Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011

NN 10/2021 (5.2.2021.), Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

201

Na temelju članka 149. stavka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova temeljem članka 38. stavak 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE (EU) 255/2010 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH PRAVILA ZA UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA I PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/123 O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM (ATM) I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 677/2011

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

a) Uredbe Komisije (EU) br. 255/2010 od 25. ožujka 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa (SL L 80, 26. 3. 2010), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2159 оd 20. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u pogledu određenih upućivanja na odredbe ICAO-a (SL L 304, 21. 11. 2017.)(u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 255/2010), i

b) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 od 24. siječnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (SL L 28, 31. 1. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/123).

Definiranje nadležnosti

Članak 2.

(1) Imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi je dužan strankama iz članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) 255/2010 osigurati raspoloživost funkcije upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM) 24 sata dnevno.

(2) U smislu provedbe članka 13. stavak 3. Uredbe (EU) 2019/123, nadležno je ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) U smislu provedbe članka 19. stavak 3. Uredbe (EU) 2019/123, Ministarstvo imenuje kontaktni centar (državni kontaktni centar) i zamjenu za Europsku jedinicu za koordinaciju kriznih situacija u zračnom prometu (EACCC), te olakšava njihov pristup relevantnim informacijama iz nacionalnih struktura za upravljanje krizama koje nisu ograničene na područje zrakoplovstva.

(4) U smislu provedbe priloga II dijela B točke 5. Uredbe (EU) 2019/123, imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora uspostaviti dosljedne postupke za suradnju stranaka uključenih u funkciju upravljanja zračnim prometom, jedinica za operativne usluge u zračnom prometu i subjekata uključenih u upravljanje zračnim prostorom, kako bi se osiguralo učinkovito planiranje dodjele zračnog prostora i njegova učinkovita upotreba.

(5) U smislu provedbe priloga III dijela B točke 1. i dijela C točke 4. Uredbe (EU) 2019/123, Ministarstvo imenuje nadležnu osobu, tijelo ili organizaciju za nacionalnog upravitelja za frekvencije koji je odgovoran za dodjelu, mijenjanje i ukidanje frekvencija u skladu s Uredbom (EU) 2019/123.

(6) Nastavno na obaveze utvrđene u stavku 5. ovoga članka, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i upravitelju mreže imena i adrese nacionalnih upravitelja za frekvencije i pravodobno ih obavješćuje o svim promjenama imenovanja.

(7) U smislu provedbe priloga IV dijela A točke 7. Uredbe (EU) 2019/123, imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je osigurati da se kodovi SSR transpondera dodjeljuju zrakoplovima u skladu s popisom dodjele kodova SSR transpondera iz točke 3. priloga IV dijela A točke 7. Uredbe (EU) 2019/123.

(8) U smislu provedbe priloga IV dijela A točke 15. Uredbe (EU) 2019/123 imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove obrane pružaju središnju uslugu dodjele upitnih kodova Mode S operatorima putem sustava za dodjelu upitnih kodova.

(9) U smislu provedbe priloga IV dijela C točke 2. Uredbe (EU) 2019/123, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) upravitelju mreže u dogovorenom roku dostavlja podatke i informacije koje je upravitelj mreže propisao radi potpore izvođenju mrežne funkcije za kodove SSR transpondera.

(10) U smislu provedbe priloga IV dijela C točke 6. Uredbe (EU) 2019/123, imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi u dogovorenom roku dostavlja podatke i informacije upravitelju mreže koje je upravitelj mreže propisao radi potpore pružanju usluge dodjele upitnih kodova.

Opći ATFM postupci

Članak 3.

(1) Taktičke mjere upravljanja protokom zračnog prometa (u daljnjem tekstu: ATFM mjere) mogu se primjenjivati pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci:

1. Pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema određenim odredišnim područjima ili zračnim lukama

2. Predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta u horizontalnom (RR – rerouting) i vertikalnom (FL capping scenario) smislu

3. Privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod određenim uvjetima

4. Povećanje ili smanjenje kašnjenja određenih letova koji su najprikladniji za rasterećenje nekog sektora/rute (Cherry-picking), a u koordinaciji sa Središnjom jedinicom za ATFM i

5. Ostali postupci utvrđeni za primjenu u relevantnim publikacijama Središnje jedinice za ATFM.

(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta, a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja, ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi ATFM mjere.

(3) Za sve letove koji podliježu ATFM mjerama, slot odlaska se dodjeljuje od strane Operativnog centra upravitelja mreže (NMOC) najranije dva sata prije predviđenog vremena početka vožnje (Estimated Off-Block Time – EOBT) u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (Calculated Take-Off Time – CTOT). Proračunato vrijeme uzlijetanja prosljeđuje se izravno korisniku zračnog prostora, odnosno originatoru plana leta, a može se dobiti i od nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa (TWR).

Usuglašenost planova leta i slotova zračne luke

Članak 4.

(1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska, što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa, slot odlaska iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja).

(2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih ATFM mjera te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota, mora o tome neodložno i izravno obavijestiti Središnju jedinicu za ATFM shodno propisanoj proceduri slanjem odgovarajućih poruka.

Nadziranje funkcije upravljanja protokom zračnog prometa

Članak 5.

(1) U slučaju nepridržavanja slotova odlaska u okviru ATFM-a u zračnoj luci do 80 % tijekom godine dana, u cilju provedbe članka 11. Uredbe (EU) 255/2010, jedinica za operativne usluge u zračnom prometu predmetne zračne luke odlaska mora dostaviti Agenciji sve relevantne informacije o nepridržavanju slotova te mjerama poduzetima kako bi se osiguralo pridržavanje slotova odlaska u okviru ATFM-a.

(2) Agencija mora navesti mjere iz stavka 1. ovoga članka u izvješću koje preko Ministarstva dostavlja Europskoj komisiji.

Odobravanje izuzeća od ATFM slota za uzlijetanje

Članak 6.

(1) Izuzeće od ATFM mjera smatra se automatski opravdanim u sljedećim slučajevima:

1. letovi koji bi u slučaju kašnjenja mogli prouzročiti ugrozu za ljudski život ili živote, uključujući letove hitne medicinske pomoći koji zahtijevaju izvršenje bez kašnjenja, kao što su letovi za prijevoz pacijenta kojima prijeti gubitak udova, prijevoz ljudskih organa i hitan transport medicinskih timova (STS/MEDEVAC)

2. letovi za potrebe najviših dužnosnika Republike Hrvatske u slučajevima kad bi bilo kakvo kašnjenje u letu bilo neprihvatljivo (STS/HEAD)

3. letovi u protupožarne svrhe (STS/FFR) i

4. letovi uključeni u operacije potrage i spašavanja (STS/SAR).

(2) Iznimno od slučajeva iz stavka 1. ovoga članka, izuzeće od ATFM mjera se automatski smatra opravdanim kada operator koristi STS/ATFMX.

(3) U slučaju korištenja izuzeća iz stavka 2. ovoga članka, Agencija zadržava pravo provođenja postoperativne analize i potraživanja dokaza kako bi se utvrdila opravdanost korištenja ATFMX statusa kod operatora prepoznatih iz provedene analize.

(4) Kriterije korištenja indikatora STS/ATFMX, kao i ostale informacije u svezi upravljanja protokom zračnog prometa, imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je objaviti u Zborniku zrakoplovnih informacija (Aeronautical Information and Publication – AIP) Republike Hrvatske.

(5) Ako su ukupno odobrena izuzeća veća od 0,6 % godišnjih odlazaka, Agencija je dužna po primitku obavijesti od upravitelja mreže sastaviti izvješće s detaljima o odobrenim izuzećima i dostaviti ga preko Ministarstva Europskoj komisiji.

Civilno vojna suradnja

Članak 7.

(1) U smislu provedbe članka 14. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/123, ministarstvo nadležno za poslove obrane osigurava da vojni predstavnici budu na odgovarajući način uključeni u sve aktivnosti povezane s provedbom mrežnih funkcija.

(2) U smislu provedbe članka 14. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/123, ministarstvo nadležno za poslove obrane i imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi moraju se pobrinuti da budu odgovarajuće zastupljeni u postupku savjetovanja i radnim rješenjima koje uspostavlja upravitelj mreže.

Korektivne mjere

Članak 8.

Nastavno na obaveze propisane člankom 10. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/123, Ministarstvo će bez odgode obavijestiti Europsku Komisiju i upravitelja mreže ako njihove odgovornosti sprečavaju provedbu korektivnih mjera ili ako njihova provedba dovodi do nedosljednosti s planovima performansi.

Stupanje na snagu

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 75/13) i Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (»Narodne novine«, broj 70/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/132

Urbroj: 530-07-1-1-21-4

Zagreb, 28. siječnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.