Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

11

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07 i 70/17), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH ROBA ZRAKOM

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (»Narodne novine«, broj 21/19) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U zrakoplovu se ne smiju prevoziti opasne robe, osim ako je Agencija izdala izuzeće u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika ili koje se sukladno odredbama Tehničkih instrukcija mogu prevoziti na osnovi odobrenja koje je izdala država podrijetla, a to su:

a) opasne robe koje su identificirane u Tehničkim instrukcijama kao zabranjene za prijevoz u normalnim okolnostima i

b) zaražene žive životinje.«

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Agencija može odobriti izuzeća od primjene pojedinih odredaba ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija i u drugim slučajevima od onih iz članka 8. ovoga Pravilnika, u slučajevima nepredviđenih hitnih operativnih okolnosti ili operativnih potreba s ograničenim trajanjem, pod uvjetom da to ne utječe negativno na razinu sigurnosti.

(2) Podnositelj zahtjeva za izuzeće dužan je uz zahtjev dostaviti procjenu rizika.

(3) Pri odobravanju izuzeća, mogu se odrediti dodatni uvjeti, odgovarajuće mjere ili kontrolni mehanizmi.«

Članak 3.

U članku 44. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Od 1. siječnja 2023. godine poslodavac i/ili pružatelj usluga osposobljavanja mora početi provoditi osposobljavanje za opasne robe i ocjenjivanje temeljeno na kompetenciji.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/89

Urbroj: 530-07-1-1-20-2

Zagreb, 30. prosinca 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.