa17.280-17.280 
 
- 4003PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI169.458.868-596.768 
168.862.100
- A791011OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA65.243.732-304.300 
64.939.432
- 12Sredstva učešća za pomoći3.343.732-304.300 
3.039.432
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva190.000-90.000 
100.000
421Građevinski objekti381.100-81.100 
300.000
422Postrojenja i oprema300.432-41.000 
259.432
423Prijevozna sredstva232.200-92.200 
140.000
- A799010OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 528.397.970-167.950 
28.230.020
- 12Sredstva učešća za pomoći5.931.528-167.950 
5.763.578
311Plaće (Bruto)2.959.452-70.000 
2.889.452
321Naknade troškova zaposlenima304.140-15.750 
288.390
322Rashodi za materijal i energiju496.400-41.300 
455.100
323Rashodi za usluge762.491-40.900 
721.591
- K618391HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI3.441.494-34.746 
3.406.748
- 11Opći prihodi i primici961.494-34.746 
926.748
323Rashodi za usluge571.270-34.746 
536.524
- K790009CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB197.371-49.964 
147.407
- 11Opći prihodi i primici197.371-49.964 
147.407
421Građevinski objekti197.371-49.964 
147.407
- K792000OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI1.139.322-39.808 
1.099.514
- 11Opći prihodi i primici989.322-39.808 
949.514
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja76.202-39.808 
36.394
- 33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek4.714.466-207.237 
4.507.229
- 33TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI4.714.466-207.237 
4.507.229
- 3301AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA4.714.466-207.237 
4.507.229
- A921001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.714.466-207.237 
4.507.229
- 11Opći prihodi i primici975.651-207.237 
768.414
311Plaće (Bruto)418.388-125.627 
292.761
312Ostali rashodi za zaposlene22.000-486 
21.514
313Doprinosi na plaće66.263-18.270 
47.993
321Naknade troškova zaposlenima36.350-12.361 
23.989
322Rashodi za materijal i energiju272.000-35.368 
236.632
323Rashodi za usluge121.150-5.535 
115.615
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna21.500-9.590 
11.910
- 090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA570.250.520-11.159.378 
559.091.142
- 09005Ministarstvo turizma i sporta570.250.520-11.159.378 
559.091.142
- 32GOSPODARSTVO221.953.154-9.900.757 
212.052.397
- 3208POTICANJE RAZVOJA TURIZMA173.589.073-9.365.757 
164.223.316
- A587006MEĐUNARODNA SURADNJA1.491.105-210.500 
1.280.605
- 11Opći prihodi i primici1.478.105-210.500 
1.267.605
321Naknade troškova zaposlenima47.500-26.000 
21.500
323Rashodi za usluge249.850-119.500 
130.350
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa23.655-15.000 
8.655
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.157.100-50.000 
1.107.100
- A587014JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU6.319.500-28.000 
6.291.500
- 11Opći prihodi i primici6.319.500-28.000 
6.291.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa28.500-28.000 
500
- A587018PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU8.197.500-200.000 
7.997.500
- 11Opći prihodi i primici8.197.500-200.000 
7.997.500
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora8.197.500-200.000 
7.997.500
- A587055PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a26.000.000-70.000 
25.930.000
- 11Opći prihodi i primici26.000.000-70.000 
25.930.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora26.000.000-70.000 
25.930.000
- A587056OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 557.881.260-4.983.333 
52.897.927
- 12Sredstva učešća za pomoći9.537.525-4.983.333 
4.554.192
321Naknade troškova zaposlenima41.159-29.212 
11.947
322Rashodi za materijal i energiju6.176-5.622 
554
323Rashodi za usluge777.471-292.200 
485.271
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.080-6.080 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.390-9.845 
5.545
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.628.298-2.535 
1.625.763
363Pomoći unutar općeg proračuna2.622.094-1.148.303 
1.473.791
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava805.168-771.376 
33.792
381Tekuće donacije3.020.229-2.554.104 
466.125
412Nematerijalna imovina475-475 
 
422Postrojenja i oprema44.110-41.924 
2.186
426Nematerijalna proizvedena imovina121.657-121.657 
 
- A587057OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 313.424.484-1.338.417 
12.086.067
- 12Sredstva učešća za pomoći2.032.234-1.338.417 
693.817
311Plaće (Bruto)54.436-360 
54.076
313Doprinosi na plaće11.564-878 
10.686
321Naknade troškova zaposlenima341-314 
27
323Rashodi za usluge221.015-42.371 
178.644
381Tekuće donacije1.087.895-721.484 
366.411
422Postrojenja i oprema282.573-198.600 
83.973
426Nematerijalna proizvedena imovina374.410-374.410 
 
- A587058PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)2.590.027-8.700 
2.581.327
- 12Sredstva učešća za pomoći374.950-8.700 
366.250
321Naknade troškova zaposlenima8.165-4.000 
4.165
323Rashodi za usluge256.485-1.400 
255.085
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.967-2.000 
3.967
422Postrojenja i oprema1.500-1.300 
200
- A761016ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE35.182.848-1.346.807 
33.836.041
- 11Opći prihodi i primici35.182.848-1.346.807 
33.836.041
311Plaće (Bruto)21.502.456-200.000 
21.302.456
313Doprinosi na plaće3.440.459-99.000 
3.341.459
321Naknade troškova zaposlenima1.486.574-250.000 
1.236.574
322Rashodi za materijal i energiju1.208.020-250.000 
958.020
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa48.000-40.000 
8.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja665.300-95.000 
570.300
343Ostali financijski rashodi139.738-40.000 
99.738
383Kazne, penali i naknade štete27.000-10.000 
17.000
422Postrojenja i oprema668.038-362.807 
305.231
- K761007IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA1.317.500-890.000 
427.500
- 11Opći prihodi i primici1.317.500-890.000 
427.500
323Rashodi za usluge343.750-90.000 
253.750
412Nematerijalna imovina973.750-800.000 
173.750
- K761017OBNOVA VOZNOG PARKA435.000-290.000 
145.000
- 11Opći prihodi i primici435.000-290.000 
145.000
322Rashodi za materijal i energiju50.000-50.000 
 
323Rashodi za usluge360.000-220.000 
140.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.000-20.000 
5.000
- 3209PROMOCIJA TURIZMA48.364.081-535.000 
47.829.081
- A587001TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE42.639.081-250.000 
42.389.081
- 11Opći prihodi i primici42.639.081-250.000 
42.389.081
381Tekuće donacije42.639.081-250.000 
42.389.081
- T587066SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI5.600.000-285.000 
5.315.000
- 11Opći prihodi i primici5.600.000-285.000 
5.315.000
323Rashodi za usluge5.600.000-285.000 
5.315.000
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT348.297.366-1.258.621 
347.038.745
- 3920RAZVOJ ŠPORTA348.297.366-1.258.621 
347.038.745
- A916004POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE670.277-295.230 
375.047
- 11Opći prihodi i primici570.277-295.230 
275.047
321Naknade troškova zaposlenima242.097-141.000 
101.097
323Rashodi za usluge193.179-88.000 
105.179
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa60.000-46.230 
13.770
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja75.001-20.000 
55.001
- A916007DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR«502.659-75.206 
427.453
- 11Opći prihodi i primici502.659-75.206 
427.453
323Rashodi za usluge61.359-25.356 
36.003
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.900-20.900 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.400-10.950 
450
381Tekuće donacije19.000-18.000 
1.000
- A916008PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA51.232-17.300 
33.932
- 11Opći prihodi i primici51.232-17.300 
33.932
323Rashodi za usluge18.907-8.300 
10.607
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.500-9.000 
500
- A916018NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE48.838-28.100 
20.738
- 11Opći prihodi i primici48.838-28.100 
20.738
321Naknade troškova zaposlenima4.149-4.000 
149
323Rashodi za usluge38.602-19.600 
19.002
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.750-4.500 
250
- A916025DOGAĐANJA HRPRES 20202.361.051-592.535 
1.768.516
- 12Sredstva učešća za pomoći627.202-592.535 
34.667
321Naknade troškova zaposlenima100.000-100.000 
 
323Rashodi za usluge69.477-36.514 
32.963
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa457.725-456.021 
1.704
- T916010PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA220.122-100.000 
120.122
- 11Opći prihodi i primici220.122-100.000 
120.122
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa75.001-70.000 
5.001
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja145.121-30.000 
115.121
- T916024PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU592.808-150.250 
442.558
- 11Opći prihodi i primici592.808-150.250 
442.558
311Plaće (Bruto)455.251-133.000 
322.251
321Naknade troškova zaposlenima17.250-17.250 
 
- 096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA15.177.138.241-44.392.852669.214.99615.801.960.385
- 09605Ministarstvo zdravstva4.473.421.104-30.694.595669.214.9965.111.941.505
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA4.473.421.104-30.694.595669.214.9965.111.941.505
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA396.148.848-821.974 
395.326.874
- A618163NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM910.650-76.007 
834.643
- 11Opći prihodi i primici659.750-76.007 
583.743
323Rashodi za usluge455.500-52.515 
402.985
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.750-3.992 
758
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja199.500-19.500 
180.000
- A791006PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA380.000-10.000 
370.000
- 11Opći prihodi i primici380.000-10.000 
370.000
323Rashodi za usluge380.000-10.000 
370.000
- T800004OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 1150.852.894-699.015 
50.153.879
- 12Sredstva učešća za pomoći7.310.535-699.015 
6.611.520
311Plaće (Bruto)352.143-147.658 
204.485
313Doprinosi na plaće56.457-22.363 
34.094
321Naknade troškova zaposlenima17.253-9.510 
7.743
323Rashodi za usluge2.537-2.537 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa713-713 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna142.500-142.500 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna5.985.000-185.000 
5.800.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja294.400-72 
294.328
381Tekuće donacije427.500-175.406 
252.094
422Postrojenja i oprema21.526-13.256 
8.270
- T803009POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF2.107.838-36.952 
2.070.886
- 12Sredstva učešća za pomoći387.838-36.952 
350.886
381Tekuće donacije387.838-36.952 
350.886
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU404.947.679-23.728.494 
381.219.185
- K618038INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA44.278.779-12.159.778 
32.119.001
- 11Opći prihodi i primici44.278.779-12.159.778 
32.119.001
323Rashodi za usluge30.733.688-7.872.677 
22.861.011
426Nematerijalna proizvedena imovina13.545.091-4.287.101 
9.257.990
- K618218HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA60.742.759-4.217.213 
56.525.546
- 11Opći prihodi i primici58.637.122-4.217.213 
54.419.909
363Pomoći unutar općeg proračuna1.425.000-1.425.000 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna32.113.886-115.000 
31.998.886
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna25.098.236-2.677.213 
22.421.023
- K618229ZANAVLJANJE STARE OPREME10.202.050-6.463.050 
3.739.000
- 11Opći prihodi i primici10.202.050-6.463.050 
3.739.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna10.202.050-6.463.050 
3.739.000
- K789005LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA1.307.250-164.034 
1.143.216
- 11Opći prihodi i primici1.307.250-164.034 
1.143.216
322Rashodi za materijal i energiju522.500-47.500 
475.000
323Rashodi za usluge137.500-42.380 
95.120
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna47.500-19.271 
28.229
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna47.500-47.500 
 
422Postrojenja i oprema552.250-7.383 
544.867
- K800006OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020.219.285.441-648.124 
218.637.317
- 12Sredstva učešća za pomoći24.642.364-648.124 
23.994.240
323Rashodi za usluge60.777-44.427 
16.350
363Pomoći unutar općeg proračuna3.990-1.634 
2.356
422Postrojenja i oprema4.841.260-14.250 
4.827.010
423Prijevozna sredstva587.813-587.813 
 
- T797008TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA97.850-76.295 
21.555
- 11Opći prihodi i primici97.850-76.295 
21.555
321Naknade troškova zaposlenima67.925-57.800 
10.125
323Rashodi za usluge25.175-14.175 
11.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.750-4.320 
430
- 3604UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA547.925.978-5.004.127 
542.921.851
- A618207ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE535.469.174-1.594.241 
533.874.933
- 11Opći prihodi i primici534.921.574-1.594.241 
533.327.333
311Plaće (Bruto)34.257.758-270.653 
33.987.105
312Ostali rashodi za zaposlene1.119.600-98.158 
1.021.442
313Doprinosi na plaće5.664.453-137.740 
5.526.713
321Naknade troškova zaposlenima3.309.359-591.900 
2.717.459
322Rashodi za materijal i energiju2.327.474-67.878 
2.259.596
323Rashodi za usluge8.856.533-257.862 
8.598.671
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa424.621-55.000 
369.621
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.870.490-71.450 
5.799.040
343Ostali financijski rashodi66.200-28.600 
37.600
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna38.000-15.000 
23.000
- A799006ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA2.499.892-977.907 
1.521.985
- 11Opći prihodi i primici2.499.892-977.907 
1.521.985
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja389.900-279.500 
110.400
343Ostali financijski rashodi377.887-280.112 
97.775
383Kazne, penali i naknade štete1.620.505-418.295 
1.202.210
- K618364OBNOVA VOZNOG PARKA294.500-14.500 
280.000
- 11Opći prihodi i primici294.500-14.500 
280.000
323Rashodi za usluge294.500-14.500 
280.000
- K794006INFORMATIZACIJA5.352.350-1.929.988 
3.422.362
- 11Opći prihodi i primici5.352.350-1.929.988 
3.422.362
323Rashodi za usluge2.039.650-649.288 
1.390.362
412Nematerijalna imovina1.150.450-39.450 
1.111.000
422Postrojenja i oprema1.653.000-913.000 
740.000
426Nematerijalna proizvedena imovina489.250-328.250 
161.000
- T808009PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM3.346.062-487.491 
2.858.571
- 11Opći prihodi i primici3.346.062-487.491 
2.858.571
311Plaće (Bruto)1.399.438-95.906 
1.303.532
312Ostali rashodi za zaposlene22.220-4.057 
18.163
313Doprinosi na plaće150.686-25.325 
125.361
321Naknade troškova zaposlenima321.552-147.028 
174.524
322Rashodi za materijal i energiju10.925-2.602 
8.323
323Rashodi za usluge1.200.854-114.301 
1.086.553
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.950-43.238 
52.712
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna142.500-55.034 
87.466
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE3.124.398.599-1.140.000669.214.9963.792.473.595
- A800003TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE3.100.000.000 
669.214.9963.769.214.996
- 11Opći prihodi i primici3.100.000.000 
669.214.9963.769.214.996
363Pomoći unutar općeg proračuna3.100.000.000 
669.214.9963.769.214.996
- A800009FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE3.143.298-1.140.000 
2.003.298
- 11Opći prihodi i primici1.140.000-1.140.000 
 
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.140.000-1.140.000 
 
- 23616Imunološki zavod54.233.223-541.441 
53.691.782
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA54.233.223-541.441 
53.691.782
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA54.233.223-541.441 
53.691.782
- A899001IMUNOLOŠKI ZAVOD54.233.223-541.441 
53.691.782
- 11Opći prihodi i primici33.133.223-541.441 
32.591.782
311Plaće (Bruto)17.843.845-13.486 
17.830.359
321Naknade troškova zaposlenima1.002.250-95.179 
907.071
322Rashodi za materijal i energiju4.146.882-374.000 
3.772.882
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja470.763-58.776 
411.987
- 26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo227.144.770-441.283 
226.703.487
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA227.144.770-441.283 
226.703.487
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA223.068.868-441.283 
222.627.585
- T884003OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO4.848.553-441.283 
4.407.270
- 12Sredstva učešća za pomoći696.800-441.283 
255.517
311Plaće (Bruto)167.544-39.495 
128.049
312Ostali rashodi za zaposlene4.560-3.130 
1.430
313Doprinosi na plaće27.645-7.603 
20.042
321Naknade troškova zaposlenima32.107-29.511 
2.596
322Rashodi za materijal i energiju26.437-6.121 
20.316
323Rashodi za usluge153.224-81.742 
71.482
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa33.414-30.876 
2.538
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.917-2.937 
1.980
412Nematerijalna imovina239.970-238.426 
1.544
422Postrojenja i oprema1.442-1.442 
 
- 26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu193.136.978-196.929 
192.940.049
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA193.136.978-196.929 
192.940.049
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU4.074.310-196.929 
3.877.381
- K888002HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA4.074.310-196.929 
3.877.381
- 11Opći prihodi i primici4.074.310-196.929 
3.877.381
323Rashodi za usluge1.159.617-196.929 
962.688
- 26379Klinički bolnički centar Rijeka1.329.366.474-574.632 
1.328.791.842
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA1.329.366.474-574.632 
1.328.791.842
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU348.132.473-574.632 
347.557.841
- K882002KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA347.897.807-536.255 
347.361.552
- 11Opći prihodi i primici12.113.028-536.255 
11.576.773
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.010.000-166.688 
2.843.312
343Ostali financijski rashodi560.500-369.567 
190.933
- T882006POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA234.666-38.377 
196.289
- 12Sredstva učešća za pomoći56.781-38.377 
18.404
311Plaće (Bruto)11.478-5.081 
6.397
313Doprinosi na plaće1.895-839 
1.056
321Naknade troškova zaposlenima6.104-6.104 
 
323Rashodi za usluge26.616-15.665 
10.951
422Postrojenja i oprema10.688-10.688 
 
- 26387Klinička bolnica Merkur440.504.351-7.639.198 
432.865.153
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA440.504.351-7.639.198 
432.865.153
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU26.726.567-7.601.093 
19.125.474
- K889002KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA26.726.567-7.601.093 
19.125.474
- 11Opći prihodi i primici17.346.344-7.601.093 
9.745.251
422Postrojenja i oprema17.346.344-7.601.093 
9.745.251
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE413.777.784-38.105 
413.739.679
- T889005OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI555.602-38.105 
517.497
- 12Sredstva učešća za pomoći80.530-38.105 
42.425
311Plaće (Bruto)18.573-18.573 
 
313Doprinosi na plaće3.064-3.064 
 
321Naknade troškova zaposlenima3.091-3.091 
 
322Rashodi za materijal i energiju5.561-1.800 
3.761
323Rashodi za usluge19.084-9.671 
9.413
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja776-776 
 
422Postrojenja i oprema30.381-1.130 
29.251
- 26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.560.730.771-2.671.964 
1.558.058.807
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA1.560.730.771-2.671.964 
1.558.058.807
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU128.785.984-2.314.238 
126.471.746
- K895004OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA87.281.119-2.173.332 
85.107.787
- 11Opći prihodi i primici17.676.093-401.451 
17.274.642
323Rashodi za usluge855.000-401.451 
453.549
- 12Sredstva učešća za pomoći10.321.374-1.771.881 
8.549.493
311Plaće (Bruto)13.268-13.268 
 
313Doprinosi na plaće2.189-2.189 
 
321Naknade troškova zaposlenima462-462 
 
323Rashodi za usluge190.186-95.875 
94.311
422Postrojenja i oprema2.606.513-1.660.087 
946.426
- T895005OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR3.499.842-140.906 
3.358.936
- 12Sredstva učešća za pomoći506.438-140.906 
365.532
321Naknade troškova zaposlenima20.062-18.496 
1.566
323Rashodi za usluge383.159-109.585 
273.574
422Postrojenja i oprema12.825-12.825 
 
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE1.431.944.787-357.726 
1.431.587.061
- A895003PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE287.267-37.235 
250.032
- 11Opći prihodi i primici287.267-37.235 
250.032
321Naknade troškova zaposlenima9.500-6.548 
2.952
322Rashodi za materijal i energiju190.000-13.549 
176.451
422Postrojenja i oprema57.767-17.138 
40.629
- T895006POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE1.332.561-320.491 
1.012.070
- 12Sredstva učešća za pomoći320.491-320.491 
 
311Plaće (Bruto)18.525-18.525 
 
313Doprinosi na plaće3.057-3.057 
 
323Rashodi za usluge114.984-114.984 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina183.925-183.925 
 
- 26400Klinički bolnički centar Osijek994.760.802-922.321 
993.838.481
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA994.760.802-922.321 
993.838.481
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU47.102.767-827.325 
46.275.442
- K890003OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA7.280.370-827.325 
6.453.045
- 12Sredstva učešća za pomoći992.902-827.325 
165.577
323Rashodi za usluge37.259-1.841 
35.418
421Građevinski objekti899.393-825.484 
73.909
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE947.658.035-94.996 
947.563.039
- T890005OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI354.996-94.996 
260.000
- 12Sredstva učešća za pomoći94.996-94.996 
 
311Plaće (Bruto)21.632-21.632 
 
321Naknade troškova zaposlenima11.904-11.904 
 
322Rashodi za materijal i energiju1.368-1.368 
 
323Rashodi za usluge43.999-43.999 
 
422Postrojenja i oprema16.093-16.093 
 
- 26418Klinički bolnički centar Split1.409.816.888-40.257 
1.409.776.631
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA1.409.816.888-40.257 
1.409.776.631
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE1.353.617.464-40.257 
1.353.577.207
- T885004OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI460.957-40.257 
420.700
- 12Sredstva učešća za pomoći66.642-40.257 
26.385
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.907-8.907 
 
422Postrojenja i oprema31.350-31.350 
 
- 26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević291.557.937-102.363 
291.455.574
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA291.557.937-102.363 
291.455.574
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU16.432.807-102.363 
16.330.444
- K893002KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA16.246.878-102.363 
16.144.515
- 11Opći prihodi i primici5.000.000-102.363 
4.897.637
422Postrojenja i oprema4.328.000-102.363 
4.225.637
- 26571Klinička bolnica Dubrava820.780.085-36.826 
820.743.259
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA820.780.085-36.826 
820.743.259
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE786.424.000-36.826 
786.387.174
- T883004OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI302.838-36.826 
266.012
- 12Sredstva učešća za pomoći43.483-36.826 
6.657
311Plaće (Bruto)4.143-4.143 
 
321Naknade troškova zaposlenima5.579-5.579 
 
323Rashodi za usluge18.792-12.135 
6.657
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa519-519 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja684-684 
 
422Postrojenja i oprema13.766-13.766 
 
- 38028Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar228.854.011-53.049 
228.800.962
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA228.854.011-53.049 
228.800.962
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE228.854.011-53.049 
228.800.962
- T929001RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA369.473-53.049 
316.424
- 12Sredstva učešća za pomoći53.049-53.049 
 
321Naknade troškova zaposlenima128-128 
 
323Rashodi za usluge52.921-52.921 
 
- 38069Klinički bolnički centar Zagreb2.810.315.043-123.387 
2.810.191.656
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA2.810.315.043-123.387 
2.810.191.656
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU56.823.373-95.000 
56.728.373
- K891002KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA56.576.466-95.000 
56.481.466
- 11Opći prihodi i primici15.925.466-95.000 
15.830.466
421Građevinski objekti95.000-95.000 
 
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE2.753.491.670-28.387 
2.753.463.283
- A891006PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB237.500-28.387 
209.113
- 11Opći prihodi i primici237.500-28.387 
209.113
323Rashodi za usluge237.500-28.387 
209.113
- 38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske20.722.339-7.773 
20.714.566
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA20.722.339-7.773 
20.714.566
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE20.722.339-7.773 
20.714.566
- T898002OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a268.518-7.773 
260.745
- 12Sredstva učešća za pomoći38.595-7.773 
30.822
311Plaće (Bruto)29.552-4.830 
24.722
313Doprinosi na plaće4.877-800 
4.077
321Naknade troškova zaposlenima1.924-739 
1.185
322Rashodi za materijal i energiju486-333 
153
323Rashodi za usluge1.344-1.071 
273
- 44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu12.253.810-285.881 
11.967.929
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA12.253.810-285.881 
11.967.929
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA12.253.810-285.881 
11.967.929
- A886001HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU9.086.760-208.299 
8.878.461
- 11Opći prihodi i primici9.086.760-208.299 
8.878.461
311Plaće (Bruto)4.235.050-20.088 
4.214.962
312Ostali rashodi za zaposlene120.650-16.976 
103.674
321Naknade troškova zaposlenima235.600-43.490 
192.110
322Rashodi za materijal i energiju422.000-7.500 
414.500
323Rashodi za usluge1.775.400-64.100 
1.711.300
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa23.750-23.750 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja179.810-26.165 
153.645
343Ostali financijski rashodi190-190 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna23.750-5.090 
18.660
383Kazne, penali i naknade štete950-950 
 
- T886002OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI1.655.773-77.582 
1.578.191
- 12Sredstva učešća za pomoći237.735-77.582 
160.153
311Plaće (Bruto)40.008-2.870 
37.138
313Doprinosi na plaće6.601-473 
6.128
321Naknade troškova zaposlenima713-713 
 
322Rashodi za materijal i energiju4.209-921 
3.288
323Rashodi za usluge100.423-39.996 
60.427
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa85.781-32.609 
53.172
- 47893Klinika za dječje bolesti Zagreb250.407.795-60.953 
250.346.842
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA250.407.795-60.953 
250.346.842
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU52.956.527-60.953 
52.895.574
- K892002KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA6.883.245-38.640 
6.844.605
- 11Opći prihodi i primici6.883.245-38.640 
6.844.605
422Postrojenja i oprema1.432.500-38.640 
1.393.860
- K892004OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA46.073.282-22.313 
46.050.969
- 12Sredstva učešća za pomoći6.909.270-22.313 
6.886.957
323Rashodi za usluge32.332-22.313 
10.019
- 109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE3.169.264.893-5.818.403 
3.163.446.490
- 10905Ministarstvo pravosuđa i uprave777.861.660-2.550.000 
775.311.660
- 28PRAVOSUĐE435.650.541-2.550.000 
433.100.541
- 2806IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA87.138.152-750.000 
86.388.152
- K544100DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021.22.753.720-750.000 
22.003.720
- 12Sredstva učešća za pomoći5.694.720-750.000 
4.944.720
321Naknade troškova zaposlenima182.370-100.000 
82.370
323Rashodi za usluge926.350-650.000 
276.350
- 2807INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA87.321.454-800.000 
86.521.454
- K629169RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA86.019.354-800.000 
85.219.354
- 11Opći prihodi i primici86.019.354-800.000 
85.219.354
422Postrojenja i oprema8.219.647-700.000 
7.519.647
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima291.850-100.000 
191.850
- 2815ZEMLJIŠNE KNJIGE19.693.375-1.000.000 
18.693.375
- K544091OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA15.303.375-1.000.000 
14.303.375
- 12Sredstva učešća za pomoći7.449.875-1.000.000 
6.449.875
426Nematerijalna proizvedena imovina1.211.250-1.000.000 
211.250
- 10910Pravosudna akademija8.845.974-385.990 
8.459.984
- 28PRAVOSUĐE8.845.974-385.990 
8.459.984
- 2804EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU8.845.974-385.990 
8.459.984
- A629024STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA1.292.550-78.200 
1.214.350
- 11Opći prihodi i primici1.032.550-78.200 
954.350
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa182.550-78.200 
104.350
- A844001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE4.279.760-51.800 
4.227.960
- 11Opći prihodi i primici4.279.760-51.800 
4.227.960
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja402.780-51.800 
350.980
- A844002DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE372.750-102.250 
270.500
- 11Opći prihodi i primici220.750-102.250 
118.500
323Rashodi za usluge175.750-77.250 
98.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.000-25.000 
 
- A844004PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA1.364.247-97.340 
1.266.907
- 12Sredstva učešća za pomoći193.247-97.340 
95.907
323Rashodi za usluge174.647-97.340 
77.307
- A844005UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA1.091.151-56.400 
1.034.751
- 12Sredstva učešća za pomoći159.651-56.400 
103.251
323Rashodi za usluge82.413-56.400 
26.013
- 10915Zatvori i kaznionice543.509.541-1.971.840 
541.537.701
- 28PRAVOSUĐE543.509.541-1.971.840 
541.537.701
- 2809UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM543.509.541-1.971.840 
541.537.701
- A630000IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE519.598.541-1.971.840 
517.626.701
- 11Opći prihodi i primici514.388.840-1.971.840 
512.417.000
322Rashodi za materijal i energiju55.909.140-1.417.740 
54.491.400
323Rashodi za usluge23.644.000-259.600 
23.384.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa120.200-66.800 
53.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.102.000-227.700 
4.874.300
- 10920Vrhovni sud Republike Hrvatske33.672.550-93.480 
33.579.070
- 28PRAVOSUĐE33.672.550-93.480 
33.579.070
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA33.672.550-93.480 
33.579.070
- A631000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH33.672.550-93.480 
33.579.070
- 11Opći prihodi i primici33.604.550-93.480 
33.511.070
321Naknade troškova zaposlenima704.650-43.480 
661.170
323Rashodi za usluge936.750-50.000 
886.750
- 10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske18.397.800-43.700 
18.354.100
- 28PRAVOSUĐE18.397.800-43.700 
18.354.100
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA18.397.800-43.700 
18.354.100
- A633000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH18.397.800-43.700 
18.354.100
- 11Opći prihodi i primici18.362.800-43.700 
18.319.100
312Ostali rashodi za zaposlene355.400-43.700 
311.700
- 10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske84.098.754-81.800 
84.016.954
- 28PRAVOSUĐE84.098.754-81.800 
84.016.954
- 2812DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA84.098.754-81.800 
84.016.954
- A634000PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI21.319.354-81.800 
21.237.554
- 11Opći prihodi i primici21.237.354-81.800 
21.155.554
313Doprinosi na plaće2.628.700-81.800 
2.546.900
- 10945Državnoodvjetničko vijeće1.415.530-21.670 
1.393.860
- 28PRAVOSUĐE1.415.530-21.670 
1.393.860
- 2802IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA1.415.530-21.670 
1.393.860
- A858001DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE1.415.530-21.670 
1.393.860
- 11Opći prihodi i primici1.415.530-21.670 
1.393.860
313Doprinosi na plaće74.780-21.670 
53.110
- 10950Državno sudbeno vijeće2.143.880-43.200 
2.100.680
- 28PRAVOSUĐE2.143.880-43.200 
2.100.680
- 2802IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA2.143.880-43.200 
2.100.680
- A859001DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE2.143.880-43.200 
2.100.680
- 11Opći prihodi i primici2.143.880-43.200 
2.100.680
321Naknade troškova zaposlenima182.800-43.200 
139.600
- 10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske16.146.500-36.800 
16.109.700
- 28PRAVOSUĐE16.146.500-36.800 
16.109.700
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA16.146.500-36.800 
16.109.700
- A637000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH16.146.500-36.800 
16.109.700
- 11Opći prihodi i primici16.146.500-36.800 
16.109.700
321Naknade troškova zaposlenima278.000-36.800 
241.200
- 10965Županijski sudovi272.311.559-21.980 
272.289.579
- 28PRAVOSUĐE272.311.559-21.980 
272.289.579
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA272.311.559-21.980 
272.289.579
- A638000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA272.311.559-21.980 
272.289.579
- 11Opći prihodi i primici271.147.759-21.980 
271.125.779
312Ostali rashodi za zaposlene3.838.000-21.980 
3.816.020
- 10970Trgovački sudovi95.216.400-52.153 
95.164.247
- 28PRAVOSUĐE95.216.400-52.153 
95.164.247
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA95.216.400-52.153 
95.164.247
- A639000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA95.216.400-52.153 
95.164.247
- 11Opći prihodi i primici92.061.100-52.153 
92.008.947
321Naknade troškova zaposlenima3.040.000-37.490 
3.002.510
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja163.900-14.663 
149.237
- 10980Općinski sudovi901.621.971-35.000 
901.586.971
- 28PRAVOSUĐE901.621.971-35.000 
901.586.971
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA901.621.971-35.000 
901.586.971
- A641000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA898.521.971-35.000 
898.486.971
- 11Opći prihodi i primici890.557.120-35.000 
890.522.120
311Plaće (Bruto)588.035.070-35.000 
588.000.070
- 10990Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta28.648.400-56.390 
28.592.010
- 28PRAVOSUĐE28.648.400-56.390 
28.592.010
- 2810SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA28.648.400-56.390 
28.592.010
- A678000SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA28.596.900-56.390 
28.540.510
- 11Opći prihodi i primici28.483.900-56.390 
28.427.510
313Doprinosi na plaće3.796.400-36.190 
3.760.210
321Naknade troškova zaposlenima459.000-20.200 
438.800
- 10995Državna škola za javnu upravu7.245.956-424.400 
6.821.556
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE7.245.956-424.400 
6.821.556
- 2401USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE7.245.956-424.400 
6.821.556
- A677018ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.418.436-239.400 
4.179.036
- 11Opći prihodi i primici4.266.685-239.400 
4.027.285
311Plaće (Bruto)1.613.061-29.000 
1.584.061
323Rashodi za usluge1.872.702-140.000 
1.732.702
343Ostali financijski rashodi40.900-40.400 
500
422Postrojenja i oprema143.700-30.000 
113.700
- A677022OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.2.827.520-185.000 
2.642.520
- 12Sredstva učešća za pomoći514.121-185.000 
329.121
311Plaće (Bruto)69.660-40.000 
29.660
323Rashodi za usluge265.158-130.000 
135.158
412Nematerijalna imovina22.000-15.000 
7.000
- 120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA13.268.415-377.362 
12.891.053
- 12005Ured pučkog pravobranitelja13.268.415-377.362 
12.891.053
- 21POLITIČKI SUSTAV13.268.415-377.362 
12.891.053
- 2115ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE13.268.415-377.362 
12.891.053
- A649000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.102.574-337.512 
12.765.062
- 11Opći prihodi i primici13.080.574-337.512 
12.743.062
321Naknade troškova zaposlenima259.350-14.350 
245.000
322Rashodi za materijal i energiju271.985-40.685 
231.300
323Rashodi za usluge1.472.937-282.477 
1.190.460
- A649014NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM81.150-39.850 
41.300
- 11Opći prihodi i primici81.150-39.850 
41.300
321Naknade troškova zaposlenima60.800-34.600 
26.200
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.650-5.250 
1.400
- 121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU5.576.584-73.887 
5.502.697
- 12105Pravobranitelj za djecu5.576.584-73.887 
5.502.697
- 21POLITIČKI SUSTAV5.576.584-73.887 
5.502.697
- 2116ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE5.576.584-73.887 
5.502.697
- A739000ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE5.452.651-73.887 
5.378.764
- 11Opći prihodi i primici5.452.651-73.887 
5.378.764
311Plaće (Bruto)3.617.220-4.812 
3.612.408
312Ostali rashodi za zaposlene101.650-13.249 
88.401
321Naknade troškova zaposlenima167.000-21.437 
145.563
322Rashodi za materijal i energiju229.725-14.920 
214.805
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.400-3.245 
8.155
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja65.961-14.131 
51.830
343Ostali financijski rashodi2.850-1.666 
1.184
422Postrojenja i oprema26.312-427 
25.885
- 160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU153.476.561-5.409.904 
148.066.657
- 16005Državni zavod za statistiku153.476.561-5.409.904 
148.066.657
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE153.476.561-5.409.904 
148.066.657
- 2405STATISTIČKE USLUGE153.476.561-5.409.904 
148.066.657
- A658038ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE71.665.074-1.039.334 
70.625.740
- 11Opći prihodi i primici71.430.271-1.039.334 
70.390.937
311Plaće (Bruto)48.977.055-488.926 
48.488.129
313Doprinosi na plaće8.201.179-550.408 
7.650.771
- A658075POPIS STANOVNIŠTVA 2021.33.628.524-546.823 
33.081.701
- 11Opći prihodi i primici33.628.524-546.823 
33.081.701
311Plaće (Bruto)302.290-233.254 
69.036
323Rashodi za usluge1.194.250-313.569 
880.681
- K658035INFORMATIZACIJA ZAVODA9.186.624-200.425 
8.986.199
- 11Opći prihodi i primici8.449.124-200.425 
8.248.699
322Rashodi za materijal i energiju171.000-33.000 
138.000
323Rashodi za usluge6.068.389-5.875 
6.062.514
422Postrojenja i oprema806.445-116.250 
690.195
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi89.300-45.300 
44.000
- T658153PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.24.962.197-3.623.322 
21.338.875
- 11Opći prihodi i primici17.362.197-3.623.322 
13.738.875
311Plaće (Bruto)1.051.873-254.878 
796.995
321Naknade troškova zaposlenima937.200-431.200 
506.000
323Rashodi za usluge13.880.214-2.916.338 
10.963.876
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.044.786-20.906 
1.023.880
- 185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU67.779.612-4.272.462 
63.507.150
- 18505Državni ured za reviziju67.779.612-4.272.462 
63.507.150
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV67.779.612-4.272.462 
63.507.150
- 2208DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU67.779.612-4.272.462 
63.507.150
- A665000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE65.175.948-4.272.462 
60.903.486
- 11Opći prihodi i primici65.125.948-4.272.462 
60.853.486
321Naknade troškova zaposlenima1.296.940-80.900 
1.216.040
322Rashodi za materijal i energiju1.705.725-250.000 
1.455.725
323Rashodi za usluge3.561.580-60.000 
3.501.580
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja468.825-135.325 
333.500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna47.500-12.000 
35.500
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4.314.378-3.734.237 
580.141
- 225DRŽAVNI INSPEKTORAT330.706.591-4.395.000 
326.311.591
- 22505Državni inspektorat330.706.591-4.395.000 
326.311.591
- 32GOSPODARSTVO330.706.591-4.395.000 
326.311.591
- 3213INSPEKCIJSKI NADZOR330.706.591-4.395.000 
326.311.591
- A673014NADZOR GRAĐENJA2.142.500-1.547.500 
595.000
- 11Opći prihodi i primici2.142.500-1.547.500 
595.000
322Rashodi za materijal i energiju9.500-9.500 
 
323Rashodi za usluge2.033.000-1.538.000 
495.000
- A673018ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE311.873.641-342.500 
311.531.141
- 11Opći prihodi i primici311.873.641-342.500 
311.531.141
311Plaće (Bruto)206.820.000-215.000 
206.605.000
313Doprinosi na plaće34.125.300-85.000 
34.040.300
321Naknade troškova zaposlenima8.788.000-12.000 
8.776.000
322Rashodi za materijal i energiju16.412.932-25.000 
16.387.932
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.500-5.500 
4.000
- A673020NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA1.408.500-1.300.000 
108.500
- 11Opći prihodi i primici1.408.500-1.300.000 
108.500
321Naknade troškova zaposlenima59.500-9.500 
50.000
323Rashodi za usluge1.273.000-1.255.500 
17.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja76.000-35.000 
41.000
- K673015OBNOVA VOZNOG PARKA218.500-25.000 
193.500
- 11Opći prihodi i primici218.500-25.000 
193.500
323Rashodi za usluge218.500-25.000 
193.500
- K673016INFORMATIZACIJA14.525.450-1.180.000 
13.345.450
- 11Opći prihodi i primici14.525.450-1.180.000 
13.345.450
422Postrojenja i oprema1.548.500-180.000 
1.368.500
426Nematerijalna proizvedena imovina1.235.000-1.000.000 
235.000
- 240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST26.068.124-417.000 
25.651.124
- 24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost26.068.124-417.000 
25.651.124
- 27SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNI SUSTAV26.068.124-417.000 
25.651.124
- 2701KOORDINACIJA SIGURNOSNIH SLUŽBI26.068.124-417.000 
25.651.124
- A736007REDOVNA DJELATNOST UVNS-a24.624.124-330.000 
24.294.124
- 11Opći prihodi i primici24.622.069-330.000 
24.292.069
311Plaće (Bruto)16.962.379-17.000 
16.945.379
313Doprinosi na plaće2.732.000-7.000 
2.725.000
321Naknade troškova zaposlenima615.000-164.000 
451.000
322Rashodi za materijal i energiju926.000-14.000 
912.000
323Rashodi za usluge2.794.690-105.000 
2.689.690
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja98.000-21.000 
77.000
343Ostali financijski rashodi7.000-2.000 
5.000
- K736008OPREMANJE UVNS-a1.444.000-87.000 
1.357.000
- 11Opći prihodi i primici1.444.000-87.000 
1.357.000
422Postrojenja i oprema1.250.000-12.000 
1.238.000
426Nematerijalna proizvedena imovina95.000-75.000 
20.000
- 241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.198.400-227.000 
26.971.400
- 24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija27.198.400-227.000 
26.971.400
- 27SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNI SUSTAV27.198.400-227.000 
26.971.400
- 2704NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.198.400-227.000 
26.971.400
- A823001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE17.390.400-173.400 
17.217.000
- 11Opći prihodi i primici17.390.400-173.400 
17.217.000
312Ostali rashodi za zaposlene497.000-10.900 
486.100
321Naknade troškova zaposlenima243.000-42.000 
201.000
322Rashodi za materijal i energiju1.104.000-64.000 
1.040.000
323Rashodi za usluge5.151.000-29.000 
5.122.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja253.000-14.500 
238.500
343Ostali financijski rashodi3.000-2.500 
500
422Postrojenja i oprema20.000-10.500 
9.500
- K823002INFORMATIZACIJA9.185.000-52.500 
9.132.500
- 11Opći prihodi i primici9.185.000-52.500 
9.132.500
323Rashodi za usluge32.000-2.000 
30.000
412Nematerijalna imovina48.000-46.000 
2.000
422Postrojenja i oprema9.105.000-4.500 
9.100.500
- K823003OBNOVA VOZNOG PARKA623.000-1.100 
621.900
- 11Opći prihodi i primici623.000-1.100 
621.900
323Rashodi za usluge443.000-500 
442.500
423Prijevozna sredstva180.000-600 
179.400
- 242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.779.941-47.000 
14.732.941
- 24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava14.779.941-47.000 
14.732.941
- 27SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNI SUSTAV14.779.941-47.000 
14.732.941
- 2703SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.779.941-47.000 
14.732.941
- A824001OSNOVNA AKTIVNOST13.207.441-47.000 
13.160.441
- 11Opći prihodi i primici13.200.975-47.000 
13.153.975
321Naknade troškova zaposlenima280.200-47.000 
233.200
- 250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA10.546.757-31.383 
10.515.374
- 25005Agencija za zaštitu osobnih podataka10.546.757-31.383 
10.515.374
- 28PRAVOSUĐE10.546.757-31.383 
10.515.374
- 2814ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA10.546.757-31.383 
10.515.374
- A765000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.700.326-27.944 
8.672.382
- 11Opći prihodi i primici8.644.202-27.944 
8.616.258
321Naknade troškova zaposlenima218.828-22.944 
195.884
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja110.054-5.000 
105.054
- K765001OPREMANJE AGENCIJE402.562-3.439 
399.123
- 11Opći prihodi i primici402.562-3.439 
399.123
412Nematerijalna imovina45.781-432 
45.349
422Postrojenja i oprema229.091-2.318 
226.773
423Prijevozna sredstva127.690-689 
127.001


III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske