Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN 10/2021 (5.2.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Hrvatski sabor

191

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2021.

Klasa: 011-01/21-01/01

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 5. veljače 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20.) naziv Zakona mijenja se i glasi:

»Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije«.

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tim nepogodama, određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenim područjima.«.

U stavku 2. iza riječi: »22. ožujka 2020.« dodaju se riječi: »te 28. i 29. prosinca 2020.«.

Članak 3.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Pravila i mjere iz ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način u svim slučajevima proglašenja prirodne nepogode ili katastrofe uzrokovane potresom na području Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. povijesna urbana cjelina Grada Zagreba i kulturno-povijesne cjeline na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije obuhvaćaju područja u granicama utvrđenim rješenjem upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. srodnici su vlasnikovi srodnici po krvi u ravnoj lozi, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, posvojitelj odnosno posvojenik.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osiguravaju za područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije:

– Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 60 %

– Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija u visini od po 20 % u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima te

‒ vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od po 20 %.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu u visini od 100 % za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave iz stavka 2. ovoga članka za koje Vlada Republike Hrvatske proglasi katastrofu u smislu zakona kojim se uređuje sustav civilne zaštite.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: 22. ožujka 2020. dodaju se riječi: »te 28. i 29. prosinca 2020.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »zaštićeni najmoprimci« dodaju se riječi: »te na vlasnike koji su stekli nekretninu nakon 22. ožujka 2020. od srodnika bez naknade (nasljeđivanje, darovanje i druga stjecanja bez naknade)«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »zemljišne knjige« dodaju se riječi: »na temelju odluke o obnovi«, a riječi: »80 % iznosa« zamjenjuju se riječima: »ukupan iznos«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Dosadašnji stavci 9., 10., 11., i 12. brišu se.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 10., iza riječi: »Fond za obnovu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje«.

Iza dosadašnjeg stavka 13. koji je postao stavak 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Za područja na kojima je proglašena katastrofa, nakon dovršetka popisa i procjene štete Vlada će posebnom odlukom utvrditi dodatne kriterije za financiranje obnove zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti.«.

Članak 6.

Iza članka 5. dodaju se naslov iznad članka i članak 5.a koji glase:

»Osiguravanje sredstava za provedbu ovoga Zakona i saniranje posljedica potresa

Članak 5.a

(1) Sredstva za provedbu ovoga Zakona i saniranje posljedica potresa mogu se, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja odnosno u iznosu većem od propisanoga zakonom kojim se uređuje proračun.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka moguće je izvršiti preraspodjelu sredstava u državnom proračunu na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika te u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planovima proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Preraspodjela sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izvršiti na postojećim, kao i na naknadno utvrđenim proračunskim stavkama, aktivnostima i projektima za koja se sredstva osiguravaju.

(4) Odluku o preraspodjeli iz ovoga članka donosi Vlada odnosno općinski načelnik, gradonačelnik ili župan.

(5) Preraspodjelom sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se u državnom proračunu osigurati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu Vlada donosi posebnu odluku.

(6) O izvršenim preraspodjelama u skladu s odredbama ovoga članka ministar financija dužan je svaki mjesec izvještavati odbor Hrvatskoga sabora nadležan za poslove financija, a općinski načelnik, gradonačelnik ili župan dužan je svaki mjesec izvještavati predstavničko tijelo.

(7) Sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 5. ovoga članka namjenska su sredstva koja se mogu koristiti za provedbu ovoga Zakona i saniranje posljedica potresa u skladu s odlukom Vlade iz stavka 5. ovoga članka i ne smatraju se tekućom pomoći iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 7.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1. i 3. iza riječi: »22. ožujka 2020.« dodaju se riječi: »te 28. i 29. prosinca 2020.«.

U stavku 2. riječi: »od dana donošenja odluke o obnovi« zamjenjuju se riječima: »od dana primitka završnog izvješća nadzornog inženjera u obnovi«.

Članak 8.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Za kulturno-povijesne cjeline Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije program cjelovite obnove na temelju popisa i procjene štete izrađuje ministarstvo nadležno za kulturu u suradnji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim nadležnim tijelima.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 9.

U članku 15. stavku 5. riječi: »Fonda za obnovu« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 10.

U naslovu iznad članka 19. i u članku 19. stavku 1. iza riječi: »povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba« dodaju se riječi: »i kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije«.

Članak 11.

U članku 25. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uništena obiteljska kuća i druga uništena zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi uklanja se na temelju odluke ovlaštene osobe sukladno posebnom propisu kojim se uređuje civilna zaštita, u skladu s elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.«.

Članak 12.

U članku 27. stavku 5. riječi: »Fonda za obnovu« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 6. iza riječi: »22. ožujka 2020.« dodaju se riječi: »te 28. i 29. prosinca 2020.«.

Članak 13.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Zamjenska obiteljska kuća gradi se na mjestu uklonjene kuće, osim u slučaju klizišta i drugih geoloških promjena koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla, u kojem se slučaju gradi na novoj lokaciji na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na kojem se nalazila uklonjena kuća, a na kojoj lokaciji je prostornim planom planirana gradnja zgrada stambene namjene.

(2) Zamjenska obiteljska kuća na novoj lokaciji gradi se na zemljištu u vlasništvu vlasnika uklonjene kuće odnosno na zemljištu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije ili Republike Hrvatske ako vlasnik uklonjene kuće ili njegov bračni drug odnosno izvanbračni drug nema u vlasništvu odgovarajuće zemljište, uz suglasnost vlasnika uklonjene kuće.

(3) Ako se zamjenska obiteljska kuća na novoj lokaciji gradi na zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije ili Republike Hrvatske, vlasnik uklonjene kuće dužan je zemljište na kojemu je bila uklonjena kuća darovati Republici Hrvatskoj, Gradu Zagrebu odnosno županiji najkasnije do preuzimanja zamjenske kuće, a koji su njemu dužni darovati zemljište na kojemu je izgrađena zamjenska obiteljska kuća.

(4) Ako vlasnik uklonjene kuće ne želi darovati zemljište iz stavka 3. ovoga članka, dužan je prije preuzimanja zamjenske kuće Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj županiji ili Republici Hrvatskoj platiti zemljište na kojemu je izgrađena zamjenska kuća po tržišnoj cijeni zemljišta.

(5) Na darovanje iz stavka 3. ovoga članka ne plaća se porez na promet nekretnina.«.

Članak 14.

U članku 39. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Zahtjevi iz stavaka 3., 4., 5., 7. i 8. ovoga članka podnose se na obrascu čiji se sadržaj određuje programom mjera u obliku koji određuje Ministarstvo.«.

Članak 15.

U članku 40. stavku 3. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. preuzimanje zgrade, zajedno s podnositeljem zahtjeva, od izvođača i predaju vlasniku odnosno suvlasnicima zgrade s tehničkom dokumentacijom«.

Članak 16.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Iznimno od članka 40. ovoga Zakona, obnovu odnosno uklanjanje obiteljskih kuća i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa na temelju odluke Ministarstva provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva odnosno izvođača.

(2) Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi obnovu odnosno uklanjanje obiteljskih kuća i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća iz stavka 1. ovoga članka na temelju odredbi ovoga Zakona.«.

Članak 17.

Iza članka 46. dodaju se naslov iznad članka i članak 46.a koji glase:

»Područje Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Članak 46.a

(1) Vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i obiteljskoj kući na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koja se obnavlja na temelju ovoga Zakona, a za vrijeme obnove nije podobna za stanovanje, Republika Hrvatska dat će, na njegov zahtjev, u najam stan odgovarajuće veličine na području te županije do završetka obnove njegove zgrade.

(2) Vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u obiteljskoj kući na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije umjesto koje se gradi zamjenska obiteljska kuća na temelju ovoga Zakona Republika Hrvatska dat će, na njegov zahtjev, u najam stan odgovarajuće veličine na području te županije do završetka građenja zamjenske obiteljske kuće.

(3) Vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koja se uklanja na temelju ovoga Zakona Republika Hrvatska dat će, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme stan odgovarajuće veličine ili će Republika Hrvatska dati, na njegov zahtjev, u vlasništvo stan odgovarajuće veličine na području te županije, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske.

(4) Vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i obiteljskoj kući na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koja se uklanja na temelju propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja Republika Hrvatska dat će, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme stan odgovarajuće veličine ili će Republika Hrvatska dati, na njegov zahtjev, u vlasništvo stan odgovarajuće veličine na području te županije, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske.

(5) Zaštićenim najmoprimcima koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u višestambenim zgradama, stambeno-poslovnim zgradama i obiteljskim kućama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koje se uklanjaju ili nisu podobne za stanovanje za vrijeme obnove po ovom Zakonu Republika Hrvatska dat će, na njihov zahtjev, u najam na određeno vrijeme stan odgovarajuće veličine na području te županije do 1. rujna 2023., sukladno posebnom zakonu.

(6) Odgovarajući stan iz ovoga članka može se dati u najam uz uvjet da vlasnik stana, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na području županije na kojoj se nalazi uništena obiteljska kuća ili stan nije vlasnik drugog useljivog stana ili kuće, a o čemu uz svoj zahtjev predaje pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

(7) Vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci iz stavaka 1. do 5. ovoga članka dužni su za najam stana plaćati najamninu koju određuje Republika Hrvatska.«.

Članak 18.

U člancima 47. i 48. riječi: »45. i 46.« zamjenjuju se riječima: »45., 46. i 46.a«.

Članak 19.

Iza članka 51. dodaju se naslov iznad članka i članak 51.a koji glase:

»Privremeno stambeno zbrinjavanje u privremenim, pokretnim i montažnim objektima

Članak 51.a

(1) Privremeno stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresima može se izvršiti i dobavom i montažom privremenih, pokretnih i montažnih objekata.

(2) Privremeno stambeno zbrinjavanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća najam, kupnju, transport i montažu privremenih, pokretnih i montažnih objekata te druge potrebne radnje za njihovo postavljanje u svrhu privremenog stambenog zbrinjavanja.

(3) Privremeno stambeno zbrinjavanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka financira i provodi Fond za obnovu na temelju popisa i drugih podataka i obavijesti koje su dostavile jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su utvrditi osobe kojima je potrebno privremeno stambeno zbrinjavanje, utvrditi redoslijed i prioritete stambenog zbrinjavanja te to bez odgode dostaviti Fondu za obnovu.

(5) Fond za obnovu provodi postupke nabave objekata za privremeno stambeno zbrinjavanje iz ovoga članka u skladu s člankom 131. stavkom 1. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.).«.

Članak 20.

U cijelom tekstu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20.) riječi: »Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije« u odgovarajućem padežu.

Članak 21.

(1) Postupci započeti prema odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona ako je povoljniji za stranku.

(2) Vlada će uskladiti Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, br. 119/20.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Fond za obnovu uskladit će osnivačke akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Ministarstvo će do 17. rujna 2022. provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/04

Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.