Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

MINISTARSTVO FINANCIJA

6

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 1/20), u članku 4. stavku 1. riječi: »od 12 % sukladno članku 82. stavku 5.« zamjenjuju se riječima: »od 10 % sukladno članku 82. stavku 6.«.

U stavku 9. iza riječi: »plaćanje paušalnog poreza na dohodak« dodaju se riječi: »i nastupe uvjeti«.

Članak 2.

Obrazac PO – SD mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika te se primjenjuje za 2021. godinu i nadalje.

Članak 3.

Pri utvrđivanju paušalnog poreza na dohodak za 2021. temeljem dohotka iskazanog u izvješću PO-SD za 2020., primjenjuje se članak 1. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/20-02/18

Urbroj: 513-07-21-01-20-1

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.