Ispravak Pravilnika o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa

NN 4/2021 (15.1.2021.), Ispravak Pravilnika o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

88

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 148 od 31. prosinca 2020. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG UPISNIKA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA ISPISA

U Pravilniku o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (»Narodne novine«, broj 148/20), članak 2. ispravno glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.)

(2) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Odluke Komisije od 23. veljače 2004. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za funkcioniranje upisnika za unos podataka o genetskim promjenama u genetski modificiranim organizmima (GMO-ima), u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 540) (SL L 65, 3. 3. 2004.) (dalje u tekstu: Odluka Komisije 2004/204/EZ).«

Članak 7. ispravno glasi:

»(1) Nadležna tijela iz članka 4. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 126/19) u skladu s odredbama posebnog propisa kojim su uređeni GMO-i prikupljaju podatke u vezi s podatcima iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Podatke iz članka 4. točka 3. i 4. te članka 5. ovoga Pravilnika nadležna tijela iz stavka 1. ovog članka dostavljaju Europskoj komisiji sukladno članku 5. Odluke Komisije 2004/204/EZ.«

Članak 8. ispravno glasi:

»Ministarstvo nakon primitka svakog podatka kojim su dopunjeni podatci iz upisnika, iste prosljeđuje Europskoj komisiji i upisuje u upisnik GMO-a sukladno članku 6. Odluke Komisije.«

Klasa: 011-02/20-01/610
Urbroj: 534-02-1-1/2-21-20
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.