Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta

NN 7/2021 (27.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

148

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPHODNJI JAVNIH CESTA

Članak 1.

U Pravilniku o ophodnji javnih cesta (»Narodne novine«, broj 75/14) u članku 3. stavku 1. mijenja se alineja 1. i glasi:

» – tri puta dnevno na autocestama s PGDP > 10.000, dva puta dnevno na ostalim autocestama,«

U članku 3. stavku 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

» – tri puta dnevno na brzim cestama,«

Dosadašnje alineje 2., 3. i 4. postaju 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. mijenja se alineja 1. i glasi:

» – na brzim cestama do 50 km,«

U članku 9. stavku 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

» – na autocestama u pravilu do 70 km,«

Dosadašnje alineje 2., 3., 4. i 5. postaju 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 12. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ophodnja autoceste smatra se obavljenom ako je ophodarska dionica iz članka 9. stavak 1. alineja 2. ovoga Pravilnika, prijeđena u oba smjera najmanje jednom u dvanaest sati, odnosno najmanje tri puta u dvadesetčetiri sata na autocestama s PGDP > 10.000, a sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/86
Urbroj: 530-06-2-2-21-1
Zagreb, 18. siječnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.