Odluka o privremenom ograničenju raspodjela

NN 4/2021 (15.1.2021.), Odluka o privremenom ograničenju raspodjela

Hrvatska narodna banka

83

Na temelju članka 144.a stavka 1. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 4. stavka 1. točke 11., članka 43. stavka 2. točke 6. te članka 77.a Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM OGRANIČENJU RASPODJELA

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje privremeno ograničenje raspodjela s ciljem povećanja otpornosti financijskog sustava i održavanja financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Ova se Odluka donosi zbog negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj te povećane neizvjesnosti u vezi s učinkom trenutačnih izvanrednih zdravstvenih i gospodarskih okolnosti na poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(3) Odredbe ove Odluke dužne su na pojedinačnoj osnovi primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(4) Pojmovi »identificirani radnik«, »varijabilni primici«, »zajamčeni varijabilni primici« i »dodjela varijabilnih primitaka« imaju značenje kako je uređeno podzakonskim propisom kojim se pobliže uređuju pravila, postupci i kriteriji u vezi s politikama primitaka koji je donesen na temelju članka 100. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama.

Obuhvat raspodjele

Članak 2.

Kreditna institucija privremeno, do 31. prosinca 2021., ne smije:

1) isplatiti dividendu ili stvoriti obvezu isplate dividende

2) provesti otkup ili kupnju vlastitih dionica ili drugih instrumenata kapitala kreditne institucije iz članka 26. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od
26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2020/873 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu određenih prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 (SL L 204, 26. 6. 2020.)

3) provesti otplatu iznosa uplaćenih u vezi s instrumentima kapitala iz članka 26. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 575/2013

4) provesti raspodjele stavki iz članka 26. stavka 1. točaka od (b) do (f) Uredbe (EU) br. 575/2013

5) dodijeliti varijabilne primitke identificiranim radnicima.

Izuzeće od primjene Odluke

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

1) otkup vlastitih dionica za koje kreditna institucija ima zakonsku obvezu provođenja otkupa

2) zajamčene varijabilne primitke.

Završne odredbe

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka najkasnije će do 30. rujna 2021. preispitati postojanje razloga iz članka 1. ove Odluke na temelju kojih je ova Odluka i donesena te može, ovisno o toj ocjeni, trajanje privremenog ograničenja ukinuti i prije 31. prosinca 2021.

(2) Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 12-091/01-21/BV
Zagreb, 14. siječnja 2021.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.