Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije

NN 4/2021 (15.1.2021.), Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

77

Na temelju članka 8. stavka 6. i članka 17. stavka 2. Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, broj 64/18), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je

PRAVILNIK

O NAČINU OGLAŠAVANJA I ISTICANJA NAZIVA PRIVATNE PRAKSE PSIHOTERAPEUTA I SAVJETODAVNOG TERAPEUTA, UVJETIMA PROSTORA I OPREME ZA RAD PSIHOTERAPEUTA I SAVJETODAVNOG PSIHOTERAPEUTA TE NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA DOKUMENTACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način oglašavanja rada i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta koji obavlja djelatnost u privatnoj odnosno grupnoj praksi, trgovačkom društvu ili obrtu te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije.

Rodno značenje pojmova

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. OGLAŠAVANJE

Osnovna pravila

Članak 3.

(1) Psihoterapeut i savjetodavni terapeut dužni su se oglašavati na način koji osigurava profesionalan, znanstveno prihvatljiv, etički i činjenično-informativan način.

(2) Oglašavanje rada koje prelazi okvire struke i izaziva nelojalnu konkurenciju ili ulazi u područje rada drugih specijalnosti nije dopušteno.

(3) Psihoterapeutu i savjetodavnom terapeutu nije dopušteno javnosti preporučivati usluge koje dolaze iz jednog izvora te ne smiju isticati naziv i adresu privatne odnosno grupne prakse, trgovačkog društva ili obrta u kojima tu djelatnost obavljaju ako je komunikacija s javnošću zasnovana isključivo na njihovoj ulozi psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta.

Načini oglašavanja

Članak 4.

Psihoterapeut i savjetodavni terapeut mogu se oglašavati u novinama i drugom tisku (dnevnom, tjednom ili mjesečnom), stručnim časopisima, na mrežnim stranicama ili na drugi način, u skladu s Kodeksom psihoterapijske etike i ovim Pravilnikom.

Nedopušteno oglašavanje

Članak 5.

(1) Psihoterapeut i savjetodavni terapeut mogu sudjelovati u emisiji radija ili televizije koja se odnosi na djelatnost psihoterapije uz navođenje svog osobnog imena i stečenog akademskog naziva i akademskog stupnja ili certifikata o završenoj edukaciji, ali ne smije isticati naziv i adresu privatne odnosno grupne prakse, trgovačkog društva ili obrta u kojima tu djelatnost obavlja.

(2) Psihoterapeut i savjetodavni terapeut mogu objaviti u tisku, stručnom časopisu ili na mrežnim stranicama stručni članak koji se odnosi na djelatnost psihoterapije uz navođenje svog osobnog imena i stečenog akademskog naziva i akademskog stupnja ili certifikata o završenoj edukaciji, ali ne smije isticati naziv i adresu privatne odnosno grupne prakse, trgovačkog društva ili obrta u kojima tu djelatnost obavlja.

Mjere protiv nepropisnog oglašavanja

Članak 6.

(1) Ako Komora u postupku provođenja stručnog nadzora ili na drugi način utvrdi da se psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut oglašava suprotno odredbama ovog Pravilnika predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta (u daljnjem tekstu predsjednik Komore) dužan je izreći pisanu opomenu.

(2) Ako se nakon pisane opomene psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut ponovno oglasi protivno odredbama ovog Pravilnika, predsjednik Komore dužan je pokrenuti disciplinski postupak pred Disciplinskim sudom Hrvatske komore.

Natpisna ploča

Članak 7.

(1) Na zgradi u kojoj su smještene prostorije za obavljanje djelatnosti psihoterapije mora biti istaknuto osobno ime psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta, naziv privatne odnosno grupne prakse, tvrtka trgovačkog društva ili obrta.

(2) Ako ulaz u prostorije u kojima se obavlja djelatnost psihoterapije nije lako uočljiv mogu se koristiti posebne oznake (strelice, crteži i sl).

(3) Ako je ploča osvijetljena ne može se koristiti povremeno i prekidajuće osvjetljenje.

(4) Na ploči se mogu nalaziti samo podaci iz rješenja o odobrenju početka rada privatne prakse.

III. UVJETI U POGLEDU POTREBNOG PROSTORA I OPREME ZA RAD

Uvjeti u pogledu potrebnog prostora

Članak 8.

(1) Za obavljanje psihoterapijske djelatnosti psihoterapeut i savjetodavni terapeut moraju imati na raspolaganju funkcionalnu prostoriju u kojoj mogu osigurati i održavati odgovarajuće okruženje za obavljanje psihoterapijske djelatnosti, prema načelima psihoterapijske struke i etike.

(2) Prostor za obavljanje djelatnosti psihoterapije mora odgovarati sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

(3) U istom prostoru mogu obavljati privatnu praksu dva psihoterapeuta odnosno savjetodavna terapeuta u smjenskom radu.

(4) Psihoterapeuti odnosno savjetodavni terapeuti koji obavljaju grupnu privatnu praksu mogu imati zajedničku čekaonicu i sanitarni čvor. Pristup sanitarnom čvoru mora biti omogućen izravno iz čekaonice.

(5) Psihoterapeut i savjetodavni terapeut dužni su osigurati sigurnost i biti upoznati s hitnim intervencijama te postupcima i mjerama za organiziranje primjerenog načina evakuacije i spašavanja osoba i materijalnih dobara koje treba slijediti u slučaju bilo kakvog izvanrednog događaja i/ili prijetnje po sigurnost ljudi.

Uvjeti u pogledu potrebne opreme

Članak 9.

Prostor mora biti opremljen opremom za rad odgovarajućom za vrstu psihoterapije koju psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti pružaju.

IV. VOĐENJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Vođenje dokumentacije

Članak 10.

(1) Dokumentacija o korisniku vodi se u pisanom ili digitalnom obliku te mora biti odgovarajuće zaštićena od neovlaštenog pristupa.

(2) Za dokumentaciju koja se vodi u digitalnom obliku mora biti izrađena sigurnosna kopija.

(3) Dokumentacija o korisniku minimalno sadrži:

– osnovne podatke o korisniku

– razloge dolaska

– termine posjeta

– date preporuke.

Čuvanje dokumentacije

Članak 11.

(1) Pisana dokumentacija mora se čuvati zaključana u ormaru, a u digitalnom obliku pod šifrom.

(2) Dokumentacija mora biti sigurno arhivirana nakon završetka tretmana u razdoblju od minimalno pet godina.

(3) Dokumentacija o radu s djecom i adolescentima mora biti sigurno arhivirana minimalno pet godina nakon punoljetnosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti iz članka 1. ovoga Pravilnika dužni su uskladiti način oglašavanja rada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/1
Urbroj: 524-04-3/1-21-5
Zagreb, 8. siječnja 2021.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Josip Aladrović, v. r.