Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

12

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 90/20) u članku 24. riječi »1. siječnja 2021.« zamjenjuju se riječima »30. travnja 2021.«

Članak 2.

U Prilogu 2, koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 90/20), riječ: »TPRUETZZ21« zamjenjuje se riječju: »TPRUETZZ«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-12/3

Urbroj: 531-04-3-20-23

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.