Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 2/2021 (8.1.2021.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

41

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20 i 144/20) iza članka 71.t dodaju se novi članci 71.ta i 71.tb i naslovi iznad njih koji glase:

»Plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Članak 71.ta

(1) Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21).

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu siječnju 2021. godine pa za isporuke obavljene do kraja 2021. godine.

(3) Porezni obveznik u svom knjigovodstvu osigurava sve potrebne podatke o obavljenim isporukama iz stavka 1. ovoga članka te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti.

Plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Članak 71.tb

(1) Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti porezno priznatim rashodima smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci iz članka 71.ta stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka porezno priznatim izdacima koji ne uvećavaju osobni odbitak smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci iz članka 71.ta stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Porezni obveznik u svom knjigovodstvu osigurava sve potrebne podatke o danim donacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti.

(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Iza članka 71.za dodaje se novi članak 71.zaa i naslov iznad njega koji glase:

»Ovršni postupak za vrijeme otklanjanja katastrofe uzrokovane potresom

Članak 71.zaa

Ministar financija ovlašćuje čelnika poreznog tijela da po proglašenju katastrofe prema Odluci iz članka 71.ta stavka 1. ovoga Pravilnika, uputom propiše postupak provedbe mjera ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih katastrofom, koja se može primjenjivati do kraja 2021. godine.«

Završna odredba

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366

Urbroj: 513-07-21-01-20-24

Zagreb, 7. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.