Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu Split

NN 8/2021 (29.1.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

162

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), a u vezi s člankom 68. stavkom 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.), člankom 31. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) te člankom 6. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 10/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U LUCI POSEBNE NAMJENE
– BRODOGRADILIŠTU SPLIT

I.

Daje se suglasnost na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra, luke posebne namjene – Brodogradilišta Split, danog u koncesiju trgovačkom društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., na temelju Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split (»Narodne novine«, br. 9/00., 72/07., 81/07., 19/11. i 109/18.) i Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split od 19. travnja 2000., Dodatka br. 1. Ugovoru od 11. veljače 2011. i Dodatka br. 2. Ugovoru od 3. siječnja 2019., trgovačkom društvu BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija, a na rok od deset godina.

II.

Na temelju ove Odluke trgovačko društvo BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., kao Ovlaštenik koncesije i trgovačko društvo BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o. dužni su, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u roku od deset dana od dana sklapanja ugovora o potkoncesiji.

III.

Područje 1 i Područje 2 koje se daje u potkoncesiju obuhvaća kopneni dio pomorskog dobra luke posebne namjene – Brodogradilišta Split s izgrađenim objektima u katastarskoj općini Split, ukupne površine 41.867 m², kako slijedi:

katastarska
čestica broj
zemljišnoknjižna čestica brojpovršina m²
Područje 118/296801/4921.532
Područje 218/796801/7220.335
ukupna površina:41.867

a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Ukoliko se u roku i na način određen u točkama I., II. i III. ove Odluke ne sklopi ugovor o potkoncesiji, ova Odluka prestaje važiti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/12
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 28. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.