Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

9

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20), u članku 1. stavku 2. alineji 5. briše se točka i dodaje zarez te se dodaje 6. alineja koja glasi:

» – Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 2019/2026 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu isporuka robe ili usluga omogućenih upotrebom elektroničkih sučelja te posebnih programa za porezne obveznike koji isporučuju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju robu na daljinu i obavljaju određene isporuke robe na domaćem tržištu (SL L 313/14, 4. 12. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 26. stavku 6. riječi: »koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći«.

Članak 3.

Članak 33.a mijenja se i glasi:

»Porezni obveznik iz članka 26.a stavka 3. Zakona koji prodaje dobra na daljinu ili koji obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu da je izabrao primjenu mjesta isporuke u skladu s člankom 13. stavkom 3. točkom a) i člankom 26. Zakona, što ga obvezuje na razdoblje od dvije kalendarske godine. Izjava se istekom tog razdoblja može opozvati u pisanom obliku.«.

Članak 4.

U članku 47. stavku 2. točki a) riječi: »iznajmljivanje prostora« zamjenjuju se riječima: »iznajmljivanje mjesta/parcele«.

Članak 5.

U članku 50. stavku 3. točki 1. iza riječi: »i slično,« dodaju se riječi: »te usluge ljekarničkog dežurstva,«.

U točki 2. riječi: »kao što su zdravstveni pregledi u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja, zdravstveni pregledi o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima« zamjenjuju se riječima: »a odnose se na«.

Članak 6.

U članku 58. stavku 5. iza riječi: »nadležna ministarstva« dodaju se riječi: »i druga tijela s javnim ovlastima«.

Članak 7.

U članku 73. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija pravnoj osobi ne smatra se najmom u svrhu stanovanja i nije oslobođeno plaćanja PDV-a.«.

Članak 8.

Članak 82. briše se.

Članak 9.

U članku 113. stavku 1. točka 4. briše se, a točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Članak 10.

U članku 163. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Porezni obveznik mora radi praćenja jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 26.a stavaka 1., 2. i 3. Zakona voditi Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i TV-emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU o ukupnoj vrijednosti:

a) obavljenih isporuka dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te

b) telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici.

(8) Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU iz stavka 7. ovoga članka porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi do 20. siječnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. U slučaju ako je porezni obveznik tijekom tekuće godine obavio isporuke iz članka 26.a stavka 2. Zakona u vrijednosti većoj od 77.000,00 kuna obvezan je podnijeti Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag od 77.000,00 kuna.

(9) Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU iz stavka 7. ovoga članka podnosi se na Obrascu e-trgovina koji je sastavni dio ovoga Pravilnika putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Članak 11.

U članku 174. točki 10. iza riječi: »podaci o isporukama iz« dodaju se riječi: »članka 40. stavka 8. Zakona,«.

Članak 12.

U članku 179. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 13.

U članku 186. stavku 11. riječi: », a uz njega se podnosi Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje iz Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona« brišu se.

U stavku 13. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz članka 90. stavka 2. Zakona«.

U stavku 14. riječi: »prema stavku 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »prema članku 90. stavku 2. Zakona«.

Članak 14.

U članku 187. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija ne primjenjuje se ako sjedište ili stalna poslovna jedinica poreznog obveznika iz koje se usluga obavlja nije na području Europske unije.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 193.a mijenja se i glasi:

»4. Posebni postupci oporezivanja za porezne obveznike koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju dobra na daljinu ili obavljaju određene isporuke na domaćem tržištu«.

Članak 193.a mijenja se i glasi:

»(1) Porezni obveznik koji obavlja usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaje dobra na daljinu ili obavlja određene isporuke na domaćem tržištu ima pravo izbora za primjenu posebnih postupaka iz članaka 118. do 125.ho Zakona.

(2) Ako porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka nije izabrao primjenu posebnih postupaka iz članaka 118. do 125.h Zakona, registrira se za potrebe PDV-a u državi članici u kojoj obavlja usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaje dobra na daljinu ili obavlja određene isporuke na domaćem tržištu. Ako je ta država članica Republika Hrvatska, primjenjuju se odredbe članka 77. Zakona.«.

Članak 16.

Članak 193.b mijenja se i glasi:

»(1) Porezni obveznik koji izabere primjenu posebnog postupka oporezivanja iz članka 119.a, članka 125.b ili članka 125.hb Zakona u Republici Hrvatskoj Poreznoj upravi elektroničkim putem podnosi prijavu za primjenu posebnog postupka oporezivanja. U tom slučaju Republika Hrvatska je država članica prijave.

(2) Ako porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja, Porezna uprava u roku 8 dana od dana prijave obavijestit će elektroničkim putem poreznog obveznika o odobrenju primjene posebnog postupka.

(3) Ako porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja, Porezna uprava u roku 8 dana od dana prijave izdat će poreznom obvezniku rješenje o odbijanju primjene posebnog postupka oporezivanja.«.

Članak 17.

Članak 193.c mijenja se i glasi:

»Porezna uprava brisat će iz evidencije poreznog obveznika koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja iz članka 119.a, članka 125.b ili članka 125.hb Zakona u bilo kojem od slučajeva iz članka 121., članka 125.d i članka 125.hg Zakona o čemu donosi rješenje.«.

Članak 18.

Iza članka 193.c dodaje se članak 193.ca koji glasi:

»Članak 193.ca

Evidencija transakcija obuhvaćenih Posebnim postupkom za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz iz članka 125.ho stavka 4. Zakona obuhvaća podatke koji su sadržani u evidencijama koje je porezni obveznik obvezan voditi prema carinskim propisima.«.

Članak 19.

U članku 193.e stavku 6. iza riječi: »PDV-a« dodaju se riječi: »ili prestaje poslovati«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Porezni obveznik koji je u 2020. godini te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine obavljao isporuke dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici obvezan je u vezi s istima za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. i za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. dostaviti Poreznoj upravi pojedinačne Preglede telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije do 20. srpnja 2021. godine putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Članak 21.

Obrazac PDV-P mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 1., 3., 8., 10., 11., 15., 16., 17. i 18. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/20-02/23

Urbroj: 513-07-21-01/21-1

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.