Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

NN 2/2021 (8.1.2021.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

44

Na temelju članka 142. točka 4. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA HRVATSKOG REGISTRA CIVILNIH ZRAKOPLOVA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Registar), uvjeti i postupak upisa zrakoplova, upisa činjenica važnih za pravni promet zrakoplova, brisanje zrakoplova i promjena podataka upisanih u Registru.

(2) Registar vodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Zrakoplovi

Članak 2.

(1) U Registar se upisuju:

a) avioni

b) helikopteri

c) žirokopteri

d) jedrilice

e) mahokrilci

f) slobodni baloni

g) vezani baloni

h) zračni brodovi i

i) bespilotni zrakoplovi čija je konstrukcija podložna certifikaciji sukladno primjenjivim EU propisima.

(2) U Registar se ne upisuju:

a) parajedrilice

b) ovjesne jedrilice

c) jedrilice prazne mase do 80/100 kg

d) padobrani s pogonom i

e) baloni bez posade.

Uvid u Registar

Članak 3.

Uvid u Registar može se izvršiti:

(a) neposrednim uvidom i/ili

(b) ishođenjem izvatka za sve podatke upisane u pojedini uložak zrakoplova ili samo neke podatke (npr. izvadak iz teretnog lista).

Dokazna snaga Registra zrakoplova

Članak 4.

(1) Smatra se da Registar istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zrakoplova.

(2) Registar uživa javnu vjeru. Izvaci iz Registra zrakoplova imaju dokaznu snagu javnih isprava.

(3) Nitko se ne može pozivati na to da mu nije bilo poznato nešto što je upisano u Registar.

(4) Stjecatelj koji je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u Registar pravno je zaštićen ako nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ono što je upisano nije potpuno ili da je različito od izvanregistarskog stanja, a kako je propisano odredbama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 63/08, 134/09 i 94/13).

DIO DRUGI
OBLIK, DIJELOVI I SADRŽAJ REGISTRA

Oblik i dijelovi Registra

Članak 5.

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava te se isti vodi u elektroničkom obliku.

Glavna knjiga

Članak 6.

(1) Glavna knjiga Registra sastoji se od uložaka, a vodi se na način da se svaki zrakoplov upisuje u posebni uložak i to pod sljedeći slobodni redni broj.

(2) Uložak se sastoji od upisnog, vlasničkog i teretnog lista.

(3) U uložak brisanog zrakoplova ne može se upisati drugi zrakoplov.

Zbirka isprava

Članak 7.

Zbirka isprava vodi se po pojedinim ulošcima i sadrži sve predmete koji su evidentirani u informacijskom sustavu za uredsko poslovanje Agencije, a odnosi se na zrakoplov koji je upisan u tom ulošku.

Popis evidencija

Članak 8.

(1) Uz Registar, Agencija vodi sljedeće evidencije:

a) Imenik zrakoplova,

b) Imenik vlasnika zrakoplova,

c) Imenik operatora zrakoplova.

(2) Način vođenja evidencije utvrđuje Agencija.

Upisni list

Članak 9.

(1) U upisni list registarskog uloška upisuju se:

a) redni broj u Registru,

b) registracijska oznaka zrakoplova,

c) podaci o proizvođaču i proizvođačevoj oznaci zrakoplova,

d) ICAO opis tipa zrakoplova,

e) serijski broj zrakoplova,

f) godina proizvodnje zrakoplova,

g) podaci o operatoru zrakoplova,

h) datum upisa i brisanja zrakoplova,

i) najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM),

j) podaci o prethodnom upisu (država pripadnosti zrakoplova, registracijska oznaka, datum ispisa iz prethodnog registra) i

k) napomena vezana uz upisane podatke.

(2) Za zrakoplov čija se konstrukcija sastoji od krila i podvozja, pod točkom c), e) i f) stavka 1. ovoga članka, posebno će se upisati podatak za krilo, a posebno za podvozje.

Vlasnički list

Članak 10.

(1) U vlasnički list registarskog uloška upisuju se podaci o vlasniku, suvlasnicima ili zajedničkim vlasnicima (u daljnjem tekstu: vlasnik), datum upisa te napomene vezane uz provedene upise.

(2) Podaci o vlasniku zrakoplova odnose se na: ime i prezime, prebivalište ili boravište, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) fizičke osobe; ime, prezime, prebivalište ili boravište fizičke osobe – obrtnika, OIB, kratki naziv i sjedište obrta; odnosno tvrtka ili naziv, sjedište, državna pripadnost, OIB pravne osobe.

(3) U vlasnički list upisuju se ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut u pogledu slobodnog upravljanja ili raspolaganja zrakoplovom ili suvlasničkim dijelom (npr. maloljetnost, produljenje roditeljskog prava ili starateljstva, otvaranje stečaja).

(4) U vlasnički list unijet će se datum svakog upisa podatka, upisa promjene ili brisanja podatka, a mogu se unijeti i napomene vezane uz provedene upise.

Teretni list

Članak 11.

(1) U teretni list registarskog uloška upisuje se stvarna prava (založno pravo) kojima je zrakoplov ili njegov idealni dio opterećen, pravo prvokupa, ograničenja raspolaganja, naznaku subjekata na koje se odnosi upis, datum primitka zahtjeva, iznos kada je relevantan za upis, a mogu se unijeti i napomene vezane uz provedene upise.

(2) Zabrane opterećenja, otuđenja ili ograničenja raspolaganja zrakoplovom ili suvlasničkim dijelom te sve zabilježbe za koje izričito nije navedeno da se upisuju u drugi list uloška upisat će se u teretni list.

(3) Podaci o nositelju prava iz stavka 1. ovoga članka upisuju se navođenjem njegovog imena i prezimena, prebivališta ili boravišta, OIB-a za fizičke osobe odnosno tvrtke ili naziva, sjedišta i OIB-a za pravne osobe.

DIO TREĆI
PREDMET I VRSTA UPISA U REGISTAR

Predmet upisa

Članak 12.

(1) Predmet upisa u Registar su: zrakoplovi, stvarna i obvezna prava koja mogu postojati na zrakoplovu, osobni odnosi i osobna stanja te druge pravno relevantne činjenice.

(2) Stvarna prava koja se upisuju u Registar su pravo vlasništva te založno pravo.

(3) Obvezna prava koja se upisuju u Registar su zakup i pravo prvokupa zrakoplova.

Posebne odredbe o vlasništvu

Članak 13.

(1) Suvlasništvo se upisuje po idealnim dijelovima određenima s obzirom na cjelinu, izraženima u razlomcima ili postocima.

(2) Zajedničko vlasništvo upisuje se u korist i na ime svih zajedničkih vlasnika, s napomenom da se radi o zajedničkom vlasništvu.

(3) Vlasništvo ograničeno rokom ili uvjetom, a čijim će istekom ili ispunjenjem prijeći na stjecatelja, upisuje se u korist stjecatelja, na način da će se pri upisu u rubriku napomena vlasničkog lista upisati rok ili uvjet.

(4) Upis vlasništva iz stavka 3. ovoga članka djeluje kao predbilježba vlasništva, s time da će se taj upis moći opravdati ako istekne rok ili se ispuni uvjet stjecanja.

Operator zrakoplova

Članak 14.

(1) Prilikom privremenog ili trajnog upisa zrakoplova u Registar, vlasnik se smatra operatorom, osim kada je podnesen zahtjev da se kao operator zrakoplova upiše netko drugi.

(2) Ako je operator osoba različita od vlasnika zrakoplova, upis operatora provodi se na temelju izvornika ili ovjerene preslike potpisanog ugovora o zakupu, ugovora o leasingu, odnosno drugog pravnog posla o korištenju zrakoplova na temelju kojeg vlasnik prenosi prava i obaveze na operatora.

(3) Zahtjev za upis operatora ili brisanje operatora iz Registra podnosi vlasnik zrakoplova.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka može podnijeti i operator zrakoplova na temelju ovjerene punomoći vlasnika zrakoplova kojom ovlašćuje operatora da zatraži upis odnosno brisanje.

Založno pravo (hipoteka)

Članak 15.

(1) Založno pravo (hipoteka) može se upisati kao teret cijeloga zrakoplova ili kao teret idealnoga dijela nekog suvlasnika.

(2) Ako je ugovorom o hipoteci predviđeno ovlaštenje hipotekarnog vjerovnika da, ne bude li mu dug isplaćen, namiri svoju dospjelu nepodmirenu tražbinu iskorištavanjem zrakoplova, to će se u teretnom listu Registra izrijekom zabilježiti.

(3) Hipoteka može biti upisana u domaćoj ili stranoj valuti.

(4) Tekst upisa hipoteke sadržajno mora biti identičan tekstu u ispravi kojom je hipoteka utvrđena s točno naznačenim brojčanim iznosom hipoteke koji će se riječima upisati u zagradu zajedno s ostalim tekstom.

(5) Upis prijenosa hipotekarne tražbine i stjecanje nadhipoteke dopušteni su u pogledu cijele tražbine kao i pojedinoga dijela tražbine određenoga razlomkom ili iznosom.

(6) Ako se osniva založno pravo uz ograničenje rokom ili uvjetom, u teretnom listu upisat će se zabilježba zajedno s upisom sadržaja toga prava.

(7) Ograničenje rokom ili uvjetom već postojećega založnog prava upisat će se kao zabilježba u teretnom listu Registra.

(8) Odredbe ovoga Pravilnika o upisu založnog prava na odgovarajući se način primjenjuju i u pogledu upisa nadhipoteke.

Zajednička hipoteka

Članak 16.

(1) Hipoteka se može za istu tražbinu upisati nepodijeljeno, kao teret dvaju ili više zrakoplova ili hipotekarnih tražbina (zajednička ili simultana hipoteka).

(2) Vjerovnik zajedničke hipoteke može slobodno birati hoće li cijelu tražbinu osiguranu zajedničkom hipotekom namirivati iz svih zrakoplova koje ona tereti ili samo iz jednoga ili više njih.

(3) Rješenje o upisu ili predbilježbi zajedničke hipoteke provest će se u svim ulošcima zrakoplova (teretni list) u cijelosti.

(4) Prilikom provedbe upisa zajedničke hipoteke prvenstveni red određuje se posebno za svaki uložak zrakoplova, i to prema trenutku kad je zahtjev za upis zaprimljen u Agenciji.

(5) Agencija će po službenoj dužnosti upisati zajedničku hipoteku ukoliko prilikom odlučivanja o zahtjevu za upis založnoga prava radi osiguranja neke tražbine utvrdi da je za osiguranje iste tražbine već upisano založno pravo u nekom registarskom ulošku zrakoplova.

Vrste upisa

Članak 17.

(1) Registarski upisi su: upis zrakoplova, brisanje zrakoplova, upis predbilježbe, upis zabilježbe, upis podataka i promjena podataka.

(2) Upis zrakoplova u Registar može biti privremeni i trajni.

(3) Upis predbilježbe je upis kojim se registarska prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana.

(4) Upis zabilježbe je upis kojim se čine vidljivima osobni odnosi i osobna stanja te druge pravne činjenice, a kojim se mogu osnovati određeni pravni učinci sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu.

(5) Upis podatka je upis svakog novog podatka (npr. prvi upis operatora zrakoplova), a promjena podataka je upis promjene već upisanog podatka u ulošku zrakoplova.

(6) Agencija propisuje dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev za pojedinu vrstu upisa. Propisana dokumentacija za pojedinu vrstu upisa bit će navedena na odgovarajućim obrascima Agencije koji su dostupni podnositeljima zahtjeva.

Upis zrakoplova

Članak 18.

(1) Zahtjev za upis zrakoplova u Registar podnosi vlasnik zrakoplova.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti operator zrakoplova na temelju ovjerene punomoći vlasnika zrakoplova kojom ovlašćuje operatora da zatraži upis zrakoplova u Registar, upis sebe kao operatora u upisni list registarskog uloška zrakoplova i upis vlasnika zrakoplova u vlasnički list registarskog uloška zrakoplova.

(3) Operator zrakoplova je prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dužan istodobno zahtijevati upis vlasnika zrakoplova u vlasnički list registarskog uloška.

Dokaz o prvom upisu u Registar ili brisanju iz prethodnog registra

Članak 19.

(1) Ako osoba iz članka 18. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za upis u Registar novoproizvedenog zrakoplova koji do tada nije bio upisan u registar niti jedne države, upis će se dopustiti na temelju isprave kojom se dokazuje da je riječ o novoproizvedenom zrakoplovu (npr. izjava proizvođača, ugovor sklopljen s proizvođačem, odnosno njegovim ovlaštenim zastupnikom kojim se novoizgrađeni zrakoplov prenosi na stjecatelja i sl.).

(2) Ako osoba iz članka 18. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za upis zrakoplova koji je bio upisan u registar strane države ili u vojni registar Republike Hrvatske, upis će se dopustiti samo uz podnošenje dokaza da je zrakoplov brisan iz toga registra.

Dokaz o državljanstvu ili sjedištu

Članak 20.

(1) Kako bi udovoljio općem zahtjevu za upis zrakoplova u Registar sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu, podnositelj zahtjeva dužan je dokazati državljanstvo vlasnika ili operatora kao fizičke osobe na temelju osobne iskaznice ili druge jednakovrijedne isprave.

(2) Kada je vlasnik ili operator pravna osoba upisana u strani registar koji nije javno dostupan, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti izvadak ili drugu jednakovrijednu ispravu kako bi dokazao sjedište te pravne osobe.

Privremeni upis zrakoplova

Članak 21.

(1) Zrakoplov se može privremeno upisati u Registar ako su ispunjeni svi opći uvjeti za upis zrakoplova i posebni uvjeti za privremeni upis zrakoplova sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu i odredbama članka 18. ovoga Pravilnika.

(2) Kada Agencija utvrdi da su ispunjeni uvjeti za privremeni upis zrakoplova u Registar, donijet će privremeno rješenje o upisu u Registar i izdati privremenu potvrdu o registraciji te izvršiti upis u Registar s napomenom u upisnom listu da se radi o privremenom upisu.

(3) U napomenu upisnog lista upisat će se datum do kojeg vrijedi privremeni upis.

Učinci privremenog upisa

Članak 22.

(1) Privremeni upis zrakoplova proizvodi od dana privremenog upisa iste pravne učinke kao i upis zrakoplova sve dok je zrakoplov privremeno upisan.

(2) Ako za vrijeme trajanja privremenog upisa zrakoplova u Registar budu ispunjene pretpostavke za trajni upis zrakoplova u Registar, Agencija će na zahtjev stranke donijeti rješenje o upisu zrakoplova u Registar i izdat će potvrdu o registraciji te će uz napomenu iz članka 21. ovoga Pravilnika dodati datum od kada je privremeni upis postao trajni.

(3) Ako protekom razdoblja na koji je zrakoplov privremeno upisan ne budu ispunjene pretpostavke za trajni upis zrakoplova, Agencija će izvršiti brisanje zrakoplova iz Registra tako što će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o brisanju zrakoplova iz Registra.

Upis podataka i promjena podataka u Registru

Članak 23.

(1) Zahtjev za upis podatka i upis promjene podatka podnosi vlasnik ili operator sukladno primjenjivim odredbama Zakona o zračnom prometu, a može ga podnijeti i osoba koja ima pravni interes za upis ili promjenu podatka u Registru.

(2) Agencija po službenoj dužnosti pokreće postupak upisa podatka i promjene podatka kada utvrdi da postoji valjana pravna osnova.

(3) Kada je to primjenjivo, vlasnik odnosno operator zrakoplova dužan je svaki upis ili promjenu podatka u Registru promijeniti u:

a) polici obveznog osiguranja

b) dozvoli za rad radio postaje

c) programu održavanja i

d) ugovoru o vođenju kontinuirane plovidbenosti.

Brisanje zrakoplova

Članak 24.

(1) Agencija će izvršiti brisanje zrakoplova iz Registra:

a) po službenoj dužnosti:

1) ako zrakoplov više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova

2) ako protekom razdoblja na koji je zrakoplov privremeno upisan ne budu ispunjene pretpostavke za trajni upis zrakoplova

3) na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda ili

4) ako je zrakoplov nestao duže od 3 mjeseca, a potraga i spašavanje su obustavljeni ili

b) na temelju zahtjeva vlasnika zrakoplova.

(2) Zahtjev za brisanje zrakoplova iz Registra može podnijeti i operator zrakoplova na temelju pisane punomoći vlasnika zrakoplova.

(3) Registracijska oznaka brisanog zrakoplova više se neće dodjeljivati.

(4) Vlasnik odnosno operator zrakoplova prilikom podnošenja zahtjeva za brisanje zrakoplova iz Registra dužan je dostaviti:

a) Svjedodžbu o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje

b) Potvrdu o provjeri plovidbenosti (u slučaju izvoza zrakoplova u treću zemlju, prodaje zrakoplova za dijelove, kada je zrakoplov uništen i dr.)

c) Potvrdu o buci

d) posebna operativna odobrenja

e) dokaz da je uklonjen ili promijenjen Mode S kod

f) dokaz da je uklonjen ili promijenjen ELT kod

g) dokaz o uklanjanju registracijske oznake zrakoplova i

h) negorivu identifikacijsku pločicu zrakoplova.

(5) U postupku brisanja zrakoplova po službenoj dužnosti sukladno stavku 1. podstavak a) ovoga članka vlasnik zrakoplova dužan je, nakon što zaprimi rješenje o brisanju zrakoplova iz Registra, dostaviti dokumentaciju iz prethodnog stavka ovoga članka.

(6) Ukoliko vlasnik ne posjeduje neki dokument iz stavka 4. ovoga članka dužan je dostaviti Izjavu o izgubljenom dokumentu kojom se obvezuje isti po pronalasku vratiti Agenciji. Sadržaj Izjave propisuje Agencija.

Zrakoplov koji više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova

Članak 25.

(1) Smatra se da zrakoplov više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova u sljedećim slučajevima:

a) ako prestane vrijediti svjedodžba o plovidbenosti ili

b) ako je u izvješću nakon provedene istrage o nesreći zrakoplova utvrđeno da je zrakoplov uništen.

(2) Za zrakoplov kojem svjedodžba o plovidbenosti ne vrijedi duže od pet godina, Agencija može pokrenuti postupak brisanja po službenoj dužnosti.

(3) Agencija će na početku postupka brisanja po službenoj dužnosti obavijestiti vlasnika o tome da su nastupili uvjeti za upis brisanja zrakoplova i odrediti mu rok od godinu dana da ishodi svjedodžbu o plovidbenosti.

(4) Ukoliko nakon proteka roka od godine dana vlasnik ne ishodi svjedodžbu o plovidbenosti ili ako se očituje da ne namjerava ishoditi svjedodžbu o plovidbenosti, Agencija će izvršiti brisanje zrakoplova iz Registra.

(5) Kada je u završnom izvješću o nesreći zrakoplova utvrđeno da je zrakoplov uništen, Agencija će izvršiti brisanje zrakoplova iz Registra tako što će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o brisanju zrakoplova.

Pretpostavke za upis predbilježbe

Članak 26.

(1) Predbilježba će se dopustiti na temelju zahtjeva za upisom predbilježbe.

(2) Predbilježba će se dopustiti samo na upis promjene podataka upisanih u Registar.

(3) Predbilježba će se dopustiti ako je predmet upisa dovoljno određen da se sa sigurnošću može utvrditi upis kojeg prava se zahtijeva.

(4) Predbilježba djeluje dok ne bude opravdana ili izbrisana. Opravdanjem će se predbilježba prava pretvoriti u upis, s učinkom od trenutka kad je Agencija zaprimila zahtjev na temelju kojeg je upisana predbilježba.

(5) Ako je više osoba podnijelo više zahtjeva za predbilježbom istog prava, opravdanjem i upisom tog prava u korist jednog od podnositelja zahtjeva, ostale upisane predbilježbe brisat će se po službenoj dužnosti.

Upis brisanja predbilježbe

Članak 27.

(1) Predbilježba se briše po službenoj dužnosti sukladno članku 25. stavku 5. ovoga Pravilnika ili na zahtjev stranke na čiji zahtjev je upisana.

(2) Izostane li opravdanje predbilježbe, osoba protiv koje je predbilježba bila dopuštena može zahtijevati njezino brisanje.

Određivanje zabilježbe

Članak 28.

(1) Zabilježba se može odrediti kad je to predviđeno Zakonom o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu ili ovim Pravilnikom.

(2) Zabilježba se upisuje u Registar na prijedlog ovlaštene osobe, suda ili drugog nadležnog tijela.

(3) Zabilježba se može učiniti u svrhu:

a) da se učine vidljivim osobni odnosi i osobna stanja, naročito ograničenja glede upravljanja zrakoplovom (maloljetništvo, skrbništvo, produženje roditeljske skrbi, stečaj i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice određeni zakonom i ovim Pravilnikom, s tim učinkom da se nitko ne može pozivati na to da za njih nije znao niti morao znati

b) da se osnuju pravni učinci koje zabilježba proizvodi po odredbama zakona ili ovoga Pravilnika (zabilježba prvenstvenog reda, zajedničke hipoteke, zabrane otuđenja ili opterećenja, i dr.).

DIO ČETVRTI
ISPRAVE

Opće odredbe

Članak 29.

(1) Upis registarskog prava, njegove promjene, ograničenja ili prestanka dopustit će se na temelju isprave koja je sastavljena u propisanom obliku i iz koje je vidljiva i valjana pravna osnova.

(2) Isprava na temelju koje se dopušta upis zrakoplova u Registar mora sadržavati podatke o proizvođaču, serijskom broju, godini proizvodnje, proizvođačevoj oznaci zrakoplova i najvećoj dopuštenoj masi pri uzlijetanju (MTOM).

(3) Isprava na temelju koje se dopušta upis ili promjena podatka u Registru mora sadržavati registracijsku oznaku zrakoplova, podatke o zrakoplovu kako je navedeno u stavku 2. ovoga članka i prava u pogledu kojeg se upis zahtijeva.

(4) Osobe protiv kojih i u čiju se korist upis zahtijeva, u ispravama moraju biti navedene tako da ne postoji opasnost da ih se zamijeni s drugima (npr. navođenjem OIB-a), a moraju biti navedeni i mjesto, dan, mjesec i godina gdje su isprave sastavljene.

(5) Upis se vrši na temelju izvornika ili ovjerene preslike izvornika.

(6) Ako se izvornik već nalazi kod Agencije, dovoljno je u zahtjevu uputiti na taj izvornik i po mogućnosti priložiti presliku.

(7) Ako nije moguće izvornik odmah predočiti jer se nalazi kod nekog nadležnog tijela, potrebno je to u zahtjevu navesti i priložiti presliku na kojoj je nadležno tijelo potvrdilo da je vjerna izvorniku koji se kod njih nalazi.

(8) Isprave mogu biti sastavljene na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(9) Ako isprava nije sastavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku, uz ispravu sastavljenu na nekom drugom jeziku podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Agenciji ovjereni prijevod te isprave na hrvatski jezik, pisan latiničnim pismom.

(10) Upis zrakoplova, upis podataka i promjena podataka u Registru dopustit će se samo na temelju isprava na kojima je istinitost potpisa ovjerena na način propisan posebnim zakonom. Ovom zahtjevu udovoljeno je ako je ovjeren potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi (npr. potpis prodavatelja na kupoprodajnom ugovoru).

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, ako se zahtijeva upis prava vlasništva, upis će se dopustiti i na temelju privatne isprave na kojoj istinitost potpisa nije javno ovjerena, ako je riječ o novom zrakoplovu, koji do tada nije bio upisan niti u jednom registru, a iz privatne isprave na temelju koje se upis zahtijeva vidljivo je da stjecatelj stječe zrakoplov od njegovog proizvođača, odnosno od ovlaštenog zastupnika proizvođača.

(12) Upisi na temelju rješenja suda o nasljedstvu i legatu upisuju se na temelju pravomoćnog rješenja nadležnoga ostavinskog suda.

Punomoć

Članak 30.

(1) Kad se zahtjeva upis u Registar na temelju privatne isprave potpisane po opunomoćeniku, da bi se dopustio upis protiv opunomoćitelja nužno je da je opunomoćenikov potpis na toj ispravi ovjerilo tijelo nadležno za ovjeravanje potpisa.

(2) Podaci na punomoći moraju biti točni i sadržavati ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište, OIB-e opunomoćitelja i opunomoćenika.

DIO PETI
PROVEDBA UPISA

Utvrđivanje registarskog prednika i sljednika

Članak 31.

(1) Upis nekog prava i drugih pravno relevantnih činjenica dopušten je samo protiv osobe koja je u trenutku podnošenja prijedloga za upis u Registru upisana kao vlasnik ili nositelj prava u pogledu kojega se upis zahtijeva, ili koja bar istodobno bude kao takva upisana ili predbilježena (registarski prednik).

(2) Ako se zahtijeva upis prava vlasništva na novom zrakoplovu, koji do tada nije bio upisan niti u jednom registru, upis će se dozvoliti na temelju privatne isprave iz članka 29. stavka 11. ovoga Pravilnika kojom se dokazuje vlasništvo na tom zrakoplovu.

(3) Ako se zahtijeva upis prava vlasništva ili drugog prava na zrakoplovu koji se po prvi puta upisuje u Registar, a bio je do tada upisan u registar u nekoj drugoj državi ili u vojni registar Republike Hrvatske upis će se dopustiti jedino na temelju javne isprave izdane od nadležnog tijela strane države, odnosno tijela Republike Hrvatske kojom se potvrđuje brisanje zrakoplova iz stranog registra, odnosno vojnog registra, i to u korist osobe koja je u toj ispravi navedena kao vlasnik zrakoplova ili nositelj drugog prava na zrakoplovu, odnosno u korist osobe koja sukladno stavku 4. ovoga članka može dokazati neprekinuti niz stjecanja od vlasnika zrakoplova, odnosno nositelja drugog prava na zrakoplovu upisanog u toj ispravi, do sebe.

(4) Ako je neko pravo preneseno izvanregistarskim putem na više osoba uzastopno, posljednji stjecatelj može zahtijevati da se registarski prijenos provede neposredno na njega, ako dokaže neprekinuti niz izvanregistarskih stjecanja od registarskog prednika do sebe.

Utvrđivanje prvenstvenog reda

Članak 32.

(1) Prvenstveni red upisa u Registar utvrđuje se prema datumu i satu kada je Agenciji stigao zahtjev za upis, odnosno odluka suda ili drugog nadležnog tijela kojom se određuje upis.

(2) Upisi provedeni povodom podnesaka koji su istodobno stigli, u istom su prvenstvenom redu, ako zakonom ili ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Ustup prvenstvenog reda

Članak 33.

(1) Upisom ustupa prvenstva ili predbilježbom ustupa prvenstva mogu se zamijeniti mjesta koja u prvenstvenom redu imaju pojedina prava upisana na istom zrakoplovu. Za to je potreban pristanak ovlaštenika prava koje stupa natrag i ovlaštenika prava koje stupa naprijed. Ako je pravo koje stupa natrag hipoteka, potreban je pristanak vlasnika, a ako je to pravo opterećeno pravom trećega, onda i njegov pristanak. Time se ne dira u opseg i prvenstveni red ostalih upisanih prava.

(2) Pravo koje stupa naprijed stječe bez ograničenja mjesto u prvenstvenom redu onoga prava koje stupa natrag, ako ono u Registru dolazi neposredno iza njega ili ako na to pristanu svi oni čija su prava upisana između njih.

Rješavanje zahtjeva

Članak 34.

(1) Upis zrakoplova, upis podataka i upis promjene podatka i brisanje zrakoplova iz Registra provodi se na temelju rješenja Agencije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija ne donosi rješenje o upisu kad je neki od upisa iz stavka 1. ovoga članka odredio nadležni sud ili drugo tijelo u granicama svoje nadležnosti.

(3) U rješenju moraju biti označeni registarski uložak u kojem će se provesti upis, registracijska oznaka zrakoplova, osoba u čiju će se korist provesti upis, njezina adresa i OIB, vrsta upisa, predmet u pogledu kojega će se provesti, isprave na kojima se upis temelji, pravo koje treba upisati s njegovim bitnim sadržajem, odnosno osobni odnos, osobno stanje ili drugu pravnu činjenicu koju treba upisati s njezinim bitnim sadržajem.

(4) U rješenju kojim se određuje upis zrakoplova u Registar, uz podatke navedene u stavku 1. ovoga članka, mora biti naznačen broj registarskog uloška u kojem će zrakoplov biti upisan, zrakoplov u pogledu kojeg se upis određuje, njegova registracijska oznaka, proizvođač, proizvođačeva oznaka zrakoplova, ICAO opis tipa zrakoplova, serijski broj, godina proizvodnje, operator ukoliko je zatraženo da se upiše operator. U tom će se rješenju ujedno odrediti upis prava vlasništva na upisanom zrakoplovu, uz navođenje osobe u čiju se korist to pravo upisuje.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 35.

Zahtjev koji je zaprimljen do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rješavat će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 127/12) ili u skladu s ovim Pravilnikom, ovisno o tome koji je za podnositelja zahtjeva povoljniji.

Stupanje na snagu

Članak 36.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 127/12).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/134

Urbroj: 530-07-1-1-20-2

Zagreb, 28. prosinca 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.