Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

NN 6/2021 (22.1.2021.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Vlada Republike Hrvatske

123

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 31. Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12. 3. 2014.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA, PROVEDBE I KONTROLE KORIŠTENJA FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU
I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ
ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I.

U Odluci o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 78/15.), u točki II. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 – u daljnjem tekstu: Uredba (EU, Euratom) 2018/1046;«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»U Sustavu iz točke I. ove Odluke uspostavljaju se sljedeća tijela: Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju.«.

III.

U točki IV. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravljačko tijelo iz stavka 1. ove točke, a sukladno članku 35. stavku 3. Uredbe (EU) br. 223/2014, je tijelo državne uprave nadležno za poslove rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.«.

U stavku 3. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. dostavlja Komisiji svoju računovodstvenu dokumentaciju o rashodima koji su nastali tijekom relevantnog referentnog razdoblja, utvrđenog u sektorskim pravilima, izjavu o upravljanju tijela odgovornih za upravljanje sredstvima i godišnji sažetak završnih revizorskih izvješća i provedenih kontrola iz članka 63. stavaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046;«.

Iza točke 14. dodaju se točke od 15. do 33. koje glase:

»15. priprema popis operacija financiranih iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije, sukladno članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) br. 223/2014;

16. osigurava da su partnerske organizacije na razini projekta provele mjere informiranja i vidljivosti;

17. provodi ex-ante evaluacije Operativnog programa i jednu tematsku evaluaciju tijekom razdoblja provedbe Operativnog programa;

18. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, utvrđuje učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje prijevara;

19. rješava odgovore na pritužbe;

20. upravlja rizicima na razini operacija;

21. provodi otvorene pozive za odabir partnerskih organizacija i odabir operacija za nabavu, transport, skladištenje i distribuciju hrane i/ili osnovne materijalne pomoći i sklapa ugovore;

22. osigurava da su odabrane partnerske organizacije i odabrane operacije u skladu s kriterijima odabira za partnerske organizacije i kriterijima odabira za operacije sukladno Operativnom programu;

23. odobrava kriterije partnerskih organizacija za određivanje najpotrebitijih osoba unutar relevantnih ciljanih skupina;

24. odobrava sadržaj i način provođenja popratnih mjera predloženih od strane partnerskih organizacija;

25. u okviru sklopljenih ugovora s odabranim partnerskim organizacijama, definira uvjete i kriterije za nabavu hrane, u skladu s nacionalnim pravilima o javnoj nabavi, skladištenje, prijevoz i distribuciju hrane partnerskih organizacija krajnjim korisnicima;

26. vodi računa da se osiguraju informacije o uvjetima za potporu za svaku operaciju, uključujući posebne zahtjeve za proizvode ili usluge koje temeljem operacije treba dostaviti, plan financiranja i rokove za izvršenje;

27. prilikom odobravanja sadržaja popratnih mjera provjerava postoje li preklapanja s aktivnostima sufinanciranim iz Europskog socijalnog fonda u svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja;

28. planira sredstva za provedbu aktivnosti programa u okviru svojih proračunskih stavki i izvršava plaćanja sa svojih proračunskih pozicija;

29. provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su korisnici platili rashode koje navode, te provjerava da su u skladu s mjerodavnim zakonom, Programom i uvjetima kojima se podržava operacija, a uključujući sljedeće postupke: administrativna provjera u vezi sa svakim zahtjevom za plaćanje korisnika, te provjere operacija na licu mjesta;

30. osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili povrat sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova zadrže ili zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije vezane uz operaciju;

31. provodi djelotvorne i razmjerne mjere protiv prijevare uzimajući u obzir utvrđene rizike;

32. provodi postupke radi osiguranja da se svi dokumenti o rashodima i revizijama, potrebni za osiguranje odgovarajućeg revizijskog traga, čuvaju u skladu sa zahtjevima iz članka 28. točke (g) Uredbe (EU) br. 223/2014;

33. osigurava dostupnost popratnih dokumenata u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 223/2014.«.

IV.

Točka V. briše se.

V.

Prilog – Prikaz tijela u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., zamjenjuje se novim Prilogom – Prikaz tijela u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., koji je sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/03

Urbroj: 50301-04/12-21-2

Zagreb, 21. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

PRIKAZ TIJELA U SUSTAVU UPRAVLJANJA, PROVEDBE I KONTROLE KORIŠTENJA FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Upravljačko tijeloMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Tijelo za revizijuAgencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Tijelo za
ovjeravanje
Ministarstvo financija