Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

NN 8/2021 (29.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Ministarstvo poljoprivrede

163

Na temelju članka 61. stavka 7. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17 i 32/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (»Narodne novine« br. 99/19) u članku 2. točka d) mijenja se i glasi:

»d) korisna podna površina – površina koju životinja može nesmetano koristiti, u što se ne ubraja površina koju zauzimaju oprema za hranjenje i napajanje, ležaj te druga oprema i dodaci za zadovoljavanje potreba životinje«.

Točka f) mijenja se i glasi:

»f) privremeni udomitelj – posjednik koji drži životinje u svrhu udomljavanja, a koje mu je povjerilo na daljnje držanje i skrb sklonište«.

U točki g) iza riječi »skloništu« dodaje se zarez i riječi:

», u koji se ne ubraja prostor za izolaciju«.

Dodaje se točka l) koja glasi:

»l) natkriven vanjski prostor – dio vanjskog otvorenog prostora za smještaj pasa i mačaka koji štiti od padalina i prodiranja sunčeva svjetla«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ograda skloništa mora osigurati gdje je to potrebno primjerenu vizualnu izolaciju od okoliša na način da se životinje u skloništu zaštite od uznemiravanja.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Sklonište mora imati odgovarajući sustav za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda.

Za sve prostorije namijenjene smještaju životinja, a koje se nalaze unutar skloništa u sklopu zatvorenih građevina, moraju se osigurati najmanje kanali prekriveni perforiranim materijalom kojima će se prikupljati otpadne vode u svrhu njihovog zbrinjavanja.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – pripravnost izvan radnog vremena«.

U članku 9. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Članak 5.

U članak 12. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sklonište je dužno udomitelju opasnog psa dati pisanu uputu s naznakom dužnosti držanja opasnog psa u skladu s posebnim propisom kojim se propisuju uvjeti i način držanja opasnih pasa.«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon hvatanja životinje potrebno je na mjestu nalaska provjeriti je li životinja označena u skladu s posebnim propisima o označavanju i registraciji kao i uvesti je u evidenciju iz Priloga II. ovoga Pravilnika, a ukoliko je nađen napušten ili izgubljen kućni ljubimac, podaci o istom evidentiraju se putem jedinstvenog informacijskog centra te se ispunjava evidencija iz Priloga II. ovoga Pravilnika.«

U stavku 3. iz riječi »skloništa« briše se točka te se dodaje zarez i riječi:

», najkasnije u roku 24 sata.«.

U članku 14. stavak 4. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – organizirati smještanje životinje kod privremenog udomitelja uz određivanje uvjeta izolacije i pregleda životinje od strane veterinara u roku od 24 sata u skladu s člankom 15. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je smjestiti u drugo sklonište, ako se životinju ne može smjestiti u sklonište zbog nedostatka prostora«.

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Prostor za smještaj pasa sastoji se od zatvorenog i otvorenog prostora, zatvoreni prostor mora biti primjereno zagrijan i zračan, s ležajem odgovarajuće veličine za svaku životinju koji je prekriven suhom i čistom prostirkom, s dovoljno mjesta za rukovanje, na koji se nastavlja vanjski otvoreni prostor natkriven do najmanje 1/3 propisane korisne podne površine u odnosu na broj pasa u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(2) U slučaju pojedinačnog držanja pasa potrebno je osigurati u zatvorenom prostoru korisnu podnu površinu od najmanje 2 m², a u vanjskom otvorenom prostoru korisnu podnu površinu od najmanje 2,80 m², a svaki je najmanje širine 1,2 m. U slučaju skupnog držanja pasa potrebno je osigurati u zatvorenom prostoru korisnu podnu površinu od najmanje 1,5 m² po psu, a u vanjskom otvorenom prostoru korisnu podnu površinu od najmanje 2 m² po psu, a svaki je najmanje širine 1,2 m.

(3) Vanjski otvoreni prostor i može biti zajednički za više zatvorenih prostora ukoliko odgovara propisanoj površini po psu iz stavka 2. ovoga članka, i ako se u njega ne puštaju nezdružljivi psi.«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Prostor na kojem se nalaze kućice za pse mora biti ograđen, za pojedinačno držanje pasa mora se osigurati ukupna korisna podna površina po psu od 5 m², a za skupno držanje pasa 3,5 m² po psu, te isti mora biti natkriven do najmanje 1/3 korisne podne površine.«.

Članak 9.

U članku 26. stavak 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Privremeni udomitelj koji drži od 10 do 20 pasa ili mačka starijih od šest mjeseci mora udovoljavati sljedećim uvjetima za: «.

U članku 26. stavcima 2. i 3. nakon riječi »Privremeni udomitelj« upisuju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka.«

U članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) O privremenim udomiteljima sklonište vodi evidenciju te potpisuje s njima ugovor o privremenom udomljavanju.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Na istoj lokaciji privremeni udomitelji ne smiju držati više od 20 pasa ili mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja.«.

Članak 10.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled skloništa. Stručno povjerenstvo sastoji se od najmanje dva člana iz Ministarstva poljoprivrede.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 3. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 21. travnja 2021.

Klasa: 322-01/19-01/423
Urbroj: 525-10/0544-21-10
Zagreb, 8. siječnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.