Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

NN 10/2021 (5.2.2021.), Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

195

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.) i članka 12. stavka 1. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA OD 2021. DO 2027.

I.

Ovom Odlukom zadužuje se Ured za udruge da izradi Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan).

Nacionalni plan obuhvatit će područja normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe politika Europske unije i međunarodnih politika.

II.

Zadužuje se ravnateljica Ureda za udruge da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga Nacionalnog plana.

Ured za udruge obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za stručnu radnu skupinu iz stavka 1. ove točke.

III.

Ured za udruge dužan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke putem svojih mrežnih stranica obavijestiti javnost o početku izrade Nacionalnog plana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/414

Urbroj: 50301-04/04-21-4

Zagreb, 4. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.