Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane

NN 2/2021 (8.1.2021.), Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane

MINISTARSTVO OBRANE

38

Na temelju članka 143. stavak 2. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15, 118/18 i 98/19), donosim

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU PIROTEHNIČARA, VODITELJA RADILIŠTA, POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I OBAVLJANJU KONTROLE KVALITETE ZA POTREBE OBRANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog ispita, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu i program stručnog osposobljavanja za pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta, pirotehničara za kontrolu kvalitete i nadzornika za kontrolu kvalitete za potrebe obrane.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se i uvjeti koje mora ispuniti osoba koja se stručno osposobljava, način određivanja predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva te način čuvanja i rokovi čuvanja dokumentacije o stručnom osposobljavanju kao i zapisnika o polaganju stručnog ispita i izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 3.

(1) Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta, pirotehničara za kontrolu kvalitete i nadzornika za kontrolu kvalitete (u daljnjem tekstu stručno osposobljavanje) za Ministarstvo obrane obavlja inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružanih snaga), a poslove provođenja stručnih ispita provodi Ministarstvo obrane (u daljnjem tekstu Ministarstvo) u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Osobama koje su položile stručni ispit uvjerenje izdaje Ministarstvo.

(2) Stručno osposobljavanje provodi se prema programima iz priloga 1., 2., 3. i 4. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio. Praktični dio stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova pirotehničara, voditelja radilišta, pirotehničara za kontrolu kvalitete i nadzornika za kontrolu kvalitete provodi se u prostorima i na poligonima Oružanih snaga u skladu s nastavnim planovima i programima za svaku navedenu vježbu.

Članak 4.

Djelatnici za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja (u daljnjem tekstu predavači) inženjerijske postrojbe Oružanih snaga koja provodi osposobljavanje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– za programske cjeline koje obuhvaćaju eksplozivna sredstva predavač mora imati diplomski sveučilišni studij i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja i/ili protuminskog djelovanja

– za programsku cjelinu »Zakon o protuminskom djelovanju i podzakonski propisi« predavač mora imati diplomski sveučilišni studij i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima nadzora nad provođenjem propisa u području humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja

– za programske cjeline »Prva pomoć« i »Prevencija stresa« predavač mora imati diplomski sveučilišni studij medicinske ili psihološke struke i odobrenje za samostalan rad.

III. RAZINE I UVJETI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje sastoji se od:

– osnovnog osposobljavanja za pomoćnog djelatnika

– temeljnog osposobljavanja za pirotehničara

– dodatnog osposobljavanja za voditelja radilišta

– dodatnog osposobljavanja za obavljanje poslova kontrole kvalitete.

(2) Osoba koja se želi dodatno stručno osposobiti za voditelja radilišta ili pirotehničara za obavljanje poslova kontrole kvalitete odnosno nadzornika za obavljanje kontrole mora prije položiti stručni ispit za pirotehničara.

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za pohađanje stručnog osposobljavanja postrojba čiji se pripadnik upućuje na osposobljavanje po službenoj dužnosti dostavlja sljedeće:

– osobne podatke (ime, prezime, mjesto i datum rođenja, OIB)

– dokaz o završenom školovanju u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju

– potvrdu o hrvatskom državljanstvu

– potvrdu o položenom stručnom ispitu za pirotehničara (za voditelje radilišta, za pirotehničare za kontrolu kvalitete i za nadzornike za kontrolu kvalitete)

– potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se pokreće postupak po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.

Članak 7.

Pristupnik ne može pristupiti stručnom osposobljavanju ako ne ispunjava uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Osnovno osposobljavanje pristupnika za pomoćnog djelatnika sastoji se samo od teorijskog dijela i traje 40 nastavnih sati.

(2) Temeljno osposobljavanje pristupnika za pirotehničara traje 273 nastavna sata, od čega je 137 sati teorijski dio, a 136 sati praktični dio.

(3) Dodatno osposobljavanje pristupnika za voditelja radilišta traje 40 nastavnih sati, od čega je 26 sati teorijski dio i 14 sati praktični dio.

(4) Dodatno osposobljavanje pristupnika za kontrolu kvalitete traje 40 nastavnih sati, od čega je 32 sata teorijski dio i osam sati praktični dio.

(5) Prije početka stručnog osposobljavanja inženjerijska postrojba Oružanih snaga dužna je pisanim putem izvijestiti nadređeno zapovjedništvo o mjestu i vremenu održavanja osposobljavanja i dostaviti podatke o pristupnicima te u roku od osam dana od dana završetka osposobljavanja dostaviti popis osoba koje su završile osposobljavanje.

IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 9.

(1) Stručnom ispitu pristupnik može pristupiti samo nakon završenog osposobljavanja.

(2) Stručni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje odlukom imenuje ministar obrane i ministar unutarnjih poslova za članove Ispitnog povjerenstva iz Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Odlukom o imenovanju članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će programske cjeline ispitivati predsjednik, a koje članovi Ispitnog povjerenstva.

(4) Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika, četiri člana i njihovih zamjenika od kojih su dva člana djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova. Odlukom o imenovanju Ispitnog povjerenstva imenuje se tajnik i zamjenik tajnika Ispitnog povjerenstva koji obavlja administrativne zadaće provedbe stručnog ispita.

Članak 10.

(1) Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se putem inženjerijske postrojbe Oružanih snaga kod koje je pristupnik završio stručno osposobljavanje.

(2) Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži:

– potvrdu inženjerijske postrojbe Oružanih snaga o stupnju završenoga stručnog osposobljavanja u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika

– preslike dokumentacije propisane člankom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Tajnik Ispitnog povjerenstva nakon što zaprimi zahtjev za polaganje stručnog ispita s dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, a po odluci predsjednika Povjerenstva određuje mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita.

(4) Tajnik Ispitnog povjerenstva dužan je pristupnika obavijestiti o danu i mjestu polaganja stručnog ispita najmanje 15 dana prije roka određenog za polaganje.

(5) Pristupnik može iz opravdanih razloga odgoditi ili odustati od stručnog ispita, ali o tome mora obavijestiti ispitno povjerenstvo najmanje tri dana prije roka održavanja ispita.

(6) Ako pristupnik ne obavijesti Ispitno povjerenstvo o odgodi ili odustajanju od ispita, odnosno ako ga odgodi ili odustane iz neopravdanih razloga, smatra se da pristupnik nije položio ispit.

Članak 11.

(1) Stručni ispit za pirotehničara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Teorijski dio stručnog ispita za pirotehničara sastoji se od pismene i usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema.

(3) Praktični dio stručnog ispita za pirotehničara obuhvaća provjeru osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, onesposobljavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i streljiva.

(4) Stručni ispit za pomoćnog djelatnika, voditelja radilišta i za obavljanje kontrole kvalitete sastoji se od pismene i usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema.

Članak 12.

(1) O tijeku polaganja stručnog ispita tajnik Ispitnog povjerenstva vodi zapisnik za svakog pristupnika posebno, a u zapisnik se unosi:

– sastav Ispitnog povjerenstva

– osnovni podaci o pristupniku

– datum, vrijeme i mjesto održavanja ispita

– program po kojem pristupnik polaže ispit

– pitanja postavljena pristupniku iz svakog područja

– odluka Ispitnog povjerenstva o uspjehu pristupnika na ispitu.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Ispitnog povjerenstva, tajnik i pristupnik.

Članak 13.

(1) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«. Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao odgovarajuće znanje (rezultate) na teorijskom dijelu ispita i obavio sve zadane uratke uz potrebnu razinu sigurnosti i vještine u samostalnom radu na praktičnom dijelu ispita.

(2) Pristupnik koji nije položio teorijski dio stručnog ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela stručnog ispita. Pristupnik koji ne zadovolji na praktičnom dijelu stručnog ispita mora ponovno polagati stručni ispit u cijelosti.

(3) Pristupnik koji nije položio stručni ispit može pristupiti ponovnom polaganju najranije 30 dana od dana prethodnog polaganja, a pristupnik koji nije položio stručni ispit za pomoćnog djelatnika, voditelja radilišta, pirotehničara i nadzornika za obavljanje kontrole kvalitete najmanje 15 dana od dana prethodnog polaganja.

Članak 14.

(1) Pristupniku koji je položio stručni ispit, izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu kojeg potpisuju predsjednik Ispitnog povjerenstva i zapovjednik inženjerijske postrojbe Oružanih snaga te mu se uručuje pripadajuća vojna oznaka:

– pomoćnog djelatnika

– pirotehničara

– voditelja radilišta

– pirotehničara za kontrolu kvalitete

– nadzornika za kontrolu kvalitete.

(2) Obrasci uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi Ispitnog povjerenstva, zamjenici članova Ispitnog povjerenstva, tajnik i zamjenik tajnika Ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po pristupniku, posebno za predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva, a posebno za tajnika i zamjenika tajnika Ispitnog povjerenstva.

(3) Ministar odlukom određuje visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Inženjerijske postrojbe Oružanih snaga za stručno osposobljavanje dužne su voditi evidenciju i trajno čuvati sljedeću dokumentaciju:

– popis pristupnika s osobnim podacima

– evidencije o održanim programima osposobljavanja i o prisutnosti polaznika na nastavi

– zapisnik o polaganju stručnog ispita

– primjerak uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Pirotehničarima za kontrolu kvalitete i nadzornicima za kontrolu kvalitete koji su stekli izobrazbu za pirotehničke nadglednike i pirotehničke nadzornike u skladu s odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05, 63/07 i 152/08) i Pravilnikom o obuci i osposobljavanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata (»Narodne novine«, br. 56/10), priznaje se stečeni stupanj izobrazbe za kontrolu kvalitete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata (»Narodne novine«, br. 56/10).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/20-04/3

Urbroj: 512-01-20-6

Zagreb, 8. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Mario Banožić, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM
OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POMOĆNE DJELATNIKE

1.Eksplozivne tvari2
2.Sredstva za paljenje2
3.Protupješačke mine2
4.Protuoklopne mine2
5.Specijalni upaljači2
6.Streljivo2
7.Zrakoplovni projektili2
8.Metode i tehnike razminiranja10
9.Organizacija radilišta razminiranja3
10.Propisi iz područja protuminskog djelovanja5
11.Prva pomoć8
UKUPNO40 sati


PRILOG 2.

PROGRAM
TEMELJNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PIROTEHNIČARE

TEORIJSKI DIO132 sata
1.Eksplozivne tvari10
2.Sredstva za paljenje5
3.Protupješačke mine5
4.Protuoklopne mine5
5.Specijalni upaljači8
6.Sustavi izrada minskih polja i grupa mina3
7.Sustavi razminiranja minskih polja i grupa mina4
8.Mjere pirotehničke sigurnosti i zaštite na radu4
9.Streljivo18
10.Zrakoplovni projektili8
11.Mine iznenađenja i improvizirane eksplozivne naprave8
12.Održavanje i skladištenje eksplozivnih sredstava4
13.Onesposobljavanje i uništavanje eksplozivnih sredstava4
14.Ručna detekcija mina8
15.Uporaba strojeva za razminiranje6
16.Uporaba pasa za pronalaženje MES-a3
17.Organizacija radilišta6
18.Propisi iz područja protuminskog djelovanja8
19.Prva pomoć7
20.Prevencija stresa8
PRAKTIČNI DIO131 sat
1.Pojedinačno aktiviranje eksplozivnog naboja sporogorećim upaljačem i pojedinačno aktiviranje eksplozivnog naboja električnom detonatorskom kapsulom8
2.Aktiviranje eksplozivnih naboja štapinskim mrežama i aktiviranje eksplozivnih naboja električnim mrežama8
3.Razminiranje protupješačkih mina (vježbovna sredstva)16
4.Razminiranje protupješačkih mina (bojeva sredstva)8
5.Razminiranje protuoklopnih mina (vježbovna sredstva)16
6.Razminiranje protuoklopnih mina (bojeva sredstva)8
7.Uklanjanje mina iznenađenja i improviziranih eksplozivnih naprava8
8.Uništavanje eksplozivnih tvari i sredstava (vježbovna sredstva)8
9.Organizacija pretraživanja terena40
10.Zrakoplovni projektili8
11.Prva pomoć3
UKUPNO263 sata


PRILOG 3.

PROGRAM
DODATNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA VODITELJA RADILIŠTA

TEORIJSKI DIO26 sati
1.Mjere pirotehničke sigurnosti2
2.Propisi iz područja protuminskog djelovanja7
3.Minsko-eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva4
4.Organizacija radilišta4
5.Osnove topografije6
6.Oprema i sredstva u razminiranju3
PRAKTIČNI DIO14 sati
1.Organizacija radilišta8
2.Uništavanje i uklanjanje MES-a, NUS-a (vježbovna sredstva)6
UKUPNO40 sata

PRILOG 4.

PROGRAM
DODATNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE KONTROLE KVALITETE

TEORIJSKI DIO32 sata
1.Mjere pirotehničke sigurnosti2
2.Propisi iz područja protuminskog djelovanja7
3.Minsko-eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva7
4.Organizacija radilišta5
5.Osnove topografije i GIS5
6.Kontrola kvalitete2
7.Oprema i sredstva u razminiranju4
PRAKTIČNI DIO8 sati
1.Organizacija radilišta i kontrola kvalitete8
UKUPNO40 sati

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

PRILOG 8.