Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

NN 10/2021 (5.2.2021.), Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

HRVATSKI SABOR

192

Na temelju članka 1018. i članaka 32. i 33. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.), a u vezi s člankom 55. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/00.), Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU

I.

Hrvatski sabor proglašava isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, u pravnom režimu utvrđenom u dijelu V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i glavi IV. Pomorskog zakonika.

II.

Isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske obuhvaća morski prostor od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do njegove vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom.

Vanjske granice isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske utvrdit će se međunarodnim ugovorima o razgraničenju s državama čije obale leže sučelice ili bočno u odnosu na Republiku Hrvatsku.

III.

Do sklapanja međunarodnih ugovora o razgraničenju, vanjska granica isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske privremeno slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa uspostavljenu Sporazumom između SFRJ i Talijanske Republike o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između dviju država u Jadranskom moru iz 1968. godine i Dogovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o preciznom utvrđivanju crte razgraničenja epikontinentskog pojasa Republike Hrvatske i Talijanske Republike iz 2005. godine, a kod bočnog razgraničenja s Crnom Gorom, crtu koja se nastavlja na privremenu crtu razgraničenja teritorijalnih mora utvrđenih Protokolom između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dviju država iz 2002. godine.

IV.

Ne dirajući u suverena prava i jurisdikciju Republike Hrvatske, isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske ostaje morski prostor u kojemu sve države uživaju međunarodnim pravom zajamčene slobode plovidbe, preleta, polaganja podmorskih kablova i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora.

V.

Primjena pravnog režima isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske iz glave IV. Pomorskog zakonika izvršava se u skladu s dijelom V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i zakonodavstvom Europske unije.

VI.

Republika Hrvatska surađivat će sa svim jadranskim i obalnim državama Sredozemlja kako bi se kroz usklađeno djelovanje zaštitila i očuvala prirodna bogatstva mora i morskog okoliša Jadrana i cijeloga Sredozemlja.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine«, br. 157/03., 77/04., 138/06. i 31/08.).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/161

Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.