Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

NN 10/2021 (5.2.2021.), Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede

200

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-04/511, urbroj: 50301-05/14-20-2 od 23. prosinca 2020. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije Europske komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509) i 13. listopada 2020. (C(2020) 7127), objavljene su u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19).

(2) Potpore iz ovog Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu sa člankom 108. stavkom 3. UFEU.

(3) Program će se provoditi od datuma primitka odluke Europske komisije o odobrenju dodjele državne potpore. Potpora se, u skladu s točkom 22. d. Privremenog okvira – COVID 19, može dodijeliti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2) »JRDŽ« je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede

3) Mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014; dalje u tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

4) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjere u provedbi programa

Članak 4.

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele

Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača

Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka

Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina

Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Uvjeti prihvatljivosti domaćih životinja i poljoprivrednih površina

Članak 5.

(1) Za potporu u Mjeri 1 prihvatljiva su ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ

– su mesnih pasmina, križanci s mesnim pasminama te izvorne pasmine

– su kombiniranih pasmina i dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka prema otkupljivačima, koja nemaju registriranu djelatnost prerade mlijeka na vlastitom gospodarstvu i nisu po toj osnovi upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

– imaju registrirano teljenje u JRDŽ-u u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine i prisutna su na gospodarstvu na zadnji dan podnošenja zahtjeva.

Minimalni broj grla prihvatljivih za potporu iznosi 5, a maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 100.

(2) Za potporu u Mjeri 2 prihvatljiva su muška i ženska grla koja:

– su razdužena kroz klanje u odobrenim objektima u RH ili kroz izvoz prema podacima u JRDŽ-u u razdoblju od 1. 3. 2020. do 31. 12. 2020. godine

– nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci u trenutku razduženja

– su prisutna na gospodarstvu najmanje 120 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana razduženja

– sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a

Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 1.000.

(3) Za potporu u Mjeri 3 prihvatljive su krmače koje su na dan 30. 11. 2020. godine evidentirane u JRDŽ. Maksimalni broj krmača prihvatljivih za potporu iznosi 1.000.

(4) Za potporu u Mjeri 4 prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja jabuka i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini. Minimalna površina pod jabukama za potporu iznosi 1,0 ha.

(5) Za potporu u Mjeri 5 prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja mandarina i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini. Minimalna površina pod mandarinama za potporu iznosi 0,5 ha.

(6) Za potporu u Mjeri 6 prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja krumpir i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini. Minimalna površina pod krumpirom za potporu iznosi 2,0 ha.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 6.

(1) Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014; dalje u tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću) na dan 31. prosinca 2019. godine.

(2) Potpora se može dodijeliti mikro i malim poduzetnicima koji su bili u teškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

(3) Potpore se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(4) Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele i Mjeru 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave tovnim govedarstvom ili držanjem krava u sustavu krava – tele. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika

b) upis u Registar farmi

c) upis grla u JRDŽ.

(5) Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja drže krmače. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika

b) upis u Registar farmi

c) u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. ima upisano najmanje 6 krmača

d) imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

(6) Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 4. Potpora proizvođačima jabuka, Mjeru 5. Potpora proizvođačima mandarina i Mjeru 6. Potpora proizvođačima krumpira su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća koja se bave uzgojem jabuka (KN 0808), mandarina (KN 0805) te krumpira, (KN 0701).

Korisnici ovih mjera moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika

b) podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini.

Uz opće uvjete korisnici u pojedinoj mjeri trebaju ispunjavati sljedeći uvjet:

– za mjeru 4.: u razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine stavili su na tržište najmanje 15 tona/ha jabuke

– za mjeru 5.: u razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine stavili su na tržište najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine

– za mjeru 6.: u razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine stavili su na tržište najmanje 40 tona/2 ha krumpira.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Iznos potpore za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu.

(2) Jedinični iznos potpore za Mjeru 4, Mjeru 5 i Mjeru 6 utvrđuje se sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranima u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama iz članka 6. stavka 6., ali ne više od 5.000 kn po ha.

(3) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 eura kao što je propisano s točkom 23. stavak a. Privremenog okvira – COVID 19. Potpore iz ovog Programa mogu se međusobno zbrajati u skladu s odredbama Privremenog okvira – COVID 19.

(4) Pri izračunu najvišeg iznosa potpore iz stavka 3. ovog članka koristi se tečaj Europske centralne banke na dan 1. siječnja 2021. godine.

(5) Potpore iz ovog Programa mogu se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine, Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19«.

(3) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovog članka korisnik prilaže Izjavu iz priloga 1 ovoga Pravilnika te kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2020. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba.

(5) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovog članka potrebno je za mjeru 4, 5 i 6 priložiti i dostaviti popratnu dokaznu dokumentaciju za trženje robe kojom se dokazuje zadovoljenje uvjeta iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(6) Prihvatljivi dokaz iz stavka 5. ovoga članka je otpremnica/ račun izdana od strane podnositelja Zahtjeva u razdoblju iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za korisnike koji nisu upisani u Registar poreznih obveznika dokaz o prodanim količinama vlastitih proizvoda je podatak iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda koja se popunjava sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/2019) i članku 10. stavku 3. i stavku 4. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/2019, 91/2020).

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 9.

(1) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u članku 8. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 8. stavak 1., neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a. uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b. drugih podataka iz internih baza i evidencija,

c. razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i agencijama (Ministarstvo poljoprivrede).

(5) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika,

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(6) Odluke iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se korisnicima putem AGRONET-a.

Dopuna i/ili ispravak prijave

Članak 10.

(1) Ukoliko je prijava nepotpuna, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije.

(2) Agencija za plaćanja će, ukoliko je potrebno, tražiti ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz prijave, a koja moraju biti dostavljena preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od zaprimanja pismena.

(3) Agencija za plaćanja će dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

(4) Podnositelj je obvezan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanja.

Prigovori

Članak 11.

(1) Na odluke iz članka 9. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/1842/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, dalje u tekstu: Zakon) u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 12.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/20-01/103

Urbroj: 525-08/0248-21-10

Zagreb, 2. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

IZJAVA ZA OIB: _______________, MIBPG: _______________

NAZIV: ____________________________________________

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da ne spadam ni u jednu od sljedećih kategoriju poduzetnika:

1.     Društva s ograničenom odgovornošću (osim mikro, malih i srednjih poduzeća koji postoje manje od tri godine) kojem je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka odnosno negativan kumulativni iznos premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala;

2.     Društvo u kojem nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim mikro, malih i srednjih poduzeća koji postoje manje od tri godine), kod kojeg je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka;

3.     Poduzetnik nad kojim se provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

4.     Poduzetnik koji je primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

5.     Poduzetnik koji nije mikro, malo ili srednje poduzeće, ali je tijekom zadnje dvije godine omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;

6.     Mikro ili mali poduzetnik koji je primio pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje i nad kojim se provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu;

7.     Poduzetnik koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Nastavno na navedeno izjavljujem da: sam upoznat s odredbama Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19 i Pravilnika o provedbi Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19, da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i da ću omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

Datum i mjesto:__________________

Potpis odgovorne osobe
i pečat za pravne osobe: