Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

NN 5/2021 (20.1.2021.), Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

98

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvajaju se izmjene i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20. i 116/20.; u daljnjem tekstu: Program) o produljenju trajanja provedbe Programa, povećanju proračuna Programa, kao i o proširenju popisa prihvatljivih korisnika, a sve temeljem pravila iz Komunikacije Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 19. ožujka 2020. (SL C 91I, 20. 3. 2020., str. 1) i Izmjena Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemij COVID-a 19 od 3. travnja 2020. (SL C 112I, 4. 4. 2020., str. 1), Komunikacijom Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 8. svibnja 2020. (SL C 164, 13. 5. 2020., str. 3), Komunikacijom Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 218, 2. 7. 2020., str. 3.) te Komunikacijom Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020., str. 1) uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Izmjene i dopune Programa sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/16

Urbroj: 50301-05/27-21-2

Zagreb, 18. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19

I.

U Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20. i 116/20.; u daljnjem tekstu: Program), u točki II. stavku 1. iza riječi: »Druga izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19« dodaju se riječi: »i Komunikacije Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 218, 2. 7. 2020., str. 3.) te Komunikacijom Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020., str. 1)«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»Ukupan iznos proračuna planiran na temelju Programa iznosi 1.000.000.000,00 HRK.«.

U stavku 14. iza broja: »42/20.« dodaju se riječi: »i 58/20.«, a iza broja: »53/12.« dodaju se riječi: »56/13. i 121/16.«.

II.

U točki III. stavku 1. iza riječi: »49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika« dodaju se riječi: »49.32 Taksi služba«.

Riječi: »49.39 Ostali kopneni prijevoz (ne obuhvaća taksi službu)« zamjenjuju se riječima: »49.39 Ostali kopneni prijevoz«, a iza riječi: »52.2 Uslužne djelatnosti u prometu« dodaju se riječi: »77.11. Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila«.

III.

U točki VI. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2021.«.

U stavku 2. riječi: »600.000.000,00 HRK« zamjenjuju se riječima: »1.000.000.000,00 HRK«.

U podtočki 1) riječi: »200.000.000,00 HRK« zamjenjuju se riječima: »300.000.000,00 HRK«.

U podtočki 2) riječi: »400.000.000,00 HRK« zamjenjuju se riječima: »700.000.000,00 HRK.«.

IV.

U točki VIII. stavku 4. iza riječi: »na dan 31. prosinca 2019.« dodaju se riječi: »izuzev mikro i malih poduzetnika u skladu s točkom IV. stavkom 1. ovoga Programa.«.

U stavku 5. datum: »31. 12. 2020.« zamjenjuje se datumom: »30. lipnja 2021.«.

V.

U točki IX. stavku 4. podtočki 2) riječi: »31. prosinca 2020.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2021.«.

U podtočki 3) riječi: »31. prosinca 2020.« zamjenjuju se riječima »30. lipnja 2021.«.

U podtočki 5) iza riječi: »na dan 31. prosinca 2019.« dodaju se riječi: »izuzev mikro i malih poduzetnika u skladu s točkom IV. stavkom 1. ovoga Programa.«.

VI.

U točki XI. stavku 3. iza riječi: »do 31. prosinca 2020.« dodaju se riječi: »odnosno do 30. lipnja 2021.«.