Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta

NN 3/2021 (13.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

62

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU CESTA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju cesta (»Narodne novine«, broj 90/14) iza članka 41. dodaju se naslov i članak 41.a koji glase:

»Standard redovitog održavanja

Članak 41.a

Popis radova redovitog održavanja javne ceste, način i rokovi provjeravanja stanja svih dijelova javne ceste, vrste i rokovi izvođenja radova kojima se zadržava odnosno vraća na traženu razinu funkcionalnost dijelova javne ceste te razina usluge za sve poslove redovitog održavanja javnih cesta utvrđuju se standardom redovitog održavanja.

Standard redovitog održavanja autocesta prikazan je u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 47. mijenja se Tablica 2. koja glasi:

Tablica 2.

Opis radaJavna cesta/
Skupina radova
DCŽCLC
Nadzor i pregled cesta i objekata 
 
 
Ophodarska služba111
Održavanje prometnih površina 
 
 
Čiščenje kolnika122
Čišćenje prometnih površina izvan kolnika222
Popravci oštećenog kolnika npr. nakon zimskog razdoblja111
Asfaltni kolnici 
 
 
Udarne jame (krpanje ili prevlačenje asfaltom)111
Mrežaste pukotine (krpanje ili prevlačenje asfaltom122
Popravak lokalnih neravnina (uleknuća, ispupčenja)122
Zaljevanje pukotina i reški222
Ohrapavljenje kolnika (frezanjem, posipanjem)222
Popravak uzdužnih pukotina222
Betonske prometne površine 
 
 
Zaljevanje reški i pukotina223
Krpanje kolnika222
Makadamske prometne površine 
 
 
Krpanje udarnih jama111
Nasipavanje kolnika222
Profiliranje kolnika333
Popravci ispuha222
Protuprašno špricanje333
Prometne površine od kocke 
 
 
Krpanje udarnih rupa111
Zapunjavanje reški222
Preslagivanje333
Bankine 
 
 
Čišćenje222
Popravak, zbijanje i profiliranje, frezanje333
Prekop za odvod vode112
Pokosi 
 
 
Čišćenje222
Utvrđivanje i uklanjanje nestabilnog materijala222
Lokalno dopunjavanje zelenila333
Lokalni popravci pokosa i nasipa222
Odstranjivanje materijala iza zaštitnih mreža111
Popravak zaštitne mreže122
Odvodnja 
 
 
Čišćenje222
Lokalni popravci ili zamjena pojedinih dijelova112
Produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka333
Zamjena poklopaca slivnika i revizionih okana333
Iskopi zapunjenih cestovnih jaraka333
Prometna signalizacija i oprema
Vertikalna signalizacija
Čišćenje signalizacije112
Popravak oštećene signalizacije111
Nadomještanje nestale ili uništene signalizacije111
Dopunjavanje nedostajajuće signalizacije112
Horizontalna signalizacija
Podne oznake111
Svjetlosna signalizacija
Čišćenje222
Lokalni popravak noseće konstrukcije222
Zamjena dotrajale signalizacije333
Prometna oprema
Čišćenje opreme222
Popravak oštećene opreme111
Nadomještanje nestale ili uništene opreme111
Dopunjavanje nedostajajuće opreme122
Popravak ili nadomještanje dotrajale opreme122
Popravak površine (antikoroz. zaštita, pjeskarenje)222
Rasvjeta
Održavanje cestovne rasvjete111
Održavanje rasvjete mostova111
Održavanje rasvjete u tunelima111
Cestovne naprave i uređaji
Čišćenje222
Popravak, nadopunjavanje111
Održavanje telekomunikacijskih naprava111
Uređaji na odmorištima222
Vegetacija
Košnja u području cestovnog zemljišta111
Sječa, obrezivanje – strojno222
Sječa, obrezivanje – ručno222
Košnja trave izvan područja cestovnog zemljišta333
Osiguranje preglednosti
Čišćenje polja preglednosti111
Lokalni poravci antikoroz. zaštite ograda i čel. konstr.222
Uklanjanje nanosa i naplavina222
Zapunavanje reški i pukotina333
Lokalni poravci i čišćenje odvodnje objekta122
Tuneli i galerije
Lokalni popravci i čišćenje odvodnje objekta112
Čišćenje svoda i obloke tunela222
Čišćenje kanala za ventilaciju222
Popravci opreme i signalizacije222
Čišćenje prostora iznad portalom222
Potporni i obložni zidovi
Zapunjavanje reški i pukotina333
Lokalni poravak i čišćenje odvodnje112
Lokalni poravci nosećih dijelova konstrukcije111
Interventni radovi
Označavanje opasnosti i osiguranje ceste111
Nužni radovi za osiguranje ceste111
Uspostavljanje prohodnosti111
Čišćenje javne ceste nakon izvanrednog događaja111
Zimska služba
Pripravnost radnih skupina222
Privremeni poravak kolnika (krpanje s hlad. smjes. i sl.)111
Pripremni radovi222
Priprema deponija posipnog materijala222
Postavljanje snjegobrana222
Postavljanje snježnih kolaca222
Postavljanje dopunske prometne signalizacije222
Posipavanje i uklanjanje snijega 
 
 
Posipavanje poledice na kolniku111
Preventivno posipanje kolnika222
Uklanjanje snijega111
Radovi nakon zimskog razdoblja
Čišćenje ceste222
Uklanjanje dopunske prom. signaliz., naprava i uređaja222


U članku 47. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Opseg i rokovi izvođenja radova održavanja na autocestama, određeni su Standardom redovitog održavanja autocesta iz članka 47.a stavka 2. ovog Pravilnika.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/85

Urbroj: 530-06-2-2-20-2

Zagreb, 31. prosinca 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

STANDARD REDOVITOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA

Pojmovnik

PojamOpis
Upravitelj cestePravna osoba odgovorna za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje javne ceste.
Pružatelj uslugePravna osoba odgovorna za pružanje usluga održavanja i rekonstrukcije javne ceste.
DobavljačiOrganizacija ili tvrtka koji sa pružateljem usluge ima ugovoreno izvođenje radova na cestovnoj mreži.
Vremensko razdoblje za uočavanjeMaksimalno vremensko razdoblje u kojem pružatelj usluge mora uočiti oštećenja.
Smanjenje opasnostiVremensko razdoblje dopušteno za uklanjanje ili popravak oštećenja.
Razdoblje provjereNajduže razdoblje za potvrdu prisutnosti oštećenja od strane pružatelja usluga i za njegovu klasifikaciju kao oštećenje tipa 1 ili tipa 2.
Redovito održavanjeSkup mjera i radnji koje se obavljaju veći dio godine ili cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije, kako bi se osigurala sigurnost na cestama, pravilna prohodnost, tehnička funkcionalnost i očuvanje cestovne infrastrukture.
Operativno održavanje

Kategorija redovitog održavanja koja uključuje

aktivnosti kojima se osigurava sigurnost korisnika ceste i zadovoljavajuća funkcionalnost ili upotrebljivost

cestovne infrastrukture.

Radovi na očuvanju stanjaKategorija redovitog održavanja koja uključuje aktivnosti za osiguranje održivosti cestovne infrastrukture.
Izvanredno održavanjePovremeni radovi koji se izvode radi poboljšanja pojedinih dionica ceste bez promjene tehničkih elemenata ceste, u svrhu osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.
Standard temeljen na učinkuSkup zahtjeva koji definiraju razinu usluge koju pružatelj usluga treba postići na cestovnoj mreži.
Trajni popravakKorektivne mjere koje se poduzimaju radi postizanja dugoročnog otklanjanja oštećenja tipa 1 ili 2.
Razina uslugeSkup kriterija unutar standarda temeljenog na učinku koji određuje kada treba poduzeti radnje te vrijeme za postupanje s opasnostima ili oštećenja.
Mjera održavanjaVrsta oštećenja koja se procjenjuje za pojedinu razinu usluge.
Sustav gospodarenja održavanjemModul sustava gospodarenja imovinom za evidentiranje svih informacija u vezi s identifikacijom, provjerom i postupanjem s oštećenjem na mreži zajedno s poduzetim radnjama i korištenim resursima.
Sustav gospodarenja imovinomSustav za bilježenje i analizu podataka o svim elementima infrastrukture cestovne mreže koji ima svrhu planiranja i postavljanja prioriteta održavanja i obnove uz smanjivanje cjelokupnih troškova.
Sustav gospodarenja kolnicimaModul sustava gospodarenja imovinom za obradu i analizu podataka o stanju kolnika, planiranje održavanja i obnove.
Sustav gospodarenja mostovimaModul sustava gospodarenja imovinom za obradu i analizu podataka o stanju mostova, planiranje održavanja i obnove
MrežaDio mreže autocesta dodijeljen pružatelju usluga.
Slobodni profilMinimalna širina i visina za sigurno odvijanje prometa kako to propisuju propisi.

1. UVOD

1.1 Općenito

Ovaj standard razvijen je kako bi se zadovoljila potreba za dosljednijim održavanjem mreže javnih cesta kako je izraženo u Odluci Vlade republike Hrvatske o prihvaćanju poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora, 16. 3. 2017.

Standard održavanja za cilj ima uspostavljanje usklađenog sustava standarda za redovito održavanje svih javnih cesta. Standard postavlja razine performansi za sve aktivnosti redovnog održavanja, koje treba ostvariti upravitelj ceste i pružatelj usluge. Namjena mu je da olakša:

planiranje aktivnosti održavanja;

izradu proračuna;

nabavu radova održavanja.

Standard ima za cilj osigurati:

očuvanje elemenata cestovne infrastrukture,

temelj za kontrolu kvalitete i praćenje postignute razine usluge, sukladno uvjetima i potrebama ugovora s tvrtkama za održavanje cesta,

alat za definiranje programa preventivnog i periodičkog održavanja javnih cesta.

Standard je definiran oko koncepta razine usluge. Ako standardi padnu ispod tih razina, potrebne su korektivne mjere.

Standardi razine usluge opisani su prema:

elementu na koji se primjenjuje standard;

vrsti oštećenja koji se odnose na svaki element;

granici, u smislu razine oštećenja, koja je prihvatljiva prije poduzimanja korektivnih mjera;

vremenskom roku za poduzimanje korektivnih mjera;

očekivanom standardu nakon korektivnih mjera.

Treba napomenuti da standard ne oslobađaju pružatelje usluga održavanja bilo koje od njihovih obveza u pogledu poštivanja zakonskih i zakonodavnih zahtjeva. Redovito održavanje mora se isporučiti u skladu sa svim ostalim relevantnim propisima, normama i specifikacijama.

1.2 Svrha redovitog održavanja cesta

Glavna svrha održavanja cesta je održavanje cesta sigurnim za kretanje ljudi i robe pružajući sigurnu, funkcionalnu cestovnu mrežu koja je održiva na duži rok.

Drugi cilj redovitog održavanja je osigurati da se cestovna imovina ne ošteti prerano, da se ostvari očekivani uporabni vijek, smanjujući potrebu za opsežnijom obnovom i sanacijom pod izvanrednim održavanjem.

Ciljevi mogu biti sažeti u tri osnovne kategorije:

Sigurnost:

– Ispunjavanje zakonskih obveza

– Zadovoljavanje očekivanja korisnika

Funkcionalnost:

– Osiguranje prohodnosti

– Osiguranje operativne ispravnosti svih elemenata ceste

Održivost:

– Naglasak na očuvanju stanja cestovne mreže u cilju smanjivanja troškova tijekom određenog vremenskog razdoblja.

1.3 Opseg aktivnosti redovitog održavanja ceste

Održavanje cesta obuhvaća širok raspon aktivnosti podijeljenih na sljedeće grupe:

A. Nadzor i pregledi

– Propisane aktivnosti koje uključuju preglede i rutinske ophodnje mrežom;

B. Operativno održavanje

– Reaktivno održavanje za popravak oštećenja ili manjih nedostataka utvrđenih pregledima i/ili izvješćima trećih strana;

– Periodičko održavanje koje se provodi prema godišnjem rasporedu, uglavnom za provjeru uređaja i instalacija, čišćenje, održavanje sustava za odvodnju i krajolika;

C. Radovi na očuvanju stanja

– Planirano održavanje za očuvanje cestovne imovine na temelju rezultata pregleda. Uključuje popravak većih oštećenja, obradu prometnih površina, zamjenu cestovne opreme koja nije u funkciji (znakovi i ograde) i korektivne mjere za bankine i sustav za odvodnju koji nisu u funkciji. (Ostali opsežniji radovi poput manjih obnova, sanacija i rekonstrukcija izvode se u sklopu izvanrednog održavanja).

D. Zimska služba

– Zimska služba u svrhu osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima;

E. Hitni radovi

– Hitni radovi zbog izvanrednih vremenskih prilika ili drugih elementarnih nepogoda.

Aktivnosti u svakoj od ovih tehničkih grupa doprinose na različite načine sveukupnim ciljevima sigurnosti, funkcionalnosti i održivosti.

1.4 Zahtjevi za razinu usluge

Nacionalni standard definira minimalnu razinu usluge koje pružatelj usluga mora postići obavljanjem usluga održavanja, poštujući sve ostale relevantne propise, norme i specifikacije. Pozivaju se na radne stavke specifikacija za održavanje koje se odnose na postizanje svakog od standarda temeljenog na učinku.

Međutim, gdje god je isporuka usluge ugovorena u paušalnom iznosu, kao u ugovoru o pružanju usluga, pružatelj usluga je dužan u kvalitetnoj ponudi, koja je dio ugovora, predložiti kako će se postići standardi na temelju učinka. Pružatelj usluga može ponuditi više standarde izvedbe za određene aktivnosti ako se pokaže da to daje bolju vrijednost za novac.

Sve promjene razine usluge moraju odobriti upravitelj ceste.

Praksa održavanja cesta trebala bi biti u toku s modernim načelima upravljanja kao što su upravljanje imovinom, nove tehnologije za praćenje i popravak cesta kako bi se osigurao kontinuirani razvoj i poboljšanje stanja na cestama diljem mreže.

1.5 Norme za materijale

Materijali i metode koji se koriste u izvođenju obnova, popravaka i drugih radova prema predloženom standardu moraju biti u skladu sa svim važećim normama, specifikacijama i normativima za sve radove i usluge pružatelja usluge.

2. OKVIR STANDARDA

Standard se odnosi na aktivnosti redovitog održavanja. Ne pokriva izvanredno održavanje.

2.1 Aktivnosti održavanja

Aktivnosti održavanja podijeljene su u pet kategorija od kojih svaka pridonosi djelomično ili u cijelosti ciljevima sigurnosti, funkcionalnosti i održivosti cesta.

A. Nadzor i pregledi:

Planirano (sigurnost, funkcionalnost i održivost):

Ovo je najvažnija komponenta održavanja jer pokreće sve ostale aktivnosti održavanja pružajući informacije za rješavanje glavnih ciljeva održavanja:

Sistem nadzora i pregleda sastoji se od:

A.1 Ophodnje

A.2 Planiranih pregleda

A.3 Sezonskih pregleda

A.4 Godišnjih pregleda

A.5 Glavnih pregleda

A.6 Izvanrednih pregleda.

Nadzor i pregledi su zakonska obveza koja zahtijeva od upravitelja ceste i njihovih pružatelja usluga prikupljanje informacija o svim elementima ceste, njihovom stanju, razini sigurnosti korisnika ceste i potrebi za aktivnostima na ispravljanju oštećenja kojima se osigurava ostvarivanje ciljeva održavanja;

B. Operativno održavanje:

Reaktivno (Sigurnost):

Svi elementi ceste – ublažavanje opasnosti (privremeni popravci) nakon čega slijede stalni popravci u određenim vremenskim rokovima;

Rutinsko (Funkcionalnost):

Provjera, čišćenje i sitni popravci potrebni za poštivanje standarda na temelju učinka u određenim vremenskim rokovima.

Operativno održavanje sastoji se od radnji kojima se uklanjaju opasnosti koje utječu na sigurnost, popravljaju manja oštećenja te provodi periodičko održavanje. Standardi na temelju učinka određuju kada su potrebne radnje te vrijeme u kojemu ih pružatelj usluga mora obaviti. Oštećenjima se daje prioritet prema njihovom utjecaju na sigurnost i funkcionalnost (oštećenja tip 1 i tip 2).

C. Radovi na očuvanju stanja:

Planirano (Održivost):

Značajniji popravci i obrade u svrhu osiguranja uporabnog vijeka imovine prema planiranim radovima.

Radovi na očuvanju stanja sastoje se od radova kojima se popravljaju oštećenja koja nisu kritična, a koja su izvan opsega operativnog održavanja te se njima postiže dugotrajna održivost. Standardi na temelju učinka mogu se primijeniti na neke radove, ali većinu radova mora upravitelj ceste unaprijed isplanirati.

D. Zimska služba:

Reaktivno (Sigurnost i funkcionalnost)

Uspostava organizacije zimske službe, sprječavanje stvaranja leda, čišćenje snijega.

Zimsku službu organizira pružatelj usluge kako bi ostvario standarde prohodnosti u različitim zimskim vremenskim uvjetima.

E. Hitni (interventni) radovi:

Reaktivno (Sigurnost i funkcionalnost):

Osiguranje područja oštećenih tijekom prirodnih katastrofa kao što su oluje, poplave, lavine, potresi, požari i sl., nakon teških prometnih nesreća i drugih izvanrednih događaja ili na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.

Hitni radovi se obavljaju na temelju zahtjeva upravitelja ceste, a pružatelj usluge je dužan poduzeti trenutne mjere kako bi se osigurala sigurnost korisnika ceste.

2.2 Standardi temeljeni na učinku

Standardi temeljeni na učinku opisuju razinu učinka (ili razinu usluge) koju pružatelj usluge mora postići tijekom održavanje mreže. Oni se primjenjuju na sve grupe održavanja, ali posebno na radove operativnog održavanja te radove na očuvanju stanja kako je detaljno opisano u točkama 4 i 5.

Standardi temeljeni na učinku definirani su u smislu:

i) Opsega i

ii) Razina usluge.

2.2.1 Opseg

Standard temeljen na učinku za svaki skup radova u sklopu operativnog održavanja i radova na očuvanju stanja predstavljen je općenito kako bi se definirala vrsta učinka koja se procjenjuje (mjera održavanja) i predložili načini za sve korektivne radnje:

Mjere održavanja: Specifično oštećenje koje se ocjenjuje zajedno s pokazateljima i metodom procjene koja se mora koristiti;

Korektivne mjere/granice: Vrste intervencija za koje se očekuje da isprave oštećenje i ograničenja koja se mogu primijeniti na opseg posla koji treba izvesti;

Potrebni standardi kvalitete: Ishod koji se očekuje nakon završetka korektivnih mjera.

Specifična svojstva potrebna za svaku mjeru održavanja definirana su u tablicama razine usluge.

2.2.2 Razine usluge

Razine usluge procjenjuju se prema kriterijima tijekom nadzora i pregleda mreže. Kriteriji čine osnovu za pokretanje korektivnih radnji, bilo zato što se prešao određeni prag učinka ili zato što je potrebno poduzeti mjere zaštite korisnika cesta i/ili ograničiti utjecaj mogućeg daljnjeg pogoršanja.

Oštećenja se moraju ispraviti u vremenskim ograničenjima (vremenima intervencije) nakon njihova otkrivanja, a razlikuju se ovisno o utjecaju oštećenja na sigurnost, funkcionalnost i održivost ceste.

Mjera održavanja: Oštećenje koje se ocjenjuje.

Šifra: Jedinstvena referenca (poveznica) na razinu usluge za uporabu u sustavima praćenja.

Element: Određeni dio infrastrukture na koju se odnosi razina usluge.

Kriterij: Parametri koji se koriste za procjenu mjere održavanja. U nekim slučajevima to je logična »da/ne« metoda prema prisutnosti određenog oštećenja. U drugim slučajevima oni se kvantificiraju u pogledu ograničenja učinkovitosti;

Jedinica: Dimenzija koja se koristi za mjere održavanja, ukoliko je primjenjivo.

Kategorija: Doprinos mjere održavanja ciljevima održavanja: sigurnost, funkcionalnost ili održivost.

Razdoblje u godini/sezona: razdoblje tijekom kojeg se popravljaju oštećenja, zimsko razdoblje traje od 15. studenog do 15. travnja sljedeće godine.

Tip oštećenja: ili tip 1 ili tip 2 (samo operativno održavanje).

Razina intervencije/vrijeme reakcije: i) najmanje prihvatljiva svojstva elemenata ceste mjerena prema kriterijima učinka (ako je prikladno) i ii) vremenski okvir u kojemu je potrebno poduzeti korektivne mjere kako bi se ispravilo oštećenje.

2.3 Dugoročno praćenje stanja

S vremenom propada sva cestovna imovina i njezino se stanje mora redovito provjeravati u skladu s režimom pregleda i nadzora koji je detaljno opisan u ovom standardu.

Informacije o promjenama stanja imovine omogućuju upravitelju ceste i pružatelju usluge da predvidi kada standardi temeljeni na učinku više neće biti ispunjeni. Informacije se koriste za određivanje učinkovitog planiranja održavanja radi očuvanja cestovne imovine, zaštitu uporabnog vijeka i time odgađanje potrebe za izvanrednim održavanjem.

Stanje imovine treba biti zabilježeno u integriranom sustavu upravljanja imovinom konfiguriranom u skladu sa zahtjevima upravitelja ceste.

Stanje imovine bilo kojeg elementa se postavlja na »Novo« svaki put kada se izvrši trajni popravak ili obnova.

Dugoročno praćenje stanja odnosi se na svu imovinu, međutim, zahtjevi za asfaltni kolnik su specifični jer razina usluge koja se postiže ovisi o procjeni pogoršanja unutar uporabnog vijeka kolnika.

2.3.1 Procjene kolnika

Stanje kolnika se procjenjuje Indeksom stanja kolnika izračunatim u skladu sa zahtjevima sustava upravljanja kolnikom koji je usvojio upravitelj ceste.

Procjenjuju se brojni pokazatelji, pojedinačno ili u kombinaciji, kako bi se izračunala ukupna ocjena za svaki prometni trak mreže, dionicu po dionicu. Tipični pokazatelji i predložene vrijednosti dani su u sljedećem odjeljku, ali njih treba precizirati i prilagoditi upravitelj ceste u skladu sa kalibracijom sustava upravljanja kolnikom.

Ocjene čine osnovu za planiranje budućih intervencija održavanja, unose se u modele koji predlažu prikladne obnove iz kataloga mogućih alternativa. Ocjena stanja koristi se za planiranje radova na očuvanju stanja kako bi se osigurao uporabni vijek i odgodila potreba za izvanrednim održavanjem.

Stanje kolnika je ocijenjeno na skali od »Vrlo dobro« do »Vrlo loše«. Za potrebe operativnog održavanja i radova na očuvanju stanja, ocjena stanja određuje je li kolnik u ‘stanju prihvatljivom za održavanje’ ili ne, budući da se iz ekonomskih razloga na kolnik koji je ostao za izvanredno održavanje primjenjuje niža razina usluge. Kolnik s ocjenom ispod »Prihvatljivo« smatra se »u stanju neprihvatljivom za održavanje« samo redovitim održavanjem.

2.3.2 Pokazatelji stanja kolnika

Predložene vrijednosti pokazatelja za nivo »Granica za istražne radove« i »Maksimalna prihvatljivu vrijednost« dane su u Tablici 1.

Vrijednosti na nivou »Granica za istražne radove« predstavljaju kolnik blizu granice stanja ‘Prihvatljivo’. U ovom trenutku trebali bi poduzeti detaljniji istražni radovi kako bi se utvrdila potreba za radovima na očuvanju stanja radi ograničavanja daljnjeg propadanja.

Vrijednosti na nivou »Maksimalna prihvatljiva vrijednost« predstavljaju kolnik u stanju »Vrlo loše« kada će gotovo sigurno biti potrebno izvanredno održavanje.

Međutim, moguće je da će se, kada se pokazatelji spoje, dobiti ukupna ocjena »Prihvatljivo« za kolnik kao cjelinu, iako su pojedinačni pokazatelji unutar vrijednosti »Granica za istražne radove«. To znači da pokazatelje treba razmatrati i pojedinačno i u kombinaciji.

Tablica 1. Predložene vrijednosti pokazatelja stanja kolnika

PokazateljJedinicaGranica za istražne radove
(Prihvatljivo)

Max. prihvatljiva vrijednost

(Vrlo loše)

IRI (međunarodni indeks neravnosti)mm/m2,23,2
Dubina kolotragamm1520
Makroteksturamm0,60,4
HvatljivostSRT6045
NosivostSCI3007591012
Zakrpe na kolniku%0,3%1%
Blok pukotine%1%20%
Mrežaste pukotine%25%25%

2.4 Alternativni zahtjevi za učinak

Tamo gdje lokalne okolnosti onemogućuju postizanje standarda temeljenog na učinku iz praktičnih razloga, zbog fizičkih karakteristika dionice ceste, poput kolnika u ‘stanju neprihvatljivom za održavanje’ ili zbog ograničenja u financiranju, mogu se provoditi alternativni ugovori, ali samo ako će ih odobriti upravitelj ceste.

Kako bi opravdao svako odstupanje od standarda, pružatelj usluge je dužan osigurati popratnu dokumentaciju.

3. NADZOR I PREGLEDI

Postoje TRI vrste nadzora i pregleda: ophodnja, redoviti pregledi te izvanredni pregledi.

3.1 Ophodnja

Pravilnikom o ophodnji javnih cesta uređuju se pravila za ophodnju javnih cesta (»Narodne novine« br. 75/14).

Ophodnja se provodi prvenstveno radi postizanja sigurnosnih ciljeva, utvrđivanje oštećenja tipa 1, međutim, ophodari su također odgovorni za nadzor funkcionalnosti sve imovine i prijavljivanje svih oštećenja, čak i ako oni ne predstavljaju neposredni rizik.

Ophodnju provodi stručno i kvalificirano osoblje sa odgovarajućom opremom. Ophodari procjenjuju opasnost za korisnike cesta u vidu oštećenja te događaja, i reagiraju na odgovarajući način, poduzimajući izravne mjere kako bi zaštitili sudionike u prometu, bilo da sami uklone oštećenja ili upozoravaju osoblje zaduženo za održavanje na naknadne radnje. Ophodari su dužni reagirati na izvanredne slučajeve i poduzeti mjere kako bi zaštitile korisnike ceste.

Ophodar mora odmah nakon saznanja s javne ceste ukloniti sve zapreke ili nastala opasna mjesta, no ukoliko se isto ne može ukloniti odmah, navedeno mora osigurati propisanom prometnom signalizacijom do uklanjanja.

Ophodari bi također trebali provoditi ophodnju za vrijeme nepovoljnih atmosferskih pojava, osim ako su uvjeti toliko loši da bi mogli ugroziti vlastitu sigurnost. Ophodari moraju obratiti posebnu pozornost na dionice koje su podložne poplavama, stvaranju leda ili snježnim nanosima. Ukoliko je potrebno, ophodari moraju postaviti znakove koji će upozoriti korisnike ceste na opasnost.

Zahtjevi za ophodnju na autocestama ovise o prometnom opterećenju:

– Za autoceste > 10 000 PGDP: minimalno 3 ophodnje dnevno, inače minimalno 2 ophodnje dnevno.

Učestalost i satnica ophodnje prilagođavaju se prema stvarnom prometnom opterećenju i vremenskim uvjetima u skladu s godišnjim planom ophodnje i uz odobrenje upravitelja ceste.

3.2 Redoviti pregledi

Redovite preglede provode zajednički upravitelj ceste i pružatelj usluge u raznim intervalima prema cikličkom programu. Njihova je svrha prikupljanje informacija za izradu planova održavanja kroz procjenu stanja i ocjenu funkcionalnosti i održivosti pojedinih elemenata ceste.

Pregledi bi trebali biti koordinirani, ukoliko je to moguće, kako bi se osiguralo pokrivanje što veće količine elemenata unutar jednog pregleda, posebno ako pregled zahtijeva zatvaranje prometnog traka. Gdje god je to moguće, preglede bi trebalo obaviti kada je trak zatvoren zbog ostalih radova održavanja. Potrebno je omogućiti adekvatan pristup elementima ceste, koji će osigurati sigurno radno okruženje za osobe koje provode pregled.

Procjena stanja imovine provodi se prema posebnim zahtjevima upravitelja za ceste i prema potrebama usvojenih sustava upravljanja imovinom koje također koristi pružatelj usluge.

Redoviti pregledi dijele se na:

Planirane preglede: provode se prema planovima rada i priručnicima proizvođača cestovne opreme i uređaja;

Sezonske preglede: obavljaju se dva puta godišnje, u proljetnom i jesenskom razdoblju, a radi procjene razine oštećenja za popravak;

Godišnje preglede: provode se u godinama kada nema glavnih pregleda, kako bi se pratilo stanje građevina (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, tuneli i vijadukti), kao i objekata za održavanje cesta i naplatnih postaja. Metalne i drvene konstrukcije pregledavaju se svake godine. Godišnji pregledi ne zahtijevaju specijalistički pristup niti upravljanje prometom;

Glavne preglede: obavljaju se najmanje jednom u 4 godina za sveobuhvatne procjene stanja kolnika, te jednom u 6 godina za građevine (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, tuneli i vijadukti) kao i objekte za održavanje cesta i naplatnih postaja. Glavni pregledi zahtijevaju puni pristup svim dijelovima građevine kako bi se njima, uz specijalistička mjerenja i ispitivanja, odredila dugoročna trajnost.

Raspored redovitih pregleda, zajedno s detaljnim opisom njihovog sadržaja, sažeti su u Tablici 2.

3.3 Izvanredni pregledi

Izvanredni pregledi obavljaju se odmah nakon nastanka događaja kao što su prirodne katastrofe, teže prometne nesreće, požari, eksplozije, klizišta koja rezultiraju oštećenjem elemenata ceste. Izvanredni pregledi obavljaju se također pri i) određivanju sposobnosti ceste za preuzimanje prekomjernih ili izvanrednih opterećenja, ii) prije isteka garancijskog roka za izvanredne radove održavanja, iii) na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Oni se provode u skladu sa zahtjevima Pravilnika o održavanju.

Tablica 2. Nadzor i pregledi ceste i objekata

Vrsta
pregleda
ElementNačin ocjenjivanjaUčestalost
Autoceste
A.1. OphodnjaSvi elementi vidljivi s površine cesteVizualno> 10 000 PGDP: minimalno 3 ophodnje dnevno, inače minimalno 2 ophodnje dnevno.
A.2. Planirani preglediUređaji i instalacijeVizualno i ispitnom opremomPrema rasporedu proizvođača za svaku vrstu instalacije
A.3 Sezonski preglediKolnikVizualno: Površinska oštećenja.

Dva puta godišnje

(proljeće i jesen)

Građevine: mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci i tuneli, potporni zidovi i geotehničke građevine. Objekti: za održavanje cesta i naplatne postaje.Vizualno
Sustav za odvodnjuVizualno
Oprema cesteVizualno
A.4 Godišnji preglediKolnikVizualno i ispitnom opremom: Površinska oštećenja, pukotine, IRI, kolotraženje2 godine

Građevine: mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci i tuneli, potporni zidovi i geotehničke građevine.

Objekti: za održavanje cesta i naplatne postaje.

Vizualno2 godine
Čelične i drvene građevine (mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci i tuneli) i objekti (za održavanje ceste te naplatne postaje)Vizualno1 godina

Sustava za odvodnju

– strukturalna stabilnost, funkcionalnost i vodonepropusnost

– funkcionalnost ispusta u prijemnik

Vizualno

Vizualno

1 godina

3 godine

A.5 Glavni preglediKolnikVizualno i s ispitnom opremom: IRI, kolotraženje, makrotekstura, hvatljivost i nosivost, pukotine i površinska oštećenja.4 godine

Građevine: mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci i tuneli, potporni zidovi i geotehničke građevine.

Objekti: za održavanje cesta i naplatne postaje.

Vizualno i specijalističko ispitivanje prema potrebi6 godina
Zatvoreni sustav odvodnje – kontora strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnostiVizualno, kamerom za pregled, specijalističko ispitivanje prema potrebi8 godina
A.6 Izvanredni preglediKolnikVizualnoPrema potrebi nakon izvanrednih događaja
Građevine i objektiVizualno
Sustav za odvodnjuVizualno
OpremaVizualno
InstalacijeVizualno

Tablica 3. Planirani pregledi

A.2 PLANIRANI PREGLEDI
ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI I POSTROJENJA, SPECIJALISTIČKI ELEKTROSUSTAVI, ELEKTRIČNI I STROJARSKI UREĐAJ I INSTALACIJE
Cilj pregleda

Provjeravanje elektroenergetskih objekata, postrojenja, sustava, električnih i strojarskih uređaja i instalacija radi utvrđivanja njihovog stanja i pogonske sposobnosti. Provode se prema intervalima propisanim za svaki uređaj ili instalaciju.

Rokovi za izvođenje radova na redovitom održavanje elektroenergetskih objekata I postrojenja, specijalističkih sustava, električnih I strojarskih uređaja I instalacija, definirani su preporukama proizvođača opreme te zakonima, pravilnicima i ostalim propisima.

OsobljeOsposobljeno za pregled instalacija.
OpremaPotrebna ispitna oprema.
Način pregledaVizualni pregled.
IzvještajZa sve radove na održavanju objekata i uređaja sačinjava se pisani izvještaj, te vodi pogonska dokumentacija i statistika o svim kvarovima, smetnjama i oštećenjima te o otklanjanju istih.

Tablica 4. Sezonski pregledi

A.3 SEZONSKI PREGLEDI
KOLNIKAGRAĐEVINA I OBJEKATASUSTAVA ZA ODVODNJUCESTOVNE OPREME
Cilj pregledaUtvrđivanje stanja kolnika i količine popravaka za program održavanja.Prikupljanje informacija o stanju građevine i stanju svakog pojedinačnog dijela građevine. Utvrđivanje oštećenja na građevini i ocjena stanja svakog pojedinačnog elementa obzirom na prometnu sigurnost, nosivost i trajnost, Utvrđivanje djelotvornost prometne, sigurnosne i druge opreme na građevini.

Provjera funkcionalnosti sustava odvodnje.

Kontrola kvalitete vode

Kontrola vodonepropusnosti sustava odvodnje

Provjera funkcionalnosti prometne signalizacije i opreme.
OsobljeOsoblje tehničke jedinice.Osoblje tehničke jedinice.Osoblje tehničke jedinice.Osoblje tehničke jedinice.
OpremaFotoaparat

Fotoaparat

Dalekozor

FotoaparatFotoaparat
Način pregledaVizualni pregled kolnika u vožnji. Bilježenje područja oštećenja koja zahtijevaju daljnja ispitivanja.

Sezonski pregled je samo vizualan i provodi se bez specijalizirane opreme za pristup. Stanje konstrukcijskih elemenata provjerava se vizualno zajedno s površinom kolnika, donjim ustrojem i odvodnjom, opremom i uređajima.

Pregled se obavlja prema zahtjevima Sustava gospodarenja za svaku vrstu građevina i pripadajućim priručnicima, katalozima, postupcima, obrascima i uputama.

Vizualni pregledVizualni pregled
IzvještajPrema zahtjevima upravitelja ceste i potrebama Sustava gospodarenja kolnicimaPrema zahtjevima upravitelja ceste i potrebama odgovarajućeg Sustava gospodarenja građevinamaIzvještaj o pregledu.Izvještaj o pregledu.


Tablica 5. Godišnji pregledi

A.4 GODIŠNJI PREGLEDI
KOLNIKGRAĐEVINA I OBJEKATASUSTAVA ZA ODVODNJU
Cilj pregledaOcjena stanja kolnika prema ključnim pokazateljima učinkovitosti

Prikupljanje informacija o općenitom vizualnom stanju građevine:

utvrditi postojanje oštećenja na građevini, dati preporuke za redovito i izvanredno održavanje, ili odrediti potrebu za daljnje istražne radove i sl.

Godišnji pregledi se provode bez korištenja specijalne opreme za pristup.

Provjera strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti sustava za odvodnju.

Procjena kapaciteta.

OsobljeVoditelj TJ/Voditelj pravca iz službe koja održava prometnicu uz prisutnost odgovarajuće kvalificiranog i iskusnog inženjera tehničke struke.Voditelj TJ/Voditelj pravca iz službe koja održava prometnicu uz prisutnost odgovarajuće kvalificiranog i iskusnog inženjera građevinarstva.Kvalificirano za pregled sustava za odvodnju.
Oprema

HD video kamera

Specijalna mjerna oprema za uzdužne (IRI) i poprečne (RD) ravnosti (laserski profilometar)

Fotoaparat,

dalekozor,

ljestve i stepenice

libela, laser metar

letva

Fotoaparat

Laser metar

Način pregleda

Mjerenje iz vozila koje vozi trakom brzinom koja minimalno remeti ostali promet

Prioritet se daje trakovima koji su najviše opterećeni ili gdje postoji zabrinutost zbog dotrajalosti.

Pregled se obavlja prema zahtjevima Sustava gospodarenja kolnicima i pripadajućim priručnicima, katalozima, postupcima, obrascima i uputama.

Vizualni pregled.

Pregled se obavlja prema zahtjevima Sustava gospodarenja za svaku vrstu građevina i pripadajućim priručnicima, katalozima, postupcima, obrascima i uputama.

Vizualni pregled zatvorenih kanala, laguna, separatora, biodiskova, septičkih i sabirnih jama, upojnih građevina i pješčanih filtera, preljeva – kišnih rasterećenja, propusta i taložnica, kuhinjskih mastolova i infiltracijskih jaraka.
Potrebna mjerenja

Uzdužna neravnost, IRI u m/km

Poprečna neravnost, RD u mm.

Format i učestalost mjerenja u skladu sa zahtjevima Sustava gospodarenja kolnicima.

U skladu sa zahtjevima Sustava gospodarenja.Nema.
Izvještaj

Sadržaj:

rezultati ispitivanja uzdužne i poprečne neravnosti kolnika

Glavna oštećenja, njihovu poziciju, veličinu i težinu te potrebu za popravcima. Nedvosmisleni zaključak o:

– Općem stanju kolnika

– Sigurnosti kolnika

– Provedbi redovitog održavanja kolnika i preporukama za daljnje održavanje kolnika kao npr. radovi na očuvaju stanja ili izvanredno održavanje

– Potrebi za popravcima i dodatnim pregledima

Podaci dani u izvještaju moraju biti kompatibilni sa zahtjevima odgovarajućeg sustava za gospodarenje kolnicima.

Sadržaj:

Opis pregledanih dijelova građevine

– Vrstu i opseg uočenih oštećenja sa detaljnim opisom lokacije te fotografijom svakog oštećenja

Izvještaj slijedi unaprijed zadani format u skladu s potrebama sustava za gospodarenje mostovima za svaku vrstu građevine. Izvještaj treba spomenuti potrebu za svim daljnjim aktivnostima.

Sadržaj:

– Rezultati pregleda sa fotografijama i preporukama za sljedeće radove.


Tablica 6. Glavni pregledi

A.5 GLAVNI PREGLEDI
KOLNIKAGRAĐEVINA I OBJEKATASUSTAVA ZA ODVODNJU
Cilj pregleda

Prikupljanje detaljnih informacija o stanju kolnika.

Utvrđivanje svih oštećenja na kolniku (položaj, uzrok, veličina, utjecaj).

Ocjena stanja kolnika s obzirom na prometnu sigurnost, nosivost i trajnost.

Davanje preporuka za redovito i izvanredno održavanje, eventualno ograničenje prometa i sl.

Prikupljanje detaljnih informacija o ukupnom stanju građevine i stanju svakog njenog pojedinačnog dijela.

Utvrđivanje svih oštećenja (položaj, uzrok, veličinu, utjecaj te mogući rizik koji proizlazi iz oštećenja),

Ocjena stanja svakog pojedinačnog elementa obzirom na prometnu sigurnost, nosivost i održivost,

Davanje preporuka za redovito i izvanredno održavanje, eventualno ograničenje opterećenja i slično.

Kako bi se svojstva strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodoneprpusnosti sustava za odvodnju, uključujući retencije i lagune.

Određivanje kvalitete otpadne vode iz postrojenja za obradu otpadne vode (separatori, biodiskovi i lagune) i potrebe za ispitivanjem.

OsobljeTim stručnih osoba tehničke struke koji imaju iskustva u organizaciji i provedbi glavnih pregleda kolnika (specijalizirane stručne organizacije)Tim građevinskih inženjera (ovlašteni građevinski inženjeri) s min. 5 godina iskustva u organizaciji i provedbi glavnih pregleda građevina – specijalizirane stručne organizacije.Tim stručnih osoba tehničke struke koji imaju specijalna iskustva u organizaciji i provedbi glavnih pregleda sustava za odvodnju (specijalizirane stručne organizacije)
Oprema

HD video kamera i fotoaparat,

Specijalna mjerna oprema za uzdužne i poprečne ravnosti (laserski profilometar), nosivost (FWD), makro tekstura (laser) i hvatljivost (npr. SCRIM)

Fotoaparati

Specijalizirana oprema za mjerenje (kartice za mjerenje širine pukotina, sklerometar, nivelir, oprema za geodetska mjerenja, itd.)

Specijalizirana oprema za pristup tako da se svi elementi građevine mogu dotaknuti rukom. Oprema za podvodni pristup.

Video kamerom,

CCTV kamerom

Oprema za ispitivanje vodonepropusnosti

Način pregleda

Vizualno.

Mjerenje iz vozila u pokretu;

Mjerenja u privremeno zatvorenim prometnim trakama. Pregled se obavlja prema zahtjevima Sustava gospodarenja kolnicima i pripadajućim priručnicima, katalozima, postupcima, obrascima i uputama.

Vizualno.

Sva oštećenja moraju se utvrditi i ocijeniti iz neposredne blizine (svaki element koji se pregledava mora se moći dotaknuti). Kod uronjenih dijelova mosta glavni pregled također uključuje i podvodne preglede temelja i korita rijeke uz temelje.

Pregled se obavlja prema zahtjevima Sustava gospodarenja za svaku vrstu građevina i pripadajućim priručnicima, katalozima, postupcima, obrascima i uputama.

Vizualno

Svi znakovi propuštanja ili začepljenja moraju se istražiti radi utvrđivanja izvora i utvrđivanja najprikladnije korektivne radnje.

Potrebna mjerenja

Uzdužna neravnost, IRI u m/km

Poprečna neravnost, RD u mm.

Makro tekstura (mm)

Mjerenje hvatljivosti kolnika. Tehnički mjerni parametar hvatljivosti je Sideways Friction Coefficient, SFC (60 km/h) ili Longitudinal Friction Coefficient, LFC (50 km/h), a mjerne jedinice nema.

Mjerenje nosivosti kolnika. Rezultati mjerenja nosivosti interpretiraju se preko Surface Curvature Index (SCI300), mjerna jedinica je μm ili Residual Life (RD), mjerne jedinice nema.

Format i učestalost mjerenja u skladu sa zahtjevima Sustava gospodarenja kolnicima.

Napomena:

Glavni pregled može obuhvaćati i nerazorna ispitivanja za utvrđivanje sastava i svojstava materijala kolničke konstrukcije (ako se pregledom utvrdi da je potrebno te nakon izrade »Programa istražnih radova« koji mora odobriti upravitelj ceste).

Mjerenja za utvrđivanje težine i stupnja svih oštećenja.

Format mjerenja u skladu sa zahtjevima Sustava gospodarenja mostovima

Mjerenja vodonepropusnosti.

Mjerenja kakvoće otpadne vode koja ulazi u vodotoke (prema potrebi).

Izvještaj

Opis pregledanih odsječaka kolnika, rezultati ispitivanja, vrstu i stupanj identificiranog oštećenja, veličinu područja zahvaćenog oštećenjem s detaljnim opisom mjesta i fotografijama pojedinih oštećenja, grafički prikaz lokacija provedbe eventualnih dodatnih ispitivanja.

Nedvosmisleni zaključak o:

• uočenim oštećenjima,

• ocjenom stanja pojedinačnih elemenata kolnika,

• ocjenom stanja kolnika u cjelini,

• ocjenom učinkovitosti dosadašnjeg održavanja kolnika,

• preporukama za daljnje održavanje kolnika,

• listom popravaka i sanacija,

• preporukom roka za poduzimanjem popravka,

• listom detaljnih istražnih radova,

• terminom sljedećeg pregleda.

Završno Izvješće mora biti potpisano i ovjereno od voditelja tima glavnog pregleda (ovlaštenog inženjera građevinarstva), te se Naručitelju prilaže u papirnatom obliku.

Izvještaj mora biti kompatibilan sa zahtjevima odgovarajućeg sustava za gospodarenje kolnicima.

Jasni zaključci o utvrđenim oštećenjima (vrsta, mjesto i opseg), procjena i analiza stanja pojedinog elementa građevine, procjena i analiza stanja građevine u cjelini, preporuke za daljnje održavanje građevine, neophodne popravke i sanacije i preporuke za popravke i sanacije, potreba detaljnih istražnih radova.

Izvještaj treba slijediti unaprijed definirani format kompatibilan s potrebama Sustava gospodarenja za svaku vrstu građevine. Izvještaj ističe potrebu za svim daljnjim aktivnostima.

Završni izvještaj mora potpisati i ovjeriti voditelj glavnog inspekcijskog tima (ovlašteni inženjer građevine), a klijentu se dostavlja u papirnatom i elektroničkom obliku.

Svi izvještaji moraju biti kompatibilni sa zahtjevima odgovarajućeg sustava gospodarenja.

Jasni zaključci o utvrđenim oštećenjima (vrsta, mjesto i opseg), procjena i analiza stanja pojedinog elementa sustava za odvodnju s preporukama za daljnje održavanje građevine i/ili potrebom za detaljnim istražnim radovima.


Tablica 7. Izvanredni pregledi

A.6 IZVANREDNI PREGLEDI
KOLNIKAGRAĐEVINA I OBJEKATASUSTAVA ZA
ODVODNJU
CESTOVNE
OPREME
INSTALACIJA
Cilj pregleda

Utvrđivanje stanja kolnika:

nakon izvanrednih događaja (elementarne nepogode, teže nezgode i oštećenja, eksplozija, slijeganja i klizišta),

pri kraju jamstvenog roka sanirane ceste,

na zahtjev inspekcije za ceste Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Utvrđivanje stanja građevina prema sljedećim smjernicama:

– po preporuci nakon glavnog pregleda ili ako se između dva glavna pregleda uoči neko veće oštećenje,

– nakon izvanrednih događaja (elementarne nepogode, teže nezgode i oštećenja, eksplozija, slijeganja i klizišta),

– pri određivanju sposobnosti ceste za preuzimanje prekomjernih ili izvanrednih opterećenja,

– na zahtjev inspekcije za ceste Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,

– ako iskustva iz ponašanja sličnih građevina ili građevina u sličnim uvjetima okoliša, ukažu na potrebu hitnog pregleda,

– nema podataka o građevini i svojstvima konstrukcije,

– uočava se značajna degradacija konstrukcije,

– potrebno je odrediti nosivost i procijeniti preostali uporabni vijek konstrukcije,

– prije isteka garancijskog roka po izgradnji ili rekonstrukciji,

– potrebno je potvrditi pretpostavke budućeg projekta i proračun za radove.

Provjera funkcionalnosti sustava za odvodnju nakon izvanrednih događaja ili na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.Provjera funkcioniranja prometne signalizacije i opreme nakon izvanrednih događaja ili na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Provjera elektroenergetskih objekata, instalacija, sustava, električnih i strojarskih uređaja i instalacija kako bi se utvrdilo njihovo stanje i pogonske sposobnosti nakon izvanrednih događaja.

Provode se nakon iznenadnih događaja kao što su prometne nesreće s oštećenjem opreme, vremenski uvjeti, atmosfersko pražnjenje, neispravnost u opremi, dugi prekidi napajanja itd.

OsobljeUpravitelj ceste imenuje povjerenstvo za provođenje usluga izvanrednog pregleda ceste.
OpremaUtvrđuje ju povjerenstvo prema prirodi izvanrednog pregleda.
Način pregledaUtvrđuje ga povjerenstvo prema prirodi izvanrednog pregleda.
Potrebna mjerenjaUtvrđuje ih povjerenstvo prema prirodi izvanrednog pregleda.
IzvještajPovjerenstvo sastavlja Izvješće u kojem se predlaže pokretanje određenih mjera. Izvješće se mora u dogovorenom roku dostaviti nadležnom Ministarstvu.

4. OPERATIVNO ODRŽAVANJE

Standardi za operativno održavanje strukturirani su u tabličnom formatu za osam kategorija održavanja, kako slijedi:

B.1 Kolnik

B.1.1 Čišćenje kolnika

B.1.2 Oštećenja asfaltnog kolnika

B.2 Bankine i zeleni pojas

B.2.1 Neasfaltirane berme, razdjelni pojas, neasfaltirana parkirališta i okretišta te zeleni pojas

B.3 Pokosi

B.3.1 Berme, bočni pokosi, pokosi nasipa, usjeci i zasjeci

B.4 Sustav za odvodnju

B.4.1 Čišćenje sustava za odvodnju

B.4.2 Manji popravci sustava za odvodnju

B.5 Cestovna oprema

B.5.1 Čišćenje i manji popravci prometnih znakova, odbojnih ograda, oznaka na kolniku, oznaka, oznaka retrorefleksije, zaštitnih ograda i ostalih uređaja

B.6 Košnja i održavanje zelenila

B.6.1 Košnja i sječa vegetacije

B.7 Građevine i objekti

B.7.1 Čišćenje mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih mostova, potpornih zidova, zaštitnih ograda i galerija

B.7.2 Manji popravci mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih mostova, potpornih zidova, zaštitnih ograda i galerija

B.8 Uređaji i oprema instalacija

B.8.1 Elektroenergetski objekti i postrojenja, rasvjeta, specijalistički elektrosustavi, električni i strojarski uređaj i instalacije

Standardi temeljeni na učinku za svaku skupinu aktivnosti održavanja prikazani su u tabličnom obliku u ovom odjeljku.

4.1 Definicije oštećenja

Svi dijelovi cestovne mreže mogu imati oštećenja koja u različitoj mjeri utječu na sigurnost funkcionalnost i održivost ceste. Operativno održavanje strukturirano je oko prepoznavanja i ispravljanja oštećenja koja uglavnom utječu na sigurnost i funkcionalnost.

Oštećenje:

– Predstavlja pogoršanje od normalnog stanja;

– Sprječava funkcioniranje cestovnog elementa na željeni način;

– Može ubrzati propadanje ostale imovine, ili

– Predstavlja opasnost ili smetnju.

Oštećenja se klasificiraju kao oštećenja tipa 1 ili tipa 2.

4.1.1 Oštećenja tipa 1

Oštećenja tipa 1 zahtijevaju brzu korektivnu radnju, jer predstavljaju neposredan rizik od:

– Ozljede korisnika ili osobe koja radi na cestovnoj mreži;

– Značajnog poremećaja u protoku prometa;

– Strukturno propadanje dijela mreže;

– Oštećenja imovine ili opreme treće strane;

– Štete za okoliš;

– Izloženosti pravnoj odgovornosti upravitelja ceste;

– Kvar cestovne imovine koja više ne može ispuniti svoju funkciju zaštite korisnika ceste ili osigurati sigurno korištenje cestovne mreže;

Neki od tipičnih primjera oštećenja tipa 1 su:

– Udarne rupe i ostala oštećenja na kolniku;

– Voda koja se zadržava na kolniku i voda koja se ispušta na i/ili teče preko ceste;

– Oštećene odbojne ograde;

– Smeće i izlivene tvari u prometnim ili zaustavnim trakovima;

– Oštećenja rubnjaka, bermi i kanala;

– Oštećeni rasvjetni stupovi i ostala cestovna oprema;

– Oštećeni, neispravni, izmješteni ili nestali prometni znakovi ili semafori;

– Prljavi ili na drugi način zakriveni prometni znakovi i semafori;

– Drveće, grmlje i živica koji predstavljaju opasnost za korisnike ceste;

– Oštećenja na cestovnim građevinama, npr. udarna oštećenja na gornjem ustroju, nosačima ili zaštitnim ogradama, oštećenja od poplave, olabavljene prijelazne naprave;

– Razlika u nivou na poprečnim ili uzdužnim spojevima na kolniku (veća od 20 mm);

– Olabavljene slivničke rešetke ili poklopci šahtova koji uzrokuju buku;

– Oštećene zaštitne ograde koje omogućuju pristup u cestovni pojas;

– Neispravna rasvjeta na cestama i znakovima;

– Nadzemne žice koje predstavljaju sigurnosnu opasnost za korisnika ceste i treću stranu;

– Zapunjene kanalice, začepljeni kanali i odvodnja;

– Odron koji je ili na cesti ili će vjerojatno doći na cestu;

– Odlomljeno kamenje ili stijene predstavljaju opasnost za korisnike ceste.

4.1.2 Oštećenja tipa 2

Oštećenja tipa 2 su sva ostala oštećenja u kojima nisu postignuti traženi standardi temeljeni na učinku, ali koja ne predstavljaju neposrednu prijetnju sigurnosti ili funkcionalnosti ceste.

4.2 Provjera i utvrđivanje oštećenja

Pružatelj usluge je u najmanju ruku odgovoran je za prepoznavanje oštećenja u intervalima ophodnje za određenu kategoriju ceste.

Međutim, oštećenja mogu prijaviti i drugi, npr.:

– ostali zaposlenici pružatelja usluge;

– zaposlenici upravitelja ceste;

– zaposlenici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;

– Treće strane, uključujući prometnu policiju i sudionike u prometu.

Nakon što je prijavljeno oštećenje, iz bilo kojeg izvora, pružatelj usluge provjerit će ga i potvrditi kao tip 1 ili tip 2 u roku koji ne prelazi 2 sata.

Vremensko razdoblje za uklanjanje opasnosti ili trajni popravak oštećenja tipa 1 i 2 započinje onog trenutka kada je oštećenje prvi put prijavljeno.

Izvještaji o oštećenjima, njihova provjera i sve poduzete korektivne radnje evidentiraju se u sustavu upravljanja održavanjem koji će uspostaviti pružatelj usluge.

Obrazloženje za identifikaciju, provjeru i ispravljanje oštećenja prikazano je grafički u nastavku:

4.3 Tip 1 – Smanjenje opasnosti

Nakon što su utvrđene, opasnosti treba ispraviti što je prije moguće. Ako to iz praktičnih razloga nije moguće, pružatelj usluga će poduzeti mjere za smanjenje opasnosti, primijeniti zaštitne mjere i izvijestiti o potrebi za daljnjim aktivnostima. Zaštitna mjera može biti prikazivanje obavijesti o opasnosti, ograđivanje oštećenja radi zaštite korisnika ceste.

Privremeni ili stalni popravak potrebno je izvršiti unutar vremena određenog u odjeljku Smanjenje opasnosti u tablicama Standarda temeljenih na učinku.

Razdoblje smanjenja opasnosti započinje od trenutka kada je pružatelj usluge provjerio ili od trenutka kada je pružatelj usluge utvrdio oštećenje ili opasnost koju je prijavila treća strana.

Ako se odluči izvršiti privremeni popravak, on se mora nadzirati u mjeri koja će pokazati da popravak daje tražene performanse sve dok se ne izvede stalni popravak u roku navedenom pod »Stalni popravak« u tablicama Standarda temeljenih na učinku.

Oštećenja tipa 2, prema definiciji, ne predstavljaju opasnost, tako da nemaju razdoblje smanjenja opasnosti.

4.4 Tip 1 – Trajni popravak

Ako je moguće, trajni popravak je potrebno izvršiti u trenutku provjere ili utvrđivanja oštećenja. Ako to nije moguće, maksimalno vrijeme za završetak trajnog popravka navedeno je u tablicama Standarda temeljenih na učinku. Razdoblje trajnog popravka započinje početkom razdoblja smanjenja opasnosti.

4.5 Tip 2 – Trajni popravak

Oštećenja tipa 2 su podijeljena na dvije kategorije:

– Tip 2.1 – Značajna

– Tip 2.2 – Manja oštećenja (odnosno ne mijenjaju karakteristike ili funkciju cestovnog elementa).

Oštećenja tipa 2.1 moraju se popraviti u roku koji je naveden u Razdoblju trajnog popravka navedenom u tablicama Standarda temeljenih na učinku, osim ako:

– Oštećenje treba biti popravljeno u sklopu planiranog održavanja (bilo u sklopu radova na očuvanju stanja ili izvanrednog održavanja), a kašnjenje popravka neće dovesti do dugoročnog oštećenja imovine,

– Popravak oštećenja odgovornost je javnog komunalnog poduzeća ili druge treće strane.

Oštećenja tipa 2.2 su manja te im se stanje vjerojatno neće pogoršati pa stoga ne zahtijevaju intervenciju ukoliko ih ne treba popraviti u sklopu planiranog održavanja ili sanacije.

Vremenska razdoblja za popravak oštećenja tipa 2 navedena su u odgovarajućim tablicama Standarda temeljenih na učinku i primjenjuju se od trenutka kad je oštećenje utvrđeno ili provjereno, bilo putem pregleda, ophodnji ili na drugi način koji je predložio pružatelj usluge ili u rezultatima nadzora/pregleda provedenih u okviru redovitih i glavnih pregleda.

B.1 ODRŽAVANJE KOLNIKA

B 1.1. Otpad, zapreke i zadržavanje vode     Osiguranje čiste i sigurne prometne površine, bez prepreka, prekomjernih nečistoća, vode koja stoji na kolniku ili opasnih tvari
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Otpad


– Prepreke– Opasne tvari


– Zaustavljena vozila


– Voda koja se zadržava na kolniku

– Otpad je svako strano tijelo i predmet uključujući nanos i blato, kamenje i stijene.

– Druge prepreke uključujući smeće, otpatke iz vozila, otpale grane, mrtve životinje i svako drugo strano tijelo koje utječe na sigurnost korisnika ceste.

– Opasne tvari uključuju izlijevanje goriva i kemikalija.


– Prisutnost napuštenih ili pokvarenih vozila na prometnici predstavlja opasnost za korisnike ceste.

– Prisutnost vode koja se zadržava na kolniku tijekom oborina.

– Vizualno, tijekom ophodnje, redovitih pregleda i/ili prijavom od trećih osoba. Određivanje prisutnosti finog otpada na kolniku.

– Vizualno tijekom ophodnje, redovitih pregleda, nakon nesreća te na temelju informacija od trećih osoba.


– Vizualno tijekom ophodnje, redovitih pregleda, nakon nesreća te na temelju informacija od trećih osoba.

– Vizualno tijekom ophodnje, nakon nesreća te na temelju informacija od trećih osoba.

– Mjeri se u mm na najdubljem dijelu.

Korektivne mjere/granice:

Otpad se može maknuti i ručno i mehaničkim putem ovisno o vrsti, veličini i mjestu predmeta. Nanos i sitne čestice sa asfaltiranih površina moraju se ukloniti pranjem ili metenjem. Veći otpad i smeće mora se ukloniti ručno.

Uklanjanje klizišta i odrona mora se ograničiti na 50 m3 iznad kojih se moraju smatrati hitnim radovima.

Opasne tvari prosute na kolnik moraju se tretirati prema potrebi osiguravajući njihovo upijanje i neutralizaciju prije uklanjanja kako bi se ograničilo zagađenje sustava odvodnje.

Zaustavljena i napuštena vozila moraju se maknuti na odobrene lokacije u koordinaciji s prometnom policijom. Moraju se poduzeti mjere koje će omogućiti stajaćoj vodi slobodno otjecanje u sustav odvodnje.

Nakupine sitnog nanosa na asfaltiranim površinama zaostale nakon zimske službe moraju se ukloniti unutar 4 tjedna nakon službenog završetka zimske sezone.

Potrebni standardi kvalitete:

Sav otpad, smeće i prepreke se moraju ukloniti i deponirati na lokacije odobrene od strane upravitelja ceste.

Asfaltirane površine moraju biti čiste, bez zadržavanja vode na kolniku s obnovljenom hvatljivosti i jasno vidljivim oznakama.B.1.1. Otpad, zapreke i zadržavanje vode
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Prisutnost otpadaB.1.1.1Prometni trakovi, rubni trakovi, raskrižja, zaustavni trakovi

Površina kolnika prekrivena

otpadom

Da/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak>100g/m² – 28 dana
B.1.1.2Parkirališta

Površina kolnika prekrivena

otpadom

Da/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak>150g/m² – 28 dana
Prisutnost prepreka ili opasnih tvariB.1.1.3Prometni trakovi, rubni trakovi, raskrižja, zaustavni trakoviBilo koja prepreka ili opasna tvarDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti2 h
Tip 1 – Trajni popravak24 h
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
B.1.1.4ParkiralištaBilo koja prepreka ili opasna tvarDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti4 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
Zaustavljena vozilaB.1.1.5Bilo gdje na kolnikuPrisutnost zaustavljenih vozilaDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti2 h
Tip 1 – Trajni popravak12 h
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
Zaustavljena vozilaB.1.1.6ParkiralištaPrisutnost zaustavljenih vozilaDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti4 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
Voda koja se zadržava na kolnikuB.1.1.7Bilo gdje na kolnikuPrisutnost vodeDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak14 dana
Tip 2 – Trajni popravak>10 mm – 3 mjeseca

B.1.2. Manji popravci asfaltnog kolnika: Na prometnim površinama ne smije biti udarnih rupa. Popravci trebaju biti cjeloviti i uklopiti se s okolnom površinom. Bez oštećenja na rubovima.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Udarne rupe

– Kvaliteta zakrpa

– Oštećenja ruba kolnika

– Udarne rupe se definiraju u smislu promjera kruga koji ima istu površinu kao i rupa. Dubina rupe je najdublja točka izmjerena od površine ceste;

– Širina reški između zakrpa i okolne površine ceste;

– Razlika u visini s okolnom površinom ceste;

– Gubitak ruba kolnika u mm.

– Vizualni pregled.

– Metar i letva.

– Metar i letva.

– Vizualni pregled.

– Metar i letva.

Korektivne mjere/granice:

Udarne rupe: Hitni popravak rupe je dozvoljen s odobrenim materijalom, ako trajni popravak nije izvediv u vremenu reakcije, ali se trajni popravak mora provesti u roku od mjesec dana od hitnog popravka u ljetnom razdoblju ili, u zimskom razdoblju, najkasnije mjesec dana nakon isteka istog zimskog razdoblja.

Zakrpe: Uklanjaju se neodgovarajuće zakrpe i zamjenjuju novim zakrpama u asfalt betonu. Rupe promjera > 30 cm treba izrezati u pravokutni oblik, ukloniti sav loš materijal, očistiti rupu i osušiti komprimiranim zrakom, premazati bitumenskom emulzijom prije polaganja i zbijanja zamjenskog asfalta.

Oštećenje ruba kolnika: Popravci za vraćanje ruba kolnika do projektirane razine i nivoa moraju se izraditi od istog materijala kao i kolnik.

Potrebni standardi kvalitete:

– Zakrpe:

– Zakrpe moraju biti u nivou sa ostatkom prometne površine unutar granica tolerancije;

– Trajni popravci > 0.1 m² moraju biti pravokutni i paralelni sa središnjom linijom ceste;

– Materijal zakrpa mora biti iste ili bolje kvalitete od okolnog materijala kolnika.

– Reške s okolnim kolnikom se moraju zabrtviti bez vidljivih spojeva ili pukotina.

– Površinu gdje se vrše radovi treba očistiti i otpadni materijal zbrinuti na odobrene lokacije.

– Popravci ruba kolnika:

– Oštećene površine se moraju izrezati u pravokutni oblik, paralelan sa središnjom linijom kolnika. U minimalnoj debljini 50 mm, pripremljen i izveden kao zakrpa. Konačni popravak ne smije ići šire od okolnog kolnika i ne smije utjecati na odvodnju. Ako se uklone ili oštete rubne crte, moraju se sanirati u granicama danima u dijelu A5 ovog standarda.

Napomena: Svi popravci betonskih kolnika moraju se provoditi unutar izvanrednog održavanja.B.1.2. Manji popravci asfaltnog kolnika
Standardi za asfaltni kolnik u dobrom do prihvatljivom stanju
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Udarne rupeB.1.2.1Bilo gdje na kolnikuPrisutnost udarnih rupaDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak

Udarne rupe promjera > 80 mm

– 3 mjeseca

B.1.2.2ParkiralištaPrisutnost udarnih rupaDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti2 dana
Tip 1 – Trajni popravak2 mjeseca
Tip 2 – Trajni popravak

Udarne rupe promjera > 80 mm

– 6 mjeseci

Zakrpe/popravciB.1.2.3Bilo gdje na kolnikuRazlika u nivoummSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak> 15 mm – 3 mjeseca
B.1.2.4ParkiralištaRazlika u nivoummSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak> 20 mm – 6 mjeseca
B.1.2.5Svi popravciPukotine i reškeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseca
Oštećenje ruba kolnikaB.1.2.6Cijela autocestaGubitak ruba kolnikammFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci

B.2 ODRŽAVANJE BANKINA I ZELENOG POJASA

B.2.1 Bankine, razdjelni pojas, zeleni pojas i odmorišta: Da budu bez nečistoća i prepreka te drugih oštećenja koji mogu ograničiti funkcioniranje ili predstavljati rizik za korisnike ceste i radnike na održavanju.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Deformacije


– Stepenasti rub


– Poprečni nagib

– Otpad i prepreke– Uklanjanje smeća


– Zaustavljena vozila

– Udubljenja na bankinama, u razdjelnom i zelenom pojasu, u kojima se može zadržavati voda;

– Razlika u razini s kolnikom koja ograničava odvodnju ili predstavlja rizik za korisnika ceste;

– Nedovoljan ili prekomjeran nagib bankine ili razdjelnog pojasa;.

– Otpad uključuje kamenje i stijene, otpad, smeće iz vozila, otpale grane, mrtve životinje i svako drugo strano tijelo koje može predstavljati rizik za korisnike ceste ili mehanizaciju za održavanje.

– Kante za otpad na parkiralištima i odmorištima se moraju redovito prazniti uz uklanjanje viška smeća.

– Prisutnost napuštenih ili pokvarenih vozila.

– Metar i letva 3 m


– Metar i letva 1,5 m


– Metar, letva 1,5 m te libela

– Vizualno, iz ophodnje, redovnih pregleda i/ili na temelju informacija od treće strane.

– Vizualno iz pregleda


– Vizualno iz pregleda, nakon nesreća te na temelju informacija od treće strane.

Korektivne mjere/granice:

Deformacije: Popravak uključuje čišćenje udubljenja od stranog materijala, zarezivanje oštećene površine, zapunjavanje materijalom jednake kvalitete kao u okolnom području, zalijevanjem i zbijanjem na zahtijevanu zbijenost. Popravci koji zahtijevaju više od 10 m3 materijala po km moraju se izvesti kao radovi na očuvanju stanja.

Stepenasti rub: Razlika u razini s kolnikom se mora ispraviti ili ručno ili strojno. Popravci koji zahtijevaju više od 10 m3 materijala po km moraju se izvesti kao radovi na očuvanju stanja. Materijali se moraju zbija do zahtijevane zbijenosti.

Poprečni pad: Neodgovarajući poprečni pad se mora ispraviti ili ručno ili strojno. Ako se zahtijeva zapunjavanje novim materijalom, popravci se moraju ograničiti do 10 m3 novog materijala po km. Inače se moraju se izvesti kao radovi na očuvanju stanja. Materijali se moraju zbijati do zahtijevane zbijenosti.

Otpad i prepreke: Otpad i prepreke se moraju maknuti sa područja na lokacije odobrene od strane upravitelja ceste.

Zaustavljena i napuštena vozila: moraju se maknuti na odobrene lokacije u koordinaciji s prometnom policijom.

Potrebni standardi kvalitete:

– Ispravljanje stepenastog ruba, deformacija i poprečnog pada mora rezultirati razinom bankine na razini ruba kolnika sa poprečnim padom > 4%.

– Materijali koji odgovaraju specifikacijama, zbijeni na potrebnu zbijenost.

– Svo smeće i sve prepreke moraju se ukloniti u odložiti na lokacije odobrene od strane upravitelja ceste.B.2.1 Manji popravci bankina, razdjelnog pojasa, zelenog pojasa i odmorišta
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
DeformacijaB.2.1.1Bankine i razdjelni pojasPrisutnost udubljenja koje rezultira zadržavanjem vodeDa/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak> 100 mm – 6 mjeseci
Stepenasti rubB.2.1.2Bankine i razdjelni pojasRazlika u razini s kolnikom koja ograničava odvodnju ili predstavlja rizik za korisnika cesteDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak> 40 mm – 6 mjeseci
Poprečni nagibB.2.1.3Bankine i razdjelni pojasNeodgovarajući ili prekomjeran poprečni nagibDa/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
OtpadB.2.1.4

Bankine,

razdjelni pojas i zeleni pojas

Prisutnost otpadaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak> 0,1 m3 – 28 dana
SmećeB.2.1.5Kante za smećePune kante za smećeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
Zaustavljena vozilaB.2.1.6Cijeli zeleni pojasPrisutnost zaustavljenih ili napuštenih vozilaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti2 h
Tip 1 – Trajni popravak48 h
Tip 2 – Trajni popravak7 dana

B.3 ODRŽAVANJE POKOSA

B.3.1 Berme, bočni pokosi, pokosi nasipa, pokosi zasjeka i pokosi usjeka
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Kamenje i klizišta

– Nevezani materijal


– Erozija

– Zaštita pokosa

– Zaštitne mreže

– Volumen u m3 materijala klizišta i kamenja

– Volumen materijala u m3 pokosa za koji postoji rizik pada na prometnicu ili zemljišni pojas

– Dubina erozije u mm uslijed nekontroliranog toka vode.

– Površina oštećena nesrećom, erozijom ili vandalizmom.

– Cjelovitost i stabilnost mreža. Uklanjanje otpada koji se nakuplja iza mreža.

– Vizualno

– Vizualno i metrom


– Vizualno i metrom

– Vizualno i metrom

– Vizualno i metrom

Korektivne mjere/granice:

– Kamenje i klizišta: Intervencija će biti ograničena na manje događaje gdje volumen otpada ne prelazi 5 m3 po pojavi. Materijal se uklanja na mjesta koja odobri upravitelj ceste

– Nevezani materijal: Korektivne mjere treba odrediti nakon procjene rizika na lokacijama razmaknutim 25 m. Korektivne mjere pod operativnim održavanjem ograničene su na uklanjanje rastresitog materijala do 5 m3 koji je dostupan sa stroja koji stoji na zelenom pojasu.

– Erozija: Oštećenja se popravljaju nakon istrage uzroka erozije. Popravci pod operativnim održavanjem ograničeni su na zapunjavanje erodirane površine zamjenskim materijalom do 5 m3 na lokacijama razmaknutim 25 m.

– Zaštita pokosa: Korektivne mjere obuhvaćaju manje popravke kamene ili betonske zaštite pokosa do 5 m² na lokacijama razmaknutim 25 m.

– Zaštitne mreže: Korektivne mjere moraju biti ograničene na manje popravke mreže koja je dostupna sa stroja koji stoji na zelenom pojasu i uklanjanje zarobljenih stijena i otpada.

Potrebni standardi kvalitete:

– Otpad i nevezani materijal ukloniti na lokacije odobrene od strane upravitelja ceste.

– Erodirane površine zapuniti odobrenim materijalom i obnoviti pokrov vegetacijom.

– Popravak zaštite pokosa mora biti u skladu sa izvedenim stanjem.

– Vraćanje funkcije zaštitnih mreža gdje su dostupne.B.3.1 Manji popravci bermi, bočnih pokosa, pokosa nasipa, pokosa zasjeka i pokosa usjeka
Mjera održavanjaŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Kamenje i klizištaB.3.1.1Berme, bočni pokosi i pokosi usjekaPrisutnost kamenja i klizištaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseci
ErozijaB.3.1.2Berme i svi usjeciPrisutnost erozijeDa/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak> 100 mm dubine – 3 mjeseca
Nevezani materijalB.3.1.3Pokosi usjeka i zasjekaPrisutnost nevezanog materijalaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak≤ 5 m3 dostupno sa zelenog pojasa – 3 mjeseca
Zadržani materijalB.3.1.4Zaštitne mrežePrisutnost zadržanog materijalaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
Oštećenja zaštitne mrežeB.3.1.5Zaštitne mrežeOštećena mreža dostupna sa zelenog pojasaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
Oštećenja zaštite pokosaB.3.1.6Kamena i betonska zaštitaPrisutnost oštećenih područja do 5 m² po lokaciji.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca

B.4 ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA ODVODNJU

B.4.1 Čišćenje sustava za odvodnju     Sustav za odvodnju trebaju učinkovito funkcionirati, uklanjajući vodu s prometnih površina i slojeva kolnika i ispuštanje bez uzrokovanja poplava ili zagađenja.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Otpad i vegetacija


– Prepreke


– Kvaliteta vode


– Naslage i mulj

– Propuštanje

– Prisutnost stranog materijala koji sprječava ispravno funkcioniranje sustava za odvodnju. Prisutnost vegetacije u sustavu za odvodnju.

– Bilo kakva prepreka koja sprječava ispravno funkcioniranje sustava za odvodnju (uključujući snijeg i led).

– Neadekvatna kvaliteta vode u ispustima iz uređaja za obradu vode i retencije u vodotoke.

– Prekomjerne razine naslaga u uređajima za obradu i zadržavanje vode.

– Nekontrolirano propuštanje ili ispuštanje iz uređaja za zadržavanje i pročišćavanje.

– Vizualno i metrom


– Vizualno


– Ispitivanje kvalitete vode od strane ovlaštenih tijela.

– Mjerenje dubine mulja

– Vizualno

Korektivne mjere/granice:

– Otpad: Metoda koja se koristi za uklanjanje otpada ovisi o dostupnosti i količini otpada koje treba ukloniti. Specijalizirana komunalna oprema, kao što je usisni ili visokotlačni mlaz, mora se koristiti tamo gdje je pristup ograničen. Ostali otpad treba ukloniti pranjem, puhanjem, čišćenjem, bagerima ili ručno.

– Vegetacija: Izraslu vegetaciju u otvorenim jarcima i kanalima treba ukloniti košnjom / rezanjem strojno ili ručno.

– Prepreke: Metoda koja se koristi ovisi o vrsti, veličini i mjestu prepreke. Specijalizirana oprema se mora koristiti kad god je pristup ograničen kako bi se ograničili rizici po zdravlje i sigurnost radnika.

– Naslage i mulj: Uklanjaju se iz tankova koristeći specijaliziranu komunalnu opremu.

– Kvaliteta vode: Korektivne mjere moraju se odrediti nakon utvrđivanja uzroka neusklađenosti sa standardima kvalitete. U slučaju uređaja za pročišćavanje vode, dobavljač ili pružatelj usluga treba predložiti odgovarajuće korektive mjere.

Potrebni standardi kvalitete:

– Mora se ukloniti sav otpad i prepreke, na lokacije koje je odobrio upravitelj ceste.

– Naslage i mulj iz uređaja za obradu i zadržavanje vode mora se odložiti u ovlaštenim postrojenjima.

– Nakon uklanjanja mulja potrebno je obnoviti vegetaciju za obradu vode u retencijama ili lagunama.

Dijelovi sustava za odvodnju mogu biti stanište za divlje životinje. Održavanje objekata za odvodnju mora voditi računa o ekološkim zahtjevima.


B.4.1 Čišćenje sustava za odvodnju
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Prepreke/začepljenjeB.4.1.1Jarci, slivnici rigoli i kanaliPrisutnost svake prepreke koja sprječava funkcijuDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseci
B.4.1.2Slivnici

Prisutnost svake prepreke koja

sprječava funkciju

Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
B.4.1.3Revizijska oknaPrisutnost svake prepreke koja sprječava funkcijuDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
B.4.1.4

Zatvoreni

sustav odvodnje

Prisutnost svake prepreke koja

sprječava funkciju

Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
B.4.1.5Filteri odvodnjePrisutnost naslaga i mulja na površini koja sprječava funkciju.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
Kvaliteta vode koja se ispuštaB.4.1.6Separatori ulja i mastiUsklađenost sa standardima kvalitete vodeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
B.4.1.7Septičke jameUsklađenost sa standardima kvalitete vodeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
B.4.1.8Biodisk instalacije za obradu vodeUsklađenost sa standardima kvalitete vodeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
B.4.1.9Retencije i laguneUsklađenost sa standardima kvalitete vodeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
Kapacitet separatoraB.4.1.10Separatori ulja i mastiKapacitet smanjen ispod preporuke dobavljača.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
Kapacitet pohraneB.4.1.11Septičke jameKapacitet smanjen ispod operativnih granicaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
B.4.1.12Retencije i laguneKapacitet smanjen ispod operativnih granicaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci

B.4.2 Manji popravci sustava za odvodnju
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Funkcioniranje:

Jaraka i kanala


Rigola i slivnika

Ispusta propusta

Poklopaca revizijskih okana

Rešetki za zaustavljanje otpada

Laguna

Separatora ulja i masti

Biodisk instalacije za obradu vode


– Oštećenje ili manje propadanje sustava za odvodnju koji ugrožavaju njihovu ispravnu funkciju.

– Oštećenje ili manje propadanje rigola i slivnika koje rezultira gubitkom funkcije.

– Manje propadanje ili oštećenje ispusta propusta.

– Poklopci koji su oštećeni ili se pomiču

– Oštećene rešetke.

– Nekontrolirano istjecanje iz retencija i laguna.

– Istjecanje i/ili neodgovarajuća kakvoća otpadnih voda

– Istjecanje i/ili neodgovarajuća kakvoća otpadnih voda


– Vizualno, metrom i mjernim instrumentima

– Vizualno i metrom.

– Vizualno.

– Vizualno.

– Vizualno.

– Vizualno, ispitivanje kvalitete vode

– Vizualno, ispitivanje kvalitete vode

– Vizualno, ispitivanje kvalitete vode

Korektivne mjere/granice:

– Reprofiliranje neobloženih jaraka i kanala vrši se ili strojno ili ručno. Količina iskopa je ograničena na 10 m3 na 100 m jarka. Dodatni radovi se moraju provesti u sklopu radova na očuvanju stanja.

– Pukotine i rupe u oblozi kanala se moraju ispuniti odobrenim materijalima. Zamjena obloge se mora ograničiti na ukupnu dužinu od 10 m po lokaciji. Dodatni popravci se moraju provesti u sklopu radova na očuvanju stanja.

– Oštećeni rigoli, slivnici i rubnjaci se moraju ukloniti i zamijeniti na potezima ukupne dužine od 30 m po lokaciji. Popravci iznad te granice moraju se provesti u sklopu radova na očuvanju stanja.

– Popravci ispusta propusta uključuju radove sanacije koji popravljaju oštećenja uzrokovana erozijom te manje popravke u ziđu i betonu kao što je zapunjavanje pukotina.

– Oštećeni poklopci i okviri moraju se zamijeniti ili prilagoditi da im se spriječi pomak.

– Potrgane rešetke za zaustavljanje otpada moraju se zamijeniti drugima koje je odobrio upravitelj ceste.

– Poduzet će se mjere za zaustavljanje istjecanja (ili uzroka istjecanja vode neodgovarajuće kakvoće) iz laguna, separatora ili biodisk instalacija. Bilo koji veći popravak treba obaviti u sklopu izvanrednog održavanja.

Potrebni standardi kvalitete:

Poprečni i uzdužni presjek neobloženih jaraka se mora vratiti u projektirano stanje tako da dubina vode koja se zadržava u njemu ne bude viša od 100 mm.

Rigoli, rubnjaci i slivnici se moraju popraviti da odgovaraju projektiranom stanju. Popravak vrše dobavljači koje je odobrio upravitelj ceste. Poklopci šahtova moraju se zamijeniti drugima od dobavljača koje je odobrio upravitelj ceste.

Popravci obloženih kanala moraju odgovarati najmanje projektiranom stanju.

Istjecanje i pitanja kakvoće vode moraju se ispraviti koliko je to moguće.B.4.2 Manji popravci sustava za odvodnju
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
KapacitetB.4.2.1Neobloženi jarci i kanaliKapacitet smanjen uslijed oštećenja/gubitka poprečnog presjeka.Da/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
CjelovitostB.4.2.2

Obloženi

kanali

Funkcija ugrožena pucanjem i ljuštenjem

materijala obloge.

Da/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.4.2.3Rigoli i slivniciBilo koje oštećenje koje ugrožava funkcijuDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.4.2.4Ispusti propustaErozija i pucanjeDa/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.4.2.5Poklopci šahovaKlimavi ili poklopci koji se ljuljajuDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.4.2.6Rešetke za zaustavljanje otpadaBilo koje oštećenje koje ugrožava funkcijuDa/NeFunkcionalnostLJTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Istjecanje ili neodgovarajuća kakvoća vodeB.4.2.7LaguneIstjecanje u vodene tokoveDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.4.2.8Separatori ulja i mastiIstjecanje ili neodgovarajuća kakvoća vodeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.4.2.9Biodisk instalacije za obradu vodeIstjecanje ili neodgovarajuća kakvoća vodeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci

B.5 ODRŽAVANJE CESTOVNE OPREME

B.5.1 Čišćenje i manji popravci prometnih znakova, semafora, odbojnih ograda, oznaka na kolniku, smjerokaznih stupića, reflektirajućih oznaka, zaštitnih ograda i drugih uređaja Oznake na cestama, prometni znakovi i reflektirajuće oznake moraju biti sigurni, jasno vidljivi i čisti. Odbojne ograde, zaštitne ograde i drugi uređaji moraju djelovati u skladu s projektiranim i planiranim performansama.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Funkcija:

– Prometni znakovi


– Odbojne ograde– Oznake na kolniku

– Kilometarski stupići

– Reflektirajuće oznake

– Oprema protiv zasljepljivanja

– Zaštitne ograde

– Smjerokazni stupići


– Prljave reflektirajuće površine, znakovi izvan položaja. Oštećeni ili nestali znakovi i stupovi. Korozija stupova. Nesigurna ili labava pričvršćenja.

– Oštećenje, nedostaju vertikalni stupići ili plašt ograde. Nestabilni stupovi, plaštevi i pričvršćenja. Raspucavanje betona, ljuštenje ili korozija armature. Slomljeni, deformirani ili ispucani sastavni dijelovi.

– Prljave, oštećene ili nedostaju oznake na mjestima nesreća ili popravka;

– Prljave reflektirajuće površine izvan vertikale, bez ili sa oštećenim oznakama.

– Prljave, oštećene ili reflektirajuće oznake koje nedostaju.

– Oprema nedostaje ili je oštećena.

– Oštećena, neravna i nefunkcionalna ograda.

– Prljavi, oštećeni ili nedostaju.


– Uređaj za mjerenje retrorefleksije, vizualno, metrom i libelom

– Vizualno, metrom, libelom, moment-ključem


– Vizualno, metrom

– Vizualno, metrom, libelom

– Vizualno

– Vizualno, metrom, libelom

– Vizualno, metrom, libelom

– Vizualno, metrom, libelom

Korektivne mjere/granice:

– Ravnanje stupova ručno ili strojno. Zamjena stupova i znakova koji nedostaju ili su neispravni. Uklanjanje starih i izgradnja novih temelja. Zamjena pričvršćenja. Zamjena ukradenih znakova.

– Premazivanje korodiranih znakova odobrenim premazom.

– Ispravljanje ili zamjena oštećene odbojne ograde i stupova. Zamjena oštećenih dijelova odbojne ograde odobrenim elementima. Zamjena korodiranih, oštećenih ili nedostajućih pričvršćenja. Zatezanje labavih pričvršćenja i ponovno zatezanje prema preporukama proizvođača. Ispravljanje visine odbojne ograde. Prije klasificiranja vrste oštećenja treba provesti procjenu rizika, procijeniti utjecaj zatvaranja traka i rizik za radnike na održavanju prilikom izvođenja radova sanacije;

– Zamjena oznaka na cesti koje nedostaju ili su oštećene;

– Čišćenje i zamjena reflektirajućih oznaka (svih sigurnosnih oznaka, kilometarskih oznaka, oznaka propusta, mostova i ostalih oznaka);

– Čišćenje i zamjena reflektirajućih oznaka koje nedostaju ili su oštećene;

– Čišćenje i zamjena oznaka na cesti koje nedostaju ili su oštećene;

– Prilagođavanje ili zamjena opreme protiv zasljepljivanja.


B.5.1 Čišćenje i manji popravci prometnih znakova, semafora, odbojnih ograda, oznaka na kolniku, smjerokaznih stupića, reflektirajućih oznaka, zaštitnih ograda i drugih uređaja Oznake na cestama, prometni znakovi i reflektirajuće oznake moraju biti sigurni, jasno vidljivi i čisti. Odbojne ograde, zaštitne ograde i drugi uređaji moraju djelovati u skladu s projektiranim i planiranim performansama.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja
Potrebni standardi kvalitete:

– Znakovi moraju biti čisti, vertikalni (odstupanje <3%) i orijentirani da budu vidljivi korisnicima prometnice. Stupovi moraju biti ispravno spojeni sa temeljima.

– Metalna odbojna ograda se mora izravnati i dovesti u razinu sa određenim odstupanjima. Svi pričvrsni vijci moraju biti na mjestu i pravilo pritegnuti a plašt ograde pričvršćen prema preporukama proizvođača.

– Sve oznake, stupovi i reflektirajuće oznake moraju biti ispravno očišćeni, pričvršćeni, prilagođeni ili zamijenjeni u skladu sa specifikacijama konstrukcije.

– Oznake na saniranom ili zamijenjenom kolniku moraju biti u skladu sa specifikacijama konstrukcije.

– Zaštitne ograde se popravljaju ili mijenjaju tako da odgovaraju standardu postojeće ograde.


B.5.1 Čišćenje i manji popravci prometnih znakova, semafora, odbojnih ograda, oznaka na kolniku, kilometarskih stupića, reflektirajućih oznaka, zaštitnih ograda i drugih uređaja
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Cjelovitost svih elemenataB.5.1.1Znakovi izričitih naredbi, opasnosti i obavijestiZnakovi netaknuti, čisti, jasno vidljivi, bez ikakvih strukturnih ili električnih oštećenjaDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak24 h
Tip 2 – Trajni popravak7 dana
B.5.1.2Sve odbojne ogradeOdbojne ograde ne sadrže oštećenja koji bi im onemogućili učinkovito funkcioniranjeDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.5.1.3Sve oznake na cestiOznake na cestama moraju biti prisutne, netaknute i jasno vidljiveDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.5.1.4Oprema protiv zasljepljivanjaUređaji trebaju biti netaknuti, pravilno postavljeni i pravilno pričvršćeni za nosačeDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.5.1.5Reflektirajuće oznake na odbojnim ogradama i građevinamaReflektirajuće oznake trebaju biti netaknuti, pravilno postavljeni i jasno vidljiviDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.5.1.6Svi smjerokazni stupićiSvi smjerokazni stupići pravilno postavljeni i jasno vidljiviDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.5.1.7Zaštitne ogradeZaštitne ograde moraju biti netaknute, pravilno postavljene i sposobne pravilno funkcioniratiDa/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca


B.6 KOŠNJA I ODRŽAVANJE ZELENILA

B.6.1 Košnja i sječa vegetacije Mora se provoditi uz poštovanje zaštite prirode, promoviranja biološke raznolikosti, integracije s okolnim krajolikom uz ograničavanje opasnosti od požara.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Visina vegetacije– Ulazak u zonu bez vegetacije

– Stabilnost drveća i grana


– Njega zasađenih površina

– Vegetacija koja ometa vidno polje, ograničava pristup radnicima na održavanju cesta ili predstavlja opasnost od požara, vegetacija koja ometa vidljivost znakova, oznaka, reflektirajućih oznaka i ostale sigurnosne opreme;

– Vegetacija koja strši u zaštitnu zonu ili ometa radnje održavanja;

– Drveće u opasnosti da padne u zonu bez vegetacije što predstavlja rizik za korisnike ceste.

– Njega biljaka, grmlja i druge vegetacije u uređenim zonama.

– Vizualno i metrom. Vegetacija sa promjerom stabljike > 10 mm se definira kao grm.

– Vizualno i metrom.

– Vizualno.


– Vizualno.

Korektivne mjere/granice:

– Kad god je to moguće, košnju i rezanje treba obaviti strojno kako bi se osiguralo da se pokošeni dijelovi smanje na malu veličinu.

– Grmlje se obrezuje ručno. Podrezivanje se obavlja strojem

– Obrezivanje stabala i uklanjanje grana mora se obavljati specijalnom opremom, vodeći računa o zdravlju i sigurnosti radnika i upravljanju prometom.

– Uklanjanje stabala obavlja se samo nakon odobrenja upravitelja ceste.

Potrebni standardi kvalitete:

– Prednost se daje rezanju trave duž bankina (u traci širine 1 m) i u cijeloj širini razdjelnog pojasa. Jednom godišnje treba provesti košnju u širini 0,5 m izvan zaštitne ograde;

– Visina vegetacije ne smije prelaziti donji rub odbojne ograde ili visinu reflektora na smjerokaznim stupićima. Konkretno, visina vegetacije ne smije prelaziti: 40 cm na zelenom pojasu na čvorovima; 25 cm na zelenom pojasu parkirališta i odmorišta; 75 cm na svim ostalim zelenim površinama.

– Visina vegetacije nakon košnje ne smije biti manja od 50 mm.

– Pokošena trava <10 mm mora se ili ukloniti ili ravnomjerno rasporediti po pokošenim površinama. Ostalu pokošenu vegetaciju treba ukloniti i zbrinuti na odobrena mjesta.

– Na kolniku ne smije biti nikakve pokošene vegetacije/obrezanih grana.

– Sva košnja i održavanje zelenila treba zakazati prema godišnjem planu održavanja zelenila uzimajući u obzir vegetacijsku sezonu.

Zelenim površinama treba se upravljati tako da zaštite floru i faunu, poštujući biološku raznolikost kao i postizanje estetski ugodnog i sigurnog dojma za korisnike ceste. Zahtjevi u pogledu sigurnosti korisnika ceste su očuvanje preglednosti, vidljivosti znakova, signala, oznaka i opreme na cesti. Održavanje košnje i zelenila mora se provoditi na način koji je ekološki osjetljiv.


B.6.1 Košnja i sječa vegetacije
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Sva vegetacijaB.6.1.1Bankine, razdjelni pojas, zeleni pojas, parkirališta i odmorištaVegetacija koja ometa vidno polje vozača, zaklanja cestovnu opremu, ulazi u zaštitnu zonu, prelazi maksimalnu dopuštenu visinu ili ograničava radnje održavanja.Da/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
StablaB.6.1.2Drveće ili granje u opasnosti da padne,što predstavlja rizik za korisnike ceste i radnike na održavanju.Da/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
SjetvaB.6.1.3Uništavanje zasađenih površina zbog nepoštivanja plana održavanja zelenila.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnostiN/P
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca


B.7 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA

B.7.1 Čišćenje građevina i objekata: mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih mostova, potpornih zidova, burobrana i zidova za zaštitu od buke, galerija, objekata za održavanje i naplatnih postaja. Sve građevine i objekti trebaju biti sigurne, čiste te ispravno funkcionirati.
Mjere održavanjaOpisNačin
ocjenjivanja
– Čistoća i funkcionalnost sustava za odvodnju – Sustav za odvodnju na svim građevinama mora biti bez zapreka i mora ispravno funkcionirati. – Vizualno
– Čistoća prijelaznih naprava – Prijelazne naprave moraju biti bez onečišćenja koje može ograničiti funkcioniranje ili dovesti do oštećenja. – Vizualno
– Čistoća ležajeva i ležajnih klupčica – Ležajevi i ležajne klupčice moraju biti bez onečišćenja koje bi moglo ograničiti odvodnju i ometati pristup. – Vizualno
– Otpad oko stupova i upornjaka – Oko stupova i upornjaka mostova ne smije biti nakupljenog otpada kao što su naplavine drveća i granje. – Vizualno
– Čistoća pješačkih i pristupnih staza – Pješačke i pristupne staze moraju biti bez onečišćenja i ikakvih prepreka. Na nadvožnjacima ne smije biti odvojenih rubnjaka, dijelova kolnika, vijaka, matica niti drugog otpada koji bi mogao pasti na kolnik autoceste ispod. – Vizualno
– Otpad na portalima tunela – Portali tunela moraju biti bez otpada koji bi mogao pasti na kolnik autoceste. – Vizualno
– Čistoća obojene obloge tunela – Obojena obloga tunela mora se redovito prati kako bi se očuvala refleksija i uklonile naslage koje su korozivne, opasne i zapaljive. – Vizualno
– Čistoća prometnih trakova – Površina kolnika se mora prati kako bi se uklonio otpad od guma i druge naslage, a pranje kolnika se mora koordinirati s ostalim aktivnostima pranja. – Vizualno
– Čistoća burobrana i zidova za zaštitu od buke – Burobrani i zidovi za zaštitu od buke izgrađene od kompozitnih materijala moraju se redovito čistiti. – Vizualno
– Čistoća objekata za održavanje i naplatnih postaja – Svi se objekti moraju održavati čistima, od nečistoća i drugih opasnosti, radi očuvanja izgleda te osigurati sigurne i zdrave radne uvjete za sve zaposlenike. – Vizualno
Korektivne mjere/granice:

– Otpad, ptičji izmet i ostali materijali mora se ukloniti pranjem pod pritiskom i/ili ručnim alatima;

– Ako je potrebno, valjkaste i klizne ležajeve nakon čišćenja podmazati u skladu s uputama za održavanje građevine;

– Sustav za odvodnju mora se očistiti pranjem pod pritiskom i/ili šipkom. Nepovratni ventili se provjeravaju radi ispravnosti i podmazuju prema potrebi.

– Prijelazne naprave se moraju čistiti zrakom pod pritiskom ili ručnim alatima kako bi se uklonio otpadni materijal.

– Prometni trakovi na građevinama i kroz tunele moraju se prati i mesti najmanje dva puta godišnje, a jedno čišćenje se vrši nakon kraja zimskog razdoblja radi uklanjanja nakupljanja mulja i korozivnih materijala. Čišćenje se mora vršiti specijaliziranim strojevima za čišćenje prometnica četkanjem i usisavanjem kolnika, a po potrebi i ručno.

– Pranje obloge tunela mora se obavljati preko cijele visine obojene površine opremom za pranje pod tlakom kako bi se smetnje u prometu svele na najmanju moguću mjeru.

– Zaštite od vjetra i buke moraju se čistiti opremom za tlačno pranje kako bi se uklonile naslage i korozivni materijali te očuvao njihov izgled;

– Led koji visi iz obloge tunela i galerija treba ukloniti odgovarajućom opremom i uz minimalne smetnje u prometu.

Napomena: Ako bilo koja od gore navedenih korektivnih mjera zahtijeva stručni pristup, upućuje se na odobrenje upravitelju ceste prije nego što se donese dozvola za obavljanje radova.

Potrebni standardi kvalitete: – Svo čišćenje se provodi uz dužno poštivanje zdravlja i sigurnosti radnika i uz minimalne smetnje u prometu. Preporučuje se čišćenje kada su trakovi zatvoreni zbog drugih radova ili godišnjih pregleda. Ostaci od čišćenja moraju se ukloniti sa svih prometnih površina.

B.7.1 Čišćenje građevina i objekata: mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih mostova, potpornih zidova, burobrana i zidova za zaštitu od buke, galerija, objekata za održavanje i naplatnih postaja.
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Prepreke u sustavu za odvodnjuB.7.1.1Kanali, rigoli, cjevovod, ventili, komore, crpne stanice, drenažne cjevčice u potpornim zidovima.Prisutnost bilo kakve prepreke koja ograničava pravilnu funkciju.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
Onemogućeni pristupB.7.1.2Pristup vozilima ili pješacima.Prisutnost otpada ili vegetacije koja ometa pristup građevini.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Prepreke u vodotocimaB.7.1.3Stupovi mostovaPrisutnost bilo kakve prepreke koja bi mogla ometati slobodan tok kroz građevinu.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
ČistoćaB.7.1.4Ležajevi i ležajne klupčicePrisutnost otpada, ptičjeg izmeta ili drugih štetnih tvari.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.5Prijelazne napravePrisutnost onečišćenja koje može ograničiti funkcioniranje ili dovesti do oštećenja.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.6Pješačke staze na svim građevinamaPrisutnost onečišćenja ili dijelova koji su otpaliDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.7Prometni trakoviPrisutnost mulja, nečistoća, rasutog tereta ili posipalaDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.8Obloga tunelaNakupljanje opasnih i korozivnih naslaga i smanjena refleksijaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.9Portali tunelaNakupljanje otpada koji može pasti na kolnik autoceste.Da/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.10Svodovi tunelaStvaranje ledenih siga iznad prometnih trakovaDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
B.7.1.11Burobrani i zidovi za zaštitu od bukeNakupljanje opasnih i korozivnih naslaga ikoje zaklanjaju panele i kvare izgled.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.12Pješački hodnici u tunelimaPrisutnost mulja, nečistoća, rasutog tereta ili posipalaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.13Objekti naplatnih postajaPrisutnost onečišćenja koje može pokvariti vanjski izgled i radne uvjete zaposlenika.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.7.1.14Objekti za održavanjePrisutnost onečišćenja koje može pokvariti vanjski izgled i umanjiti radne uvjete zaposlenika.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca

B.7.2 Manji popravci mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih mostova, potpornih zidova, burobrana i zidova za zaštitu od buke, galerija, objekata za održavanje i naplatnih postaja.
Mjere održavanjaOpisNačin
ocjenjivanja
– Stanje zaštitnih i odbojnih ograda – Sve oštećene odbojne i pješačke ograde moraju se popraviti ili zamijeniti zajedno sa klimavim stupićima, plaštevima i pričvršćenjima – Vizualno
– Brtve u reškama/prijelaznim napravama – Zamjena oštećene brtve i ugradnja nove brtve u reškama/prijelaznim napravama – Vizualno
– Pukotine i ljuštenje betona – Manji popravci – zapunjavanje pukotina i krpanje oljuštenih površina betonskih konstrukcija i potpornih zidova – Vizualno
– Oštećenja površine pješačkih staza – Zamjena oštećenog asfalta – Vizualno
– Stanje burobrana i zidova za zaštitu od buke – Zamjena oštećenih elemenata zajedno sa pritezanjem pričvrsnih sredstava i popravkom nestabilnih temelja – Vizualno
– Stanje čeličnih elemenata – Premazivanje za ispravljanje površinskih oštećenja na antikorozivnoj zaštiti koje ne zahtijeva specijalistički tretman. – Vizualno
– Manja oštećenja u zaštiti pokosa oko građevina – Popravak manjih površina u zaštiti pokosa uz elemente donjeg ustroja. – Vizualno
– Manja oštećenja u ziđu i gabionskim zidovima – Popravak manjeg oštećenja u ziđu i gabionskim zidovima. – Vizualno
– Oštećenje obojene obloge tunela – Ponovno bojanje obloge tunela. – Vizualno
– Manji popravci na objektima naplatnih postaja i objektima za održavanje – Zamjena potrošnih dijelova, kao npr. rasvjetnih tijela te popravak bilo kojeg drugog oštećenja koje je prouzročio pružatelj usluge. – Vizualno
Korektivne mjere/granice:

– Zamjena oštećene odbojne i pješačke ograde odobrenim odgovarajućim elementima. Zamjena korodiranih, oštećenih ili nedostajućih pričvršćenja. Zatezanje labavih pričvršćenja i ponovno zatezanje prema preporukama proizvođača. Ispravljanje visine odbojne ograde. Prije klasificiranja vrste oštećenja treba provesti procjenu rizika kojom se procjenjuje utjecaj zatvaranja trakova i rizika za radnike na održavanju prilikom izvođenja radova sanacije;

– Zamjensko brtvilo mora biti slično postojećem i naneseno u skladu s preporukama proizvođača;

– Popravci pješačkih staza moraju se vršiti istim materijalom kao što je postojeći;

– Premazivanje čeličnih elemenata mora se vršiti nakon odgovarajuće pripreme korodirane i okolne površine na način koji je propisao proizvođač.

Premazivanje se smije vršiti samo s odobrenim sustavom. Premazivanje se ograničava na 1 m2 po lokaciji na svakih 10 m.

– Popravak oštećenja zaštite pokosa ispod građevina se ograničava na 5 m² po lokaciji na svakih 10 m. Popravci se vrše istim materijalom kakvim je izvedena zaštita pokosa.

– Popravci ziđa i gabionskih zidova su ograničeni na 1 m² po lokaciji svakih 10 m.

– Ponovno bojanje obloge tunela odobrenim sustavom boja.

Potrebni standardi kvalitete:

– Sve popravke treba obaviti u skladu s preporukama proizvođača u slučaju specijalnog materijala ili prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.

– Svi otpadni materijali moraju se ukloniti s lokacije i zbrinuti na odobrenim mjestima.

– Radovi se moraju izvoditi uz minimalne smetnje za promet.

Napomena: Ako bilo koja od gore navedenih korektivnih mjera zahtijeva stručni pristup, upućuje se na odobrenje upravitelju ceste prije nego što se donese dozvola za obavljanje radova. Veći popravci i sanacije se vrše unutar izvanrednog održavanja.


B.7.2 Manji popravci mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih mostova, potpornih zidova, burobrana i zidova za zaštitu od buke, galerija, objekata za održavanje i naplatnih postaja
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Cjelovitost svih elemenataB.7.2.1Pješačke i odbojne ogradeSvi dijelovi ograda na mjestu, bez oštećenja koja im sprječavaju učinkovitost.Da/NeSigurnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
Cjelovitost svih elemenataB.7.2.2Burobrani i zidovi za zaštitu od bukeSvi dijelovi ograda na mjestu, bez oštećenja koja im sprječavaju učinkovitost.Da/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
Cjelovitost brtveB.7.2.3Brtva u reškama/prijelaznim napravamaBrtva koja nedostaje ili je oštećena omogućavajući vodi prodiranje u konstrukcijuDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnostiN/P
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Pukotine i ljuštenje betonaB.7.2.4Beton konstrukcije i potpornih zidovaPrisustvo nestrukturalnih pukotina i ljuštenja betona konstrukcije i potpornih zidova koji ne zahtijevaju specijalističku obradu.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Površinska oštećenjaB.7.2.5Pješačke stazeLjuštenje i udarne rupe u asfaltnoj površini.Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
KorozijaB.7.2.6Čelični elementi

Prisutnost površinske korozije na lako dostupnim

mjestima s obradom koja ne zahtijeva specijalističke pripremne radove.

Da/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Cjelovitost zaštitnih slojevaB.7.2.7Zaštita pokosa oko donjeg ustroja i potpornih zidovaOštećen ili nedostaje sloj zaštiteDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak< 5 m² – 6 mjeseci
Cjelovitost gabionaB.7.2.8Gabionski zidoviOštećene mreže košaraDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Cjelovitost ziđaB.7.2.9ZiđeNepovezano ziđeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti7 dana
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
RefleksijaB.7.1.12Obloga tunelaNeodgovarajuća refleksijaDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnostiN/P
Tip 1 – Trajni popravakN/P
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Potrošni dijelovi u objektima za održavanjeB.7.1.11Naplatne postaje I objekti za održavanjeZaliha normalnih potrošnih dijelova spada u odgovornost pružatelja uslugeDa/NeFunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak7 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca


B.8 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME INSTALACIJA

B.8.1 Energetski objekti i instalacije, specijalizirani električni sustavi, električni i mehanički uređaji i instalacije Svi sustavi, uređaji i instalacije se nalaze u granicama operativnog stanja s odgovarajućim sigurnosnim kopijama kako to zahtijevaju planovi rada i planovi za krizne situacije.
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

o Raspored pregleda i ispitivanja

o Otklanjanje oštećenja
o Dostupnost


o Popis rezervnih dijelova

– U skladu sa zahtjevima proizvođača i priručnika za uporabu.

– Pokreće se odmah nakon otkrivanja. Oštećenja se moraju otkloniti unutar tvrtke ili od strane dobavljača ovisno o prirodi kvara. Prioritet i vrijeme ispravljanja oštećenja ovise o analizi rizika uzimajući u obzir:

☐ utjecaj oštećenja na rad i sigurnost, stupanj redukcije u sustavu i dostupnost rezervnih alternativa. Ispravljanju oštećenja u tunelima daje se najveći prioritet;

☐ potencijalni utjecaj na funkciju drugih sustava;

☐ potrebu za zatvaranjem traka ili specijaliziranim pristupom za otklanjanje oštećenja;

☐ rizike prilikom otklanjanja oštećenja za osoblje koje vrši održavanje.

– Instalirani kapacitet mora biti spreman i dostupan u skladu s priručnikom za uporabu i planovima u kriznim situacijama.

– Zalihe potrošnih ili često korištenih rezervnih dijelova čuvaju se u skladu s planovima upravljanja.

Plan rada i održavanja, izvještaji s pregleda za sljedeće elemente:

– Transformatori i dalekovodi

– Rezervno napajanje

– Rasvjeta ceste, mosta i tunela zajedno sa senzorima

– Sustav ventilacije u tunelu

– Uređaji za mjerenje atmosfere u tunelima i magle na portalima

– Sustav vatrodojave i vatrozaštite

– Sustavi ozvučenja tunela

– Uređaj za otkrivanje magle uz prometnicu i veće građevine

– Sustav kontrole prometa, svjetlosna prometna signalizacija i informacijski sustavi

– Meteorološke stanice

– Stanice za brojenje prometa

– Sustav poziva u nuždi

– Sustav radiodifuzije

– Sustav videonadzora

– Sustav daljinskog vođenja

– Svjetlovodni i TK kabeli

– Sustav vodoopskrbe

– Električne instalacije po objektima

– Strojarske instalacije i oprema

– Električne instalacije mosta

Korektivne mjere/granice:

– Rutinsko održavanje svih instalacija i opreme prema planu rada i zahtjevima proizvođača;

– Ispravljanje oštećenja s operativnim i sigurnosnim posljedicama;

– Zamjena oštećenih stupova za cestovnu rasvjetu i rasvjetnih tijela.

– Osiguravanje rezervnih ili privremenih instalacija u skladu s planom rada i planovima za krizne situacije.

– Održavanje odgovarajućeg inventara često korištenih ili kritičnih rezervnih dijelova u skladu s planom rada.

Potrebni standardi kvalitete:

– Sve radove izvoditi u skladu s nacionalnim standardima i propisima.

– Svi veći popravci i sanacije instalacijskih sustava i uređaja smatraju se izvanrednim održavanjem.B.8.1 Energetski objekti i instalacije, specijalizirani električni sustavi, električni i mehanički uređaji i instalacije
Mjera
održavanja
ŠifraElementKriterijJedinicaKategorijaSezonaVrsta oštećenjaKoličina koja zahtijeva intervenciju / Vrijeme reakcije
Pregled, ispitivanje i rutinsko održavanjeB.8.1.1Svi elementiProvodi se prema zahtjevima proizvođača i planom radaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZN/PPregled, ispitivanje i održavanje što prije
Otklanjanje oštećenjaB.8.1.2SemaforiNeispravni semafori i povezani sustavi podrškeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti2 h
Tip 1 – Trajni popravak24 h
Tip 2 – Trajni popravak28 dana
B.8.1.3Stupovi cestovne rasvjeteOštećeni stupoviDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.4Cestovna i rasvjeta tunelaSenzori i rasvjeta koja je oštećena ili nefunkcionalnaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.5

Sustav ventilacije u

tunelu

Oštećeni ventilatori i/ili uređaji za mjerenje atmosfere u tunelima i magle na portalimaDa/NeSigurnost/FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.6Sustav vatrodojaveNeispravni i detektori i/ili sustav vatrodojaveDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.7Sustav ozvučenja u tunelimaNeispravan sustav ozvučenjaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.8

Sustav radiokomunikacije u

tunelu

Neispravan sustav radiokomunikacijeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.9

Sustav video

nadzora tunela

Neispravan sustav video nadzoraDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.10Sustavi vodoopskrbe tunelskih vatrogasnih hidranataNeispravni vatrogasni hidrantiDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.11Sustav rezervnog napajanja tunelaNeispravan sustav rezervnog napajanjaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak28 dana
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.12Sustav rezervnog napajanja – sve osim tunelaNeispravan sustav rezervnog napajanjaDa/NeSigurnost/FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak3 mjeseca
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseca
B.8.1.13Uređaji za mjerenje magle uz prometnicu te veće građevineNeispravni uređaji za mjerenje magleDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak3 mjeseca
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.8.1.14Sustav za nadzor, svjetlosnu signalizaciju i upravljanje prometomNeispravan sustav za nadzor, svjetlosnu signalizaciju i upravljanje prometomDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak3 mjeseca
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.8.1.15Meteorološke staniceNeispravne meteorološke staniceDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak3 mjeseca
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.8.1.16Brojila prometaNeispravna brojila prometaDa/NeSigurnost/FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak3 mjeseca
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
B.8.1.17Sustav poziva u nuždiNeispravan sustav poziva u nuždiDa/Ne

Sigurnost/

Funkcionalnost

LJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.18Sustav radiodifuzijeNeispravan sustav radiodifuzijeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.19Sustav video nadzoraNeispravan sustav videonadzoraDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.20Sustav daljinskog vođenjaNeispravan sustav daljinskog vođenjaDa/NeSigurnost/FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.21Svjetlovodni i TK kabeliNeispravni kabeliDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.22Sustav opskrbe vodom objekata koji nisu tuneliNeispravan sustav vodoopskrbe objekata na naplatnim postajama i objektima za održavanjeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.23Električne instalacije po objektimaNeispravne instalacije objekata na naplatnim postajama i u objektima za održavanjeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.24Strojarske instalacije i oprema u objektimaNeispravne strojarske instalacije i oprema objekata na naplatnim postajama i u objektima za održavanjeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.25Električne instalacije mostaNeispravne električne instalacijeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak3 mjeseca
B.8.1.26Sva ostala elektro i strojarska opremaNeispravna elektro i strojarska opremaDa/NeSigurnost/FunkcionalnostLJ+ZTip 1 – Smanjenje opasnosti24 h
Tip 1 – Trajni popravak1 mjesec
Tip 2 – Trajni popravak6 mjeseci
Dostupnost alternativaB.8.1.27Sve propisane alternativeU skladu s planom rada i planovima za krizne situacijeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZN/PMora se ispraviti što prije
Inventar rezervnih dijelovaB.8.1.28Svi ustavi, uređaji i instalacijeU skladu s planom rada i planovima za krizne situacijeDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJ+ZN/PMora se ispraviti što prije


5. RADOVI NA OČUVANJU STANJA

Radovi na očuvanju stanja se obično planiraju prema rezultatima redovitih pregleda a provode se prema tehničkim prioritetima i raspoloživim financijskim sredstvima. Shodno tome, iako se isti mogu planirati u godini kada su nastali, mogu se izvršiti i u budućem razdoblju.

Svi radovi koji zahtijevaju zatvaranje trakova duže od 24 sata ili koji mogu imati štetne posljedice po okoliš, trebali bi se izvoditi na osnovi projekta u okviru izvanrednog održavanja.

U radove na očuvanju stanja su uključene sljedeće aktivnosti:

C.1 Kolnik

C.1.1 Veći popravci asfaltnog kolnika

C.2 Bankine i zeleni pojas

C.2.1 Veći popravci neasfaltiranih bankina, razdjelnih pojaseva, neasfaltiranih parkirališta, okretišta i zelenih pojaseva

C.3 Pokosi

C.3.1 Veći popravci bermi, bočnih pokosa, pokosa nasipa, zasjeka i usjeka

C.4 Sustav za odvodnju

C.4.1 Veći popravci sustava za odvodnju

C.5 Cestovna oprema

C.5.1 Obnova prometnih znakova, odbojnih ograda i oznaka na kolniku

Planiranje radova na očuvanju stanja uzima u obzir relativni utjecaj oštećenja na sigurnost, funkcionalnost i održivost ceste, a onima koji utječu na sigurnost daje se najveći prioritet u korektivnim mjerama.

Planiranje treba uzeti u obzir potrebu za zatvaranjem prometnih trakova. Ako su to neizbježni radovi, treba ih kombinirati s drugim aktivnostima održavanja kako bi se maksimalno iskoristilo zatvaranje traka.

5.1 Postupci

5.1.1 Radovi na očuvanju stanja kolnika

Radovi na očuvanju stanja kolnika obuhvaćaju površinske obrade radi očuvanja habajućeg sloja i obnavljanja hvatljivosti / neravnosti radi sigurnog i udobnog odvijanja prometa.

Radovi na očuvanju stanja kolnika podliježu tehničkim istraživanjima radi opravdanja predloženih radova. Općenito, odabir će se izvršiti pomoću alata sustava za gospodarenje kolnikom. Time će se odrediti prikladne opcije koje će se zatim preispitati nakon detaljnijih istražnih radova na licu mjesta kako bi se odabrale najpovoljnije mogućnosti te troškovno najisplativiji odabir.

Upravitelj ceste će donijeti odluku o odabranim radovima. Nakon dobivenog odobrenja treba se izraditi dokumentacija u kojoj će se odrediti količine u svrhu kontrole troškova i kvalitete. Za izvođenje radova trebaju biti određeni vremenski rokovi. Prije donošenja odluke, specijaliziranih dobavljač kojega imenuje upravitelj za ceste, treba pripremiti izvještaj o navedenim istražnim radovima te postupku odabira.

5.1.2 Ostali radovi na očuvanju stanja

Budući da ostali radovi obično uključuju zamjenu ili obnovu pojedinih elemenata, nisu potrebni posebni istražni radovi osim potvrđivanja vrste zamjene, željenog dobavljača i opsega radova u svrhu količina, prije nego što se od upravitelja ceste zatraži odobrenje.

C.1 KOLNIK

C.1.1 Veći popravci asfaltnog kolnika
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja
– Linijske pukotine – Dužina jedne kontinuirane pukotine u mm – Metar i letva.
– Blok pukotine – Širina jedne kontinuirane pukotine u mm
– Širina pukotina u mm – Mjerna traka.
– Odgovarajuća pravokutna površina, paralelna s rubovima prometnice, koja potpuno zatvara pukotine i gdje je najbliža pukotina minimalno 100 mm udaljena od ruba pravokutnika. Mjeri se u kvadratnim metrima (m2).
– Ukupna dužina pukotina širih od granične vrijednosti u na cijeloj površini s pukotinama.
– Gubitak agregata iz habajućeg sloja mjereno u m² u 100 metarskim odsječcima prometnog traka.
– Krunjenje – Površina kolnika na koju utječe bitumen koji se cijedi po površini habajućeg sloja. – Mjerna traka.
– Izbijanje veziva – Dubina udubljenja u mm. – Mjerna traka.
– Deformacije – Odgovarajuća pravokutna površina mjerena paralelno sa središnjom osi koja zatvara udubljenje u m². – Mjerna traka i letva dužine 3,0 m.
– Kolotraženje – Dubina kolotraga u mm u 100 metarskom odsječku prometnog traka. – Dubina mjerena letvom dužine 3,0 m postavljenom na površinu kolnika okomito na trag kotača
– Hvatljivost – Vrijednost hvatljivosti habajućeg sloja kolnika izvan dopuštene vrijednosti. – Mjerena SRT klatnom ili odgovarajućom opremom.
Korektivne mjere/granice:

Linijske pukotine: Uključuju frezanje asfalta uzduž pukotine da se zahvati i ispuna pukotine, pranje, ispuhivanje

komprimiranim zrakom, zapunjavanje pukotina ispunom na bazi bitumena odobrene kvalitete te čišćenje kolničke površine.

Blok pukotine: Najbolju opciju za sanaciju blok pukotina je potrebno odrediti nakon detaljnih istražnih radova. Ovisno o širini zahvaćene površine, sanacije mogu biti površinske odrade, kao mikro asfalt, presvlačenje tankoslojnim asfaltom ili frezanje i zamjena habajućeg sloja.

Krunjenje: Najbolju opciju za sanaciju krunjena potrebno je odrediti nakon detaljnih istražnih radova. Opcije uključuju presvlačenje tankoslojnim asfaltom ili frezanje i zamjenu habajućeg sloja.

Izbijanje veziva: Najbolju opciju za sanaciju izbijanja veziva potrebno je odrediti nakon detaljnih istražnih radova. Opcije uključuju frezanje i zamjenu lošeg asfalta ili površinske obrade koje upijaju višak bitumena.

Deformacija: Najbolju opciju za sanaciju deformacija potrebno je odrediti nakon detaljnih istražnih radova. Popravak uključuje frezanje oštećene površine do potrebne dubine i zamjenu kolničkih slojeva.

Kolotraženje: Najbolju opciju za sanaciju kolotraga potrebno je odrediti nakon detaljnih istražnih radova. Opcije uključuju frezanje kolnika i zamjenu habajućeg sloja.

Hvatljivost: Najbolju opciju za ispravljanje hvatljivosti potrebno je odrediti nakon detaljnih istražnih radova. Hvatljivost se može poboljšati ugradnjom mikroasfalta, površinskim obradama ili frezanjem i zamjenom habajućeg sloja

Napomena: Dubina frezanja i zamjene habajućeg sloja je ograničena na dubinu od 50 mm za sve korektivne mjere.

Potrebni standardi kvalitete:

– Zapunjavanje pukotina: Radovi moraju rezultirati zatvaranjem svih pukotina širih od graničnih vrijednosti uz ograničenu promjenu u kvaliteti vožnje za sudionike u prometu.

– Krunjenje: Sanacija mora vratiti makroteksturu i uzdužnu ravnost na propisane vrijednosti za novi kolnik.

– Izbijanje veziva; Sanacija mora rezultirati ili micanjem ili stabilizacijom zahvaćene površine i obnovom hvatljivosti.

– Deformacija: Sanacija mora vratiti kolnik u nivo koji osigurava ispravnu odvodnju sa kolnika i udobnost vožnje;

– Kolotrazi: Sanacije moraju smanjiti dubinu kolotraga na <10 mm mjereno letvom dužine 3,0 m. Sav otpadni materijal se mora maknuti sa gradilišta na odobrene lokacije. Mjesta izvođenja radova se moraju očistiti od svih stranih tijela.

– Hvatljivost: Potrebno je vratiti vrijednost SRT > 80. Sav otpadni materijal potrebno je maknuti te očistiti gradilište. Ako su uništene oznake na cesti, moraju se zamijeniti unutar granica danima u dijelu A5 ovoga standarda.C.1.1 Veći popravci asfaltnog kolnika
Standardi za asfaltni kolnik u dobrom do prihvatljivom stanju
ŠifraElementMjera
održavanja
KriterijJedinicaKategorijaSezonaKoličina koja zahtijeva
intervenciju/Vrijeme reakcije
C.1.1.1Prometni i zaustavni trakoviSve pukotineŠirina pukotinemmOdrživostLJ≥ 3 mm
Planirano u godini kada su uočene
C.1.1.2ParkiralištaSve pukotineŠirina pukotinemmOdrživostLJ≥ 5 mm
Planirano u godini kada su uočene
C.1.1.3Prometni i zaustavni trakoviKrunjenjePovršina na 100 m prometnog i zaustavnog trakaOdrživostLJ≥ 10 m²
Planirano u godini kada je uočeno
C.1.1.4ParkiralištaKrunjenjePostotak ukupne parkirališne površine%OdrživostLJ≥ 5%
Planirano u godini kada je uočeno
C.1.1.5Prometni i zaustavni trakoviIzbijanje vezivaPovršina na 100 m prometnog i zaustavnog traka.Sigurnost/FunkcionalnostLJ≥ 2 m²
Planirano u godini kada je uočeno
C.1.1.6ParkiralištaIzbijanje vezivaPostotak ukupne parkirališne površineSigurnost/ FunkcionalnostLJ≥ 1%
Planirano u godini kada je uočeno
C.1.1.7Prometni i zaustavni trakoviDeformacijaDubina udubljenjammSigurnost/ FunkcionalnostLJ≥ 20 mm
Planirano u godini kada je uočena
C.1.1.8ParkiralištaDeformacijaDubina udubljenjammSigurnost/ FunkcionalnostLJ≥ 30 mm
Planirano u godini kada je uočena
C.1.1.9Prometni trakoviKolotraženjeProsječna dubina kolotraga na 100 m prometnog trakammSigurnost/ FunkcionalnostLJ≥ 15 mm
Planirano u godini kada je uočeno
C.1.1.10Prometni trakoviKolotraženjeMaksimalna dubina kolotragammSigurnost/ FunkcionalnostLJ+Z≥ 20 mm
Planirano u godini kada je uočeno
C.1.1.11Prometni i zaustavni trakoviHvatljivostSRT vrijednostSRTSigurnost/ FunkcionalnostLJ< 60
Planirano u godini kada je uočena
C.1.1.12Prometni trakovi sa zavojimapolumjera < 500 m, uzdužnog nagiba > 5% te prilazi čvorištima, pješačkim nathodnicima itd.HvatljivostSRT vrijednostSRTSigurnost/ FunkcionalnostLJ+Z< 70
Planirano u godini kada je uočena

C.2 BANKINE I ZELENI POJAS

C.2.1 Veći popravci neasfaltiranih bankina i razdjelnih pojasa
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Deformacije


– Stepenasti rub

– Udubljenja na bankinama, u razdjelnom i zelenom pojasu, u kojima se može zadržavati voda;

– Razlika u razini s kolnikom koja ograničava odvodnju ili predstavlja rizik za korisnika ceste;

– Metar i letva dužine 3,0 m.


– Metar i letva dužine 1,5 m, mjereno 10 cm od ruba kolnika do bankine.

Korektivne mjere/granice:

Deformacije: Popravak uključuje čišćenje udubljenja od stranog materijala, zarezivanje oštećene površine, zapunjavanje materijalom jednake kvalitete kao u okolnom području, zalijevanjem i zbijanjem na zahtijevanu zbijenost. Popravci pokrivaju više od 10 m3 materijala po km.

Stepenasti rub: Razlika u razini sa kolnikom se mora ispraviti ili ručno ili strojno, što zahtijeva ponovnu upotrebu materijala sa lica mjesta ili dovoz novog materijala kako bi se nadoknadila razlika u razini. Popravci pokrivaju više od 10 m3 materijala po km. Materijali se moraju zbijati do zahtijevane zbijenosti.

Potrebni standardi kvalitete:Ispravljanje stepenastog ruba mora rezultirati razinom bankine na razini ruba kolnika sa poprečnim padom> 4%. Materijali koji odgovaraju specifikacijama, zbijeni na potrebnu zbijenost.


B.2.1 Veći popravci neasfaltiranih bankina i razdjelnih pojasa
ŠifraElementMjera
održavanja
KriterijJedinicaKategorijaSezonaKoličina koja zahtijeva
intervenciju/Vrijeme reakcije
C.2.1.1Bankine i razdjelni pojasDeformacijaVolumen upotrijebljenog materijala potrebnog za ispravljanje deformacijem3 po km jednogsmjera autocesteFunkcionalnostLJ> 10 m3 po km
Planirano u godini kada je uočena
C.2.1.2Bankine i razdjelni pojasStepenasti rubVolumen upotrijebljenog materijala potrebnog za ispravljanje stepenastog rubam3 po km jednogsmjera autocesteSigurnost/FunkcionalnostLJ+Z> 10 m3 po km
Planirano u godini kada je uočen

C.3 ODRŽAVANJE POKOSA

C.3.1 Veći popravci bermi, bočnih pokosa, pokosa nasipa, pokosa zasjeka i pokosa usjeka
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Nevezani materijal

– Erozija

– Zaštita pokosa

– Zaštitne mreže

– Volumen materijala u m3 pokosa za koji postoji rizik da padne na prometnicu ili zemljišni pojas.

– Dubina erozije u mm uslijed nekontroliranog toka vode.

– Površina oštećena nesrećom, erozijom ili vandalizmom.

– Cjelovitost i stabilnost mreža.

– Vizualno i metrom

– Vizualno i metrom

– Vizualno i metrom

– Vizualno i metrom

Korektivne mjere/granice:

– Nevezani materijal: Korektivne mjere treba odrediti nakon procjene rizika na svakoj lokaciji. Korektivne mjere mogu zahtijevati specijaliziranu opremu za pristup i sigurno uklanjanje materijala.

– Erozija: Oštećenja se saniraju nakon istrage uzroka. Popravci uključuju stabilizaciju erodirane površine, zapunjavanje erodirane površine te uvođenje posebnih zaštitnih mjera da se spriječi ponavljanje erozije.

– Zaštita pokosa: Popravak kamene ili betonske zaštite pokosa iznad 5 m² po lokaciji na razmaku 10 m.

– Zaštitne mreže: Korektivne mjere se određuju nakon detaljne procjene na svakoj lokaciji. Radovi mogu uključivati popravak sidara ili zamjenu cijele mreže te mogu zahtijevati specijaliziranu opremu za pristup.

Potrebni standardi kvalitete:

– Otpad i nevezani materijal ukloniti na lokacije odobrene od strane upravitelja ceste.

– Erodirane površine zapuniti odobrenim materijalom i obnoviti pokrov vegetacijom.

– Popravci zaštite pokosa moraju biti u skladu sa izvedenim stanjem.

– Vraćanje funkcije zaštitnih mreža.

– Popravak zaštite pokosa mora biti u skladu sa izvedenim stanjem.


C.3.1 Veći popravci bermi, bočnih pokosa, pokosa nasipa, pokosa zasjeka i pokosa usjeka
ŠifraElementMjera
održavanja
KriterijJedinicaKategorijaSezonaKoličina koja zahtijeva
intervenciju/Vrijeme reakcije
C.3.1.1Pokosi zasjeka i usjekaNevezani materijalVolumen materijala koji se mora ukloniti po lokaciji na razmaku 25 mm3Sigurnost/FunkcionalnostLJ+Z> 5 m3 po lokaciji
Planirano u godini kada je uočen
C.3.1.2Pokosi nasipa i usjekaErozijaVolumen upotrijebljenog materijala po lokaciji na razmaku 25 mm3FunkcionalnostLJ> 5 m3 po lokaciji
Planirano u godini kada je uočena
C.3.1.3Zaštitne mrežeOštećenje mrežePovršina zaštitne mreže koja se mora popravitipo lokaciji na razmaku 25 mDa/NeSigurnost/FunkcionalnostLJ+Z> 5 m² po lokaciji
Planirano u godini kada je uočeno
C.3.1.4Zaštita pokosaOštećenje zaštite pokosaPovršina zaštite pokosa koja se mora popraviti po lokaciji na razmaku 25 mDa/NeFunkcionalnostLJ+Z> 5 m² po lokaciji
Planirano u godini kada je uočeno

C.4 SUSTAV ZA ODVODNJU

C.4.1 Veći popravci sustava za odvodnju
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Funkcioniranje:

– Jaraka i kanala

– Rigola, rubnjaka i slivnika

– Poklopaca revizijskih okana

– Oštećenje ili manje propadanje sustava za odvodnju koji ugrožavaju njihovu ispravnu funkciju.

– Oštećenje rigola, rubnjaka i slivnika koje rezultira gubitkom funkcije i zahtijeva zamjenu.

– Oštećeni poklopci ili poklopci >15 mm ispod nivoa okolnog kolnika.

– Vizualno, metrom i mjernim instrumentima

– Vizualno i metrom

– Vizualno

Korektivne mjere/granice:

– Reprofiliranje neobloženih jaraka i kanala vrši se ili strojno ili ručno.

– Oštećena obloga kanala, rigoli, rubnjaci,slivnici zajedno s poklopcima i okvirima šahtova moraju se ukloniti te na njima izvesti potrebne radove sanacije prije ponovne ugradnje ili odgovarajuće zamjene.

Potrebni standardi kvalitete:

Poprečni i uzdužni presjek neobloženih jaraka se mora vratiti u izvedeno stanje.

Reprofilirani/zamijenjeni obloženi kanali, rigoli, rubnjaci i slivnici moraju imati minimalna svojstva koja odgovaraju ostatku elemenata. Proizvodi koji se ugrađuju moraju biti od dobavljača koje je odobrio upravitelj ceste.

Poklopci i okviri revizijskih okana moraju se zamijeniti tipom koji je odobrio upravitelj ceste.

Napomena: Svi ostali popravci i sanacije sustava za odvodnju se vrše unutar izvanrednog održavanja.


C.4.1 Veći popravci sustava za odvodnju
ŠifraElementMjera održavanjaKriterijJedinicaKategorijaSezonaKoličina koja zahtijeva
intervenciju/Vrijeme reakcije
C.4.1.1Neobloženi otvoreni jarci i kanali.Smanjeni kapacitetVolumen uklonjenog materijala da se vrati kapacitetm3Funkcionalnost/ OdrživostLJ> 10 m3 na 100 m odvodnje
Planirano u godini kada je uočen
C.4.1.2Obloženi kanaliSmanjeni kapacitetDužina koja zahtijeva zamjenumFunkcionalnost/ OdrživostLJ> 10 m na100 m kanala
Planirano u godini kada je uočen
C.4.1.3Rigoli, rubnjaci i slivniciSmanjeni kapacitetDužina koja zahtijeva zamjenumFunkcionalnost/OdrživostLJ> 30 m po lokaciji na udaljenosti 100 m
Planirano u godini kada je uočen
C.4.1.4Poklopci i okviri revizijskih okanaRazlika u nivouNivo ispod okolnog kolnikammFunkcionalnost/ OdrživostLJ> 15 mm
Planirano u godini kada je uočen

C.5 CESTOVNA OPREMA

C.5.1 Obnova prometnih znakova, odbojnih ograda i oznaka na kolniku
Mjere održavanjaOpisNačin ocjenjivanja

– Funkcija:

– Prometnih znakova

– Odbojnih ograda

– Oznaka na kolniku

– Obnova znakova koji više ne zadovoljavaju standarde retrorefleksije.

– Obnova deformiranih i korodiranih odbojnih ograda i stupića.

– Obnova istrošenih oznaka na kolniku koje više ne zadovoljavaju standarde retrorefleksije i / ili hvatljivosti.

– Uređaj za mjerenje svojstva retrorefleksije

– Vizualno

– Uređaj za mjerenje retrorefleksije i SRT klatno

Korektivne mjere/granice:

– Uklanjanje postojećih znakova i stupova zajedno s izradom novih temelja ako je potrebno.

– Uklanjanje i zamjena postojećih plašteva ograde, reflektirajućih oznaka i stupića.

– Uklanjanje i zamjena oznaka na kolniku uz pripremu površine kolnika prije nanošenja novih oznaka.

– Sva oprema i materijali moraju biti od dobavljača koje je odobrio upravitelj ceste.

Potrebni standardi kvalitete:

– Svi elementi moraju se obnoviti prema OTU, knjiga VI.

Napomena: Obnova betonske odbojne ograde te znakova na portalima provodi se u sklopu radova izvanrednog održavanja.


C.5.1 Obnova prometnih znakova, odbojnih ograda i oznaka na kolniku
ŠifraElementMjera održavanjaKriterijJedinicaKategorijaSezonaKoličina koja zahtijeva intervenciju/Vrijeme reakcije
C.5.1.1Prometni znakoviRetrorefleksijaUsklađenost s nacionalnim normamaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJPlanirano u godini kada je uočena
C.5.1.2Sve oznake na kolnikuPrisutnost, refleksija i hvatljivostUsklađenost s nacionalnim normamaDa/NeSigurnost/ FunkcionalnostLJPlanirano u godini kada je uočen
C.5.1.3Metalne odbojne ogradeKorozijaPovršina zahvaćena korozijom%OdrživostLJKorozija> 75% površine okrenute prema prometnom traku
Planirano u godini kada je uočena
C.5.1.4Metalne odbojne ogradeIskrivljenjeIskrivljenje prethodno popravljenih odbojnih ograda%OdrživostLJIskrivljenje > 150 mm na dužini od 4 m
Planirano u godini kada je uočen

6. ZIMSKA SLUŽBA

Zahtjevi za obavljanje zimske službe detaljno su opisani u Pravilniku o održavanju cesta koji je donio ministar mora, prometa i infrastrukture i prikazani su u Tablici 8 u nastavku.

Tablica 8. Standardi zimske službe

ElementMjera održavanjaKriterijRazina usluge

Prosječne snježne padaline

Svi prometni trakovi, veća čvorišta, pristup većim odmorištima te zaustavni trakovi.

ProhodnostRazdoblje u kojem ceste moraju biti prohodne za vozila opremljena zimskom opremom

24 h

Preventivne radnje i čišćenje

Maksimalna visina snijega 10 cm

Prometni trakovi, veća čvorištaZastojiRazdoblje u kojem su zastoji dopušteniNema

Iznadprosječne snježne padaline

Jedan prometni trak i odmorišta

ProhodnostRazdoblje u kojem ceste moraju biti prohodne za vozila opremljena zimskom opremom24 h
Jedan prometni trakZastojiRazdoblje u kojem su zastoji dopušteniNema

*Napomena: Prosječne i iznadprosječne vrijednosti snježnih padalina za pojedine klimatske zone osigurava Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

Zimska služba je potrebna da:

Smanji broj prometnih nesreća

Drži ceste otvorenima tijekom zimskih vremenskih uvjeta

Poštuje zakonske obveze.

Zimsko razdoblje započinje 15. studenoga i završava 15. travnja sljedeće godine. Pružatelj usluga dužan je pripremiti izvedbeni program zimske službe i dostaviti ga na odobravanje upravitelju ceste najkasnije do 15. listopada. Izvedbeni program predstavlja metodologiju koja detaljno opisuje na koji način pružatelj usluga planira ispuniti traženu razinu usluge, pružajući osnovu za nadzor od strane upravitelja ceste. Izvedbeni program zimske službe sadržava:

– organizacijsku shemu ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe;

– raspored mjesta stalne pripravnosti;

– kartu cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe;

– raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova;

– raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina;

– nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega;

– mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima;

– način prikupljanja podataka i shemu obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

Upravitelj ceste mora definirati pravila i tehničke uvjete za tehničku opremu, stručnu spremu i radno iskustvo pravnih i fizičkih osoba koje mogu izvoditi radove zimske službe, tehnološki postupak izvođenja radova posebno posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega s kolnika, kvalitetu materijala za posipanje, proračun radova i druge uvjete.

Upravitelj ceste će se povezati s upraviteljima drugih javnih cesta kao i drugim pravnim osobama radi osiguranja koordinacije izvedbenog programa zimske službe u području razgraničenja nadležnosti, posebno u pogledu osiguranja prohodnosti i planiranja alternativnih pravaca u slučaju zatvaranja ceste.

6.1 Priprema

6.1.1 Strojevi i oprema

Upravitelj ceste mora pregledati sva vozila, strojeve, opremu, instalacije i uređaje koji se koriste za zimsku službu najkasnije 15 dana prije početka zimske službe. Strojevi i oprema moraju biti u prihvatljivom tehničkom stanju i biti spremni za upotrebu u zimskim uvjetima.

6.1.2 Postavljanje i uklanjanje dopunske prometne signalizacije

Prije početka zimske službe postavlja se dopunska prometna signalizacija. Dopunska prometna signalizacija sastoji se od:

– Znakova opasnosti koji ukazuju na rizik od poledice. Znakovi su postavljeni na mjestima s nepredvidivim mikroklimatskim uvjetima koja nisu obuhvaćena sustavom nadzora i kontrole prometa (u blizini mostova, vijadukata, nadvožnjaka itd.).

– Štapova za snijeg koji označuju rub kolnika i udaljenost na određenim dionicama autocesta (npr. u planinskim predjelima) gdje se očekuju veće snježne padaline (akumulirana dubina snijega > 70 cm);

– Štapova za snijeg postavljenih 150 m ispred propusta i objekata kako bi se naznačilo mjesto objekta tijekom preventivnih radnji posipanja i čišćenja;

– Štapova za snijeg na građevinama, postavljenih na odbojnu ogradu na početku i na kraju građevine kako bi se poboljšalo prepoznavanje ruba kolnika i prisutnost prijelaznih naprava te spriječilo oštećenje građevina i opreme.

Strojevi moraju biti opremljeni dodatnim signalnim uređajima za siguran rad.

Nakon završetka zimske službe, dopunska prometna signalizacija se uklanja, čisti i skladišti.

Tijekom zimskog razdoblja održavanja potrebno je također označiti najvažnija mjesta odvodnje, poput slivnika i rigola kako bi imali prioritet prilikom čišćenja, da se spriječi plavljenje kolnika i moguće stvaranje poledice.

6.2 Stupnjevi pripravnosti

Zimska služba djeluje prema razinama upozorenja, ovisno o predviđenim vremenskim uvjetima i specifičnim geografskim i klimatskim karakteristikama.

6.2.1 Prvi stupanj pripravnosti

Prvi stupanj pripravnosti je stanje pripravnosti koje se uvodi početkom razdoblja zimske službe i prema izvedbenom programu zimske službe. Vozila moraju biti pravilno opremljena i spremna za radove na zimskom održavanju.

U stanju pripravnosti potrebno je stalna prisutnost, uspostavljena je stalna veza u skladu s programom zimske službe, s potrebnim brojem radnika i strojeva za intervenciju u slučaju potrebe. Razina spremnosti povećava se kada se očekuju nepovoljni vremenski uvjeti.

6.2.2 Drugi stupanj pripravnosti

Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 °C te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može pojaviti poledica. Provode se preventivni radovi na sprječavanju poledice uz uklanjanje snijega po potrebi te ponavljaju sve dok postoji opasnost od stvaranja poledice.

Posebna se pozornost mora posvetiti najosjetljivijim dionicama cesta (u sjeni, na čeličnim mostovima, na mostovima izloženim hladnim strujama zraka, usjecima izloženim jakim vjetrovima itd.). Posebna se pozornost mora posvetiti atmosferskim uvjetima na tim mjestima (pad temperature, relativna vlaga i točka rosišta) koji bi mogli dovesti do nakupljanja vlage koja se smrzava na kolniku.

Posipanje materijala za odmrzavanje vrši se na način da se točka smrzavanja spusti dovoljno da se spriječi stvaranje poledice i ograniči dubina snježnog pokrivača.

6.2.3 Treći stupanj pripravnosti

Treći stupanj pripravnosti uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva uklanjanja snijega s kolnika.

Raspored čišćenja i posipavanja određen stupnjem prioriteta je sljedeći:

– Posipanje i čišćenje prometnih trakova;

– Posipanje i čišćenje pristupnih cesta;

– Posipanje i čišćenje ophodarskih dionica oko naplatnih postaja;

– Posipanje i čišćenje zaustavnog traka;

– Posipanje i čišćenje drugih prometnih površina, parkirališta, naplatnih postaja, objekata za održavanje i pješačkih nathodnika.

Čišćenje snijega trebalo bi početi kada maksimalna visine snijega na kolniku bude 2 cm. Na svim prometnim trakovima (vozni, pretjecajni i zaustavni), čvorištima, odmorištima, naplatnim postajama, kao i ulazima na autocestu mora se osigurati 24-satna prohodnost.

Vremenski razmak između intervencija trebao bi se utvrditi pomoću specifičnih čimbenika kao što su dugi usponi s velikim brojem teških vozila, dionice bez zaustavnog traka i drugi dijelovi autoceste gdje je sigurnost u zimskim uvjetima posebno ugrožena. Intervali posipavanja i čišćenja mogu biti kraći od onih za ostatak prometnice.

Pješačke prolaze treba očistiti i posipavati na širini od oko 1 m.

Iznadprosječne snježne padaline

U uvjetima iznadprosječnih i kontinuiranih snježnih padalina, kada nije moguće očistiti kolnik samo standardnom opremom (kamioni i višenamjenska vozila opremljena suhim i mokrim posipačima i snježnim plugovima), potrebno je rasporediti snježne puhače i građevinske strojeve. Ta se oprema koristi na mjestima gdje je snijeg nemoguće ukloniti (preko betonskih ograda, na vijaduktima, mostovima, propustima, nadvožnjacima, čvorištima i potpornim zidovima).

U slučaju snijega iznadprosječnog intenziteta, prohodnost dionica autoceste osigurava se čišćenjem jednog prometnog traka zajedno s pristupom glavnim odmorištima.

Ostale prometne površine (pristupne ceste i prilazi do odmorišta i parkirališta, pješačke zone, pristup telefonima za hitne pozive, itd.) treba očistiti i posipati nakon čišćenja prometnih trakova u skladu s njihovim prometnim značenjem. Posipanje se vrši samo na prometnim površinama s kojih je uklonjen snijeg.

6.2.4 Četvrti stupanj pripravnosti

Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada vremenski uvjeti imaju karakter elementarne nepogode i kada raspoloživi broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za osiguranje prohodnosti autoceste.

U tim uvjetima, u pravilu se autocesta zatvara za sav promet radi sigurnosti radnika na održavanju i ostalih sudionika u prometu.

Od trenutka prestanka snježnih padalina radovi na osiguranju prohodnosti na prometnim trakovima biti će završeni u roku od pet sati u nizinskim područjima te osam sati u planinskim predjelima.

7. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI

Praćenje učinkovitosti je od temeljne važnosti za utvrđivanje jesu li postignuti zadani ciljevi. Učinkovitost se treba kontinuirano mjeriti kroz skupove pokazatelja koji bi trebali biti navedeni u sklopu Sustava za gospodarenje cestovnom infrastrukturom.

Kako bi se prikazao utjecaj aktivnosti održavanja potrebne su dvije različite razine pokazatelja:

Pokazatelji razine stanja cestovne mreže: Služe za praćenje utjecaja održavanja ceste na cjelokupno stanje ceste i stupanj do kojeg se ostvaruju funkcionalni i održivi ciljevi, a u smislu pružanja usluga za korisnike ceste i dugoročno očuvanje mreže.

Pokazatelji operativne razine: Za praćenje izvedbe radova i usluga održavanja. Učinkovitost se može mjeriti na razne načine, ali se učinak održavanja najbolje procjenjuje kroz usredotočenje na ishod, tj. na stvarne rezultate, a ne samo na izlazne rezultate kao što su stvarni izdaci u odnosu na planirane.

Ishod održavanja ceste se treba mjeriti u odnosu na tri glavna cilja:

Sigurnost:

Usklađenost s pravnom regulativom

Zadovoljavanje potreba korisnika ceste

Funkcionalnost:

Održavanje cesta otvorenima i dostupnima

Osiguranje pravilnog funkcioniranja svih cestovnih elemenata

Održivost:

Sprječavanje propadanja stanja cestovne mreže izvan dobrog stanja.

Predložene su grupe pokazatelja praćenja učinka na svakom nivou kako slijedi.

7.1 Pokazatelji stanja mreže

Pokazatelji stanja mreže trebaju se pratiti kroz standardni skup pokazatelja u izvješćima upravitelja ceste. Predlaže se manja grupa pokazatelja kako bi se usredotočilo na ono što je doista važno za sudionike u prometu.

Tablica 9. Pokazatelji stanja cestovne mreže:

SigurnostKPI pokazateljiPredloženi cilj(evi)
Reakcija na hitne situacije% hitnih situacija riješenih unutar ciljanog vremena reakcije100%
Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti% oštećenja otklonjeno unutar vremena reakcije100%
Prometne nesreće tijekom izvođenja radovaBroj prometnih nesreća povezanih sa aktivnostima održavanja.Bez nesreća
Funkcionalnost
Dostupnost cestovne mreže(zatvaranje prometnih trakova)% cestovne mreže zatvorene za promet (mjereno na prometnim trakovima km.sati), ljeti i zimi.

Autoceste, brze ceste i cesteI kat.

<5% zimi, 1% ljeti

Stanje cestovne mreže% mreže u dobrom do prihvatljivom stanjuPostići zadane ciljeve za svaku cestovnu kategoriju ovisno o trenutnom stanju
Ukupna raspoloživost rasvjete, semafora, sustava za nadzor upravljanja prometom, ventilacije u tunelima i komunikacijskih sustava% raspoloživost uređaja98% raspoloživosti
Ukupna učinkovitost zimske službePoštivanje uvjeta prohodnosti zimske službe100%
Održivost
Preostali uporabni vijek% preostalog uporabnog vijekaCiljevi koji trebaju biti postavljeni za svaku kategoriju ceste u odnosu na trenutno stanje
Trend u stanju cestovne mreže% mreže u stanju prihvatljivom za održavanjeS vremenom povećati ciljane stope za svaku cestovnu kategoriju
Izvođenje radova na očuvanju stanja% stvarnih u odnosu na planirane radove u godišnjem planu> 90% planiranih radova treba uključiti u godišnji plan.


7.2 Pokazatelji operativne razine upravljanja

Pokazatelji operativne razine upravljanja prate učinkovitost aktivnosti održavanja. Oni predstavljaju stvarno postignuće u smislu poštivanja vremena reakcije za otklanjanja oštećenja u svakoj kategoriji održavanja i na svakoj razini: sigurnost, funkcionalnost i održivost.

Svaki pojedinačni standard temeljen na učinku mjeri se prema specifičnom pokazatelju s vlastitim kriterijima.

Praćenje izvedbe zahtijeva sustave za bilježenje:

Vrijeme i mjesto kada je oštećenje uočeno po prvi puta; Vrsta oštećenja i zahtijevano vrijeme reakcije;

Vrijeme u kojem je oštećenje uklonjeno i odstupanja u vremenima reakcije

Navedena mogućnost je značajka sustava upravljanja cestovnim održavanjem koji također služi kao alat za planiranje i nadzor svih aktivnosti održavanja.

Sveukupno praćenje operativne učinkovitosti zahtijeva grupiranje pojedinačnih pokazatelja učinkovitosti. U sustavima temeljenim na učinku isto se može postići zbrajanjem dana neusklađenosti sa standardima izvedbe (vremenima izvan razdoblja odziva) za svaku kategoriju razine usluge.

Tablica 10. Pokazatelji operativne razine upravljanja

SigurnostKPI pokazateljPredloženi cilj(evi)
Prisustvovanje hitnim situacijamaPoštivanje vremena reakcije100%
Reakcija na oštećenja koja utječu na sigurnostOštećenja koja utječu na sigurnost definirana unutar vremena reakcije:100%
Kolnik, bankine i zeleni pojas, pokosi, sustav za odvodnju, cestovna oprema, građevine i objekti, uređaji i instalacije
Prometne nesreće pri izvođenju radovaBroj prometnih nesreća koje se povezuju s aktivnostima održavanja.Bez nesreća
Funkcionalnost
Zatvaranja prometnog traka ili cesteStvarna i planirana zatvaranja prometnog traka za radove održavanja tijekom ljeta i zime.≤ 100%
Reakcija na funkcionalna oštećenjaFunkcionalna oštećenja vezana uz vrijeme reakcije: Kolnik, bankine i zeleni pojas, pokosi, sustav za odvodnju, cestovna oprema, građevine i objekti, uređaji i instalacije100 %
Uspostavljanje zimske službeUsklađivanje sa izvedbenim programom zimske službe100%
Učinkovitost zimske službeUsklađivanje sa zahtjevima prohodnosti100%
Održivost
Reakcija na oštećenja na razini održivosti: KolnikOštećenja na razini održivosti definirani uz vrijeme reakcije.100%
Radovi na očuvanju stanja% stvarnih u odnosu na planirane radove u radnom planu100%