Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

NN 4/2021 (15.1.2021.), Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede

78

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2021. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 2/21) u Dijelu II. članak 2. stavak 4. podstavak a) mijenja se i glasi:

a) na području Sisačko-moslavačke županije: općine Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i naselje Jasenovac u općini Jasenovac.

II.

U Dijelu II. u članku 3. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Iznimno od stavka 11. ovoga članka za posjednike životinja s prijavljenim prebivalištem ili boravištem na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina i Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko troškovi provođenja mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.«

III.

U Dijelu VII. u članku 26. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, za posjednike životinja na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko, troškovi provođenja mjera iz stavaka 1. i 3. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.«

IV.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/20-01/252

Urbroj: 525-10/0541-20-3

Zagreb, 12. siječnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.