Odluka o usvajanju »Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije«

NN 8/2021 (29.1.2021.), Odluka o usvajanju »Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije«

Vlada Republike Hrvatske

161

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU »PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI MIKRO SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

I.

Usvaja se »Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije« (u daljnjem tekstu: Program).

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u 2021. godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na razdjelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta.

III.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisat će Otvoreni javni poziv temeljem Programa iz točke I. ove Odluke u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/22

Urbroj: 50301-05/20-21-3

Zagreb, 28. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

»PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI MIKRO SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

1. OPĆE ODREDBE

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020., str. 3.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013)[1](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:HR:PDF).

Program se donosi temeljem članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), članka 23. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), a u skladu sa Zakonom o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.) i Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21.).

Za potrebe ovoga Programa primjenjuju se sljedeće definicije:

1) »program potpora« – svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su utvrđeni u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu

2) »intenzitet potpore« – bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada

3) »mikro, malo i srednje poduzeće – MSP« – subjekti definirani u Prilogu 1. Uredbe Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Tekst značajan za EGP) (SL L 187, 26. 6. 2014.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 651/2014)[2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=HR)

4) »jedan poduzetnik (jedinstveni poduzetnik)« – sukladno definiciji u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013

5) »ista ili slična djelatnost« – djelatnost koja je obuhvaćena istim razredom (četveroznamenkasta brojčana oznaka) statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006., str. 1.)

6) »primarna poljoprivredna proizvodnja« – proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije[3](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b49701aa75ed71a1.0011.01/DOC_5&format=PDF) (SL C 202 (2016)) bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda

7) »poljoprivredni proizvodi« – proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016), osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. (SL L 354/1, 28. 12. 2013.)

8) »prerada poljoprivrednih proizvoda« – svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju

9) »stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda« – držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu

10) »sektor ribarstva i akvakulture« – sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013., str. 1.) (u daljnjem tekstu Uredba (EU) br. 1379/2013) uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom te regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama i regionalnih operativnih programa potpore

11) »potpora djelatnostima povezanima s izvozom u treće zemlje ili države članice« – potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću

12) »poduzetnik u teškoćama« – poduzetnik u teškoćama je poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti kako je definirano Uredbom (EU) br. 651/2014:

(a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka

(b) u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka

(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja.

2. PODRUČJE PRIMJENE

1. U okviru ovoga Programa, potpora male vrijednosti se ne može dodijeliti:

(a) poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture

(b) poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

(c) poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju

ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

(d) za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću

(e) kao potpora koja se uvjetuje uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih

2. Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovoga Programa, ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da se na primjeren način osigura, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ovoga Programa ne ostvaruju korist od de minimis potpore dodijeljene na temelju ovoga Programa.

3. PREDMET PROGRAMA

Ovim Programom utvrđuje se način dodjele bespovratnih potpora mikro subjektima malog gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije koji su pretrpjeli posljedice katastrofe uzrokovane potresom sa svrhom osiguranja osnovnih uvjeta za nastavak obavljanja gospodarskih aktivnosti.

4. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Na razdjelu Ministarstva na aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta osiguran je iznos od 10.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovoga Programa u 2021. godini.

5. KORISNICI

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovoga Programa mogu biti mikro poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Prijavu za dodjelu bespovratne potpore može podnijeti mikro subjekt malog gospodarstva definiran Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), koji je pretrpio štetu od potresa na području Sisačko-moslavačke županije za koje je proglašena katastrofa, ako je bio registriran na tom području, odnosno ako je na tom području imao izdvojenu poslovnu jedinicu u trenutku proglašenja katastrofe.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.[4](https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/ojhttps://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/hr/renditions/pdf&usg=AOvVaw0eAyH61OpcC50rvW3s79kzhttps://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf) uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća dane u članku 3. stavku 4. Priloga I. Uredbe (EU) br. 651/2014. Naime, sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Priloga I, poduzeće se ne može smatrati malim i srednjim poduzećem ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću osim u slučajevima navedenim u stavku 2. istoga članka kojima je definirano da se poduzeće može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju drugih partnerskih poduzeća čak i ako su određeni ulagači dosegli ili premašili prag od 25 %, pod uvjetom da ti ulagači nisu, u smislu stavka 3., bilo samostalno ili zajednički povezani s dotičnim poduzećem, a što se između ostalog, odnosi na poduzeće koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna eura i s manje od 5.000 stanovnika.

Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Programu primjenjivat će se odredbe Uredbe (EU) br. 1407/2013.

6. NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva namijenjena su za financiranje sljedećih aktivnosti:

• sanacija poslovnog prostora

• najam prostora

• opremanje interijera poslovnog prostora

• nabava strojeva i opreme

• nabava obrtnih sredstava potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti.

7. IZNOS I INTENZITET POTPORE

Potpora se dodjeljuje u iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna po jednom poduzetniku.

Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada, i može dosegnuti do 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Potpora se ostvaruje putem sudjelovanja u Otvorenom javnom pozivu za »Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije« (u daljnjem tekstu: Otvoreni javni poziv) kojeg objavljuje Ministarstvo.

Otvorenim javnim pozivom određuju se rokovi i ostali uvjeti za podnošenje Prijave.

Bespovratne potpore dodjeljuju se sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013 te su podnositelji prijave dužni uz prijavu priložiti izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje Republika Hrvatska u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava Republike Hrvatske. Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti definirana gornja granica, ni jedna od tih novih potpora ne može se dodijeliti temeljem ovog Programa.

Na pitanja koja nisu uređena odredbama Programa primijenit će se odredbe Uredbe (EU) br. 1407/2013.

8. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Mikro poduzeće (isključivo obrt, trgovačko društvo i zadruga), je prihvatljivi Podnositelj prijave po ovom Programu ukoliko:

– posluje i registriran je na području na kojem je proglašena katastrofa ili ima izdvojenu poslovnu jedinicu na području Sisačko-moslavačke županije na dan proglašenja katastrofe

– na dan proglašenja katastrofe ima zaposlenu najmanje jednu odnosno najviše devet osoba (vlasnik obrta osiguran s osnove obrta smatra se zaposlenom osobom), a koji uvjet se jednako tako odnosi i na izdvojenu poslovnu jedinicu na području Sisačko-moslavačke županije

– djelatnost prijavitelja nije primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodi koji su navedeni u prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013)

– je u skladu je s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013

– ima uvjete za nastavak obavljanja gospodarskih aktivnosti u odgovarajućem prostoru

– nije poduzetnik u teškoćama

– nije u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

– Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja

– ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava na dan 31. prosinca 2019. odnosno na dan 31. prosinca 2019. evidentiran dug je podmiren do dana objave Otvorenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovoga Programa, izuzev gospodarskih subjekata osnovanih u 2020.

– ima podmirene obveze prema zaposlenicima za 2019., izuzev gospodarskih subjekata osnovanih u 2020.

9. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali uslijed katastrofe uzrokovane potresom sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom, i to:

1) Troškovi radova za saniranje poslovnog prostora*

2) Troškovi najma poslovnog prostora (za razdoblje od 6 mjeseci)

3) Troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)

4) Troškovi vezani uz nabavu strojeva i radnih strojeva[5](Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.), »radni stroj« je motorno vozilo kojem je osnovna namjena obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom (kombajn, valjak, grejder, kosilica, buldožer, motokultivator, motokultivator s priključkom, viljuškar, kopač rovova i sl.).), postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti

5) Troškovi nabave rabljene opreme

6) Troškovi obrtnih sredstava kao što je nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i sitnog inventara potrebni za obavljanje poslovne djelatnosti.

*NAPOMENA:

Podnositelj prijave je vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50 %-tnim udjelom ili u dugoročnom najmu prostora. Navedeni trošak ne podrazumijeva konstrukcijsku obnovu građevina.

Neprihvatljivi troškovi:

1) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili nije)

2) Nabava/kupovina/najam osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila[6](Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.), »radno vozilo« je bilo koji teretni automobil ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret.)

3) Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

4) Troškovi nabave rabljene opreme starije od 5 godina

5) Najam opreme

6) Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

7) Vanjski građevinski radovi

8) Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave

9) Nabava oružja.

10. TIJELO ZADUŽENO ZA PROVEDBU

Ministarstvo objavljuje Otvoreni javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovoga Programa na mrežnim stranicama (https://gospodarstvo.gov.hr/).

11. POSTUPAK ODOBRAVANJA BESPOVRATNE POTPORE

Bespovratne potpore se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti u razmjernom iznosu do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu ovoga Programa.

Od Podnositelja prijave se mogu zahtijevati dodatna objašnjenja i informacije, odnosno dodatna dokumentacija ukoliko je to nužno za utvrđivanje njegovog statusa.

U slučaju nepotpune dokumentacije Podnositelj prijave će biti pozvan da dopuni dokumentaciju u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti Ministarstva.

Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti korisnike o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o de minimis potpori pozivajući na Uredbu (EU) br. 1407/2013. Prije dodjeljivanja potpore Ministarstvo će od Podnositelja prijave ishoditi izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o svakoj de minimis potpori na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 1407/2013 ili druge uredbe o de minimis potporama, primljenoj tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Potpora se može dodijeliti tek nakon što se utvrdi da isto neće povisiti ukupan iznos de minimis potpora koji je Podnositelj prijave primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013 i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Uredbom (EU) br. 1407/2013.

Podnositelji prijava koji će ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Programu s Ministarstvom zaključuju ugovor o dodjeli bespovratne potpore.

12. OBVEZE KORISNIKA BESPOVRATNE POTPORE

Korisnik kojem je odobrena bespovratna potpora, dužan je u roku od 15 dana od dana primitka ugovora o dodjeli bespovratne potpore na adresu Ministarstva dostaviti potpisani ugovor o dodjeli bespovratne potpore. Korisnik kojemu je cjelokupni iznos bespovratne potpore, odnosno dio bespovratne potpore, odobren isključivo temeljem ponuda, predračuna i troškovnika dužan je u navedenom roku uz potpisani ugovor o dodjeli bespovratne potpore dostaviti i ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu.

Bjanko zadužnica, sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, br. 115/12. i 82/17.) služi kao instrument naplate dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava, u slučaju naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onog koje je bilo osnova za dodjelu bespovratne potpore Korisniku, u slučaju nepridržavanja obveza iz ugovora o dodjeli bespovratne potpore, odnosno u slučaju da Korisnik ne izvrši povrat sredstava na način utvrđen ugovornim odredbama.

Vrijednost zadužnice mora biti najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu koji se odnosi na visinu potpore odobrene isključivo temeljem ponuda, predračuna i troškovnika (u zadužnicu se unosi prvi mogući iznos zadužnice od iznosa odobrene potpore).

Ako Korisnik ne ispuni navedene obveze u vezi dostave potpisanog ugovora o dodjeli bespovratne potpore i zadužnice u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore.

Obveza Korisnika je da aktivnosti temeljem kojih su mu odobrena bespovratna sredstva provede u cijelosti i da u roku od 6 mjeseci (180 dana) od dana potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratne potpore dostavi Ministarstvu obrazac Izvještaja o korištenju sredstava po ugovoru o dodijeljenoj bespovratnoj potpori. Ukoliko su za provedbu aktivnosti bespovratna sredstva odobrena temeljem ponuda, predračuna i troškovnika, uz navedeni Izvještaj, potrebno je dostaviti dokaze da su sredstva utrošena namjenski – račune i izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.

Korisnik se obvezuje nastaviti gospodarsku djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije te do kraja 2021. godine ne može pokrenuti stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

Za svaku izmjenu aktivnosti i namjena, Korisnik potpore dužan je prethodno zatražiti suglasnost Ministarstva.

Zahtjev Korisnika za produljenje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava Ministarstvu se može podnijeti najkasnije 10 dana prije isteka ugovorenog roka.

NAPOMENA: Ponude, predračuni i troškovnici ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju sredstava. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, carinske deklaracije, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Korisnik svojim potpisom ugovora o dodjeli bespovratne potpore pristaje na javnu objavu svojih podataka u kontekstu dodjele potpora.

Korisnik bespovratne potpore dužan je o vlastitom trošku istaknuti na vidljivom mjestu (mrežnoj stranici i predmetu nabave u okviru provedenog projekta) informaciju da je za provedbu projekta ostvario bespovratna sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno da su sredstva dodijeljena od strane Ministarstva. Predlošci će biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva.

13. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo je ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom Korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko Korisnik ne izvrši sve obveze preuzete ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, odnosno ovim Programom i dokumentacijom koja je sastavni dio istog ili ne izvrši povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Ministarstvo ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim kamatama.

14. ZBRAJANJE POTPORA

1. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013 mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti, dodijeljenima u skladu s Uredbom Europske komisije (EU) br. 360/2012 (15) o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26. 4. 2012., str. 8.) (u daljnjem tekstu: Uredba 360/2012), do gornjih granica utvrđenih u Uredbi 360/2012.

2. Potpore male vrijednosti se mogu zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju Programa i Uredbe (EU) br. 651/2014, odnosno iznos koji je u konkretnim okolnostima utvrđen odlukom Europske komisije.

3. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom (EU) br. 651/2014 ili odlukom Europske komisije prema odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013.

4. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013 mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013.

5. Potpore male vrijednosti ne mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen Uredbom (EU) br. 651/2014 odnosno odlukom Europske komisije.

15. TRAJANJE PROGRAMA

Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti od dana stupanja na snagu Programa do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021.

Program stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Provedba ovoga Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju se upravni akti.

Ministarstvo će bilježiti i prikupljati sve informacije u vezi s primjenom ovoga Programa, a koje su potrebne kako bi se dokazala ispunjenost uvjeta iz Uredbe (EU) br. 1407/2013.

Zapisi o pojedinim de minimis potporama čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada su dodijeljene. Zapisi koje se odnose na program de minimis potpora čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u okviru takvog programa.

Svi osobni podaci navedeni u Prijavi i dokumentaciji koristit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18.) isključivo u svrhu odobravanja potpore.

Sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« br. 47/14. i 69/17.) Ministarstvo će voditi evidenciju potpora male vrijednosti dodijeljenih temeljem ovoga Programa te dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti i unijeti ih u registar državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstva financija.