Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN 3/2021 (13.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Ministarstvo poljoprivrede

60

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 82/13, 14/14, 56/15 i 32/19), članka 92. podstavaka 1., 2., 3. i 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) te članka 4. stavka 1. i članka 9. stavka 2. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA TE O REGISTRACIJI SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 123/19) u članku 2. stavku 1. točki d. iza riječi »županije« dodaju se riječi: »u skladu s rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu izdanom od ministarstva nadležnog za turizam.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 3. iza riječi »podstavaka 1. i » broj »3« zamjenjuje se brojem »2«.

Članak 3.

U članku 12. iza riječi: »na gospodarstvu podrijetla« dodaju se riječi: »te mesnica«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture smatraju se registriranim ukoliko imaju važeću dozvolu upisanu u Registar dozvola u akvakulturi koji vodi Uprava nadležna za poslove ribarstva i akvakulture.«

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. točki 3. iza riječi »garderobni« dodaju se riječi: »i sanitarni«.

U stavku 2. broj: »250« zamjenjuje se brojem: »500«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 3. iza riječi »tržnicama« dodaju se riječi: »putem automata«.

Članak 7.

Članak 22. mijenja se i glasi:

(1) Mesnice moraju ispunjavati zahtjeve propisane odgovarajućim odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) U mesnicama se može obavljati narezivanje mesa, a mljevenje mesa dozvoljeno je isključivo na zahtjev kupca.

(3) Ukoliko se u mesnicama meso rasijeca, proizvode mljeveno meso i mesni pripravci (dalje u tekstu: proizvodi), osim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, objekt mora udovoljiti i zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom I. Poglavljima III. i V. te Odjeljkom V. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i sljedeće zahtjeve:

1. prostorija ili odgovarajući prostor za uskladištenje sirovine, koji, u slučaju da se mesnica nalazi na tržnici, može biti dislociran, ali mora biti u sklopu tržnice,

2. prostorija za pripremu proizvoda,

3. prostor za uskladištenje materijala za pakiranje,

4. prostor za pakiranje,

5. prostor za skladištenje gotovih proizvoda,

6. opremu za prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

(4) Mljeveno meso i mesni pripravci iz stavka 3. ovoga članka moraju, odmah nakon proizvodnje, biti upakirani u maloprodajna pakiranja i kao takvi stavljeni na tržište. Rasječeno meso mora se upakirati u maloprodajna pakiranja u slučaju kada se prodaje drugom subjektu u poslovanju s hranom, a u mesnici ga je dozvoljeno kupcu ponuditi neupakirano i upakirano.

(5) Neovisno o odredbama propisa o označavanju hrane, proizvodi iz stavka 4. ovoga članka, moraju biti označeni evidencijskim brojem.

(6) U mesnicama se ne smije obavljati proizvodnja mesnih proizvoda.

(7) Sanitarni prostor za radnike te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi u krugu objekta ili u sklopu tržnice.

(8) Proizvodima proizvedenima u objektima iz stavka 3. ovoga članka mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuju krajnjeg potrošača, u količini do 25% od ukupne sirovine.

(9) Ukupnom sirovinom iz stavka 8. ovoga članka smatra se količina mesa dopremljena za potrebe objekta tijekom jedne godine.

Članak 8.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Post mortem pregled mesa odstrijeljene divljači namijenjenog krajnjem potrošaču ili za lokalne maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte, obavlja ovlašteni veterinar kontrolnog tijela odnosno veterinarski inspektor Državnog inspektorata ukoliko za određeno područje nije delegirano kontrolno tijelo u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2019/627 od 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola (sa svim izmjenama i dopunama). Sabiralište odstrijeljene divljači mora najmanje 48 sati prije sabiranja odstrijeljene divljači obavijestiti kontrolno tijelo odnosno nadležni veterinarski Ured veterinarske inspekcije kada kontrolno tijelo nije delegirano radi obavljanja post mortem pregleda.«

Članak 9.

U članku 33. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Uz zapisnik iz stavka 5. ovog članka stručno povjerenstvo mora dostaviti i tlocrt objekta iz stavka 3. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 7., 8., 9., 10., 11 i 12.

Iza dosadašnjeg stavka 11. koji postaje stavak 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, kada se upisuje opća djelatnost – veleprodaja i/ili mogućnost izvoza u treće zemlje koje ne traže utvrđivanje posebnih uvjeta Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane postupa samo na temelju zahtjeva subjekta u poslovanju s hranom.«

Dosadašnji stavci 12., 13., 14. i 15. postaju stavci 14., 15., 16. i 17.

Članak 10.

U članku 35. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju promjene iz stavka 1.1. ovog članka, kada se mijenja subjekt u poslovanju s hranom u odobrenom objektu, a nakon što subjekt u poslovanju s hranom podnese zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, Uprava dostavlja nadležnom veterinarskom inspektoru Državnog inspektorata zahtjev za objavljenje pregleda predmetnog objekta. Nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata nakon obavljenog pregleda dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zapisnik o obavljenom pregledu temeljem kojega se postupa po zahtjevu subjekta u poslovanju s hranom«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Zapisnik veterinarskog inspektora«

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 11.

U članku 54. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Postojeći odobreni i registrirani subjekti u poslovanju s hranom koji dodatno planiraju započeti prodaju hrane putem sredstava komunikacije na daljinu, ovisno o vrsti hrane na koju se zahtjev odnosi, podnose nadležnom tijelu zahtjev za dopunom djelatnosti koja će se evidentirati u pripadajućim upisnicima.«

Članak 12.

U članku 55. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obveza nadležnog veterinarskog inspektora iz stavka 3. ovoga članka počinje teći 1. siječnja 2022. godine, a mora se izvršiti do kraja te tekuće godine.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Rješenja o registraciji objekata iz članka 16. ovoga Pravilnika koji su bili registrirani sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/08) i Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 84/15), stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti te se objekti brišu iz Upisnika registriranih objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla – farme riba i živih školjkaša.«

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/20-01/203
Urbroj: 525-10/0530-21-17
Zagreb, 31. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.