Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 4/2021 (15.1.2021.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

81

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. siječnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 3/21) u točki IV. stavku 3. u podstavku 7. iza riječi: »u Republici Hrvatskoj« dodaju se riječi: »ili izvan Republike Hrvatske«.

II.

U točki VI. stavci 3. i 4. brišu se.

III.

Iza točke VI. dodaje se točka VI.a koja glasi:

»VI.a

Osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, obvezni su predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Osobe iz stavka 1. ove točke mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te je nalaz negativan.«

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. siječnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-274
Zagreb, 15. siječnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.