Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

NN 4/2021 (15.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

73

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), a u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA HRAMINA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina (»Narodne novine«, br. 18/99., 129/02., 68/03., 64/16. i 24/19.), u točki I. stavku 1. Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina (»Narodne novine«, broj 24/19.), broj: »72« zamjenjuje se brojem: »108«.

U stavku 2. broj: »72« zamjenjuje se brojem: »108«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije banke radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 4. veljače 2026.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije banke radi dobrog izvršenja posla iz točke II. ove Odluke, neće se zaključiti dodatak br. 5 Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji, te će se naplatiti garancija banke radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 5 Ugovoru o koncesiji u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/537
Urbroj: 50301-04/14-21-2
Zagreb, 14. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.