Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije

NN 3/2021 (13.1.2021.), Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije

Međimurske vode d.o.o.

70

Na temelju čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/2019) i čl. 52. – 58. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) te čl. 43 Društvenog ugovora za Međimurske vode d.o.o. Skupština Društva MEĐIMURSKE VODE na svojoj sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj na području Međimurske županije utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj, način obračuna, visina i obveznici plaćanja naknade za razvoj, korištenje prikupljenih sredstava te nadzor nad obračunom i naplatom i korištenjem sredstava prikupljenih iz naknade za razvoj na području Međimurske županije.

Ova Odluka primjenjuje se na uslužnom području br. 1 koje se u skladu s Uredbom o uslužnim područjima Republike Hrvatske proteže na području Međimurske županije, a javni isporučitelj vodnih usluga su Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Ova Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina (2021. – 2024. godine).

II. OBVEZA PLAĆANJA I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 2.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj, na području svih jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji.

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 1 kubni metar isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje.

Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojem se zasebno iskazuje.

III. VISINA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 3.

Naknada za razvoj uvodi se u različitim visinama na području pojedinih jedinica lokalne samouprave uslužnog područja, u skladu s dostavljenim obrazloženim odlukama jedinica lokalne samouprave.

Naknada za razvoj sastoji se od zajedničkog dijela naknade za razvoj i posebnog dijela naknade za razvoj.

Zajednički dio naknade za razvoj plaćaju svi obveznici naknade za razvoj na cijelom uslužnom području, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene.

Prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina prema načelu prvenstva u potrebi i načelu solidarnosti.

Zajednički dio naknade za razvoj iznosi, zbirno:

– 0,50 kn/m³ osnovice, u svrhu izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe na uslužnom području, a obveznici plaćanja su svi korisnici sustava javne vodoopskrbe,

– 1,00 kn/m³ osnovice, u svrhu izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje na uslužnom području, a obveznici plaćanja su svi korisnici sustava vodoopskrbe i/ili odvodnje koji ne plaćaju pročišćavanje otpadnih voda.

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za razvoj dijelova sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave.

Posebni dio naknade za razvoj, prema kategorijama korisnika vodnih usluga iznosi:

Red.br.ZA PODRUČJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVEDOMAĆINSTVA, USTANOVE, UDRUGE
Iznos u kunama po m³ isporučene vodne usluge
GOSPODARSTVO
(trgovačka društva, obrti)
Iznos u kunama po m³ isporučene vodne usluge
1.GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB: 444276888221,00 kn/m³2,60 kn/m³
2.GRAD PRELOG, Prelog, Glavna 33, OIB: 556248858741,00 kn/m³1,00 kn/m³
3.GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 108359085150,60 kn/m³0,60 kn/m³
4.OPĆINA DONJI VIDOVEC, Donji Vidovec, Rade Končara 9, OIB: 091392114451,00 kn/m³1,00 kn/m³
5.OPĆINA SELNICA, Selnica, Jelačićev trg 4, OIB: 921854523900,50 kn/m³0,50 kn/m³
6.

OPĆINA NEDELIŠĆE, Nedelišće, M. Tita 1

OIB: 78324830528

0,50 kn/m³1,00 kn/m³
7.

OPĆINA BELICA, Belica, Kralja Tomislava 91

OIB: 82653423700

0,00 kn/m³0,00 kn/m³
8.OPĆINA PODTUREN, Podturen, Ivana Grščića 5, OIB: 869690113051,00 kn/m³1,00 kn/m³
9.OPĆINA DONJA DUBRAVA, Donja Dubrava, Trg Republike 13, OIB: 631403874071,00 kn/m³1,00 kn/m³
10.OPĆINA DOMAŠINEC, Domašinec, Martina Pušteka 9, OIB: 370042227700,00 kn/m³0,00 kn/m³
11.OPĆINA DEKANOVEC, Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB: 346668929130,00 kn/m³0,00 kn/m³
12.OPĆINA ŠTRIGOVA, Štrigova 31, OIB: 215651744270,00 kn/m³0,00 kn/m³
13.OPĆINA KOTORIBA, Kotoriba, Kolodvorska 4, OIB: 595321605351,60 kn/m³1,60 kn/m³
14.OPĆINA MALA SUBOTICA, Mala Subotica, Glavna 29A, OIB: 604456783570,50 kn/m³1,00 kn/m³
15.OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 25, OIB: 236100918241,00 kn/m³1,50 kn/m³
16.OPĆINA DONJI KRALJEVEC, Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, OIB: 515712931401,00 kn/m³1,00 kn/m³
17.OPĆINA GORIČAN, Goričan, Trg sv. Leonarda 22, OIB: 148429854481,00 kn/m³1,00 kn/m³
18.OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina 7, OIB: 908707597370,50 kn/m³0,50 kn/m³
19.OPĆINA VRATIŠINEC, Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, OIB: 019514136562,34 kn/m³3,68 kn/m³
20.OPĆINA ŠENKOVEC, Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, OIB: 456769233561,00 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje te 0,50 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem3,64 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje te 1,00 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem
21.OPĆINA STRAHONINEC, Strahoninec, Dravska 1, OIB: 604765369031,00 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i 2,00 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje i pročiš­ćavanja1,50 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i 2,50 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja
22.OPĆINA OREHOVICA, Orehovica, Čakovečka 9, OIB: 996778411131,00 kn/m³1,00 kn/m³
23.OPĆINA SVETA MARIJA, Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, OIB: 331417363611,00 kn/m³1,00 kn/m³
24.OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, Gornji Mihaljevec 74, OIB: 860636810360,00 kn/m³0,00 kn/m³
25.OPĆINA PRIBISLAVEC, Pribislavec, Braće Radić 47, OIB: 735075167771,50 kn/m³ isporučene vodoopskrbe odnosno 1,00 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje1,50 kn/m³ isporučene vodoopskrbe odnosno 1,00 kn/m³ isporučene vodoopskrbe i odvodnje


Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

IV. KORIŠTENJE PRIHODA OD NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 4.

Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodnih usluga.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

V. NADZOR NAD OBRAČUNOM I NAPLATOM I KORIŠTENJEM SREDSTAVA PRIKUPLJENIH IZ NAKNADE ZA RAZVOJ NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Članak 5.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj provodi svaka jedinica lokalne samouprave za svoje područje.

Javni isporučitelj vodnih usluga u svojim poslovnim knjigama vodi prikupljenu naknadu za razvoj na zasebnom kontu, za svaku jedinicu lokalne samouprave te svakoj jedinici lokalne samouprave dostavlja izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, polugodišnje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« te na mrežnoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je ovu Odluku dostaviti u roku od 5 dana od njenog stupanja na snagu Vijeću za vodne usluge.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju vrijediti sve odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj donijete od strane jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), a koje su odluke objavljene u:

Grad Čakovec – Službeni glasnik Grada Čakovca br. 9/2010, 6/2012 i 4/2017,

Općina Donji Vidovec – Službeni glasnik Međimurske županije br. 30/2010,

Općina Šenkovec – Službeni glasnik Međimurske županije br. 29/2010,

Općina Vratišinec – Službeni glasnik Međimurske županije br. 27/2010,

Općina Kotoriba – Službeni glasnik Međimurske županije br. 27/2010,

Grad Mursko Središće – Službeni glasnik Međimurske županije br. 27/2010,

Općina Goričan – Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010,

Općina Pribislavec – Službeni glasnik Međimurske županije br. 25/10,

Općina Mala Subotica – Službeni glasnik Međimurske županije br. 24/2010,

Općina Podturen – Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/2011,

Općina Donji Kraljevec – Službeni glasnik Međimurske županije br. 9/2011,

Općina Belica – Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/2013,

Općina Orehovica – Službeni glasnik Međimurske županije br. 23/2010,

Općina Sveti Martin na Muri – Službeni glasnik Međimurske županije br. 23/2010,

Općina Sveta Marija – Službeni glasnik Međimurske županije br. 24/2010,

Općina Nedelišće – Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010, 17/2011,

Općina Strahoninec – Službeni glasnik Međimurske županije br. 27/2010,

Grad Prelog – Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010, 13/2013, 4/2018,

Općina Sveti Juraj na Bregu – Službeni glasnik Međimurske županije br. 30/10, 14/14, 17/17,

Općina Donja Dubrava – Službeni glasnik Međimurske županije br. 30/2010 te

Općina Selnica – Službeni glasnik Međimurske županije br. 29/2010.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području, Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010, 20/2011 i 13/2014.

Odluka o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta »Nedelišće« (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010 i 6/2012) te Odluka o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta »Prelog« (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010 i 20/2011) ostaju na snazi, a po sili zakona prestaju vrijediti s danom 18. srpnja 2022.

Broj: POP-685/2020.
Čakovec, 28. prosinca 2020.

Predsjednik Skupštine
Međimurskih voda
Stjepan Kovač, v. r.