Odluka o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

NN 4/2021 (15.1.2021.), Odluka o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

Vlada Republike Hrvatske

72

Na temelju članka 24. stavka 3. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 3. Zakona o potpomognutim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18.), a u skladu s prioritetom 2. Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE PROGRAMA DRUŠTVENE I GOSPODARSKE REVITALIZACIJE POTPOMOGNUTIH PODRUČJA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE POGOĐENIH POTRESOM

I.

Vlada Republike Hrvatske pokreće postupak izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Područje za koje se izrađuje Program su područja Sisačko-moslavačke županije pogođena potresom.

III.

Cilj Programa je obnova i fizička, socijalna, gospodarska i demografska revitalizacija područja iz točke II. ove Odluke.

IV.

Nositelji izrade Programa su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

V.

U svrhu izrade Programa, ovom Odlukom osniva se Radna skupina za izradu Programa (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Radnu skupinu čine:

1. ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

2. ministar gospodarstva i održivog razvoja

3. predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

4. predstavnik Ministarstva financija

5. predstavnik Ministarstva turizma i sporta

6. predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

7. predstavnik Ministarstva poljoprivrede

8. predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

9. predstavnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

10. predstavnik Ministarstva zdravstva

11. predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

12. predstavnik Ministarstva kulture i medija

13. predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

14. predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

15. predstavnik Ministarstva obrane

16. predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja

17. predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

18. predstavnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

19. predstavnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

20. predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

21. predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Čelnici tijela iz stavka 2. ove točke odredit će predstavnike tijela u Radnoj skupini i o tome obavijestiti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

U rad Radne skupine iz stavka 1. ove točke bit će uključeni i zastupnici Hrvatskoga sabora iz VI. izborne jedinice te predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja za koje se izrađuje Program, kao i predstavnici akademske zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca.

VI.

Radna skupina može, prema potrebi, u svoj rad uključiti i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija, pored tijela iz točke V. ove Odluke, kao i predstavnike drugih organizacija koje mogu dati doprinos ispunjenju zadaća Radne skupine.

U rad Radne skupine mogu se uključiti i vanjski suradnici iz redova istaknutih stručnjaka koji nisu članovi Radne skupine, ukoliko za to postoji potreba, a radi davanja stručnih obrazloženja, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima.

VII.

Zadaća Radne skupine je definiranje prijedloga mjera i projekata Programa, prijedloga nositelja i sudionika njihove provedbe, prijedloga provedbenih aktivnosti, izvora sredstava za provedbu Programa te metodologije praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera.

VIII.

Administrativne i tehničke poslove te koordinaciju aktivnosti za Radnu skupinu obavljaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

IX.

Članovi Radne skupine iz točke V. ove Odluke, kao i predstavnici drugih tijela i institucija te vanjski suradnici iz točke VI. ove Odluke, za svoj rad u Radnoj skupini ne primaju naknadu.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/10

Urbroj: 50301-05/31-21-2

Zagreb, 14. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.