Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

NN 2/2021 (8.1.2021.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

27

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 97/20), u članku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Uprava za željezničku infrastrukturu i promet«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 85. i članak 85. mijenjaju se i glase:

»6. UPRAVA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU I PROMET

Članak 85.

Uprava za željezničku infrastrukturu i promet obavlja upravne i stručne poslove iz područja željezničke infrastrukture, žičara i željezničkog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; osigurava provođenje utvrđene politike razvoja željezničke infrastrukture i željezničkog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja željezničke infrastrukture, žičara i željezničkog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika te prati EU propise; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa i planova provedbe strateških dokumenata; predlaže politiku razvoja i unaprjeđenja željezničke infrastrukture te njenu bolju integriranost sa željezničkom mrežom Europske unije i zemalja regije uz osiguranje održivosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja na nacrte prijedloga propisa, strateške dokumente, programe i planove drugih državnih tijela; sudjeluje u izradi programa i predlaže planove građenja i održavanja željezničke infrastrukture i žičara; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih skupina; priprema prijedlog državnog proračuna iz svoga djelokruga i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata; utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoga djelokruga; provodi utvrđenu politiku poboljšanja i unaprjeđenja željezničke sigurnosti; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na gradnju i održavanje graničnih objekata i uređaja; obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom; izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, prati i analizira poslovanje i razvoj trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske koja upravljaju željezničkom infrastrukturom i željezničkim prijevozom, kombiniranim prijevozom tereta i integriranog prijevoza putnika; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koja čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja željezničke infrastrukture i željezničkog prometa, te prema potrebi sudjeluje u njihovom restrukturiranju; obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Ministarstva, a odnose se na željezničku infrastrukturu, žičare te željeznički putnički promet i teretni promet.

U Upravi za željezničku infrastrukturu i promet ustrojavaju se:

6.1. Sektor za željezničku infrastrukturu

6.2. Sektor za željeznički i intermodalni promet

6.3. Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 86. i članak 86. mijenjaju se i glase:

»6.1. Sektor za željezničku infrastrukturu

Članak 86.

Sektor za željezničku infrastrukturu obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj željezničke infrastrukture te praćenje funkcionalnosti i sigurnosti kod gradnje i održavanja željezničke infrastrukture: prikuplja i obrađuje podatke o izgrađenosti željezničke infrastrukture; uspostavlja i vodi bazu projekata željezničke infrastrukture i žičara; sudjeluje u izradi i donošenju razvojnih strategija na državnom i regionalnom nivou; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željezničku infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; prati i sudjeluje u izradi master planova, planova urbane mobilnosti i ostalih prometnih planova; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i drugih strateških dokumenata od interesa za razvitak željezničke infrastrukture i žičara u Republici Hrvatskoj, uključujući planove i programe građenja i održavanja za provedbu istih; sudjeluje u radu radnih tijela Europske komisije te ostalih međunarodnih tijela i organizacija u području željezničke infrastrukture i žičara; sudjeluje u praćenju provedbe strateških investicijskih projekata iz područja željezničke infrastrukture; prati neposrednu primjenu zakona, propisa Europske unije i međunarodnih propisa; priprema i sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja željezničke infrastrukture; prati rad i izvršavanje planskih dokumenata upravitelja željezničke infrastrukture; prati provedbu programa i planova građenja i održavanja željezničke infrastrukture; sudjeluje u postupcima po žalbama pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano za željezničku infrastrukturu; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za željezničku infrastrukturu ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za planiranje i razvoj željezničke infrastrukture

6.1.2. Služba za praćenje i sigurnost željezničke infrastrukture.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 87. i članak 87. mijenjaju se i glase:

»6.1.1. Služba za planiranje i razvoj željezničke infrastrukture

Članak 87.

Služba za planiranje i razvoj željezničke infrastrukture obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje i razvoj željezničke infrastrukture; daje prijedloge o razvrstavanju željezničkih pruga; sudjeluje u predlaganju politike razvoja i poboljšanja željezničkih infrastrukturnih podsustava; osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željezničku infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi i donošenju planova urbane mobilnosti te ostalih razvojnih i prostornih planova; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture; sudjeluje u međunarodnim tijelima za željezničku infrastrukturu; sudjeluje u svim propisanim upravnim postupcima vezanim uz projektni ciklus željezničke infrastrukture što uključuje davanje posebnih uvjeta građenja i sudjelovanje na tehničkom pregledu u postupku izdavanja uporabne dozvole za željezničko-infrastrukturne podsustave; sudjeluje u postupcima javne nabave radova građenja i održavanja željezničke infrastrukture; sudjeluje u organizaciji gradnje novih podsustava željezničke infrastrukture; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja programa, planova i zahvata na okoliš; predlaže i sudjeluje u izradi propisa vezanih za željezničku infrastrukturu i žičare; sudjeluje s drugim državnim tijelima kroz stručne radne skupine i davanja mišljena na akte tih tijela; priprema dokumentaciju za donošenje odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske u vezi s utvrđivanjem i realizacijom programa i planova kao i pojedinih projekata; priprema izvješća o suradnji Republike Hrvatske s drugim državama iz područja željezničke infrastrukture; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 88. i članak 88. mijenjaju se i glase:

»6.1.2. Služba za praćenje i sigurnost željezničke infrastrukture

Članak 88.

Služba za praćenje i sigurnost željezničke infrastrukture obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na osiguravanje odgovarajućih razina funkcionalnosti i sigurnosti kod upravljanja i održavanja željezničke infrastrukture i žičara; prati tehničko i funkcionalno stanje željezničke infrastrukture i žičara; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti željezničke infrastrukture; izrađuje izvješća o željezničkoj infrastrukturi; prati i analizira stanje sigurnosti željezničke infrastrukture; sudjeluje u izradi programa i planova građenja i održavanja željezničke infrastrukture, kao i programa rješavanja cestovno željezničkih prijelaza; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte iz svoga djelokruga koji se donose na temelju zakona; prati i kontrolira provođenje sustava sigurnosti željeznica i žičara; sudjeluje u određivanju i upravljanju kritičnim infrastrukturama koje se odnose na željeznicu; sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa iz područja sigurnosti željeznica i žičara; daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja željezničke infrastrukture i žičara; prati rad i izvršavanje planskih dokumenata upravitelja željezničke infrastrukture; sudjeluje u postupcima javne nabave radova građenja i održavanja željezničke infrastrukture; daje pojašnjenja i mišljenja o pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara; sudjeluje u postupcima po žalbama u predmetima koji se vode pred nadležnim sudovima te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 89. i članak 89. mijenjaju se i glase:

»6.2. Sektor za željeznički i intermodalni promet

Članak 89.

Sektor za željeznički i intermodalni promet obavlja upravne i stručne poslove iz područja željezničkog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje podloge u provedbi postavljenih ciljeva razvitka željezničkog i intermodalnog prometa; sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova; priprema mjere, analize i podloge te obavlja stručno-tehničke poslove za poboljšanje, razvoj i poticanje, pripremne financijsko-ekonomske poslove vezane za provođenje programa poticanja iz područja željezničkog i intermodalnog prometa; daje stručna mišljenja i pojašnjenja iz područja željezničkog i intermodalnog prometa, predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja željezničkog i intermodalnog prometa; obavlja poslove vezane uz usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i s međunarodnim standardima. Obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na željeznički i intermodalni promet, te ostale poslove iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za željeznički i intermodalni promet ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za željeznički i kombinirani prijevoz tereta

6.2.2. Služba za željeznički i integrirani prijevoz putnika.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase:

»6.2.1. Služba za željeznički i kombinirani prijevoz tereta

Članak 90.

Služba za željeznički i kombinirani prijevoz tereta obavlja stručno-tehničke i upravno-pravne poslove koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz tereta; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja nadležnosti Sektora, sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa i daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja željezničkog i kombiniranog prijevoza tereta; priprema mjere, analize i podloge te obavlja stručno-tehničke poslove za poboljšanje, razvoj i poticanje željezničkog i kombiniranog prijevoza tereta, sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova, prati rad i korištenje mobilnih i infrastrukturnih kapaciteta; priprema i prati nacionalne i međunarodne ugovore koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz tereta, sudjeluje u radu europskih, nacionalnih, regionalnih i drugih međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa; sudjeluje u pripremi prijedloga zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja željezničkog i intermodalnog prometa; obavlja stručno-tehničke i pripremne poslove vezane za provođenje programa poticanja željezničkog i kombiniranog prijevoza tereta te izrađuje stručne podloge i daje stručna mišljenja za provođenje plaćanja; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 91. i članak 91. mijenjaju se i glase:

»6.2.2. Služba za željeznički i integrirani prijevoz putnika

Članak 91.

Služba za željeznički i integrirani prijevoz putnika obavlja stručno-tehničke i upravno-pravne poslove koji se odnose na željeznički i integrirani javni prijevoz putnika; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja nadležnosti Sektora; sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa i daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja željezničkog i integriranog prijevoza putnika; priprema mjere, analize i podloge te obavlja stručno-tehničke poslove za poboljšanje, razvoj i poticanje željezničkog i integriranog prijevoza putnika, sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova, obavlja poslove vezane uz usklađivanje voznih redova željezničkog i integriranog javnog prijevoza putnika te prati rad i korištenje mobilnih i infrastrukturnih kapaciteta; priprema i prati nacionalne i međunarodne ugovore koji se odnose na željeznički i integrirani prijevoz putnika; sudjeluje u radu europskih, nacionalnih, regionalnih i drugih međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa; priprema prijedloge zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja željezničkog i integriranog prijevoza putnika; služba obavlja stručno-tehničke poslove vezane za provođenje ugovora o javnim uslugama u željezničkom i/ili integriranom prijevozu putnika te izrađuje stručne podloge i daje stručna mišljenja za provođenje plaćanja; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe.«.

Članak 9.

Iza članka 91. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 91.a do 91.c koji glase:

»6.3. Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa

Članak 91.a

Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i izradu državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na financiranje razvoja, održavanja, upravljanja i sigurnosti željezničke infrastrukture i prometa; obavlja stručne poslove praćenja poslovanja i financijsko-planskih dokumenata trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske iz željezničke infrastrukture i prometa; obavlja pripremu za izvršenje proračuna iz svoje nadležnosti; obavlja poslove financijske kontrole u vezi s namjenskim trošenjem sredstava doznačenih iz državnog proračuna, te brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, analizira funkcije iz djelokruga rada i podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u planiranju investicijskih projekata željezničke infrastrukture i prometa, te prati njihovu realizaciju u financijskom smislu; obavlja poslove pripreme i praćenja projekata željezničke infrastrukture i prometa, financirane sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove pripreme, provedbe i praćenja projekata željezničke infrastrukture i prometa financirane sredstvima Europske unije za koje je prijavitelj Ministarstvo; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga propisa vezano za željezničku infrastrukturu i promet; sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva definiranjem ciljeva i načina provedbe, rezultata i rizika provedbe; osigurava primjenu propisa Europske unije; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja željezničke infrastrukture i prometa; obavlja pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira željezničke infrastrukture i prometa; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga i zakonodavnog okvira željezničke infrastrukture i prometa; sudjeluje u pripremi uputa i smjernica za izradu programa građenja i održavanja željezničke infrastrukture; prati usklađenost srednjoročnih i kratkoročnih planskih dokumenata sa strateškim smjernicama; sudjeluje u pripremi i donošenju propisa Europske unije iz područja željezničke infrastrukture i prometa; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije te ostalih međunarodnih tijela i organizacija u području željezničke infrastrukture i prometa; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja željezničke infrastrukture i prometa; prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz djelokruga Uprave; priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području željezničke infrastrukture i prometa; predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora; poduzima radnje u upravnim sporovima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za financiranje željezničke infrastrukture i prometa

6.3.2. Služba za pravne i opće poslove željezničke infrastrukture i prometa.

6.3.1. Služba za financiranje željezničke infrastrukture i prometa

Članak 91.b

Služba za financiranje željezničke infrastrukture i prometa obavlja stručne poslove praćenja poslovanja i financijsko-planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske iz područja željezničke infrastrukture i prometa; obavlja poslove planiranja proračuna, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna; izrađuje naloge za plaćanje prema Upravi za proračun i financije; obavlja poslove praćenja izvršenja državnog proračuna i izrađuje izvješća; kontrolira odobrena sredstva u odnosu na planirana sredstva; obavlja poslove financijske kontrole u vezi s namjenskim trošenjem sredstava doznačenih iz državnog proračuna, te brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; priprema dokumentaciju za donošenje odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje i o davanju jamstva Republike Hrvatske za kreditna zaduženja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove financijskog upravljanja korištenja investicijskih zajmova primljenih preko međunarodnih financijskih i drugih institucija kojima se financiraju programi investiranja u željezničku infrastrukturu i promet; sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva te prati rezultate i rizike provedbe obavlja; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija, praćenja i ažuriranja podataka o državnim potporama i iznosima tih potpora iz svoje nadležnosti; surađuje u izradi izvješća o državnim potporama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga, prati u financijskom smislu izvršenje i namjensko trošenje sredstava za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije iz područja željezničke infrastrukture i prometa za koje je prijavitelj Ministarstvo, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe.

6.3.2. Služba za pravne i opće poslove željezničke infrastrukture i prometa

Članak 91.c

Služba za pravne i opće poslove željezničke infrastrukture i prometa obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, poduzima radnje u upravnim sporovima iz svoga djelokruga, priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, priprema i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga očitovanja na predstavke fizičkih i pravnih osoba te nacrta prijedloga očitovanja na zahtjev Hrvatskoga sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, pravosudnih tijela, tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj iz djelokruga Uprave, priprema informacije iz djelokruga Uprave po zahtjevima za pristup informacijama, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu strateških dokumenata vezanih uz djelokrug Uprave; sudjeluje u pripremi i donošenju propisa Europske unije iz područja željezničke infrastrukture i prometa; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije te ostalih međunarodnih tijela i organizacija u području željezničke infrastrukture i prometa; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja željezničke infrastrukture i prometa; prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz djelokruga Uprave; priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području željezničke infrastrukture i prometa; predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora; sudjeluje u praćenju primjene propisa Europske unije; provodi projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije i međunarodnih financijskih institucija iz područja željezničke infrastrukture i prometa za koje je prijavitelj Ministarstvo, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 106. i članak 106. mijenjaju se i glase:

»8. UPRAVA ZA CESTOVNI PROMET, CESTOVNU INFRASTRUKTURU I INSPEKCIJU

Članak 106.

Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovne infrastrukture, cestovnog prometa i inspekcije; osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovne infrastrukture; priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovne infrastrukture, cestovnog prometa i inspekcije te prati EU propise; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa i planova provedbe strateških dokumenata; predlaže politiku razvoja i unapređenja cestovne infrastrukture i njenu bolju integriranost sa cestovnom mrežom Europske unije i zemalja regije uz osiguranje održivosti; unapređuje sustav upravljanja prometom na cestama uvođenjem i razvijanjem inteligentnih transportnih sustava; uspostavlja sustav sigurnosnog upravljanja tunelima; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja na zakonske prijedloge, strateške dokumente programe i planove drugih državnih tijela; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora u primjeni propisa cestovne infrastrukture od strane trgovačkih društva koja upravljaju cestovnom infrastrukturom, sudjeluje u izradi programa i predlaže planove građenja i održavanja cestovne infrastrukture; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih skupina; priprema prijedlog državnog proračuna iz svoga djelokruga rada i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata; utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoga djelokruga; provodi utvrđenu politiku poboljšanja i unapređenja cestovne sigurnosti; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na gradnju i održavanje graničnih objekata i uređaja; obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom; izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, prati i analizira poslovanje i razvoj javnih poduzeća koja upravljaju cestovnom infrastrukturom, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koja čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja cestovne infrastrukture, te prema potrebi sudjeluje u njihovom restrukturiranju; vodi postupak davanja ugovora o koncesijama za cestovnu infrastrukturu i njegovo praćenje; obavlja upravne i stručne poslove, poslove strateškog planiranja iz područja žičara i cestovnog prometa, poslove vezane uz sigurnost prometa na cestama i žičarama te poslove inspekcije cesta, žičara i svih vrsta unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prijevoza; uspostavlja sustav sigurnosnog upravljanja cestovnim prometom; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave u primjeni propisa iz djelokruga cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osobito nadzor zakonitosti rada i postupanja, te rješavanja u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, sudjeluje u izradi sektorske strategije iz svoga djelokruga, sudjeluje u izradi drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na žičare i cestovni promet; predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja žičara i cestovnog prometa, surađuje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata koji su povezani sa žičarama, cestovnim prometom; prati neposrednu primjenu zakona, međunarodnih i EU propisa; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom propisa iz svoje nadležnosti nad tijelom nadležnim za sigurnost prometa, poduzima radnje u upravnim sporovima iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti žičara i cestovnog prometa; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz svoga djelokruga za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih dokumenata, obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na žičare, cestovni promet, inspekciju cestovnog prometa i sigurnost prometa na cestama te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Ministarstva, a odnose se na cestovnu infrastrukturu, cestovni promet i inspekciju.

U Upravi za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju ustrojavaju se:

8.1. Sektor cestovne infrastrukture

8.2. Sektor cestovnog prometa

8.3. Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 107. i članak 107. mijenjaju se i glase:

»8.1. Sektor cestovne infrastrukture

Članak 107.

Sektor cestovne infrastrukture obavlja upravne i stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove vezane uz cestovnu infrastrukturu, uključujući i biciklističku infrastrukturu; obavlja poslove praćenja stanja cesta, izrađuje stručne podloge i prijedloge te poduzima odgovarajuće mjere za unaprjeđenje cestovne infrastrukture; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne infrastrukture; sudjeluje u pripremi programa i davanju suglasnosti na planove građenja i održavanja cesta; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti cestovne infrastrukture i izrađuje izvješća; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju zakona u području cestovnog prometa, sigurnosti prometa na cestama te gradnje, održavanja i upravljanja cesta, prati i analizira stanje sigurnosti cesta, cestovnih objekata (tunela, mostova i slično); sudjeluje u pripremi strateških dokumenata u području cestovne infrastrukture; izrađuje stručne podloge, prijedloge, propise i druge provedbene dokumente vezano za unaprjeđenje sigurnosti i razvoja cesta, njene sigurnosti i prometnih sustava; osigurava provođenje utvrđene politike poboljšanja cestovne sigurnosti u postupcima planiranja, projektiranja, građenja i održavanja javnih cesta; sudjeluje i prati provođenje revizije cestovne sigurnosti, uključujući kontrolu provedbe programa osposobljavanja i usavršavanja za revizore cestovne sigurnosti, sudjeluje u izradi propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa, daje prijedlog o razvrstavanju cesta; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne i biciklističke infrastrukture; sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezanog za cestovnu infrastrukturu; sudjeluje u pripremi planova i programa građenja i održavanja cestovne infrastrukture; predlaže propise vezano za cestovnu i biciklističku prometnu infrastrukturu; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na cestovnu infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi uputa i smjernica za izradu strateških dokumenata cestovne infrastrukture; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja cestovne infrastrukture; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na gradnju i održavanje cestovne infrastrukture; prati i osigurava tehničko i tehnološko jedinstvo cesta u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u svim propisanim upravnim postupcima vezanim uz projektni ciklus ceste, kao što je tehnički pregled cestovne infrastrukture; prati rad upravitelja cestovnom infrastrukturom; sudjeluje u postupcima javne nabave radova građenja; sudjeluje u radu međunarodnih tijela za cestovnu infrastrukturu; sudjeluje u izradi planova izgradnje novih ceste te daje posebne uvjete za njihovu gradnju; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja programa, planova i zahvata na okoliš; obavlja i druge poslove u koji proizlaze iz prirode posla, provodi nadzor na općim aktima regionalne i lokalne jedinice lokalne samouprave; postupa po žalbama na akte upravitelja cestovne infrastrukture; postupa po žalbama u predmetima koji se vode pred nadležnim sudovima; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Sektora.

U Sektoru cestovne infrastrukture ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za razvoj cestovne infrastrukture

8.1.2. Služba za financiranje i podršku projektima cestovne infrastrukture.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 108. i članak 108. mijenjaju se i glase:

»8.1.1. Služba za razvoj cestovne infrastrukture

Članak 108.

Služba za razvoj cestovne infrastrukture obavlja upravne i stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove vezane uz cestovnu infrastrukturu, uključujući i biciklističku infrastrukturu; obavlja poslove praćenja stanja cesta, izrađuje stručne podloge i prijedloge te poduzima odgovarajuće mjere za unaprjeđenje cestovne infrastrukture; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne infrastrukture; sudjeluje u pripremi programa i davanju suglasnosti na planove građenja i održavanja cesta; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti cestovne infrastrukture i izrađuje izvješća; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju zakona u području cestovnog prometa, sigurnosti prometa na cestama te gradnje, održavanja i upravljanja cesta, prati i analizira stanje sigurnosti cesta, cestovnih objekata (tunela, mostova i slično); sudjeluje u pripremi strateških dokumenata u području cestovne infrastrukture; izrađuje stručne podloge, prijedloge, propise i druge provedbene dokumente vezano za unaprjeđenje sigurnosti cestovne infrastrukture i razvoj inteligentnih prometnih sustava; osigurava provođenje utvrđene politike poboljšanja cestovne sigurnosti u postupcima planiranja, projektiranja, građenja i održavanja javnih cesta; sudjeluje i prati provođenje revizije cestovne sigurnosti, uključujući kontrolu provedbe programa osposobljavanja i usavršavanja za revizore cestovne sigurnosti, sudjeluje u izradi propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa, daje prijedlog o razvrstavanju cesta; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne i biciklističke infrastrukture; sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezanog za cestovnu infrastrukturu; sudjeluje u pripremi planova i programa građenja i održavanja cestovne infrastrukture; predlaže propise vezano za cestovnu i biciklističku prometnu infrastrukturu; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na cestovnu infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi uputa i smjernica za izradu strateških dokumenata cestovne infrastrukture; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja cestovne infrastrukture; prati i osigurava tehničko i tehnološko jedinstvo cesta u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u svim propisanim upravnim postupcima vezanim uz projektni ciklus ceste, kao što je tehnički pregled cestovne infrastrukture; prati rad upravitelja cestovnom infrastrukturom; sudjeluje u postupcima javne nabave radova građenja; sudjeluje u izradi planova izgradnje novih ceste te daje posebne uvjete za gradnju istih; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja programa, planova i zahvata na okoliš; obavlja i druge poslove u koji proizlaze iz prirode posla, provodi nadzor na općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; postupa po žalbama na akte upravitelja cestovne infrastrukture; postupa po žalbama u predmetima koji se vode pred nadležnim sudovima; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe i Sektora.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 109. i članak 109. mijenjaju se i glase:

»8.1.2. Služba za financiranje i podršku projektima cestovne infrastrukture

Članak 109.

Služba za financiranje i podršku projektima cestovne infrastrukture obavlja stručne poslove praćenja poslovanja i financijsko-planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske iz područja cestovne infrastrukture; obavlja poslove pripreme i praćenja provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije, odnosno koji se financiraju sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove planiranja proračuna, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna; izrađuje naloge za plaćanje prema Upravi za proračun i financije; obavlja poslove praćenja izvršenja državnog proračuna i izrađuje izvješća; kontrolira odobrena sredstva u odnosu na planirana sredstva; obavlja poslove financijske kontrole u vezi s namjenskim trošenjem sredstava doznačenih iz državnog proračuna, te brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; priprema dokumentaciju za donošenje odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje i o davanju jamstva Republike Hrvatske za kreditna zaduženja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove financijskog upravljanja korištenja investicijskih zajmova primljenih preko međunarodnih financijskih i drugih institucija kojima se financiraju programi investiranja; sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva te prati rezultate i rizike provedbe; obavlja poslove praćenja realizacije provedbe javnih strateških projekata gospodarskih subjekata koji upravljaju cestovnom i željezničkom infrastrukturom, a koji su financirani sredstvima iz zajmova međunarodnih financijskih institucija; nadzire implementaciju projekata u društvima u vlasništvu Republike Hrvatske iz područja cestovne infrastrukture; obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe strateških dokumenata, programa i projekata na kojima se temelji razvoj cestovne infrastrukture Republike Hrvatske i na druge strateške dokumente od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske projekte cestovne infrastrukture, te prati njihovu realizaciju; prati izvršavanje odredbi koncesijskih ugovora, daje stručna mišljenja te prema potrebi predlaže izmjenu koncesijskih ugovora u svrhu unapređenja mehanizama financiranja obveza koje iz istih proizlaze; sudjeluje u praćenju primjene propisa Europske unije iz nadležnosti Sektora; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija, praćenja i ažuriranja podataka o državnim potporama i iznosima tih potpora iz svoje nadležnosti; surađuje u izradi izvješća o državnim potporama; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na gradnju i održavanje cestovne infrastrukture; obavlja pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira cestovne infrastrukture; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga i zakonodavnog okvira cestovne infrastrukture; poduzima radnje u upravnim sporovima iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i donošenju propisa Europske unije iz području cestovne infrastrukture; obavlja poslove vođenja postupka u predmetima oslobađanja od plaćanja naknade za ceste za osobe s tjelesnim oštećenjem te predmetima ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelokruga Službe i Sektora.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 110. i članak 110. mijenjaju se i glase:

»8.2. Sektor cestovnog prometa

Članak 110.

Sektor cestovnog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovnog prometa i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave u primjeni propisa iz djelokruga cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osobito nadzor zakonitosti rada i postupanja, te rješavanja u upravnim stvarima, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području cestovnog prometa; sudjeluje u izradi sektorske strategije cestovnog prometa i drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na cestovni promet i sigurnost prometa; predlaže projekte i programe razvoja cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa; prati, utvrđuje i analizira pokazatelje razvoja cestovnog prometa i sigurnosti prometa; priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u cestovnom prometu; predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i dugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina; surađuje u izradi nacrta prijedloga ugovora i drugih međunarodnih akata; vodi upravni postupak prvog i drugog stupnja iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama, te ostale poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru cestovnog prometa ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

8.2.2. Služba cestovnog prometa.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 111. i članak 111. mijenjaju se i glase:

»8.2.1. Služba za cestovna motorna vozila
i prijevoz opasnih tvari

Članak 111.

Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari obavlja upravne i stručne poslove u vezi ispitivanja vozila, uređaja i opreme na vozilima; obavlja upravne i stručne poslove u vezi obavljanja prijevoza opasnih tvari, vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari, osposobljavanja vozača i sigurnosnih savjetnika u prijevozu opasnih tvari, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području prijevoza opasnih tvari; sudjeluje u izradi propisa iz područja prijevoza opasnih tvari, tehničkih uvjeta za vozila i ispitivanja vozila, priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnih vozila i prijevoza opasnih tvari. Obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari te ostale poslove koji spadaju u djelokrug Službe.

U Službi za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice

8.2.1.2. Odjel za prijevoz opasnih tvari.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 112. i članak 112. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.1. Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice

Članak 112.

Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice obavlja upravne i stručne poslove koje se odnose na tehnička obilježja cestovnih motornih vozila, izdavanje rješenja za obavljanje ispitivanja cestovnih motornih vozila za ugradnju uređaja za pogon motornih vozila plinom, za obavljanje ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja, za izdavanje kontrolnih kartica za digitalne tahografe, vođenje evidencije izdanih kontrolnih kartica, provođenje nadzora nad ispitnim mjestima za ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja i digitalnih tahografa, vođenje evidencije ispitnih mjesta-radionica za ispitivanje, popravak i baždarenje tahografa, obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za ishođenje javnih ovlasti za ispitna mjesta, prati i provodi zaključke CEMT-a koje se odnose na tehnička pitanja motornih vozila, te obavlja ostale poslove iz djelokruga Odjela.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 113. i članak 113. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.2. Odjel za prijevoz opasnih tvari

Članak 113.

Odjel za prijevoz opasnih tvari obavlja upravne i stručne poslove u vezi obavljanja prijevoza opasnih tvari i vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari; regulira osposobljavanja vozača i sigurnosnih savjetnika u prijevozu opasnih tvari; prikuplja i obrađuje podatke o prijevozu opasnih tvari; obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za prijevoz opasnih tvari; sudjeluje u radu međunarodnih tijela nadležnih za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; surađuje s drugim nadležnim tijelima i ovlaštenom stručnom organizacijom koja provodi postupak sukladno Međunarodnom sporazumu o prijevozu opasnih tvari (ADR-om); obavlja sve druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 114. i članak 114. mijenjaju se i glase:

»8.2.2. Služba cestovnog prometa

Članak 114.

Služba cestovnog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa; definira strateške ciljeve pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva razvitka cestovnog prijevoza; sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova iz područja cestovnog prijevoza; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz područja cestovnog prijevoza, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prijevoza i sigurnosti cestovnog prometa; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave u primjeni propisa iz djelokruga cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osobito nadzor zakonitosti rada i postupanja, te rješavanja u upravnim stvarima, priprema i provodi dvostrane i višestrane međunarodne ugovore koji se odnose na cestovni prijevoz, izrađuje akte o provođenju dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora, obavlja poslove vezane za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te s međunarodnim standardima; priprema i izrađuje izvješća; obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz, te ostale poslove iz djelokruga Službe.

U Službi cestovnog prometa ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu

8.2.2.2. Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 115. i članak 115. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.1. Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Članak 115.

Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnoga prijevoza putnika, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz putnika, provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu putnika, izrađuje izvješća i predlaže mjere za poboljšanje stanja u području cestovnog prijevoza putnika, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza putnika, izdaje potvrde o prijevozu za vlastite potrebe za prijevoz putnika, vodi evidenciju prijevoznika, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice. Obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz putnika.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 116. i članak 116. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.2. Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu

Članak 116.

Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prijevoza tereta; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz tereta; provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu tereta; izrađuje izvješća, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza tereta; vodi evidenciju prijevoznika; dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice; izrađuje očevidnik o izdanim dozvolama prijevoznicima; obrađuje godišnje zahtjeve prijevoznika za izdavanje kritičnih dozvola; prati i analizira stanje u cestovnom prijevozu tereta; izrađuje stručne analize i izvješća. Obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz tereta.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 117. i članak 117. mijenjaju se i glase:

»8.3. Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta

Članak 117.

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta organizira i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakona, podzakonskih i drugih propisa u području: javnog cestovnog prijevoza putnika, javnog cestovnog prijevoza tereta, sigurnosti prometa na cestama, prijevoza za vlastite i osobne potrebe, prijevoza opasnih tvari, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima, održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta, radnog vremena mobilnih radnika, nadzora nad uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, kao i nadzora nad radionicama iz svog djelokruga, te propisa Europske unije koje se odnose na djelatnost cestovnog prijevoza. Provodi inspekcijski nadzor iz područja javnih cesta, zakona i propisa koje se odnose na obavljanje prometa žičarama za prijevoz osoba, organizira suradnju sa inspekcijama drugih država članica Europske unije sukladno propisima Europske unije. Redovito prati promjene zakonskih propisa i surađuje s ostalim službama u provedbi istih. Pruža stručnu i pravnu pomoć u prekršajnim i kaznenim postupcima iz djelokruga Sektora.

U Sektoru inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta ustrojavaju se:

8.3.1. Služba inspekcije cestovnog prijevoza

8.3.2. Služba za mobilne inspekcijske nadzore

8.3.3. Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 118. i članak 118. mijenjaju se i glase:

»8.3.1. Služba inspekcije cestovnog prijevoza

Članak 118.

Služba inspekcije cestovnog prijevoza organizira i provodi odgovarajuće i redovite inspekcijske nadzore u svrhu pravilne i dosljedne provedbe i primjene odredbi zakona iz područja cestovnog prometa koji reguliraju prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu, prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, te socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorima i nadzire njihovo izvršenje, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor nad cestovnim prijevozom i socijalnim zakonodavstvom u cestovnom prijevozu; podnosi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba; određuje upravne mjere vezane za donošenje rješenja o privremenoj zabrani, privremenom isključenju vozila iz prometa i rješenja o otklanjanju nedostataka; vodi očevidnike o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te druge propisane očevidnike; inicira izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te propisima Europske unije.

U Službi inspekcije cestovnog prijevoza ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcije cestovnog prijevoza izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se:

8.3.1.2. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split

8.3.1.3. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka

8.3.1.4. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek

8.3.1.5. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 119. i članak 119. mijenjaju se i glase:

»8.3.1.1. Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb

Članak 119.

Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke županije i Grada Zagreba.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 120. i članak 120. mijenjaju se i glase:

»8.3.1.2. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split

Članak 120.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split, sa sjedištem u Splitu, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 121. i članak 121. mijenjaju se i glase:

»8.3.1.3. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka

Članak 121.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 122. i članak 122. mijenjaju se i glase:

»8.3.1.4. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek

Članak 122.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek, sa sjedištem u Osijeku, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 123. i članak 123. mijenjaju se i glase:

»8.3.1.5. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin

Članak 123.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Varaždinske, Međimurske županije, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije.

Članak 28.

Naslov iznad članka 124. i članak 124. mijenjaju se i glase:

»8.3.2. Služba za mobilne inspekcijske nadzore

Članak 124.

Služba za mobilne inspekcijske nadzore obavlja poslove najsloženijih inspekcijskog nadzora na cestama i u tvrtkama nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi nadzore u sklopu projekata međunarodne suradnje s inspekcijskim službama iz drugih zemalja članica Europske unije, kao i nadzore u sklopu zajedničke suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom financija, Carinskom upravom te drugim nadležnim tijelima državne uprave. Odjel provodi nadzore i nad drugim propisima nad kojima inspekcija cestovnog prometa ima nadležnost, surađuje s drugim odjelima u realizaciji godišnjeg plana rada inspekcije cestovnog prometa te provodi suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 125. i članak 125. mijenjaju se i glase:

»8.3.3. Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara

Članak 125.

Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje javnih cesta, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite javnih cesta, sigurnost rada žičara, vučnica i uspinjača, provodi zakone i druge propise iz područja javnih cesta i područja sigurnosti žičara; prati stanje i utjecaj cestovnog prometa na okoliš i poduzima odgovarajuće mjere; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka uočenih inspekcijskim nadzorima i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te propisima Europske unije.

U Službi inspekcije sigurnosti cesta i žičara ustrojavaju se:

8.3.3.1. Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara

8.3.3.2. Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 126. i članak 126. mijenjaju se i glase:

»8.3.3.1. Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara

Članak 126.

Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, sigurnosti žičara, uspinjača i vučnica, prijevoza izvanrednog tereta, sigurnosti tunela, sigurnosti cestovne infrastrukture, održavanja velikih cestovnih objekata, velikih infrastrukturnih radova pod prometom i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za autoceste, objekte s naplatom i složene cestovne objekte, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 127. i članak 127. mijenjaju se i glase:

»8.3.3.2. Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta

Članak 127.

Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za državne, županijske i lokalne ceste, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka i prati njihovo izvršenje, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 32.

Naslovi iznad članaka i članci 128., 129., 130., 131. i 132. brišu se.

Članak 33.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 97/20) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Članak 34.

Ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 35.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/91

Urbroj: 50301-05/16-21-4

Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale1
2.1.1.1.Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.1.1.2.Odjel za razvoj ljudskih potencijala5
2.1.2.Služba za radno-pravne i opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za radno-pravne poslove5
2.1.2.2.Odjel za opće poslove3
2.1.2.2.1.Pododsjek pisarnice6
2.1.2.2.1.1.Odjeljak pismohrane2
2.1.3.Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom1
2.1.3.1.Odjel upravljanja imovinom3
2.1.3.2.Odjel upravljanja voznim parkom9
2.2.Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za javnu nabavu10
2.2.1.1.Odjeljak skladišta2
2.2.2.Služba za informatiku i komunikacije1
2.2.2.1.Odjel za informatiku5
2.2.2.2.Odjel za komunikacije5
2.2.3.Služba za sigurnost i tehničke poslove1
2.2.3.1.Odjel za sigurnost i obrambene pripreme3
2.2.3.1.1.Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara3
2.2.3.2.Odjel za tehničke poslove5
Glavno tajništvo – ukupno79
3.UPRAVA POMORSTVA1
3.1.Sektor održivog razvoja pomorstva1
3.1.1.Služba za luke i pomorski prijevoz7
3.1.2.Služba za pomorsko dobro1
3.1.2.1.Odjel za upravljanje pomorskim dobrom2
3.1.2.1.1.Odsjek za planiranje i praćenje upravljanja pomorskim dobrom4
3.1.2.2.Odjel za granice pomorskog dobra5
3.2.Sektor za pomorsko gospodarstvo1
3.2.1.Služba za koncesije1
3.2.1.1.Odjel za pripremu i praćenje koncesija5
3.2.1.2.Odjel za nadzor5
3.2.2.Služba za financijsko planiranje i pripremu plaćanja7
3.2.3.Služba za zakonodavstvo7
Uprava pomorstva – ukupno47
4.UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE1
4.1.Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde1
4.1.1.Služba za tehničke standarde hrvatske flote8
4.1.2.Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra8
4.2.Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša1
4.2.1.Služba za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša1
4.2.1.1.Odjel za sigurnost prometa, traganje i spašavanje5
4.2.1.2.Odjel za zaštitu okoliša5
4.2.2.Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)14
4.2.2.1.VTS centar Split11
4.2.2.2.VTS centar Dubrovnik7
4.2.3.Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)12
4.3.Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove1
4.3.1.Služba za pomorce i brodarce8
4.3.2.Služba za upisnike i očevidnike8
4.3.3.Služba stručno-tehničkih poslova8
4.4.Lučka kapetanija Pula1
4.4.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja9
4.4.2.Odjel za inspekcijske poslove4
4.4.3.Odjel za pravne poslove5
4.4.4.Odjel za upravne poslove7
4.4.5.Ispostava Umag4
4.4.6.Ispostava Novigrad2
4.4.7.Ispostava Poreč4
4.4.8.Ispostava Rovinj3
4.4.9.Ispostava Raša2
4.4.10.Ispostava Rabac1
4.5.Lučka kapetanija Rijeka1
4.5.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja16
4.5.2.Odjel za inspekcijske poslove7
4.5.3.Odjel za pravne poslove9
4.5.4.Odjel za upravne poslove11
4.5.5.Ispostava Opatija1
4.5.6.Ispostava Bakar2
4.5.7.Ispostava Crikvenica2
4.5.8.Ispostava Krk1
4.5.9.Ispostava Punat3
4.5.10.Ispostava Cres2
4.5.11.Ispostava Rab4
4.5.12.Ispostava Mali Lošinj4
4.5.13.Ispostava Omišalj2
4.5.14.Ispostava Novi Vinodolski3
4.5.15.Ispostava Baška1
4.5.16.Ispostava Šilo1
4.5.17.Ispostava Mošćenička Draga1
4.5.18.Ispostava Kraljevica1
4.5.19.Ispostava Malinska1
4.5.20.Ispostava Susak1
4.5.21.Ispostava Nerezine1
4.5.22.Ispostava Lopar1
4.5.23.Ispostava Unije1
4.6.Lučka kapetanija Senj1
4.6.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja5
4.6.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.6.3.Odjel za pravne poslove3
4.6.4.Ispostava Sveti Juraj1
4.6.5.Ispostava Jablanac1
4.6.6.Ispostava Karlobag1
4.6.7.Ispostava Novalja2
4.7.Lučka kapetanija Zadar1
4.7.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja11
4.7.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.7.3.Odjel za pravne poslove7
4.7.4.Odjel za upravne poslove7
4.7.5.Ispostava Biograd n/M2
4.7.6.Ispostava Sali2
4.7.7.Ispostava Preko1
4.7.8.Ispostava Pag1
4.7.9.Ispostava Starigrad Paklenica2
4.7.10.Ispostava Silba1
4.7.11.Ispostava Ist1
4.7.12.Ispostava Novigrad1
4.7.13.Ispostava Božava1
4.8.Lučka kapetanija Šibenik1
4.8.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja15
4.8.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.8.3.Odjel za pravne poslove5
4.8.4.Odjel za upravne poslove6
4.8.5.Ispostava Murter2
4.8.6.Ispostava Tisno1
4.8.7.Ispostava Vodice2
4.8.8.Ispostava Primošten1
4.8.9.Ispostava Rogoznica2
4.9.Lučka kapetanija Split1
4.9.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja17
4.9.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.9.3.Odjel za pravne poslove8
4.9.4.Odjel za upravne poslove10
4.9.5.Ispostava Trogir3
4.9.6.Ispostava Makarska3
4.9.7.Ispostava Milna2
4.9.8.Ispostava Supetar1
4.9.9.Ispostava Stari Grad2
4.9.10.Ispostava Jelsa1
4.9.11.Ispostava Vis2
4.9.12.Ispostava Hvar3
4.9.13.Ispostava Omiš1
4.9.14.Ispostava Rogač1
4.9.15.Ispostava Sumartin1
4.9.16.Ispostava Bol1
4.9.17.Ispostava Sućuraj1
4.9.18.Ispostava Komiža1
4.9.19.Ispostava Kaštela1
4.10.Lučka kapetanija Ploče1
4.10.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja8
4.10.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.10.3.Odjel za pravne poslove3
4.10.4.Odjel za upravne poslove3
4.10.5.Ispostava Metković1
4.11.Lučka kapetanija Dubrovnik1
4.11.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja15
4.11.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.11.3.Odjel za pravne poslove6
4.11.4.Odjel za upravne poslove5
4.11.5.Ispostava Orebić1
4.11.6.Ispostava Korčula4
4.11.7.Ispostava Vela Luka2
4.11.8.Ispostava Lastovo3
4.11.9.Ispostava Cavtat3
4.11.10.Ispostava Slano1
4.11.11.Ispostava Ston1
4.11.12.Ispostava Trstenik1
4.11.13.Ispostava Sobra1
4.11.14.Ispostava Trpanj1
4.11.15.Ispostava Gradska Luka1
4.11.16.Ispostava Komolac1
4.12.Lučka kapetanija Sisak1
4.12.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja5
4.12.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.12.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.13.Lučka kapetanija Osijek1
4.13.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja6
4.13.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.13.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.13.4.Ispostava Varaždin1
4.14.Lučka kapetanija Slavonski Brod1
4.14.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja5
4.14.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.14.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.15.Lučka kapetanija Vukovar1
4.15.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja6
4.15.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.15.3.Odjel za upravnopravne poslove3
Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno503
5.UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE1
5.1.Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova1
5.1.1.Služba pravnih poslova8
5.1.2.Služba međunarodnih i EU poslova7
5.2.Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova1
5.2.1.Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova8
5.2.2.Služba plovidbenih poslova i brodarstva8
Uprava unutarnje plovidbe – ukupno34
6.UPRAVA ZA ŽELJEZNIČKU
INFRASTRUKTURU I PROMET
1
6.1.Sektor za željezničku infrastrukturu1
6.1.1.Služba za planiranje i razvoj željezničke infrastrukture7
6.1.2.Služba za praćenje i sigurnost željezničke infrastrukture7
6.2.Sektor za željeznički i intermodalni promet1
6.2.1.Služba za željeznički i kombinirani prijevoz tereta7
6.2.2.Služba za željeznički i integrirani prijevoz putnika7
6.3.Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa1
6.3.1.Služba za financiranje željezničke infrastrukture i prometa8
6.3.2.Služba za pravne i opće poslove željezničke infrastrukture i prometa8
Uprava za željezničku infrastrukturu i promet – ukupno48
7.UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE1
7.1.Sektor zračnog prometa1
7.1.1.Služba pravnih i gospodarskih poslova1
7.1.1.1.Odjel pravnih i prekršajnih poslova5
7.1.1.2.Odjel gospodarskih poslova5
7.1.1.3.Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata5
7.1.2.Služba međunarodnih poslova7
7.2.Sektor elektroničkih komunikacija i pošte1
7.2.1.Služba elektroničkih komunikacija1
7.2.1.1.Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama5
7.2.1.2.Odjel pravnih i međunarodnih poslova5
7.2.2.Služba poštanskih usluga1
7.2.2.1.Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama5
7.2.2.2.Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova5
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno48
8.UPRAVA ZA CESTOVNI PROMET,
CESTOVNU INFRASTRUKTURU I
INSPEKCIJU
1
8.1.Sektor cestovne infrastrukture1
8.1.1.Služba za razvoj cestovne infrastrukture8
8.1.2.Služba za financiranje i podršku projektima cestovne infrastrukture8
8.2.Sektor cestovnog prometa1
8.2.1.Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari1
8.2.1.1.Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice5
8.2.1.2.Odjel za prijevoz opasnih tvari5
8.2.2.Služba cestovnog prometa1
8.2.2.1.Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu5
8.2.2.2.Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu5
8.3.Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta1
8.3.1.Služba inspekcije cestovnog prijevoza1
8.3.1.1.Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb8
8.3.1.2.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split12
8.3.1.3.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka6
8.3.1.4.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek7
8.3.1.5.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin5
8.3.2.Služba za mobilne inspekcijske nadzore9
8.3.3.Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara1
8.3.3.1.Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara6
8.3.3.2.Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta8
Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju – ukupno105
9.UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE1
9.1.Sektor za upravljanje Operativnim programom1
9.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvještavanje1
9.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna5
9.1.1.2.Odjel za financijske kontrole i izvještavanje5
9.1.2.Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti1
9.1.2.1.Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa5
9.1.2.2.Odjel za horizontalne aktivnosti6
9.2.Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata1
9.2.1.Služba za strateško planiranje i razvoj projekata1
9.2.1.1.Odjel za strateško planiranje5
9.2.1.2.Odjel za razvoj projekata5
9.2.2.Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje1
9.2.2.1.Odjel za pripremu poziva5
9.2.2.2.Odjel za odabir projekata i ugovaranje5
9.2.3.Služba za praćenje provedbe projekata1
9.2.3.1.Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima5
9.2.3.2.Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu5
Uprava za EU fondove i strateško planiranje – ukupno59
10.UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE1
10.1.Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole1
10.1.1.Služba za planiranje i izvršavanje proračuna1
10.1.1.1.Odjel za planiranje proračuna5
10.1.1.2.Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje5
10.1.2.Služba za financijsko upravljanje i kontrole7
10.2.Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore1
10.2.1.Služba za financijsko-računovodstvene poslove1
10.2.1.1.Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i imovinu7
10.2.1.2.Odjel za obračun plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika6
10.2.2.Služba za financijske analize i državne potpore7
Uprava za proračun i financije – ukupno42
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU1
11.1.Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju1
11.1.1.Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju7
11.1.2.Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije6
11.2.Služba za odnose s javnošću7
Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću – ukupno22
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO1008