Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta

NN 4/2021 (15.1.2021.), Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

76

Na temelju članka 36. stavka 4. Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, br. 64/18), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA NAD RADOM PSIHOTERAPEUTA I SAVJETODAVNIH TERAPEUTA

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način, uvjeti i postupak provođenja stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta koji djelatnost psihoterapije obavljaju u privatnoj praksi ili po osnovi ugovora s drugim pravnim ili fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Nadležnost za provođenje

Članak 2.

(1) Stručni nadzor nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta provodi Hrvatska komora psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) Komora provodi stručni nadzor po službenoj dužnosti, na prijedlog fizičke ili pravne osobe, kada za to postoje opravdani razlozi.

Rodno značenje pojmova

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Povjerenstvo za stručni nadzor

Članak 4.

(1) Stručni nadzor provodi i organizira Povjerenstvo za stručni nadzor (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje ima tri člana.

(2) Povjerenstvo osniva i članove imenuje Upravni odbor Komore, na rok od četiri godine.

(3) Povjerenstvo na prvoj sjednici izabire predsjednika i zamjenika predsjednika.

(4) Za člana Povjerenstva imenuje se psihoterapeut ili savjetodavni terapeut koji:

1. je član Komore

2. ima odobrenje za samostalan rad (dopusnicu)

3. ima najmanje pet godina psihoterapijskog iskustva uz ECP (Europski certifikat psihoterapeuta) ili pet godina iskustva u djelatnosti psihoterapije

4. nema izrečenu disciplinsku mjeru Disciplinskog suda Komore i

5. nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo, kojemu nije izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv kojeg ne se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta.

Ovlasti Povjerenstva

Članak 5.

(1) Povjerenstvo iz članka 3. ovoga Pravilnika:

1. predlaže godišnji plan stručnog nadzora,

2. predlaže listu psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta koji provode stručni nadzor (u nastavku teksta: Lista stručnjaka), na vrijeme od dvije godine

3. imenuje provoditelje stručnog nadzora s Liste stručnjaka

4. na temelju nalaza i mišljenja provoditelja nadzora izriče mjere i poduzima druge radnje propisane ovim Pravilnikom

5. vodi evidenciju i dokumentaciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama

6. izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru.

(2) Za Listu stručnjaka predlažu se psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Pri izradi liste provoditelja stručnog nadzora Povjerenstvo je dužno voditi računa da se predlože psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti na način da se omogući dostupnost u provođenju stručnog nadzora.

(4) Za provođenje stručnog nadzora Povjerenstvo imenuje dva psihoterapeuta i/ili savjetovana terapeuta sa liste provoditelja stručnog nadzora.

(5) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Vrste stručnog nadzora

Članak 6.

(1) Stručni nadzor može biti redoviti, izvanredni i kontrolni.

(2) Redoviti stručni nadzor provodi se prema godišnjem planu.

(3) Godišnji plan stručnog nadzora donosi Upravni odbor Komore najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

(4) Redoviti stručni nadzor provodi se nad radom psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, u pravilu jednom unutar pet godina.

Izvanredni stručni nadzor

Članak 7.

(1) Izvanredni stručni nadzor provodi se izvan utvrđenog godišnjeg plana stručnog nadzora, na temelju pisane i potpisane pritužbe na rad člana Komore, na zahtjev ministra nadležnog za socijalnu skrb te drugih državnih tijela izvršne ili sudbene vlasti.

(2) Izvanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju drugog saznanja koje ukazuje na potrebu takvog nadzora.

(3) Izvanredni stručni nadzor provodi povjerenstvo čije članove imenuje Povjerenstvo za svaki pojedini slučaj sa Liste provoditelja stručnog nadzora.

(4) Postupak izvanrednog stručnog nadzora pokreće se pisanom odlukom.

Sadržaj i svrha stručnog nadzora

Članak 8.

(1) Stručni nadzor obuhvaća ocjenu stručnosti i etičnosti obavljanja psihoterapijske djelatnosti te kakvoće i opsega izvršenih usluga na temelju:

– uvida u dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta te njegovom stručnom usavršavanju

– provjere stručnog rada, osobito cijeneći primjenu terapijskih postupaka i poštivanje odredbi Kodeksa psihoterapijske etike i

– uvida u vođenje i čuvanje propisane evidencije i dokumentacije.

(2) Svrha stručnog nadzora je da psihoterapeut ili savjetodavni terapeut:

– obavlja djelatnost psihoterapija u skladu s priznatim metodama i dostignućima psihoterapije

– otkloni utvrđene nepravilnosti u radu i poboljša kvalitetu stručnog rada.

Predmet stručnog nadzora

Članak 9.

U provođenju stručnog nadzora naročito se ocjenjuje:

1. usklađenost u postupanju sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije i drugim propisima,

2. poštivanje Kodeksa psihoterapijske etike

3. poštivanje cijena psihoterapijskih usluga u privatnoj psihoterapijskih praksi

4. čuvanje profesionalne tajne

5. vođenje psihoterapijske dokumentacije i način pohranjivanja i zaštite dokumenta

6. poštivanje standarda rada i smjernica koje je donijela Komora

7. stručno usavršavanje

8. ostale vrste stručnog nadzora po potrebi.

Način provođenja stručnog nadzora

Članak 10.

(1) Odluku o provođenju stručnog nadzora donosi Povjerenstvo u pisanom obliku.

(2) Odluka o provođenju stručnog nadzora sadrži:

– osobno ime i stručne kvalifikacije provoditelja nadzora

– osobno ime i stručne kvalifikacije psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta nad kojom se obavlja stručni nadzor odnosno podatke o poslodavcu

– sadržaj stručnog nadzora

– vrijeme stručnog nadzora

– podatak da li se radi o redovnom ili izvanrednom stručnom nadzoru

– druge bitne podatke za provođenje stručnog nadzora.

Dostava odluke o provođenju stručnog nadzora

Članak 11.

(1) Odluka o redovitom stručnom nadzoru dostavlja se psihoterapeutu ili savjetodavnom terapeutu nad čijim radom se obavlja stručni nadzor i poslodavcu najkasnije 15 dana prije provođenja stručnog nadzora.

(2) Izvanredni stručni nadzor može se provesti i bez prethodne najave uz obavijest psihoterapeutu ili savjetodavnom terapeutu nad čijim će se radom provesti stručni nadzor telefonskim putem, a odluka o provođenju stručnog nadzora uručit će mu se neposredno prije provođenja nadzora.

Obveze osobe nad kojom se provodi stručni nadzor

Članak 12.

(1) Tijekom provođenja stručnog nadzora, obvezna je nazočnost psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta nad čijim se radom provodi nadzor.

(2) Ako se stručni nadzor provodi u pravnoj osobi, u stručnom nadzoru treba sudjelovati i odgovorna osoba te pravne osobe.

(3) Psihoterapeut i savjetodavni terapeut nad čijim radom se provodi stručni nadzor odnosno poslodavac dužan je provoditelju stručnog nadzora omogućiti obavljanje nadzora i pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

Onemogućavanje provođenja stručnog nadzora

Članak 13.

(1) Ako psihoterapeut i savjetodavni terapeut nad čijim se radom provodi stručni nadzor odnosno njegov poslodavac onemogući obavljanje nadzora, provoditelj stručnog nadzora će o tome sačiniti zapisnik.

(2) Onemogućavanje provođenja stručnog nadzora od strane psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta je teža disciplinska povreda obveze te će se protiv njega pokrenuti disciplinski postupak.

(3) U slučaju onemogućavanja provođenja stručnog nadzora od strane poslodavca Komora će pokrenuti odgovarajući postupak pri nadležnim inspekcijama i/ili drugim nadležnim tijelima.

Način provođenja stručnog nadzora

Članak 14.

(1) Provoditelj stručnog nadzora obvezan je isti provesti u najkraćem mogućem roku pazeći pri tom da svojim postupcima ne ometa redovan rad psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta nad čijim se radom provodi nadzor.

(2) Ako se stručni nadzor ne može provesti tijekom jednoga radnog dana, pojedine radnje mogu se provesti i kasnije, ali najkasnije unutar roka od 30 (trideset) dana od dana započetog stručnog nadzora.

Zapisnik o provedenom stručnom nadzoru

Članak 15.

(1) Tijekom provođenja stručnog nadzora provoditelj nadzora sastavlja zapisnik, koji mora sadržavati:

– pravni temelj za provođenje stručnog nadzora

– podatke o provoditeljima stručnog nadzora

– mjesto, vrijeme i trajanje stručnog nadzora

– podatke o psihoterapeutu, savjetodavnom terapeutu ili poslodavcu nad kojima se provodi stručni nadzor

– podatke o drugim osobama koje su nazočne stručnom nadzoru, uključujući i podatke o unutarnjem ustrojstvu pravne osobe iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika u kojoj psihoterapeut ili savjetodavni terapeut pruža usluge psihoterapije

– prikaz utvrđenog stanja

– očitovanje na zapisnik psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta nad čijim je radom proveden stručni nadzor.

(2) Zapisnik potpisuje provoditelj nadzora i psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut nad čijim stručnim radom je proveden nadzor, a ako je nadzor proveden u pravnoj osobi zapisnik potpisuje i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Jedan primjerak zapisnika uručuje se psihoterapeutu ili savjetodavnom terapeutu nad čijim stručnim radom je proveden nadzor, a ako je nadzor proveden u pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(4) Podaci za koje provoditelj nadzora sazna tijekom provođenja stručnog nadzora smatraju se službenom tajnom.

Dostava zapisnika i nalaza i mišljenja Povjerenstvu

Članak 16.

(1) Provoditelj nadzora dužan je u roku od tri dana od dana provedenog stručnog nadzora Povjerenstvu dostaviti zapisnik o stručnom nadzoru.

(2) Provoditelj nadzora dužan je u roku od 15 dana od dana provedenog stručnog nadzora Povjerenstvu dostaviti nalaz i mišljenje.

Mjere za manje stručne propuste i blaže povrede načela etike

Članak 17.

(1) Ako na temelju zapisnika i nalaza i mišljenja provoditelja nadzora Povjerenstvo Komore utvrdi da postoji manji stručni propust ili blaža povreda načela etike iz djelatnosti psihoterapije, dužno je donijeti odluku kojom psihoterapeutu odnosno savjetodavnom terapeutu određuje provođenje odgovarajućih mjera i rokove za provođenje mjera koji ne mogu biti duži od tri mjeseca.

(2) Po proteku roka određenih odlukom iz stavka 1. ovoga članka, provodi se kontrolni stručni nadzor, kojim se utvrđuje je li psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut nad čijim je radom proveden stručni nadzor, otklonio nepravilnosti i nedostatke, o čemu se sastavlja zapisnik.

Žalba na odluku Povjerenstva

Članak 18.

(1) Protiv odluke Povjerenstva Komore iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut ima pravo žalbe Upravnom odboru Komore, u roku od 15 dana od dana dostave.

(2) Upravni odbor Komore dužan je odlučiti o žalbi u roku od 60 dana od dana primitka žalbe.

(3) Odluka Upravnog odbora Komore je izvršna.

Pokretanje disciplinskog postupka

Članak 19.

(1) U slučaju kada Povjerenstvo Komore nakon kontrolnog stručnog nadzora iz članka 17. stavka 2. utvrdi da i dalje postoji stručni propust ili povreda načela etike iz djelatnosti psihoterapije, obvezno je zapisnike o provedenim nadzorima s nalazima i mišljenjem dostaviti Disciplinskom sudu Komore radi pokretanja disciplinskog postupka, u roku od 15 dana od provedenog kontrolnog nadzora.

(2) U slučaju kada Povjerenstvo Komore na temelju zapisnika i nalaza i mišljenja provoditelja nadzora utvrdi da postoji veći stručni propust ili teža povreda načela etike iz djelatnosti psihoterapije, obvezno je zapisnik i nalaz i mišljenje provoditelja nadzora dostaviti Disciplinskom sudu Komore radi pokretanja disciplinskog postupka, u roku od 15 dana od izvršenog stručnog nadzora.

(3) Kada su ispunjene pretpostavke iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Povjerenstvo je dužno o tome obavijestiti komoru nadležnu za područje medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije ako je psihoterapeut ili savjetodavni psihoterapeut završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u pojedinom od tih područja.

Propusti u provođenju stručnog nadzora

Članak 20.

Ako Povjerenstvo Komore utvrdi da je provoditelj stručnog nadzora u provedbi stručnog nadzora propustio poduzeti odgovarajuće mjere ili prekoračio svoje ovlasti, Upravni odbor Komore brisat će ga s Liste stručnjaka koji provode stručni nadzor.

Naknada za provođenje stručnog nadzora

Članak 21.

Naknadu za provođenje stručnog nadzora uređuje Komora općim aktom.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/1
Urbroj: 524-04-3/1-21-4
Zagreb, 8. siječnja 2021.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Josip Aladrović, v. r.